Heti Szemle, 1911. (20. évfolyam, 1-52. szám)

1911-01-11 / 2. szám

6 Imre, dr. Weisz Sándor, dr. Kölcsey Ferencz, dr. Papolczy Gyula, Tankóczy Gyula, Novak Lajos, Ferencz Ágost, Uray Géza, dr. Len­gyel Alajos, Jeney György, dr. Nagy Barna; az építkezési bizottság: dr. Fejes István, Hor­váth Bertalan, Kőrösmezey Antal, Rooz Samu, Mátray Lajos, Heinrich Viktor, dr. Haraszthy Béla, dr. Keresztszeghy Lajos, Litteczky Endre, Jankovics János, Lengyel Károly, Teitelbaum Herman, Fogarassy Sándor; a sorozó bizottság: dr. Jéger Kálmán, dr. Vaiay Imre, Litteczky Endre, Szentiványi Károly; a közművelődési bizottság: dr. Boromisza Tibor, Bakcsy Gergely, dr. Kölcsey Ferencz, dr. Fe­jes István, Jákó Mihály, Biky Károly, Fodor György, Thurner Albert, Mátray Lajos, Je­ney György, Bodnár György, dr. Vajay Imre, dr. Lehóczky János, dr. Antal Sándor, Kó- tay Lajos, dr. Papolczy Gyula, dr. Fechtel János, Ferencz Ágoston, Gönczy Antal, dr. Tanódy Endre, Mándy Bertalan; valamint a szegényügyi bizottság 11 taggal, a nyugdíj bizottság 4, a vizárvédelmi bizottság 17, a számonkérő szék 8, a rendészeti szakbizott­ság 29, a politikai s jogi szakbizottság 37 és a háztartási és gazdasági szakbizottság 63 taggal. Mulatság. A németi polgári társaskör által f. hó 7-én, szombaton este a „Vigadó“ összes termeiben rendezett tánczmulatság jól sikerült. De a siker úgy anyagilag, mint er­kölcsileg sokkal számottevőbb lett volna, ha a rendezőség nem a görög katholikusok ka­rácsonyának első napján tartotta volna mu­latságát. Ezen most már segíteni nem lehet, de tanulni belőle igen. Ott láttuk az estélyen dr. Vajay Károly kir. tanácsos, polgármestert, Kőrösmezey Antal főjegyzőt, Kovács Lajos ref. esperest, Keresztszeghy Lajost, Gönczy An­tal gör. kath. esperest, stb. A táncz a haj­nali órákban ért véget. A szétzúzott Betlehem. Annak ide­jén szóvátettük, hogy a múlt év decz. 24-én karácsony estéjén szentségtörő kezek az Ist- ván-téren egy betlehemet összetörtek. Tan- kóczi Gyula főkapitány azonnal megindította a nyomozást, amelynek során csakhamar si­került a tettest Zelenka Mihály 26 éves gör. kath. foglalkozásnélküli napszámos szemé­lyében kézrekeriteni. Zelenka saját beismerése szerint szintén betlehemmel járt, de azt a pár fillért, amit kapott, megitta, úgy hogy telje­sen részeg volt, amikor a cselekményt elkö­vette. A főkapitány megdorgálta Zelenkát, és egyidejűleg elrendelte a város területéről való eltolonczolását, ami azonnal foganatosíttatott. Elismerésünket nyilvánítjuk Tankóczi Gyula főkapitánynak gyors és erélyes eljárásáért. Czigányok a törvényszék előtt. Ér­dekes bűnügyben hozott ítéletet a szatmári kir. törvényszék dr. Némethy József trvszéki biró elnöklete alatt f. hó 9-én megtartott fő­tárgyaláson. Balog András, Fecske Ferencz és társai szaniszlói czigányok állottak a tör­vényszék előtt, helyesebben mondva csak ál­lottak volna, mert Balog Andrást kivéve, a többi czigányok nem jelentek meg a tárgya­láson és elmaradásukat a törvényszékhez irt terjedelmes levélben azzal mentették ki, hogy nincs ruhájuk, meztelenül pedig nem jöhet­nek a biróság elé, Ígérik azonban, ha ruhá­juk lesz, majd eljönnek s minthogy az sokára lesz, hát küldjön a tekintetes kir. törvényszék egy kis gúnyára valót. Különben is a vád tárgya nem bűncselekmény, mert ha ők el is vitték 1909. decz. 21-én Konczányi Zsiga padlásáról a 11 darab szalonnát, meg 6 da­rab sonkát, az aligha lehet bűn, mert dög volt biz a, úgy