Heti Szemle, 1913. (22. évfolyam, 1-53. szám)

1913-01-22 / 4. szám

Szatmár, 1913. januárius 22. HETI SZEMLE 7 mozdulatlansággal ismerni a csapkodó hul­lámokat. Ez még nem tudomány. Be kell állnunk a kohóba, olvasztani, fegyvert ková­csolni és olyan képzett, elszánt sereget ne­velni a hit/katholicizmus védelmére, amely inkábh meghal, de magát meg nem adja, Óriási őstalaj vár a megmunkálásra. De mennél jobban késleltetik a munkába állítá­sunkat, ' annál jobban gyomosodik, mert a rossz szomszéd gondoskodik arról, hogy tiszta vetésünkbe konkolyt szórjon. íme röviden, általános vonásokban egy két gondolattal rámutattam törekvésünkre. Testvérek ! Jövőnk teljesen mi tőlünk függ. A toll tiszta és nemes szavával Írjuk meg érzelmeinket és kívánságainkat. Lehe­tetlen, hogy örökké süket fülekre találjon. El lehetünk készülve, hogy máról-holnapra úgy sem fog teljesülni kívánságunk. A si­kertelenség inkább fokozza munkakedvünket. Hiszem és meg vagyok róla győződve, hogy az a nagymennyiségű energia, melynek első szikrái e helyen már kipattantak leg- jobbjainkból: tovább- fog folytatódni. Igaz, hogy e sivár jelenben élünk, de előttünk egy jövő gyönyörű perspektivával. Hatalmas szárnyú eszméink szunnyadnak, a szilajul égő tűz hamukba burkolódzott. „Jö­vőnkkel“ fujjuk le a hamut a parázsról, éb­resszük fel a szunnyadót. Ha munkába áll a mi táborunk, a keresztény pedagógia első lesz ; lelkeket fog meghódítani; alvó^ virág­rétegeket dolgos életre kelteni és „V irágos kert lesz ismét hajdan Pannónia. “ Kocsán Károly. A tanítók fegyelmi tanácsát jan. 1-ével kezdődőleg újabb 3 évi időtartamra megalakította az egyházmegyei hatóság. A fegyelmi tanács elnöke Hehelein Károly praelátus kanonok ; tagjai Percnyi János fiú képzőintézeti igazgató, Kovács Gyula nő képezdei igazgató, Jankovics János és Ju­hász József. Tagjai azonkívül a fegyelmi ta­nácsnak, de szavazati joggal nem bírnak : Szabó István prelátus-kanonok, egyházme­gyei főtanfelügyelő és Láng Antal di teo­lógiai tanár, szentszéki ügyész. Nyári gyermekmenhelyvezetői tan­folyam. A kir. tanfelügyelő közhírré teszi, hogy 1913. évi február hó 2 tói márczius hó 15 ig Szatmárnémetiben a Rákóczy-, Kinizsy , honvéd utczai áll. óvodában ; Nagykárolyban a II. és IV. sz. óvodában ; Nagybányán a II. sz. (kereszthegyi) áll. óvodában és Szinér- váralján az I. sz. áll. óvodában nyári gybr- mekmenhelyvezetőnői tanfolyam fog tartatni. ti tanfolyamokra egyenként öt oly egészsé­ges és ép testalkattal biró 18—40 év között levő nő vétetik fel, aki magyarul beszélni, Írni és olvasni tud s kifogástalan erkölcsi ma- gaviseletü. A felvétel iránti sajátkezüleg Írott s egy kor. bélyeggel ellátott folyamodvány (szegénységi bizonyítvány csatolása esetén bélyegmentes) legkésőbb 1913. év január hó 25-ig a tanfelügyelőséghez nyújtandó be. Minden felvett hallgató a tanfolyam egész tartamára 20 kor. tandijat köteles a tanfo­lyam megkezdése előtt a tanfolyamot veze­tő óvónő kezéhez. Ezen kívül 2 kor. a bizo­nyítvány bélyege és nyomtatványok beszer­zése czéljaira. Az uj püspökség fötanfelügyelője. A hajdudorogi egyházmegye főtanfelügyelőjévé Papp Antal ez egyházmegye adminisztrátora, Jaczkovics Mihály hajdudorogi vikáriust nevezte ki. Tanonczinternátus Munkácson. A kereskedelemügyi miniszter leiratban értesítette Munkácsot, hogy a létesítendő iparostanonczin- ternátus segélyezésére 5 évre kilátásba helye­zett évi 5000 koronát az idei esztendőre en­gedélyezte, de csak az esetben folyósítja, ha az internátus már megkezdte a működést és 25 iparosinast gondoz. MINDENNEMŰ ELEMI ISKOLAI NYOMTAT- VÁNYOK ÉS TANSZEREK KAP- ^ HATÓK A PÁZMÁNY-SAJTÓ KÖNYVNYOMDÁBAN SZATMÁR- NÉMETIBEN, ISKOLAKÖZ 3. SZ, Izgatott várakozásban telt el a legutóbbi színházi hét első fele, csalódásban a második. Izgatottan várta, tárgyalta és színezte mindenki a Molnár Ferencz darabjának, „A farkasának előadását. Hogyne, mikor telivér amerikai reklám (vagy jerikói lárma) előzte meg ezt a „noch nie dagewesen“ darabot, mikor valóságos le­gendák keringtek már annak elér* és ezután várható sikereiről és amikor a hírneves szerző a választott népből való. Már hogyne vártak és izgultak volna az emberek. Nagymamák és csecsszopók, szinházgyülölők, vakok és siket­némák is siettek jegyet váltani. De ám jöttek a csalódások. Első volt e nemben (s ez kellemes csalódás volt!), hogy „A farkas“ fő női szerepét a pénteki bemutató előadáson Füzes Anna nagykárolyi színésznő játszotta. A második csalódás az volt, hogy a rákövetkező este, szombaton se Hahnel Aranka, se Füzes Anna nem játszott, hanem az utolsó félórában kényszer- müsorváltoztatás történt s „A farkas“ helyett a még csak előké­születen levő „Hölgyek öröme“ ez franczia malaczság került előadásra. Prágai sonkára éhe­zett a publikum s kapott helyette — erősen haut-gouts vadhúst. De legnagyobb csalódása a közönségnek mégis csak az volt, hogy a Molnár Ferencz darabja távolról sem bizonyult olyan világcsodának, mint a síppal dobbal dol­gozó reklám után gondolni lehetett. Molnár Ferencz kétségtelenül genialis szín­padi iró. De nem az a vérbeli szinmüiró, aki magasabb czélokkal, mélyebb tartalommal ir; akinek müveiről sokat lehet gondolkozni s meg­értésük után erkölcsi kielégitettséget érezni. Molnár inkább ügyes és izgató színpadi mes­terember, aki mindig azt mondja, amit a közön­ség hallani szeret s aki raffinált ügyességgel tud játszani a közönség — idegein. Ilyennek mutatta magát eddigi színmüveiben; „A farkas“ sem ad róla más képet. A szcenirozás, a tech­nika erős oldala Molnárnak; e tekintetben leg­utóbbi darabja még „Az ördög“-öt is felülmúlja. Viszont azonban „A farkas" lélektani megépítése sok valószínűtlenséget és képtelenséget tartalmaz, így például az ügyvéd és a felesége a második, harmadik felvonásban gyökeresen más, az első felvonással ellentétes természetet vesznek fel. Ezt a lélektani furcsaságot még az álom öntudat­lansága sem tudja valószínűvé tanni. A bemutató előadás sikeréért Füzes Annát illeti elsősorban az elismerés. Bársony Aladár­nak a játéka volt élvezhető, Szőke Sándornak pedig az igyekezete dicséretreméltó. Az igyeke­zet persze nem egy a sikerrel; különösen bántó volt a diplomata alakítása, akiből Szőke mono­ton, szepegő hangú gimnázistát csinált. Zsoldos, Endrei meg Borbélyné jók voltak kisebb szere­peikben. Torday Etel azonban több természe­tességet vihetett volna még az affektáló kegyel­mes asszony szerepébe is. A telt ház s a zajos tapsok közönségünk nagymérvű jóindulatáról tanúskodnak, amelyet azonban a színtársulat­nak még ezután kell kiérdemelnie. A szombaton bemutatott „Hölgyek öröme“ ez. operette előadása ugyan kiváló volt, de azért nem vesztegetünk szót annak méltatására. Nem hagyhatjuk azonban szó nélkül magát a darabot. Az erkölcs, a tisztesség és a jóizlés nevében felemeljük tiltakozó szavunkat az ilyen kvalifikálhatatlan ocsmányságok szinrehozatala ellen. Reméljük, hngy a jóérzésü közönség csat­lakozik a mi tiltakozásunkhoz; a szinügyi bi­zottságtól pedig elvárjuk, hogy ha már az első előadást nem akadályozta meg, legalább az er­kölcsöket megmételyező franczia léhaság meg­ismétlését akadályozza meg, A heti műsor: Szerdán Faragó Ibolyka zongoraversenye, utána „A gólya“. Csütörtökön „Éva.“ Pénteken ás szombaton Küry Klára ven­dégföllépte. Előfizető In két, különösen a papsá­got és tanítóságot kérjük, hogy az eset­leges magon-, iskolai- vagy községi hir­detésekkel alkalomadtán lapunkat szí­veskedjenek felkeresni. IRODALOM Szerzetes rendek és társulatok Ma­gyarországon. Tóth Mike S. J. főgimn. ta­nár. Második kiadás. Megrendelhető Kalocsán a „Hírnök“ szerkesztőségénél. Ára fűzve 2 K. 40 f. vászonkötésben 3 K. 50 f. A munka nem csu­pán pontos statisztikai kimutatás, hanem főké­pen tájékoztató az egyes rendek és társulatok föladatáról, mostani működésűk teréről és ar­ról, hová forduljanak azok, kik sz. hivatást éreznek szivökben. A mü első kiadása csakha­mar elfogyott és gyakori keresése a szerzőt a második javított és kiegészített kiadására kész­tette. E másik kiadás papírja, nyomása és finom illusztrácziói tekintetében talán még csinosabb, mint az első volt; mindannak daczára teteme­sen olcsóbb. Nyomatott a Pázmány-sajtóban Szatmáron, Iskola-köz 3. sz. Női varroda. Ajánlom a n. é. helybeli és vidéki úri hölgyközönseg szives figyel­mébe modern női varrodámat, hol min­dennemű női felsőruhák angol és franczia divat szerint a legnagyobb szaktudás mellett igen jutányosán készülnek. Tisztelettel Bőthe Ilona varrónő Szatmár, Honvéd-utcza 2. sz. Szenzácziés olcsó*» j»u farsangi nagjfásár minden elképzelhető árukban Blatniczky István Szatmári Bazárjában KAZINCZY-UTCZA 10. Irta : BODNÁR GÁSPÁR. Makóczy Géza “■» “ff*1“ Szatmár, Eötvös-utcza 4/a. sz. Ajánlja a főt. lelkész urak szives figyelmébe modern szabó-műhelyét, hol is mindennemű reverendák és papi öltönyök a legnagyobb pontossággal, jutányos árak mellett készülnek. Tisztelettel Makóczy Géza, papi- és polgári-szabó. Benyó Andor kocsigyártó Szatmár, Bányai-ut S. Ajánlja magát mindennemű uj és újabb divatu ■ kocsik készítésére. ■ Készít ruganyos kocsikat, ho­mokfutót, szánkót és gazdasági eszközöket a legjobb kivitelben. Raktár uj és javított kocsikból. Javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Üzlet áthe i— Győry Károly üveg és porczellán üzletét Deák-tér 9. sz. alá, saját házába helyezte át. Telefon - szám 232.

Next

/
Oldalképek
Tartalom