Heti Szemle, 1911. (20. évfolyam, 1-52. szám)

1911-10-04 / 40. szám

8 HETI SZEMLE“ Szatmár, 1911. október 4. Miért idegesek már a kis gyer­mekek ? így felel egy nem klerikális — sőt! — lap: „Nagyon ajánlatos lenne, ha a szülők több önfegyelmezésnek vetnék alá magukat és nem tennének, vagy mondanának olyant a gyermek előtt, ami lelkét károsan befolyásolja. Nagyon rossz szokás az, hogy sok szülő szereti, ha a gyermek a felnőttek beszélgetését hallgatja. Pedig ez is egyik oka a gyermekek idegességének, mert a nem neki való beszélgetés agyát túlterheli s iz­gatja. A jobbmóduaknál szokásos gyermek - mulatságok, különösen pedig a színház lá­togatása szintén közrehatnak, hogy a gyer­mek idegessé legyen. Ne tegyük hát a gyer­mekeket idegessé s nem lesz azzá“. Teljesen aláírjuk. Pályázati hirdetések egyszeri közlésének dija 5 K MINDENNEMŰ ELEMI ISKOLAI NYOMTAT­25 éves jubileum. A nagykárolyi espe- resi kerület tanítósága ez évben üli meg a kér. tanítói kör 25 éves fönnállásának forduló­ját A jubileum alkalmából a kör november 9-én diszgyülést tart Nagykárolyban, a melyen, mint védő, Boromiszn Tibor dr. megyés püspök is megjelenik. Tanitóválasztás. A bárdházai róm. kath. iskolaszék Márton Ferencz oki. tanítót, a helybeli kir. kath. tanítóképző volt növen­dékét tanítónak választotta meg. A választás egyházhatóságilag megerősítést nyert. Hét osztályú polgári iskolák. A torontálmegyei gazd. egyesület átiratot in­tézett a szatmármegyei gazd. egyesülethez a végett, hogy a gazdasági irányú hét osz­tályos polgári iskolák szervezése érdekében kérvényt intézzen a vallás- és közokt. minisz­terhez. Kántortanitói választás. A nagy­károlyi gör. kath. román kántor-tanitói ál­lásra az iskolaszék egyhangúlag Boska Ti­vadar II. kántortanitót választotta meg. Helyére Nyikora Ambrus kántortanitó válssz- tatott meg. Képző és Iparművészeti tanfolyam. A képző és iparművészeti tanfolyam, amely­nek müvei a „Gazdasági Kiállításion dísz­oklevéllel lettek kitüntetve, október 9-én kezdi meg működését. Órarendje : Hétfőn d. u. 5—7. Alakrajz (Ócsvár); kedd : 5—7. Mo­dern tervezés (Kiszely); csütörtök : 5—7. Csendélet (Bundschuch); péntek : 5—7. Ma­gyar tervezés (Hatvani). Beiratkozni lehet délelőttönkint a , kir. kath. főgimnáziumban, a rajzteremben Ócsvár tanárnál. Tandíj ha- vonkint 8 korona. Óvoda vizsgálat. Kedves élvezetben volt része e hó 1-én d. u. az udvarii lakos­ságnak. E napon tartatott meg az ovodavizs- gálat. A kicsikék meglepő ügyességgel sza­valták a szebbnél-szebb gyermekverseket és természetes egyszerűséggel játszották a leg- válogatottabb játékokat. Építik a máramarosszigeti kath. főgimnáziumot. A máramarosszigeti kath. főgimnázium kétemeletes uj épületének épí­tését Aumann és Társa beregszászi építési vállalkozó czég nyerte el. Már meg is kezdték a Petro vies-féle ház bontását a Jókai-utczán, hova az uj palota épül. Az alapok megépítése még az idei ősz folyamán meglesz. Iskolák bezárása Szaniszlón. A ron­csoló toroklob járványszerü fellépése miatt Szaniszlón az iskolákat alispáni rendeletre bezárták. Nyilvános köszönet. A nagy anyagi áldozatokkal, majdnem ötezer korona költ­séggel teljesen újjáalakított csapi (Ung m.) róm. kath. iskolának az „Országos Katholi- kus Magyar Iskolaegyesület“ elnöksége uj iskolai padok beszerzésére 380 koronát ado­mányozott ; a „Szent István Társulat“ igaz­gatósága pedig 60 drb ingyen tankönyvvel ajándékozta meg az iskolát, — melyekért úgy az orsz. kath. magyar iskola egyesület elnökségének, mint a Szent István Társulat igazgatóságának hitközsége, egyháztanácsa és iskolaszéke nevében őszinte hálás köszönetét nyilvánítja. Csap, 1911. sep. 29. Török 2d. Lajos plébános. VÁNYOK ÉS TANSZEREK KAP­* HATÓK A PÁZMÁNY-SAJTÓ * KÖNYVNYOMDÁBAN SZATMÁR­* NÉMETIBEN, ISKOLAKÖZ 3. SZ. 1^1 IRODALOM Az Elet 40. száma a maga tartalmas, előkelő szintáju közleményeivel és pompás illusztráczióival most jelent meg, minden egyes számával beigazolva, hogy legelőkelőbb folyóiratunk. Tartalmából kiemeljük a Va­sárnapi levelet Liszt Ferenczről szóló meg­emlékezést. Verseket irt belé Sik Sándor, Lányi Sarolta, Remetei Dezső; folytatódik két élvezetes regénye és