a szalonna, mint a sonka, Konczányi is a földből ásta azt ki. Azután meg az lett volna a vétek, ha éhségüket nem csillapítják, szeretnék látni, hogy melyik czi- gány állaná meg, hogy egy hold világos éj­szakán a szomszéd padlásáról kikandikáló sonkákat közelebbről meg ne tapasztalja. Hi­_____„HETI SZEMLE“ szén a szegény czigány csak akkor eszik, a mikor dögöt lop. A törvényszék nem fogadta el a védekezést és Balog Andrást 1 hónapi fogházra elitélte, ki az Ítéletben megnyugo­dott, a többi czigányok azonban nyugtalan­kodhatnak, mert előve/.etésüket a kir. tör­vényszék elrendelte. A villanyvilágitási szakbizottság jau. 7 én tartotta gyűlését, melyen az elnöklő dr. Vajay Károly polgármesteren kívül részt vettek dr. Pirkler Ernő jegyző, dr. Fejes Ist­ván, dr. Antal Sándor, Bartha Kálmán, Kótai Pál, Fogarassy Sándor, Uray Jenő, Losonczy József. A bizottság a műnél szervezett köny­velői állásokra elsőnek megválasztotta Bokor Jenőt, másodiknak Misky Lajost, harmadik­nak Ács Jenőt. Ezután a bizottság még több, az üzemre vonatkozó tárgyat intézett el. Előléptetés. A szatmármegyei takarék- pénztár részv.-társ. igazgatósága Marko vies Gyulát az intézet első könyvvezetőjét ezég- jegyzőnek nevezte ki. Az uj székesegyházi karnagy. Buch­ner Antal távozásával megürült karnagyi ál­lást hir szerint valószínűen a városi zeneis­kola agilis, nagy zenei tudásu igazgatója, Hermann László tölti be. Ez valóban nagy nyereség volna, mert tudomásunk szerint Herrmann Lászlónak nemcsak a szükséges kvalifikácziója van meg, de az egyházi zenét is több nagyobbszabásu kompoziczióval gya­rapította, a Missa Solemnise, Requiemje, Ave verum-ja, Ave Máriá-ja, jelentősebb alkotásai. Mi csak nagy örömmel vennők, ha a hir valóra válnék. Értesítés. Tudatom a város adózó kö­zönségével, hogy a nagykárolyi m. kir. Pénz­ügyigazgatóság 64871—1910. sz. körrendeleté értelmében a III. és IV. oszt. kereseti adó, tőkekamat és járadékadó, valamint az álta­lános jövedelmi pótadó, benyújtására vonat­kozó hirdetményeket a rendőrfőkapitányi hi­vatalhoz megküldöttem, hogy azt a szokásos módon tegye közszemlére. A közönség érde­kében szükségét látom annak, hogy az érde­kelteket ez ütőn is felhívom, vallomási iveik beadására, mivel annak elmulasztásából a kö­zönség anyagi kórokat szenved. Szatmár Né­meti, 1911. január 8. Nagy János, adóhiva­tali főnök. VIDÉK. A munkácsi egyházmegyéből. Jacz- kovics István szerednyei segédlelkész Zsukóra Dudits Béla munkácsi s. lelkész Lasztornéba Komporday Andor nagylucskai s. lelkész Sebesfalvára helyettes lelkészül neveztetett ki, utóbbi Latorczafő ideiglenes adminisz- tracziójával is megbizatott. Az ujmisések közül Hrenyo István Munkácsra, Kabáczy Jenő Rezső pedig Nagylucskára küldetett ki segédlelkészül. Körjegyző helyettesítés. Ilosvay Jenő szakálosfalvi körjegyzőt a szatmári főszolga­bíró a balizi körjegyzői állásra helyettesítette s igy ottani állásáról lemondott. Kitüntetés. Ő Felsége Veréczy Gyulát, a máramarosszigeti kir. törvényszék tábla- birájávvá nevezte ki. Alaptökeemelés. A nagysomkuti ke­reskedelmi bank részvénytársaság a bank alaptőkéjét 300.000 koronáról 500,000 koro­nára emeli föl. Az uj kibocsátási részvényeket a debreczeni első takarékpénztár jegyezte. Előléptetések. Felföldy Béla munkácsi kir. járásbiró, Telkes Sándor beregszászi és Azary Miklós munkácsi áll. főgimn. tanár a VIII. fiz. 3-ik fokozatába lépett elő. Uj pénzügyi tanácsos. A pénzügy- miniszter Lánczy Kálmán pénzügyi tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott beregszászi pénzügyi titkárt pénzügyi tanácsossá kine­vezte. Bírói kinevezések. A király Bagossy László debreczeni törvényszéki albirót törvény- széki bíróvá, Kabácsy Szilárd mezőkaszonyi és Busz János nagybányai járásbirósági al- birákat járásbirákká nevezte ki. Szatmár, 1911. január 11 KOZMETIKAI YÓGYINTÉZET! Fennáll 1892 óta. Főorvos; DR. JOTASSY JÓZSEF, bőrgyógyász, egészségtan-tanár az orvosi kozmetika legelső és legrégibb szakorvosa. Sikereink titka hogy tudományos ala­pon működünk. Szépségrontó börbajok gyorsan és biztosan meggyógyítunk, Fiváltozott arezokat, eltorzult orro­kat csinosra formázunk. Szépitöszereink házilag készülnek és ártalmatlanok. Szépítő készleteink minden szere­reket tartalmazzák, melyek az illető szépséghibák ellen valók ; ezek : Bőrápoló készlet szerei a természettől szép, tiszta, normális arcz és kéz bőrét konzerválják, üdítik; a kényes, száraz, hámlós, durva, érdes, libabőrös, sömörös bőrt fino­mítják, puhitják, simitják; a petyhüdt bőrt fel­frissítik s megmentik a további fonnyadástől; a lán- ezokat eltüntetik. — Teljes készlet 10 korona. Próbakészlet 5 korona, Bőrgyógyitó készlet a zsíros, fényes, kihevülő. könnyen piruló arezok ápolására (matts tételére) szolgál; gyógyítja a bőr­atkát (pórus), a túlságos izzadást, vörös kezet, vörös orrot, fagyási foltokat, Taljez készlet 10 korona. Próbakészlet 5 korona. Börk optató készlet szerei feltűnés nélkül használhatók; hófehérré teszik a fakó sárga vagy barna arezot, szeplöt, májfoltot gyökeresen elmulasztják. Teljes készlet 10 korona Próbakészlet 5 korona. Bőrhámlasztó készlet elmulasztja a tág börpórusokat a benne ülő évti zedes miteszerekkel együtt: eltünteti a pattanások nyomait, a lencsefoltokat és a kisebb sebhelyeket (himlőhely): leszedi a legmakacsabb szeplöt és máj­foltot, a lángvörös rózsapattanást és a kékes borvi­rágot is. A bőrhámlasztás körülbelül egy heti szoba­fogsággal jár, mert nagyon drasztikus. Teljes készlet ÍO korona. Próbakészlet 5 korona. Hajgyógyitó készlet hajkorpa, hajhullás ellen s a hajnövés erősítésére. Teljes készlet 10 K. Prébakészlet 5 K. Szőrvesztő készlet a felesleges hasnövés (arezhajak) gyengítésére és pa- ástolására. Teljes készlet 10 k. Próbakészlet 5 k. Hajfesték. A haj festés nagy gondot ad, mert a hajfestékek közt kevés az ártalmatlan és megbizható. Dr. Jutassy főorvosunknak hosszú tapasztalatai alapján végre si­került olyan hajfestéket előteremtenie, mely ez idő szerint a legtökéletesebb : tudniillik csak a hajat fogja, a fejbőrt nem, a fehérneműt nem' piszkitja, természtes szint ad, mely nem fakul és színekben nem játszik, rendkívül tartós, a kezelés igen egyszerű, idegen se­gítséget nem igényel és sem a hajnak, sem a fejbőr­nek nem árthat. Egy adag Dr. Jutassy-féle hajfesték ára használati utasítással 10 k. és kapható a követ­kező színárnyalatokban: aranyszöke, sötétjzsőke, világosbarna, gesztenyebarna, fekete. Aki a megfelelő készletet nem tudja megválasz­tani, annak személyesen vagy levélben díj­mentesen adunk felvilágosítást. A Dr. Jutassy-féle készletek és hajfestékek kap­hatók minden gyógyszertárban és drogéliában' kozmetikaTgyógyíntézet Budapest, IV. Lossuth-Lajos-utcza 4. sz. Szétküldés utánvéttel — Kérjük pontosan megjelölni, teljes vagy próbakészlet kivántatik-e, különben teljes készletet küldünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom