Heti Szemle, 1912. (21. évfolyam, 1-52. szám)

1912-05-08 / 19. szám

HETI SZEMLE Szatmár, 1912. május 8.' ii 2lzlet áthelyezés. Győry Károly üveg és porczellán üzletét Deák-tér 9. sz. alá, saját házába helyezte át. Telefon - szám 232. Wallon Henrik Fia utódai Duha Tivadar és Géza fűszer, csemege, bor és lisztáru üzlete Szatmár - Németi, Kazinczy - utca 2. Alapittatott1858. évben. Legnagyobb nyeremény 1 millió márka. A nyereményért az állam felelős. Szerencse - jelentés 11 Meghívás a nyeremény kilátásra, mit a Hamburg városa által garantirozott nagy sorsjáték rendez, melyben I 9 millió 841.476 márka okvetlen nyerésre kerül. A nyeremények ezen sorsjátéknál a követ­kezők: a lehető legnagyobb nyeremény szeren­csés esetben 600,000 márka. 1 nyeremény i 560,000 márTca í nyeremény á 300,000 márka 1 550,000 M í 200,000 1 540,000 n í 100,000 1 530,000 n i 60,000 1 520,000 n í 50,000 1 515,000 n i 45,000 M 1 510,000 M i 40,000 n 1 305,000 n i 30,000 n 1 303,000 n i 20,000 » 1 302,000 » 1 15,000 w í 10,000 V) Az egész sorsjátékban, mely 7 osztályból áll, 100,000 sorsjegy játszik, melyek közül 48,405 nyeremény és 8 nagy jutalom lesz kisorsolva, a mely szám körülbelül az összes sorsje­gyek felét képezi és Így minden második sorsjegy nyer. A lehető legnagyobb nyeremény szerencsés esetben, az első osztályban 50,000 márka, mely a hetedikben pedig 600,000 márkára emelkedik. Egy egész eredeti sorsjegy 10 márka, azaz 12 K Egy fél „ „ 5 , „ 6 „ Egy negyed , „ 2.50 „ „ 3 „ A következő osztályokra való befizetések, valamint a pontos nyereményjegyzék a hivatal­ból kiad >tt és a város czimerével ellátott játék­tervezetből tudhatók meg, amelyet kívánatra in­gyen és bérmentve előre beküldők. Mindenki, aki rósztvesz a sorsjátékban, a húzás megtörténte után azonnal, minden felszó­lítás nélkül kap egy hivatalos jegyzéket. A nyeremónypénzeket én fizetem ki és kül­döm el a legnagyobb pontossággal és legna­gyobb titoktartás mellett. A közeledő húzás miatt amegbizásokatazonnal vagy legkésőbb május hó 20-ig a legnagyobb ' bizalommal az alanti czimre kell beküldeni: Samuel Heckscher senr., bankháza Hamburg 1130. —----------------Itt levágandó. ----------------------­Me grendelő Sámuel Hecksclier senr. banküzletének, Hamburg 1130. ! egész sorsj. á 10.— M. (12 K) fél „ „ 5.—- M. ( 6 K) negyed „ „ 2.50 M. ( 3 K) Cim ..................... ............................................... No. 1 134. A pénzt postautalványon küldöm A pénzt utánvételezze. A pénzt mellékelem. A nem megfelelő törlendő. HEGNT T Li Tisztelettel tudatom Szatmár város és vidéke úri közönségével, hogy a „Pannónia“ szálloda udvarán erre a czélra épitett helyiségben a földszinten rendeztem be, mely a mai kor minden köve­telményének úgy művészi mint kényelem szempontjából megfelel. A műterem már megnyílt. A m. t. közönség további nagybecsű pártfo­gását kéri, tisztelettel Ncherliiií» Antal fényképész és festő. GÁL JENŐ mérnöki irodáját Ber- csényi-utcza 33. szám alá helyezte át. Telefon szám 189. A nyári idény alkalmára óriás választékban érkezetek a legjobb gyártmánya utazóbaröndök és kosarak, valamint férfi és női haris­nyák, séta pálczák és minden néven nevezendő diszmű és norinbergi játék, üveg és porczellán nagy választékban Blatniczky István 1 Makóczy Géza papl aézXl8:árl Szatmár, Eötvös-utcza 4/a. sz. Ajánlja a főt. lelkész urak szives figyelmébe modern szabó-műhelyét, hol is mindennemű reverendák és papi öltönyök a legnagyobb pontossággal, jutányos árak mellett készülnek. Tisztelettel Makóczy Géza, papi- és polgári-szabó. Park és k elrendezéshez magas törzsű gyöknemes bokorrózsák . és rózsafák rr iwrnm KAZINCZY-UTCZA 10. Szatmár, Dinnyéskert 6. Teh fon 27. VIRÁGÜZLET: Telefon 27. Deáktér 3. szám. Előkelő ízléssel és hatásos összeállításban élővirág- díszmunkák minden idényben. Dísznövények, pálmák, virágok, szobanövények cserépben. A legváltozatosabb kivitelű csokrok minden alkalomra a legelegánsabb összeállítás­ban. A legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig mr koszorúk gyorsan és jutányosán készíttetnek. Vidéki meg­rendeléseket gyorsan és pontosan elintéz. SÜRGÖNYCZIM: Bertha kertész Szatmár. t Fogászati műteremi Értesítem az igen tisztelt közönséget, hogy fogászati műtermemet Budapestről Szatmárra, Hám János-utca 12. szám alá helyeztem át. (Lévay Palota.) Készítem a fogászat minden ágába tartozó munkálatokat u. m. egyes fogakat teljes fogsorokat, arany platina koronát amerikai liid-munkákat jótállás mellett a legjutányosabb árban. Régi fogsorokat javítok és átalakítok. Tisztelettel Dávid Ödön, müfogász. WALTHERR GIDA katliolikus czég, az arany érdemkereszt tulajdonosa ÜVEGFESTÉSZETE velenczei és üveg mozaik intézete Budapest, VIII., Conti-utcza 25. Telefon 70-01. Készít művészi kiviteli! festett TEMPLOMABLAKOKA T, velenczei és üveg-mozaikot a legegyszerűbbtől a leggazdagabb kivitelig jutányos ár mellett, Legutóbb készült munkák: ablak. — Szigetvári templom 10 ablak. — Sátoralja-Ujhely 8 nagy ablak. — Sárospataki főtemplom ' 12 nagy ablak. — Szabadkai, pécd, bártfai és kőhalmi Szent Perencz-rendi templomokban 47 nagy ablak. — Budapesti örökimádási templom 4 nagy ablak és 28 kisebb szőnyeg ablak. — Továbbá a nemesnádudvari, hosszuréti, futaki, esztergomi, dési és beszterczebányai püspöki és vártemplomi, valamint az ungvári, vetési, csanálosi és gebei templomok festett ablakai. Színes minta rajzokat díjmentesen küldök. — Számos kitüntetés és elismerés a készített munkák után. — Kívánatra saját költ­ségemen a helyszínére utazom.

Next

/
Oldalképek
Tartalom