még sok aktuális, művészi, színházi, irodalmi kérdéseket tárgyaló czikkeket találunk legkiválóbb hetilapunkban. Előfizetési ára negyedévre 5 K. A „Magyar Figyelő“ októberi szá­mában aktuális politikai kérdéseinkkel fog­lalkozik Plósz Sándor cikke, és dr. Kun Jó­zsef tanulmánya „A magyar parlamentariz­musáról; gróf Tisza István „Az angol főren­diház váltsága“ cimen irt, Alexander Bernát „A magyar tanárság psychéje“-ről és Pa- lágyi Menyhért „A darwinizmus válsá­gáról ir. Nagyon érdekes Kacsóh Pongrác tanulmánya a pataki énekes codexről; a szám irodalmi részét Szabolcska Mihály verse és Kisbán (gróf Bánffy Miklós) novellája éke­sítik. A „Magyar Figyelő“ előfizetési dija negyedévre 6, kor. Szerkesztőség és kiadóhi­vatal : Budapest, VI., Andrássy-út 10. .A. hála. De strigis, quae non sunt ... — hiszen megmondta már Kálmán király. Pedig ezer Kálmán király daczára is van még hála. Ez a szépséges fehér holló napokon keresztül röpködött a teljes nyilvánosság fé­nyében, nagyobb bámulatot keltve, mintha repülő ember szárnyalt volna a kiállítás te­rülete fölött. Épen a kiálitás körül röpdösött a fehér holló. Azaz a hála. Belémártotta csőröcskéjét az illatos „Luna“ bepalaczkozott vizébe; csicseregve zengett hymnust aranygyűrűkről, drágaköves kézelő-gombokról; szakavatott tanköltemé­nyeket ütött nyélbe a porezellán-edények, boros és egyéb italos-készletek, villamos csillárok óriási hasznáról; harsogó ódát zengett el trillás torkocskája egy kalapról, egy csoda nőikalapról, elmondva mesés ál­lását és még mesésebb árát; bájosan szúró epigrammocskákal röppent el bizonyos „meg­indithatatlan“ tárgyak komor kiállítói fölött; szóval nincs az a poétika, a mely különb műfajokat ismerne, mint a minőket énekelt ez a fehér holló. — No, csak semmi gyanúsítás 1 Ugyan, csak nem tetszenek azt gon­dolni, hogy a csicsergő, kedves dalokra a kiállítók szivében ébredt föl talán a hála? — Nem, nem ! Hova is gondolnak ! Dehogy ! A madár volt hálás ! Azaz .. . ej. .. no ... tehát egy újsággá felfújt hir­detési közlöny volt hálás. Napokon keresztül. Mert napokon keresztül nem volt abban „újság". Csak reklám, csak hirdetés. Na­pokon keresztül rendezett a ritka fehér holló „kiállítási sétákat“. Röpülni t. i. már nem tudott. Úgy megrakta a „kis Weisz“ gyűrűvel, melltüvel, a „Luna“ illatával ... És a többi. Ezért volt napokon keresztül látható a hála, azaz a fehér holló egy újsággá fölfujt hirdetési közlöny reklámos lapján. A kiállításnak vége. A daloknak is vége. Mogorván harsogja is a holló: — Kár ! Kár ! A. folclosztó. A humor nagy dolog. Az emberiség legnagyobb kincse. A ki meg tud jóízűen nevettetni, deriis kacagásra fakasztani ebben a panasszal teli, drágaságos világban, annak nincs jutalom, a mi elég nagy volna. Csodás, őserejü humorral találkoztunk a napokban. Az országos gazda-nagygyűlésen történt. Javában beszél az egyik szónok, hogy a zsi­dók jóvoltából a parczellázó hiénák miatt úgy megnőtt a föld ára, hogy biztos anyagi romlása következik be annak, a ki földet vá­sárol. Ne földet venni, hanem bérelni! legyen a jelszó — mondja a szónok. Egy dörmögő hang közbeszól erre, de csakúgy hangfogóval, óvatos csöndességgel, hogy pusztán a körülötte állók hallhassák : — Szekularizáljunk ! Vegyük el a papi birtokot! Oszszuk föl a hitbizományokat! Ezt pediglen nem valami gyanús Áron- ivadék dörmögte kitartó makacssággal, hanem egy nagybajuszu Balthazár-csemete, a salánki református prédikátor. — Hol itt a humor? — azt tetszenek kérdezni. Hát a szónok épen elhallgat csak a földosztó rivalja még mérges szózatát, mikor az elnöklő Darányi fölteszi a kérdést: — Nincs valami ellenvetés ? A ki a ja­vaslathoz kíván szólni, jelentkezzék! Ám erre úgy eltűnt a derék, suba alatt izgató prédikátor, mintha ott sem lett volna. Hát itt a humor. — Ki tudja élvezni ? Nyomatott a Pázmány-sajtóban Szatmáron, Iskola-köz 3. sz. mmm IIlJ[^L£71lfTlJrH1liJ1|[7^rHTT^IfIBfS1LrJ1|r77TT^q U WalekésRajz angol és franczia különleges- ségii czipészek, hol saját ké- szitményü kész czipők is kap­hatók bármilyen kivitelben. Szatmár, Széchenyi-u. 7. (Bölönyi-féle ház.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom