Heti Szemle, 1910. (19. évfolyam, 1-52. szám)

1910-03-02 / 8. szám (9. szám)

4 HETI SZEMLE“ Szatmár, 1910. márczius 2. igazgató leányának. — Nógrádi János sár- közujlaki kereskedő eljegyezte Lányi Erzsikét Szatmárról. — Egreczky Emil mszigeti gk. kántortanitó a mnlt nap esküdött örök hűsé­get Wolf Erzsébetnek, Zakariás Simon városi gazda nevelt leányának, Máramarosszigeten. — Dr. Szőke Sándor ügyvédjelölt fehérgyar­mati lakos eljegyezte Fehérgyarmaton Schivaree Lujzát. — Csiky Lajos a debreczeni ref. theo- logia akadémia tanára, a Ferencz József-rend lovagja szombaton, február hó 26-án váltott jegyet özv. Nagy Gyuláné sz. M. Veres Ida urhölgygyel Mátészalkán. — Fógel Károly helybeli kereskedő vasárnap esküdött hűséget Csányi Imre polgártársunk leányának Rozi­kának. — Mónus Sándor a Szatmári Központi Takarékpénztár s. könyvelője holnap d. u. fél 5 órakor esküszik örök hűséget Heinrich Mariskának, Heinrich Gyula vendéglős leá­nyának. A munkapárt Szatmáron. Tegnap délután 5 órakor volt a Pannóniában a mun­kapárt megalakulása. Elnöknek dr. Kereszt- szeghy Lajos ügyvédet, jegyzőnek dr. Szűcs Sándor ügyvédet választották meg. Prokla- málták a munkapárt megalakulását Szatmá­ron, elhatározván, hogy jelöltet állítanak. A jelölés a legközelebb összehívandó nagygyű­lésen fog megtörténni, melynek előkészítésére 200 tagú bizottságot választottak. Elnök jelezte, hogy dr. Vajay Károly polgármestert kíván­ják jelölni, mit az egybegyűltek nagy lelke­sedéssel vettek tudomásul. Értesülésünk sze­rint Vajay a jelöltséget elfogadja. így Szal- máron kemény küzdelemre van kilátás, mert Vajaynak is, Kelemennek is erős pártja lezs. Tanárválasztás. Érsekújvár képvise­lőtestülete Péter József püspöki irodatisztet a községi kath. főgimnáziumhoz hittanárnak választotta meg egyhangúlag. A püspök ur Öméltósága a választás következtében Péter Józsefet az egyházmegye kötelékéből elbocsá­totta, hogy az esztergomi főegyházmegyébe vétessék fel. % _ és ellenségei. Oh, a bold. Szűz látta fiát el­lenségei közt. Mint szenved és vérzik ártat­lanul. Ott állsz kétségbeesetten gyermeked hal­dokló ágyánál ? Gondolj csak a haldokló Jé­zusra. Te ápolhatod. Karjaidba emelheted. Fejét meleg kebledre hajthatod. Oh a fájdal­mas anya mindezt nem teheti. Az ő fia ég és föld között függ. Elhagyatva, égő szomjá- tól és gyalázó szavaktól gyötörve. Nincsenek résztvevő szomszédok. Nem ragadhatja meg édes anyja áldott kezét sem. Búcsú csókot sem nyomhat ajkára. És ha mindezeket meggondolod, átérzed oh anya! szorítsd, csatold szerető szivedhez egész családodat, a szenvedések nagy s gyötrő napjaiban és tanítsd meg férjedet, gyermeke­idet, hozzád tartozóidat, hogy a fájdalmas anya a mi anyánk is. Nemcsak a tanítványé, hanem édes mindnyájunké. * * * Egy szép legendát ismerek. Gyönyörűen beszéli el, hogy Krisztus Urunk keresztfájá­nak tövében egy uj virág, gyógyító balzsamu Külföldi rendjel. A király megengedte, hogy Schönborn-Buccheim Ervin gróf, első osztályú követségi titkár a franczia becsület- rend lovagkeresztjét elfogadja és viselje. Gyászhir. Szokol Pál dr. kir. bányata­nácsos, bányaiskolai