Heti Szemle, 1911. (20. évfolyam, 1-52. szám)

1911-11-15 / 46. szám

HETI SZEMLE 5 felfogni és saját magán keresztülsajtolni tudó leguniverzálisabb elme. Goethénél szélesebb talapzatról még nem fürkészte senki sem a világot. Az életet sokan látták filozófikusabban, de bölcsebben aligha valaki. És egységesebben sem. Ezért ő a Nagyúr. november 2. Szatmár, 1911. november lih ___________ já nak öt évtizeden át teljesített oda­adó munkáját s még sokáig meg­tartja őt számunkra a korral, az évek súlyával daezoló szervezetének teljes aczélosságában, hogy világos- kodjék előttünk, mint a jellemerős­ségnek és a munkának az élet vésője által kialakított mintaképe. Ismereteinket izmusokban és lógiákban foglaljuk össze; tudásunk tehát csak az izmu­sokon és lógiákon túl kezdődhetik. * Vannak problémák, a melyeket nehány egyszerű tény jobban megvilágít, mint a leg­ragyogóbb okoskodás. Ha kortársaink jelenkori értékelése megdöbbent, gondoljunk három egyszerű tényre. Rafael dicsőségét egy hatal­mas tábor Sebastiano del Piombo egekig ma­gasztalával akarta elhomályosítani; a már pályája delelőjére jutott Goethével a kezdő Tiecket állították szembe kortársai és Petőfit — Hiadorral, Jámbor Pállal hasonlítgatták össze, Petőfi rovására. * Három művésztípus érvényesülési módját könnyű különválasztani. Csak egy szimbolikus tejes lábas kell hozzá. Az első csak a tejfölnek fog nekirontani; kiverekszi magának és büsz­kén mázolja be vele a szájaszélét, 'hadd lássák mindenek, mi illeti meg őt. A második savót- tejfölt összehabar, s mint természetes minden­napi italát issza. A harmadiknak csak a savó jut, de beéri azzal is. Vagy azért, mert bölcs, vagy azért, mert tudja, hogy annak, a ki egész életében csak savón tengett, sírjára majd manna-eső hull. HÍREK ARANYMISE. Félszázados áldozópapságának jubileumát ünnepli f. hó 17-én Hehelein Károly prelátus-kanonok. Az Ur szolgálatáben eltöltött 50 esztendő már magában véve is joggal tarthat számot az elismerésre és iinnepeltetésre. De különösen meg­érdemli az arany jelzőt az olyan szentmise, amely a hivatás lelkes szeretetében, megalkuvást nem is merő lelkiismeretességben, áldozatos munkásságban átélt íélszázadot zár le. A jubiláns prelátus pedig ilyen­nek mutatta magát mindenkor, a tanári katedrán és a gimnázium élén, a pasztoráczióban s a kanonoki stallumban egyaránt. Az igaz érdemnek tartozó kö­telességünket teljesítjük azért, mikor az aranymisés főpap nagyszámú tisztelői és ünneplői sorában lapunk számára is helyet kérünk. Az, aki Ígérete szerint egy ital vizet sem hagy jutalmazatlanul, az az Örök Főpap, nem kételkedünk, meghallgatja a mi kérésünket, bő­ségesen viszonozza érdemes szolgá­Püspöki konferenczia. November 9 én volt a herczegp-imás budai palotájában a püspökkari értekezlet, melyen a püspökök kettő kivételével mindannyian jelen voltak. Szó volt e gyűlésen az ünnepek redukálásá­nak kérdéséről, az egyházmüvészeti tanács szervezéséről, a lelkészi kongrua rendezésé­ről, egy nervyorki magyar lelkészi állás szer­vezéséről, a bécsi eucharisztikus világkong­resszuson való részvételről, a tanítóképzők uj tantervéről, a selmeczbányai templomren­dezési müintézet pártolásáról. A női Mária-congregatió a nagy­gyűlésen. Felejthetetlen emlékű lesz az a három nap, a melyet a szatmári női Mária- congregatió 40 tagja három irgalmas nővér és Varjas Endre praeses vezetése alatt Bu­dapesten töltött a congregalió nagygyűlésén. Vasárnap gyönyörű zászlajok alatt resztvettek a Szt. István bazilikái szentmisén és mély meghatottsággal végezték el a több ezernyi congreganistával a közös szentáldozást. A vidékiek között hatalmas számukkal nagyon föltűntek a mi congreganistáink, mert alig volt vidéki női congregatio, a mely annyi taggal jelent volna meg a nagygyűlésen. A vasárnapi congr. gyűlések és ünnepségek mindegyikén resztvettek congreganistáink és megtöltekeztek a gyűlések izzó, lelkesítő tü- zével. Még bensőbbé és mélyebbé tette e szent napok kegyelemmel teli, örök emlékeit az az ihletre hangoló hely, a hol szállva voltak. Az ország legelőkelőbb nevelőintéze­tében, a gyönyörű berendezésű Sacré Coeur- ben voltak elszállásolva, a hol páratlan figyelemmel és gyöngédséggel találkoztak. A kiváló apáczarend matereinek anyai, és — az olt nevelődő főherczegkisasszonytól a leg­felső osztályok növendékéig — a bennlakók­nak testvéri szeretete vette körül congrega- nistáinkat. Valóban a Szentséges Szív mély­ségeinek forró, édes tüzében éltek e napok alatt. Mikor pedig az elutazás napján, hétfőn délután az intézet növendékei a fejedelem­asszony és a materek jelenlétében egy kedves, a szív bensőségéből fakadó kis ünnepséggel búcsúztak el congreganistáinktól és mind­egyiket találékony gyöngédséggel nagyon jelentőséges ajándékkal lepték meg, igen ne­hézzé tették számukra a válást a felejthetet­lenül kedves, szent hangulatú helytől. Köny- nyekkel szemökben és mélyen meghatott szívvel léptek ki congreganistáink a Sacré Coeur kapuján. — Tegnap reggel érkeztek meg Szatmárra, hogy a nyert tüzekkel most ők gyújtsanak lelkeket. Tiltakozások a Barkóczy-hajsza ellen. A szatmári hath, népszövetség f. hó 9-én a Cecil egylet nagytermében látogatott gyűlést tartott,, amelyből kifolyólag üdvözölte Barkóczy Sándor bárót, tiltakozott az őt ért támadások ellen s egyúttal felkérte a kultusz- minisztert, hosjv kiváló tisztviselőjének meg- hurczolását akadályozza meg. Hasonló határo­zatot hozott Bihun Pál salánki gk. lelkész indítványára a nayyszőllösi gk. esperesi ke­rület gk. papi és tanítói kara f. hó 6-án Tiszaujlakon tartott őszi gyűlésén. E helyen említjük meg a szatmári kir. kath. főgimnázium tanárkarának impozáns tiltakozását a Közép­iskolai Tanáregyesület legutóbbi határozatai ellen. Tizenhatan jelentették be kilépésüket az egyesületből. A tanuló ifjúság a kath. nagy­gyűlésen. A katholikus öntudatnak örven­detes terjedéséről tesz tanúságot az a folyton fokozódó érdeklődés, amellyel ifjúságunk társadalmi mozgalmaink iránt viseltetik. A jelenleg Budapesten folyó kath. nagygyűlésre, elsősorban a írengregácziók gyűlésére, tekin­télyes számmal mentek fel úgy a kir. kath. főgimnázium, mint a nőképző intézet s a papnevelde növendékei közül. A 11 teológus számára megyés püspökünknek 200 koronás, Lessenyey Ferencz prelátusnak szintén 200 koronás és Hehelein Károly prelátusnak 100 koronás adománya tette lehetővé a minden­képen tanulságos pesti utazást. Az ügyvédi kamarából. A szatmár­németi ügyvédi kamara választmánya legu­tóbb tartott ülésén dr. Jósits Miklós és dr. Szabó János ügyvédeket Nagykároly, dr. Stoll László, dr. Troplovits Imre ügyvédeket Nagybánya,dr. hadadi KovácsZoltánés dr.Bar- bul Illés Károly ügyvédeket Szatmár-Németi székhellyel a kamaránál vezetett ügyvédek névjegyzékébe; rnig dr. Tót Gábor, Cserényi Ignácz, Krausz Zsigmond, dr. Uray Endre Géza, dr. Szabó Gábor ü. j. dr. Kovács Kor­nél, Sylveszter Szeman Andrást az ügyvéd- jelöltek névjegyzékébe bejegyezte ; — Pupp Béla nagykárolyi ügyvédet az ügyvédek névjegyzékéből; dr. Ganztfried Bertalan, Papp Sándor, dr. Weisz Izrael, dr. Köszten- baum Manó, dr, Eötvös Dezső és dr. Kaszta Sándor ügyvédjelölteket pedig a jelöltek névjegyzékéből tőrülte. Fizetésképtelenség. A bécsi hitelezői védőegylet Stark H. helybeli kereskedő czég fizetésképtelenségét bejelentette. Közigazgatási bizottsági gyűlés. Szatmárvármegye közigazgatási bizottsága f. hó 10 én tartotta rendes havi ülését Csaba Adorján főispán elnöklete alatt. Az alispáni jelentés szerint a közbiztonságban különösebb intézkedést igénylő eset nem fordult elő. Útlevelet Kért 203, nyert 189, visszatért 98 egyén. —■ Vármegyei tiszti főorvos jelentése szerint fertőző betegségképen fellépett a vörheny és roncsoló toroklob Kocsordon, Kékesoroszfaluban, Nagysomkuton, Nagyká­rolyban, Szaniszlón, Nagybányán és Felső­bányán, melyek tovaterjedésének meggátlása iránt az intézkedést megtette. — Bodnár György kir. tanfelügyelő jelentését „Iskola“ rovatunkban közöljük. —■ Az ügyészség je­lentése szerint október hóban letartóztatva volt 289 férfi és 39 nő, szabadult 257 férfi 36 nő, letartóztatva maradt 30 férfi, 3 nő. Közgazdasági előadó úgy a gazdasági hely­zetről, mint az állategészségügyről kedvező jelentést tett. A vármegyei tisztviselők mozgalma. A vármegyei tisztviselők f. hó 8-án országos értekezletet tartottak Budapesten, mely al­kalommal tisztelegtek a belügyminiszternél, a ki a küldöttségnek megígérte, hogy a 30 százalék drágasági pótlék megadását támo­gatni fogja, valamint Ígéretet tett arra nézve is, hogy a status rendezése alkalmával a vármegyei tisztviselők fizetését is rendezni fogja úgy, mint az állami tisztviselőkét. Tuberkulózis. A magyarbirodalomban 1911. február havában gümőkórban elhalt 8194 egyén; e számban Szatmárvárm. 176 és Ugocsavármegye 40 halálesettel szerepel. Házasságok. Szegedy Gábor, Szegedi István és Kölcsey Ida fia egybekelt Böször­ményi Ilonkával, néhai Böszörményi József és Szeőke Kata leányával. — Dr. Pirkler Ernő városi első aljegyző házasságot kötött Visky Károly nyug. kúriai biró leányával, Ellával. Az adóhivatal építési ügy«. A kir. adóhivatal építési ügye mindinkább közeledik a megvalósulás felé. A nagykárolyi kir. pénzügyigazgatóság a pénzügyminiszter uta­Megjelent a Pázmány Képes Naptár az 1912. évre számos képpel, dús tartalommal. 1 példány ára 60 fillér. Tömeges megrendelésnél jelentékeny árkedvezmény.

Next

/
Oldalképek
Tartalom