Heti Szemle, 1914. (23. évfolyam, 1-52. szám)

1914-11-04 / 44. szám

2 „HETI SZEMLÉ Szatmár-Németi 1914. november 4. liáz . . kocsma. Nézze csak kegyel­mes uram. Akár be is mehetünk, hogy gyönyörködjünk az öklökben, melyek asztalokhoz csapódnak. Es a kurjongatásokban, melyek a „hur­rah!“ helyett hangzanak. . . A vutkiról, a muzsik pálin­kájáról Írnak az újságok, Nem pi­rulunk-e, mikor a mi pálinkás kocs­máink életét és szabadosságait szem­léljük. A Az országgyűlés összehívása. Az országgyűlést akalmasint november vége felé hivja össze a király rövid ülésezézsre. Az első ülés természetszerűen csupán formális lesz, melyen a királyi kézirat fölolvasása után a kormány beterjeszti a vármegyei tiszt­viselők megbízásának meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot és még egy-két kisebb jelentőségű javaslatot és jelentést. A törvény- javaslatokat kiadják a bizottságoknak, a me­lyek még aznan elintézik azokat és már másnap a képviselőház elé terjesztik. Azután alkalmasint megállapítják a sürgőséget és ilykép a harmadszori olvasással együtt leg­följebb négy napig fog ülésezni a képviselő­ház és egy legközelebbi napon a főrendiház mire az országgyűlést újabb királyi kézirat­tal elnapolják. Mibe kerül Németországnak a há­ború ? Berlinből jelentik : Wolf Gyula tanár hires nemzetgazdász előadást tartott arról, hogy mennyibe kerül a német birodalomnak a háború. Megállapította az előadó, hogy a modern háború összes kiadásai naponkint minden katona után hat márkára rúgnak. A most folyó háborúban azonban a leggazda­ságosabb számítás szerint is minimum hót márka esik minden emberre. Á háborúban résztvevő egész hadsereget számítva, száz­negyven, talán százötven millió márka a ki­adás naponta. Németország negyedévi há­borús kiadása körülbelül három és fél milliárd márka, tehát a négy és fél milliárdos hadi- kölcsön körülbelül újévig fedezi a kiadá­sokat. — Jézusom fájdalmas arczát látom. És be kell vallanom e látomásra, hogy bűnein­kért büntetsz minket igazságos Istenünk. Végtelen irgalmasságod megelégelte immár. Csapásokra emelted fel igazságos kezedet, Uram. S mi biinbánattal hajiunk meg alatta. Oh uram ! Mit határoztál nemzetünk sorsáról? Légy irgalmas. Ne pusztíts el minket hara­godban. Vesd reánk jóságos, megbocsátó atyai szemedet. Megtérünk. Jobbak leszünk. Ez mindnyájunknak kérése, imádsága ezek­ben a nehéz napokban. . . . Megdöbbenve hallottuk már szep­tember 30:án, hogy az ellenség vármegyénk­ben van. És — a határszéli falvakat, kisebb városokat elfoglalta. A tömeg e hírre fejét veszti. A mene­külésre gondól mindenki. S mint a vizek áradata özönlik a városból (Mszigetről) kifelé. Amerre tud. Vagy 30.000 nyi lakosságból alig marad pár ezer. De nem csuda. Olyan hajmeresztő, rém hirek röpültek ide, hogy bizony minket is próbára tett a menekülés vágya. Ám, a kö­telességnek, az engedelmességnek arany- lánczai fogva tartottak. Hiszen tudtuk, hogy ennek a láncznak erősítő, támasztópontja a mi Jézusunknak kezében van. Ő akarja, hogy maradjunk. Az ő akarata, az ő vágya a mi akaratunk és vágyódásunk. Egyik csatát a másik után vesztjük a Kárpátokban és a közel csatatereken. így ro­hamosan közeledett városunk felé az ellenség. E napon, okt. 1-én este felé Rahón volt egy ütközet. Vesztettünk ! A vesztett csatából néhány katona városunkba fut. A kórház ud­varára rohannak. Egy káplár harsány han­gon kiáltja. — Élvesztettük a csatát. Gyorsan itt lesz az ellenség. Azonnal szállítani kell a betegeket. A kórháznak minden csengőjét rémesen rángatják. Mindenki felriad. Pár pillanat ugy­A király szózata. Az ellenség betöréseinek borzalmait^szen- vedte át, hála Istennek rövid ideig Észak magyarország és Szlavónia népe. A barbárság nyomaira lehet akadni e vidéken. Nem csak a menekülés izgalmát állotta ki ezeknek a vidékeknek népe. De súlyos vesztességet is szenvedett. Szétdult otthont talált, ingó és ingatlan javait barbár kezek, fegyverek és orgiák pusztították. A király atyai szive is megmozdul e pusztítás hírére. Atyai szive megindul. Szó­zattal fordul a megpróbáltatásnak kitett alat- valókhoz, mely szózatból vigasztalás egyben a jobb időknek, uj életnek erős reményei fakadnak. A bölcs, a népét szerető agg ki­rály szózata igy hangzik : — Kedves gróf Tisza! A monarchia összes népeit olyan nagy erőfeszítésekre hivó háború a magyar szent korona területét sem kímélte meg. Szlavóniának és északkeleti Ma­gyarországnak egyes vidékei ki voltak téve az immár győzelmesen kivert ellenséges betö­rés pusztításainak. A reájuk zudult szenve­dés szivemet fájdalommal tölti el. Atyai rész­vétem fordul hü alattvalóim felé, akiknek személye és vagyona annyi veszélynek volt kitéve s gazdasági exisztencziája ilyen érzé­keny kárt szenvedett. Bizalommal várom tő­lük, hogy a hazafiui áldozatokra kész lelki­erővel viselik el a reájuk mért megpróbáltatást s nem veszítve ei bizalmukat a jobb és biz­tosabb jövőre, tettrekész féríiiassággal fognak az újraépítés nagy munkájában részt venni. Utasitom kormányomat, hogy a háború által közvetlenül sújtott vidékek sorsát különös gondoskodás tárgyává tegye s az erre hiva­tott helyi tényezők bevonásával tegye meg mindenekelőtt a fenyegető Ínség elhárításra szükséges lépéseket. Biztosítom e vidékek lakosságát, hogy számíthat további messze­menő gondoskodásomra s bizton remélem, hogy mielőbb kiköszörülheti a jólétét ért su lyos csorbát s újból megvetheti boldogulásá­nak és kulturális életének biztos gazdasági alapjait. Kelt Bécsben, 1914. évi október 25-én. Ferenc József s. k. Gróf Tisza István s. k. szólván és mindenki útra készen van. Talpon voltak a jó nővérek is. Lehető gyorsasággal bekötözték sebesültjeinket. Más része pedig jó meleg teáról, ruháról gondoskodik, hogy gyorsan elkészítsék a betegeket is. A nővérek most könnyes szemekkel tudatják a betegek­kel, hogy még az éjjel elszállítják őket. Szivettépő jelenet következett. — De ugye kedves nővérek is velünk jönnek . . . kiáltozták. E kérdésre feleletet nem kaphattak. A hallgatás látszólag elszomorította őket. Elbo­rult arczal, kedvetlenül készülődtek. Akad­tak olyanok, akik kérve-kérlelték az apá- czákat: — Hagyjanak minket itt. Haljunk meg inkább — itt a nővérekkel. A szállítás éjjel 12. órakor megkezdődik. És e közben egy megrázó jelenet következett. Egyik vitéz katonánknak talán a szive repedt meg fájdalmában. Mielőtt ugyanis a hord­ágyra tették volna: egy szivet rázó sóhajjal kiadta lelkét. Az első pillanatban ijesztő csend követte ezt az elmúlást. Aztán felhangzottak a mene­külő betegek búcsú hangjai. Mintha ők is utolsó útra mennének. — Isten áldja meg 1 — Isten velük . . . — Isten fizesse meg jóságukat! Ilyen szavakat hallhattunk a menekülő betegektől. A kötözéseket a jó nővérek végezték. Áz orvosok ugyanis elmenekültek már. Egy sem maradt a kórházban. Eltűntek. S velük eltűnt a nővérek kocsija, két ló a kocsissal egyetemben. Ezeket is elvitték a doktor urak. Tudomásunk sem volt róla. A minisztériumból jövő parancs, hogy senkinek sem szabad távozni — már nem találta a kórházban az orvos urakat. Utoljára maradt Hegyi főorvos, de mikor hirét vette, hogy a várost bombázni fogják — ő is távozott. A háborús üzletek. Ha már az uzso­ráról beszélünk, ne feledkezzünk meg azokról az úgynevezett élelmes (tényleg azonban csaló) emberekről, akik