Heti Szemle, 1911. (20. évfolyam, 1-52. szám)

1911-03-01 / 9. szám

8 HETI SZEMLE' Szalmái-, 1 *)i 1. márcxius 1. ban elhalt megyei főorvos egyik ápolónője ugyanis gyanús körülmények között megbetege­dett. A beteg ápolónőt szombat délután meg figyelés végett kiszállították a járványkórházba. f Aáron Sándor dr. A küzdőtéren esett el. Megilletődötten látjuk ravatalon, a kit legyűrt a rém : a kiütéses tífusz, a mely ellen nagy szaktudásával, önfeláldozó lelkiismeretességgel harczolt, Sokat vesztett vele az egészségügy a társadalom, a vármegye, legtöbbet gyászba- borult családja, a melytől elragadta a nagyszivü családapát. Az osztatlan tisztelet, a mely min­den működésében kisérte, a legnagyobb részvétté változott e tragikus haláleset alkalmából, a mely azonban csak a hősöket megillető vég. Aáron Sándor dr.. vármegyénk főorvosa hiva­tásának lett áldozata. A fernezelyi tífusz meg- gátlása közben maga is megkapta e rémes betegséget s ez oltotta ki febr. 26-án nemes és mindvégig fáradhatatlan munkában töltött életét. Temetése óriási részvét me lett febr. 27 én történt Nagykárolyban. Az ö. v. f. n. Megszűnt postaügynökség. A nagy­váradi posta és táv- igazgatóság tudtul adja, hogy a Mezöpetri községben levő postai ügy­nökséget 1911. évi január 26 ával bezárólag ideiglenesen megszüntette. A postai ügynökség kézbesítő kerületébe tartozó Boér, Degenfeld, Govrik tanyákat, Kigye, Kisdengeleg pusztákat és Mezöpetri községét ideiglenesen a szaniszlói posta és távirda hivatal postai kézbesítő körébe osztotta be. Hivatalos rész. Konczházán (Unginegye) megüresedett róm. kath. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma“: egy szoba, konyha, kamara, 80 korona az egyházmegyétől, 239 korona a hit­községtől, 683 korona államsegély. Kérvények márczius 10 ig Őrdarmán a róm. kath. plebá niára küldendők u. p. Ungtarnóoz. Az Orsz. Kath. Tanügyi Tanács ülése. A folyó hó 16-iki Tanácsülésnek kima­gasló pontja volt a katholikus tanítóság szo- cziális alapon való szervezkedése. Ember Ká­roly világi elnök előterjesztette javaslatát a szervezeti szabályzat egynéhány pontjának megváltoztatására. Az eredményes működés érdekében az Országos Bizottság kebelében meg fognak alakulni: a) a népoktatásügyi és kisdedóvóügyi; b) nőnevelési; c) tanitóképzőintézeti; d) keresztényszocziális szakosztályok. Az egyes szakosztályok ügykörébe tartoznának mindazon ügyek szakszerű feldolgozása, elő­készítése, melyeket a nagygyűlés, az állandó tanügyi tanács, vagy az elnökség oda utal, az egyes szakosztályok foglalkoznak továbbá a szakkörükbe tartozó ügyekkel. Annyi bizo­nyos, hogy a szabályzat haladást jelent és lehetővé teszi, hogy minden keresztény tan- férfiu, legyen bár működési tere bármilyen jellegű iskola, tagja lehessen a keresztény szellemű nemzeti nevelést szolgáló szakosz tálynak. Ezzel a munkássággal a tanítóság összetartásában rejlő sok erő mellett a taní­tóság társadalmi tekintélye csak emelődni fog. Iskolaorvosi kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium dr. Göbl Alajos gyakorló orvost a szatmári kir. kath. főgim­náziumhoz iskolaorvossá és egészségtantaná­rává nevezte ki. Jótékony alapítvány. Szabó István pápai prelátus, apát, püspöki irodaigazgató, a szatmári róm. kath. egyházmegyei néptanitók segélyegyesületének 200 koronát adományo­zott s ezzel az alapszabályok 4. § a alapján a segélyegyesület alapitó tagja lett. Kinevezés. A bilkei állami iskolánál Schwarcz Margit áthelyezésével megüresedett tanítónői állásra kultuszminiszter Tscaeik Jo­hanna -oki. tanítónőt nevezte ki. Jótékonyság. Dr. Lessenyey Ferencz szatmári székesegyházi praelátus-kanonok a máramarosszigeti irgalmas nővérek vezetése alatt álló kath. leánynevelő- és tanintézet tervbevett kibővítési költségeihez 500 koro­nával, Hehelein Károly praelátuskanonok pe­dig 300 koronával járult. TÖRLEY = TALISMAN = = CASINO § RESERVE = Továbbképző tanfolyamok tanítók számára. Szatmárvármegye tanítóinak tu­domásra hozatik, hogy f. é. július 3 án kez- dődőleg 3 hétre terjedő tanítói és tanítónői továbbképző tanfolyamok fognak tartatni még pedig tanítók számára az aradi, a bajai, a Csáktornyái és az iglói áll. tanítóképző-inté­zetekben, a tanítónők részére pedig a pozso­nyi és a sepsiszentgyörgyi áll. el. tanitónő- képző-intézetekben. Mindegyik tanfolyamra 60—60 hallgató vétetik fel, ezek közül 30—30 hallgató államköltségen. A tanfolyamokra bármilyen jellegű elemi iskolánál működő okleveles tanitók és tanitónők folyamodhat­nak. A felvétel iránti bélyegtelen kérvények f. é. márczius 6 ig a kir. íanfeliigyelőséghez lerjesztendők be. A kérvényben megjelölendő, melyik tanfolyamra kérik felvételüket. Bod­nár s. k., kir. tanfelügyelő. A miniszter a tanonczotthonok mel­lett. A kultusz-, valamint a kereskedelem­ügyiminisztertől igen érdekes tartalmú leirat érkezett vármegyénkhez. A leiratban a mi­niszter elismeri, hogy a gyáripar ma már annyira háttérbe szorítja a kisipart, hogy az ipari pályára feltűnő kevesen jelentkeznek, sőt az egyes kisiparágak már kihaló félben vannak. A tanonczok ellenőrizetlen életmódja miatt a tanulók koravének lesznek és semmi kedvük sincs az iparos pályára. A miniszter ezeken az állapotokon akar segíteni és a ba­jok orvoslását úgy vélné elérhetőnek, ha a tanonczokról kellőképpen gondoskodnak és oly ellenőrzés alá veszik őket, mintha szülői háznál lennének. A tanonczokról a miniszter szerint a tanoncz-internátusok, tanoncz-ott- honok utján lehet legalkalmasabban gondos­kodni. A miniszter ehhez fűzi tervének meg­valósítását is. A megyéhez intézett leiratában, arra kéri a miniszter a törvényhatóságot, hogy a tanonczotthonok létesítéséhez hatha­tósan járuljon hozzá és azokat kellő támoga­tásban részesítse. A miniszter a maga részé­ről kijelenti, hogy a tanonczotthonok létesí­tésénél mindenkor a legnagyobb áldozatkész­séggel vesz részt s a támogatást a legszél­sőbb határokig fogja adni. Én is — Lombardiában születtem. A romantikára nagyon rájár a rúd. Milyen szép hire-neve volt valamikor a paradicsomi Árkádiának, a hol patriarchalis egyszerűségben, boldog békességben élték idylli életüket az arcadiai pásztorok. Egyszer csak közbejön az a Csokonai- szobor, meg Kazinczy ajánlata, hogy véssék a talapzatra: — Én is Árkádiában születtem. És mindjárt vége volt Arkadia tisztes­séggel megőrzött ‘becsületének. Egyszerre le­járta magát a tisztes múltú hellén tartomány, mert a jó debreczeni czivisek kisillabizálták egy lexikonból: — Árkádiában sok a szamár, jó hegyi legelők vannak ott. No, csak merte légyen valaki ezentúl Árkádiát emlegetni, mindjárt becsűletsértési pert akasztottak nyakába. Hát Árkádiának ezzel mindörökre be­fellegzett. Most valahogyan ilyesképen járatják le a szép itáliái tartományt: a száztornyu Maj- landdal ékes Lombardiát is. Csak nem nyugszanak az irigy embe­rek. Tetszik tudni, itt Szatmáron kifirtatták, hogy van valami sötét pont a derült egii Lombardia életében. A messze, százados múltból vájták elő kegyeletien leleplezők : hogy valamikor, egy­szer a lombard városok holmi kis hadisarcz kifizetése irányában pillanatnyi pénzzavarba jutottak. De a hol nagy a pénzszükség, ott közel a — jószivii zsidó, hát ez hitelezett csak úgy puffra, annak a reményében, hogy a kifosztott, összerombolt városok majd hely­rejönnek. Névértéken felül hitelezett. Hát, kérem, az ilyen hitelügyleteket lombard kölcsönnek nevezik ezek a mai ke­gyeletien, illusio-romboló emberek. No, de azok a lombard városok meg­feleltek a hozzájuk fűzött, reménynek, ki- eviczkéltek az adósságból. — Hanem a mi uj bankjaink, amelyek szintén ilyen kis üz­leti fogások révén születnek meg, alighanem sírköveiken fogják hirdetni a ma már meg­bélyegző és valószínűen porokét eredmé­nyező mondást: — Én is — Lombardiában születtem. A. fejét törő. Ez, kérem, egy ősi typus. Már Hesiodos is tud róla. Mindig volt, van is, sőt lesz örökké. Azon töpreng, a mi senki másnak eszébe sem jut. Hogy a viz miért nedves, a tökinda miért csavarodik jobbra és nem balra miért van az ökörnek fején a szarva és nem a lábát) ? Ez a typus beállított a napokban szer­kesztőségünkbe. Feje bekötve, arcza a gondok redőitől ba­rázdált, Szánakozva néztük a meggyötört ala­kot, mire a részvéttől fölbátorodva meg­szólalt : — Segítsenek rajtam ! Segítsenek. Hi­ába töröm már egy hónapja a fejemet. Levette a köteléket fejéről s csakugyan egy hónapi fejtörést láttunk azon. — Miben segítsünk ? — Hát kérem, nem tudom, mi ez : tele- pathikus, Sympathikus, apathikus. — Ugyan, ne rontsa le a jó benyomást, a mit ránk tett — mondtuk neki — ne le­gyen annyira antipathikus. — Oh, azt tudom — csillant föl a szeme — hogy mi az „antipathikus.“ ___ ? — E llengyógyszerész — vágta ki büszkén. Mi meg a mentőkért telephonáltunk. Márczius 15. — Tessék másutt fölhasználni, már van actualis versünk. — Különben nagyon szí­vesen latjuk. A nagy tudós. — Ez igazán a boldogabbik vége. De nagyon erős. B. B. — Erősen személyi és helyiérdekű. Ha ragaszkodik a közléshez, csak nyilttérben történhetik meg. A föltételekért tessék a kiadóhivatalhoz fordulni. G. J. — Késve érkezett. Jövő számunkban kö­zöljük Kéziratok megőrzésére és visszaküldé­sére nem vállalkozunk. Belső munkatársak : KERTÉSZ PÁL, MERKER MÁRTON dr. és SÜDY TIBOR dr. Nyomatott a Pázmány-sajtóban Szatmáron, Iskola-köz 3. sz. (emléklapok) alkalomszerű kép­pel illusztrálva, ötféle szinben nyomtatva, 100 drb. . K 1.10 ötféle szinben, tetszés szerint összeválogatva 100 drb. K 1.10 Hátlapján kis ima nyomtatásá­val 100 drb....................K 1.60 Ka pható a Pázmány-sajtóban Szatmáron. ■ ■ Szerkesztői Üzenetek

Next

/
Oldalképek
Tartalom