Heti Szemle, 1914. (23. évfolyam, 1-52. szám)

1914-07-08 / 27. szám

6 Szatmár-Néroeti 1914. július 8. Az egyház gyászistentisztelete mindig lélekemelő. De most minden arcon látható volt a meghatottság, a nagy nemzeti felin­dulás. A katonaság arczán épen úgy, mint a nagy közönség egész lényén. A gyászmise befejezése után a kata- falkhoz szállt le az oltárról a pontifikáló püspök egyházi teljes segédletével. A kórus a Libera me Domine könyörgést énekelte. A meg­rázó énekbe belevegyült a harangok bus zú­gása. Az absolucio következett most, felhang­zik a pontifikáló püspök könyörgése az egek Urához két leiekért, kikért e napon két ország népe könyörög. Nyugodjatok békességben ... énekelte Isten szolgája, mely után az isteni­tisztelet befejezést nyert. A közönség mély megilletődés hatása alatt hagyta el a temp­lomot. * Ugyanazon nap gyászmiséket mondot­tak a németii Ferenczrendiek templomában, a kálvárián, a görög szertartásu kath. templo­mokban is. Isteni-tisztelet a felekezeti templo­mokban. Az elhunyt trónörökös párért istenitisztelet volt a reformátusok templomai­ban is. Továbbá a zsinagógákban. E templo­mokat is megtöltötte a közönség. A hivatalos testületek is megjelentek. Megható beszédek­ben nyilvánult meg a kegyelet mindenütt. — Az evang. egyház vasárnap tartotta gyászis­tentiszteletét a trónörököspár szomorú halála alkalmával. Egyházmegyei hírek. Adomány. Igazán nem múlik el hét, amelyben püspökünk újabb és újabb feje­delmi bőkezűségéről és jótékonyságáról ne kellene hirt adnunk. Az elmúlt héten a me­gyés püspök sajátjából 5000 koronát adomá­nyozott a bezői (Ung megye) templomépi- tési költségeinek részbeni való fedezésére és igy lehetővé tette, hogy a hívek felépíthessék templomukat. Lelkészi kinevezések. Megyéspüspö­künk gróf Károlyi László kegyur be­mutatása alapján dr. Beizer György, nyug. főgimn. hittanárt mezőteremi lelkésznek ki­nevezte. A csapi szabad adományozásu plé­bániai javadalmat pedig Knauer Sándor má- ramosszigeti segédlelkésszel töltötte be. — Szvoboda Ferencz, kinevezett jenkei lelkész, julius elsejével hagyta el Remetevasgyárt, melynek ideiglenes administrálásával Podaril Józsefet bízták meg. Segédlelkészek áthelyezése. A se­gédlelkészek közt a következő személyi vál­tozások történtek. Patay István Nagybányáról Máramarosszigetre, Zupka Vilmos Páióczról Tibára, Lőrincz István Tibáról Ungvárra, Láng Pál Csapról Munkácsra, Lubomérszky Jenő Szatmárcsekéből Nagybányára, Diczig Béla Felsőbányáról Nagybányára, Láng Fe­rencz Munkácsról Felsőbányára, Resch Lő­rincz Erdődről Felsőbányára, Csont Ignácz Tiszauj akról Szaniszlóra, Gyulai Mihály Kál- mándról Tiszaujlakra és Merlák Ferencz Nagybereznáról Pálóczra helyeztetett át. Az ujmisések közül Lukács Antal Nagybereznára, Rá ez Miklós Erdődre, Fechtel Mihály Kál- mándra, és Pausz Aladár Fehérgyarmatra küldetett. Fapnövendékek felvétele. Julius 2 án csütörtökön d. e. 10 órakor folyt le a püspöki palota kis termében a konkurzus, melynek eredményeképen 17 jelentkező közül 8 at vég­legesen, egy jelöltet pedig föltételesen vettek fel az egyházmegye papnövendékei sorába. Felvétettek : Fischer János a theologia I. év­folyamára, Opekár Béla a főgimnázium VIII. osztályára, Böhm József, Géczy Antal, Kirch- májer József, Martin József, Szhwarczkopf István, Szeibel István a főgimnázium VII. osztályára. A VII. osztályra fölvett növendé­kek a püspöki konviktusban nyernek elhe­lyezést, mig a VIII. oszt. növendékek a jövő tanévre átjönnek a papnevelőintézetbe. A pap­növendékek száma a most fölvettekkel és a Rómában, Bécsben és Budapesten levő nö­vendékekkel 47-re emelkedett, ami a leg­szebb reményekre jogosítja az egyházmegyét. „HETI SZEMLE“ A pápa részvéte. Pápa őszentségét a szarajevói bűntény mélyen megrendítette. Az orvosok kérelme daczára lement a Szent Péter székesegyházba és elmerülteo, köny- nyes szemmel, imádkozott a trónörökös pár lelkiüdvéért. Őszentsége sajátkezű részvét­iratot intézett agg királyunkhoz. Az irgalmasrend szatmári házából. Az irgalmas rend házfőnökét Szilhányi Jánost, aki már a szatmári rendházban hat éve ve­zeti a rend ügyeit — az irgalmas-rend káp­talanja újabb három évre a szatmári ház prior­jává választotta. Szegedi gyermekek levele a há­rom árvához. A szegedi gyermekek egy kondoleáló levelet köröztek, amelyet több ez­ren aláírtak. A levél, amely a Jtrónörökös árvái­nak szól, többek között igy hangzik : A gyer­meki szív tudja igazán megérteni e gyászt, ezért engedjék a fenséges árvák, hogy Szeged gyer­mekei a legmélyebb részvétüket nyilvánítsák. A m királyi törvényházból. Dr. Atányi Jézsef debreczeni kir. főügyész a szatmárnémeti kir. ügyészség hivatalán meg­vizsgálása céljából városunkban időzött. — A kir. törvényszéken szüneteltek a tárgyalások a trónörökös pár temetésének napján. A tör­vény házában igy adtak kifejezést, a mély gyásznak az ország minden törvényszékén. Mikor lesznek a választások. Az országgyűlési képviselőket tudvalevőleg 5 évenkint választják és igy a jelenlegi kép­viselők mandátuma a jövő 1915. év tavaszán jár le. A képviselőválasztások tehát a jövő év májusában és pedig valőszinüleg a hónap első felében lesznek. Adomány a kath. Legényegyesü- letnek. Özv. báró Vécsey Józsefné szül. Dessewffy Blanka grófnő őnagyméltósága a szatmári kath. Legényegyesületnek 50 koronát adományozott. Kiküldetés. Az országos kath. tanítói Segély-egyesület ájtal augusztus 27-én Buda­pesten tartandó évi közgyűlésére az egyház- megyei tanitóság képviselőjéül Erdélyi Imre segélyegyesületi tagot küldötte ki. Uj doktor. Nyisztor Zoltán, szatmár- egyházmegyei növendékpap a római Gergely egyetemen a bölcseletből fényes doktorátust tett. Szívből gratulálunk ! Áthelyezés. A pénzügyminiszter Varga Kornél elhalt p. ü. számvizsgáló helyére Sutoris Ervin p. ü. számellenőrt, saját kérel­mére, a n.-károlyi számvevőséghez áthelyezte. A Gőzfürészről — a szatmári állo­másig. Kulcsár Lajos állomásfőnök még a májusi közgyűlésen indítványt terjesztett elő, amelyben azt kérte, hogy a város Írjon át a Sz. E. H. E. V. társaságnak, hogy a napijá­ratok közé állítsanak be még egy motort, amely a reggeli órákban öt és hat óra között közlekedjék a Gőzförésztől a nagyállomásig. Kulcsár indítványát a közgyűlés magáévá tette és ennek értelmében a tanács megke­reste a társaságot és egyben felirt a keres­kedelemügyi miniszterhez is. A vasúttársaság arról értesítette a tanácsot, hogy szívesen eleget tesz a kérésnek, még a miniszter jó­váhagyására van szükség. Szőlő és baraczk Mertznél! Helyes ujitás. A debreczeni Máv. üz­letvezetőség szeptembertől kezdve helyes újí­tást hoz be a vonatoknál; „iskolás gyermekek“ feliratú vasúti kocsikat fog alkalmazni azon vonatoknál, amelyeken iskolás gyermekek naponta utaznak az iskolába és vissza. A tanulók részére II. és III. o. szakaszt tarta­nak fenn s más utasoktól elkülönítve azok­ban helyezik el azokat külön a fiukat és kü­lön a leányokat. A belgrági követség felrobbaná­sának hire futó fűzként terjedt e! városunk­ban hétfőn 6-án a déli órákban. Az emberek szájról-szájra adták az álhirt, amelyet lehe­tetlennek épen nem tartott a balkáni esemé­nyek hatása alatt levő közönség. A délátáni órákban már szinte lesték a helyi lapok rö­pülő kiadásait. Részint a szerkesztőségekben tudakozódtak egyesek a rém hir mibenlétéről. Estére azonban mindenki megnyugodva kons­tatálva, hogy a szörnyű hir valóban csak ál- hir. Mint értesülünk ez a hir más városokat is megriasztott. Esküvők. Bakcsy Gergely és özv. No- vák Lajosné szül. Nagy Teréz 1914. julius 4 én házasságot kötöttek. — Tóth Tibor szol- gabiró julius 2 án esküdött örök hűséget Nagy Erzsikének, Nagy Bálint Vármeegyei utbitzos s földbirtokos leányának Avasujvá- rosban. Kik voltak az összeesküvők? Hiva­talosan megállapították, hogy a merénylet­nek tiz részese volt s ezek a következők ; Princip Gavro diák, Csabrinovics Nedjelkó nyomdász, Gabes Trifko diák, Ilics Danló preparandista, Patavestra tanító, Sorsics Jókó hírlapíró, Varsics Jókó hírlapíró, Jegtics Borkó hírlapíró, Cubrohvies Vaso diák, Spi- rics Mirkó diák. Mind a tizet elfogták. A gyilkos pénze. A trónörökös pár gyilkosának Princzip lakásán pontosan a következő pénzeket találták : 28 darab husz- koronás aranyat, 32 darab tizkoronás aranyat, 42 darab huszkoronás bankjegyet, 3 nagy török aranyat. Hírek a vármegyéből. Csaba Adorján a vármegye főispánja, Csetnekt Lajos várme­gyei Írnokot: irodatiszttó nevezte ki. Veres Bálint vármegyei dijnokot pedig Írnokká ne­vezte ki a főispán. — Szabadságok. Péehy István főjegyző julius hó 6-án kezdi meg aug 17-ig terjedő szabadságidejét. — Mangu Béla t. b. főjegyző jul. 15-től aug. 26 ig veszi igénybe hat heti szabadságidejét. — Áthelye­zés. Vármegyénk alispánja dr. Jakó Endre tb. főszolgabírót Szatmárról Csengerbe he- tyezte át. Nagybányán a kath. templomban a sz. Antal perselyt feltörték. A betörőt keresik. I A Vidék. Vállajról (Szatmár megye értesülünk, hogy Boromisza Tibor dr. megyéspüspökünk lő ezer ko­ronát adományozott a vállaji templom építésére. A templom építése serényen halad előre. Erdészeti áthelyezések. A földműve­lésügyi miniszter Kovássy Kálmán kőrösmezői erdőmérnököt Máramarosszigetre, Günther Jó­zsefe rahói főerdőmérnököt Nagybányára, Ba- ránszky László erdőmérnököt Rahóra, Braxato- risz Zoltán erdőmérnököt Tiszaboggányba, Jó- násch Kornél erdőmérnököt Kőrösmezőre he­lyezte át. Ki lesz a vármegye Gazdasági Egyesületnek elnöke ? Gróf Teleky Géza halálával az egyesület elnöki széke mostanáig betöltetlen. Végre mégis elnököt kell választani s most már az elnök személye körül megindult a mozgalom. Úgy látszik két párt alakul ki az elnöki állás betöltése körül. Az egyik párt az elhunyt gróf Teleky Géza fiát, gróf Teleky Pált szeretné az elnöki állásban látni, mig a másik párt Szuhányi Ferencz, a csengeri kerület orsz. képviselője köré csoportosul. Egyelőre ennyit. Hírek a vidékről. Reszege községben (Szatmár megye) postai ügynökséget szerveztek. Kézbesítési köre: Fekete és Homok-tanya. — THz támadt egy hét éves fiú eldobott cziga- rettájától a krasznamiklósi uradalomban. Nagy- menyiségü szénakazlak hamvadtak el. —• Nagy jégeső volt pénteken Kakszentmártonban. A ter- ménnyekben nagy kár esett. De csak az újsá­gokban. A kakiak is onnan olvasták. — Zajta községben tűz volt. A tüzet sikerült lokalizálni. Csak egy ház égett el melléképületeivel. — Villám ütött a szamoskeéri református tem­plom tornyába. A faalkotmányu torony — el­pusztult. —• Az ököritói emlékoszlopot szeptem­berben állítják fel a szomorú katasztrófa emlé­kére. — A szamoskóródi országos vásárt nem e hó 8-án, de 17-én tartják meg. Hírek a szomszédos vármegyékből. Ungvármegye Közművelődési Egyesülete fára­dozása folytán közelebb felássák Dobó István­nak, az egri hősnek sírját. A sir félásása f. hó 20 án történik meg. Az ungvári papnöveldébe az ungvári püspök dr. Grigássy Gyulát tanár­nak nevezte ki. — Ugocsában szomorú aratás van. Talán legnehezebb a gazdasági élet ebben a kis megyében. — Munkácson egy héten két tüz-eset is volt Szerencse, hogy szélcsend-volt és igy megakadályozhatták a végzetessé vál­ható tűz terjedését. —■ Beregszászban is tűz volt. Kigyult egy üvegraktár az Andrássy-ut- czában. A tűzoltók elfojtották a tüzet. Hogyan. áll a szőlő. A borászati felügyelők jelentései

Next

/
Oldalképek
Tartalom