a háborút czégérnek használják üzleteikhez, lovakért kapott utalvá­nyokat egyes „élelmesek“ kiilömböző mesék segítségével potom pénzen megvették a gaz­dáktól, sőt azt is olvastuk, hogy egyes vidé­keken a papírpénzt vették meg a néptől hasonló mesemondásokkal olcsón. Legutóbb azonban olyan híreket olvashattunk, hogy a határszéleken a földet és a házat vásárolták meg mindenféle rémhírek terjesztésével va­lósággal nevetséges árakon. Alig hisszük, hogy ezek az élelmesek nyugodni fognak és megelégszenek azzal, amit eddig harácsoltak. Komolyan figyelmeztetünk tehát mindenkit, hogy a háború ezen hiénáinak hitelt ne ad­jon, hanem amint nyomára jön annak, hogy községében valaki hasonló üzelmeket folytat, azonnal tegyen róla jelentést a járási főszol­gabírónak. Ott majd segítenek a bajon és tudni fogják a módját, hogyankell a nép fosztugatását megakadályozni. Iskoláink helyzete. Irta: Bodnár Gáspár. Soha sem osztottam, a nagy önvédelmi harcz kezdete óta azoknak felfogását, a kik ebben a világháborúban, nemzetünk jövőjét eldöntő küzdelemben „a kultúra folytatását, megszakithatatlanságát a nennet elsőrendű szükségletének“ jelölték meg. Tiszteltem és tisztelem a szép ideát; megértem Tisza István nyilatkozatát is, hogy „a tanításnak folytatódnia kell“ ; de ezt a fel­fogást, ezt a kijelentést — itt körös-körül északon, északkeleten csak akadémikus kije­lentésnek értékelem, melyet a gyakorlat, az események, az itthon való kötelezettségek harcza — fájdalom — agyon üt és a rideg valóságnak valóságává tesz. Tehet, lépten- nyomon. És nem először most. És nem csak ná­lunk Magyarországon. És nem csak a világ­háború és hazánknak a létért, a jövőjéért folyó nagy harczai idejében. Voltak a mi hazánknak, a mi városunk­nak más ellenségei is. Itt ott három évtizedes tanítóságom ideje alatt reánk tört a kolera. A nővérek tehát egyedül maradtak. Mély hittel. Istenbe vetett bizodalommal, erős lé­lekkel és nyugodtan fogadták most már a mindig rémesebb és rémesebb híreket. Egy tekintet a tisztelendő Főnöknőre, megmen­tette őket a félelemtől. Az ő arcza e nehéz, izgalmas napokban is jóságtól és bizalomtól sugárzott. A bátor férfi nyugalmával járt köztünk. Eloszlatta rettegésünket, aggodal­mainkat. Isten után benne bíztunk. Mint hü leányai hozzk mentünk, ha szivünket szorongó érzések fogták el. Ő bölcs volt most. Egy okos szavával, anyai szeretetével, jóságos kezének simogató beczézésével erőt és kitar­tást öntött lelkűnkbe. Épületes nyugodtsággal intézkedett mindenben és mindenről. Az ő kimagasló, tekintélyes alakjával, mint Krisz­tus hős leányainak vezére járt és vezetett mindnyájunkat. Megrázták az ő lelkét, idegeit is az események, de meg nem törték egy pillanatra sem. Sőt soha jobban, mint most.. . a krisztusi hittel és nyugalommal szállott szembe a rómhirekkel, hogy azokat a maguk értékében mutassa be mindenkinek. S ha kell. .. az ellenséget is fogadjuk . . sőt ápoljuk is. Mert a betegek közül már kérdezte is egyik beteg. — Hát az ellenséget is oly szeretettel fogják ápolni a kedves nővérek, mint minket? — A mi Jézusunk, feleltek a nővérek — az ellenségszeretetet is szivünkre köti. Mi az ő nyomdokait követjük, szólott a nemes lelkű főnöknő. A világi betegek szinte csudálattal te­kintettek a főnöknő tiszteletre méltó alakjára. . . No de, kissé letértem az események egyenes útjáról. Ott szakadt leírásom fonala, hogy a kórházunk betegeit a vasúthoz száli- tották . . . Egyik részét kocsikon vitték, a gyó­gyulófélben levők gyalog mennek. Lassan, szo­morúan, könnyes szemekkel, elborult lélekkel. Már virrad . . és a szállítás még min­dig tart. Folytatjuk,

Next

/
Oldalképek
Tartalom