igazgató-tanár neje, szül. Szentiványi Martinovics Gabriella m. hó 23-án rövid szenvedés után Felsőbányán elhalt. — Özv. Schréter Mihályné 62 éves korában sziv- szélhüdés következtében pénteken este 6 óra­kor váratlanul elhunyt. — Sághy Lajos föld- birtokos, kinek vármegyénkben kiterjedt, elő­kelő rokonsága van, m. hó 19-én Budapesten elhunyt. — Megrendítő csapás érte Király Géza, mszigeti rk. kántort. Nagy reményekre jogosító fia, Király Béla ügyvédjelölt február 22-én váratlanul elhunyt. Már régebb idő óta betegeskedett, de betegsége nem adott komo­lyabb aggodalomra okot. Legutóbb a buda­pesti szent Rókus-kórházba ment gyógyulást keresni. Innen folytonosan biztató sorokat irt szüleinek és febr, 27-ére hazatérését is kilá­tásba helyezte. — Azonban hirtelen előállott újabb gyomorbántalmai miatt operácziónak vetette alá magát, de sikertelenül. — Bánó Sándor nyug. áll. tanító m. hó 25-én 62 éves korában Rekeszen elhalt. — Özv. Mónus Mi­hályné sz. Torkos Zsuzsánna tegnapelőtt reg­gel 85 éves korában jobb létre szenderült. Az elhunytat fiai Mónus Lajos tüzfelügyelő Mónus József iparos s nagy kiterjedésű ro­konság gyászolják. Áthelyezett zászlós. Litteczky Lajos szatmári m. kir. 12. honvéd gyalogezredbeli zászlóst a m. kir. honvédelmi miniszter ugyan­ezen ezred Nagykárolyban állomásozó 3-ik zászlóaljához helyezte át. Jegyzőválasztás. Érkörtvélyesen a na­pokban volt a jegyzőválasztás, amikor is a je­lenlegi helyettes jegyző Vágó Elek, községi jegyzővé egyhangúlag nagy lelkesedéssel meg­választatott. A munkácsi egyházmegyéből. Ifj. Kőtár Bazil beregszilvási h. lelkész Szécs­virág: a Golgotha virága fakadt. Ahányszor egy egy véresepp a keresztfáról a Golgotha földjére hullott . . . helyén egy-egy tő virág kélt. És aztán is vették észre, hogy a vi­rág nem szárad ki. Él, hajt és virít. És cso­dálkozva látják, hogy a virág levelein Krisz­tus Urunk szenvedéseinek eszközei szépen, tisztán kivehetők. És aki abból szakasztott, csodásán gyógyult meg. Meghatóan szép és fönséges gondolat . . . Mert valóban az a kép ott a virág levelein .. . jellemzi a Golgotha áldozatainak egész tragi­kumát, de dicsőségét is. Amely a szenvedés eszközeivel meggyógyított mindenkit, aki hitt csodás gyógyító erejében. A Golgotha keresztjét megtalálhatjuk ma is. Rajta függ a Megváltó. És ma is hul­lanak vércseppei az ő szent sebeiből. Malaszt alakjában. Es ha betegekké leszünk, ha erőnk fogyatkozik, ha életünk egén végig borong a fájdalom fellége: siessünk a kereszt alá. És megtaláljuk azt a csodás, gyógyító virágot a szent kereszt üdvözítő erejében, a fájdal­mas anya oltalmában és vigasztalásában. kereszturra lelkészül, Bacnnszky Szilárd Sá­toraljaújhelyre s. lelkészül — Hrabár Kons­tantin ungtölgyesi s. lelkész Nagybicskére a s. lelkészi teendők végzésére f. é. márczius 31-ig. — Bacsinszky Ernő püspöki iktató Ró­naszékre ideiglenes h. lelkészül. — Csapay Jenő zemplénnyárádi s. lelkész ugyanoda h. lelkészül. — Komporday Ágoston sátoralja­újhelyi s. lelkész egyházmegyei iktatóvá és levéltárnokká kineveztettek. — Csopay Antal zemplénagárdi lelkész márczius 1-től nyug- dijaztatik. Ferenczy János betegsége. Sajná­lattal értesülünk, hogy Ferenczy János, a „Szatmár-Németi“ felelős szerkesztője néhány nap óta súlyos betegen fekszik. De nemsokára remélhető felépülése. Áthelyezés. A vallás és közoktatásügyi miniszter Molnár Juliska füzesmezői áll. óvó­nőt a drugetházi áll. óviskolához helyezte át. Közgyűlés. A kath. kaszinó márczius 6-án, vasárnap délután 5 órakor tartja 36-ik évi rendes közgyűlését, melyre ezúton is tisz­telettel meghívja a tagokat az elnökség. Rovancsolás. Plachy Gyula kir. taná­csos pénzügyigazgató a héten megrovancsolta a helybeli kir. adóhivatalt és mindent a legnagyobb rendben talált. Repőlügépgyár Szatmáron. Ifj. Jékei Károly, városunk fia kérvényt adott be a ta­nácshoz, melyben bejelenti, hogy szülővárosa iránti hálából Szatmáron akar megtelepedni, ahol aviatikái tanfolyamot, modell szerkesztő gépjavító és aeroplángyárat akar alapítani. Pályául a várostól kér 20 hold földet, lehető­leg a hegyivasut mentén, amelyen hangárokat és állandó tribünöket építene. Hunyadi utczán levő házastelkén pedig kétemeletes gyárat, iskolát és üzlethelyiséget épit lakásokkal mintegy 300 ezer korona költségen. Jékei Párizsban tökéletesítette tanulmányait, maga is készített aeroplánt. Több sikeres felszállást végzett már, most is szerződtetve van 28 ma­gyar és 12 olasz városban. Minden felszállá­sért 4000 frankot és a bevétel 10%-át kapja. Kegyes adományok Jézus Szent Szive templom orgonájára. Dimand Lajos esperes plébános 10 K. Márcziusi ibolyák. Dr. Szentgyörgyi Jordán Károlytól imák és elmélkedések szent József tiszteletére. Budapest (1909.); Stepha- neum-nyomda. Ara 2 K 50 f. Már negyed Íz­ben adja kezünkbe a szaniszlói apát-plébános ur e kis könyvet, mely szent József dicsősé­gét hirdeti, mely azt akarja, hogy szent Jó­zsef tisztelete mindenütt visszhangozzék, hogy szeretet töltsön be minden szivet az iránt, akit az egyház feje az egész katholikus világ fővédőjének, pártfogójának nyilvánított. Min­den megvan e kis könyvben, ami Szent Jó­zsef tiszteletére buzdíthat, amennyibeu sok jeles szerző nyomán nemcsak a legszebb imá­kat adja ajkainkra, hanem bő táplálékot is nyújt a jámbor lelkeknek az elmélkedésre. A tudós szerző valóban remekelt e könyv össze­állításával. Minthogy.épen itt van márczius hava, nagyon ajánljuk ezt szives olvasóinknak. A nagybocskói templomi kép. La­punk egyik számában mi is közöltük azt az egész országot bejárt hirt, hogy Nagybocs­Aki igazán finom, kényei- TT | ▼ f aki dúsan felszerelt ozipö-raktárában mes, elegáns es tartós 11 | | 1 Q 1 1 ^ _ lághirü hazai gyárakban készült czipö­honi gyártmány« VMM J H II II VftOZ 3,="^ ,,, , .. _ — —— .1 w v v w - üzletéből minden olesóbbrendü készlt- laDbellt akap U ményt, a szokásos bőr- és talputánzato­fN j . -p, ' r-< , , kát teljesen kiküszöbölte, s akinek árui Vásárolni, ÖZ&tEQár, Deák-tér osinossáS dolgában is párját ritkítják. Kívánatra mérték után bármilyen ki­az forduljon bizalommal ■ (Keresztes András-féle ház), m viteiu czipok és csizmák is készülnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom