Heti Szemle, 1910. (19. évfolyam, 1-52. szám)

1910-11-16 / 46. szám

Szatmái’. 1910. november 16. „HETI SZEMLE“ 5 buzgósággal vettek részt. Az Isten igéjének elevenítő szózata megindította a sziveket, az elhangzott örök igazságok felrázták a legkö­zönyösebbeket is, bőven omlottak bünbánat- nak lelket megújító könnyei. A hívek soka­sága csaknem kivétel nélkül lelki örvende­zéssel járult a szentségekhez. Erős lendület­nek indult a gyakori szent áldozás. Egyik szentbeszéd hatása alatt a hallgatók ünnepé­lyes szent ígéretet tettek a mértékletes életre. Vármegyei bizottsági tagok vá­lasztása. A múlt számunkban már közölt bizottsági tagokon kívül vármegyénkben megválasztattak a középhomoródi választó- kerületben: Dr. Vass Gyula (uj) és Nyisztor Elek (uj); a nagynyiresiben: Gróf Teleky Jenő és Dunka Gerő (uj); a gacsályiban: Rápolthy Gyula, Dr. Majthényi Lajos és Vásárhelyi Dezső; a tiszabpcsiben: Filep Gábor, Bornemissza Áron és Gubacsi Lajos (uj); a kispaládiban: Kánya Gábor (ujj, Angyalossy József (uj) és Angyalossy Károly ; a szatmárcsekeiben : Tyukody Fó­réi1 ez. és Kandó Ferencz (uj) ; a géresiben: id. Fetser János (uj) és id. Sámel Mihály (uj) ;az erdőszádaiban: B.rán Dénes (uj) és Hirsch Ernő . (uj) ; a vállajiban: Schmied Antal (uj), Dzimmermann Mihály (uj) és Marasca József (uj); a dióshalmiban; Urbán Mihály (uj).és Komoróczy Péter (uj): a nagyszokondiban: Cseh János (uj) és Kölcsey Rudolf ; a krasznabéltekiben ; Sol­tész József; a porcsalmaiban: Bajnay György; a felsőboldádiban: Somfay István (uj); csengeriben: Kun István (uj) és dr, Bzunyogh Sándor (ujj ; a kővárhosszufalusi- ban: Brunner Károly; a kismajtényiban; Hodoky Béla (uj) és Szolomájer János (uj); a jóházaiban: Goldstein József (uj) és Goldstein Ármin (uj); a szamoskrassóiban : Peieskey Pál; az alsófernezelyiben Oblatek Béla ; a koltóiban : Ilosvay Endre (uj); a lázáriban : Kossuth István és Csüry Elek (uj); a barlafalusiban ; ,Báthy Lajos (uj); a szaniszlóiban: Gruber Márton (uj) és ;Zahoranszky István (uj); a czógényiben : dr. Jármy Bála (ujj és Nagy Gábor (uj); a nagyúriban : Bakó Jakab (uj), Papp József és Molnár Albert; a réztelekiben : dr. Gitta Kornél (uj) és Nyikora Döme! a király- d.tróeziban: Szőcs Dávid (uj); a felsőbányái­ban: dr. Moldován Ferencz (uj); az avasujfa- lusiban : dr. Sárközy Adorján (uj) ; az urdődibon : LáDg Ferencz; a nagykocsiban : Tóth Dániel és Buday József; a nagy- paládiban. dr. Cholnoky Imre (uj) és Garanyi Sándor (uj); a kőszegremeteiben: Leitner Emil (uj) és Maák Ferencz; az ombódiban : Veress Sándor és dr. Helmeczy Pál; a kővárremeteiben : Olsavszky Viktor (uj) > a nagymadarásziban : Márkus Lajos és Kovács Mihály (uj); az atyaiban; Gots György és Madarassy László; a vetésiben : Sajó Dezső (uj) és Szarka (uj); a remete­mezőiben ; Jeszenszky Béla, Szabó János és Sipos István (uj): a szatmárudvariban : Tóth Mór és Madarassy István fuj); az avasuj- városiban : Nyágély Mihály ; a komorzániban : dr. Helmeczy Pál (uj) R. Nagy Sándor (uj) és Dredeán Jenő (uj); az érendrédiben: Nagy István és Becsky Sándor (uj); a sár­köziben : Sz, Téger Albert (uj) és Kádár Fe­rencz (uj). A munkácsi internátus ügye. A munkácsi áll főgimnáziummal kapcsolatos állami internátus legközelebb uj hajlékot kap 150 bennlakó növendék befogadására. Az internátus a város által felajánlott területen épül s e célra — hir szerint — az 1911. évi állami költségvetésbe 300000 korona van felvéve. Jelentkezni kell. A legközelebbi üjonczállitásra felhívandó állitáskötelesék tartoznak november hó folyamán összeírásra jelentkezni. Ezen törvényes rendelkezés folytán felhívom az e városi illetőségű és az itt tartózkodó idegen iletőségü 1888., 1889., 1890 években született állítás köteleseket, hogy összeírás végett e hó folyamán katonai ügyosztálynál (Deáktér 4. szám, 8. szoba) annyival is inkább jelentkezzenek, mert a mulasztók kihágást követnek el és 10 koro­nától 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel lesznek megbüntetve. Jelentkező állitásköte- lesek a katonai ügyosztályban minden irány­ban útbaigazítást nyerhetnék. A mezőkaszonyi járásbiró ügye. Szép Géza beregszászi törvényszéki elnök a mezőkaszonyi járásbíróságnál súlyos vissza­éléseknek jött nyomára. A bajok a járásbiró pénzkezelése körül merültek fel, a ki már fel is van függesztve állásától. Bírók tömeges nyugdíjaztatása. A napilapok közük, hogy a jelenlegi igazság­ügyminiszternek az uj polgári perrendtartás életbeléptetésével az a terve, hogy az összes idősebb bírákat fel fogja kérni, kérelmezsék nyugdíjaztatásukat. Ilyenformán a régi bírók egész tömege vonul vissza a bírói pályáról a jövő esztendő folyamán. Egyébként már a mostani év folyamán Öt táblai elnök, — köz­tük a kassai is, — két kúriai tanácselnök és nyolez kúriai biró megy nyugdíjba. Lódijazás. A vármegyei lótenyésztési bizottság a Gazdasági egyesülettel karöltve városunkban és Nagykárolyban lódijazást tart. Erre nézve a következő hirdetményt bo­csátotta ki: A nagyméltóságu m. kir. föld- mivelésiigyi minisztérium áltnl kiutalt 600 K felhasználásával Szatmárnémetiben és Nagy­károlyban, a Szatmármegyei Gazdasági Egye­sülettel karöltve lódijazást tartunk és pedig 1910. évi november hó 22-én d. e. 11 órakor Szatmárnémetiben a baromvásártéren. 1910. évi november hó 24 én d. e. 11 órakor Nagy­károlyban a nagypiacztéren, a czédulaház mellett. A) Dijaztatnak hibanélküli szopós csikóval elővezetett, katonai mértéknek meg­felelő, öröklési hibáktól ment kanczák. I ső dij 50 K, II. dij 35 K, III. dij 25 K, IV. dij 20 K, V. dij 20 K. B) Dijaztatnak öröklött hibáktól ment, még hámba nem használt ren­des kondiczióban levő oly 3 éves kaoczacsi- kók, melyek jó származással bírnak, tenyész­tési czélra alkalmasak, s legalább 150 czm. magasak. I. dij 60 K, II. dij 40 K, III. dij 30 K, IV. dij 20 K. Díjazva csak szatmár­megyei kistenyésztők lovai lesznek ; nagyobb tenyésztők dicsérő és elismerő oklevéllel tün- ! tethetők ki. Díjazásból a hidegvérű lovak ki­zárva. A dijak a helyszínen, bélyegmentes nyugta ellenében lesznek kifizetve. Szatmár- Németi, 1910. november 8. berenezei Kovács Jenő, a szatmármegyei lótenyésztési bizott­ság elnöke, dr. Böszörményi Emil, gazd. egy­leti alelnök. Világossy Gáspár, gazd. egyleti titkár. Teljes holdfogyatkozás. Ma éjjel tel­jes holdfogyatkezás lesz látható Európában. A holdfogyatkozás kezdete általában 11 óra 37'7 perczkor, a teljes holdfegyatkozás kez­dete 12 óra 43'6 perczkor, a holdfogyatko­zás közepe 1 óra 145 perczkor, a teljes hold- fogyatkozás vége 1 óra 40'3 perczkor és ál­talában 2 óra 21’2 perczkor. . A pásztorleány tragédiája. Kecskét legeltetett a nagybányai sziklás bérczen. Csak 10 éves volt a Flórika a kis árva, oláh le­ányka, s gazdája hat darab kecskét bízott rá. Reggeltől estig járta a bérczet kedves állat­jaival, melyek közt egy hófehér is volt, az ő kedvencze. Valamelyik nap éjjeli eső után síkos lett a szikla, nehezen kapaszkodtak a kis falánk kecskék. Flórika is alig tudott nyomukba haladni. A fehér, a kedvenez járt elől. Egyszerre megsiklott s legurult a 100 méteres mélységbe. Flórika szivecskéje nagyot dobbant. Fölrohant a tetőre s utána nézett. Ott látta a mélységben, halálra zúzva. Két­ségbeesett sikoltással vetette magát utána. A sziklákon Flórika vércsöppjei mint piros kalárisszemek gurultak alá. Mezei egerek irtása Szatmárvár- megyében. Az ország több részén nagyon elszaporodtak a mezei egerek, amelyek na­gyon sok kárt tesznek a vetésben. A földmi- velésiigyi kormány épen ezért kiküldte Jab- lonovsz/cy Lajos rovartani felügyelőt, hogy az egérirtásra vonatkozólag intézkedéseket te­gyen az egyes hatóságoknál. A miniszterhez jelentés érkezett Szatmármegyéből is, hogy itt is nagyon elszaporodtak az egerek, Jab- lonovszky Lajos értekezletet hivott össze Debreczenbe és meghívta arra Bihar-, Szat- már-, Szabolcs- és Jásznagykunszolnok-me- gyék kiküldöttjeit is. Szatmármegye képvise­letében Szintay Gábor aljegyző jelent meg. Jablonovszky Lajos ismertette az egérirtást, előre kijelentvén, hogy e tárgyban a kor­mány utasítást adott ki, melyet megküld a hatóságoknak. Az irtás foszfor- és sztrichin • oldattal történik, amely oldatot be kell ön­teni az egérlyukba, A mérget a drogériák hatósági rendeletre adják ki. Minden egye­bekben a hatóságok kioktatanüók, hogy vi­szont azok a gazdákat világosítsák fel a to­vábbi teendőkről, melyeket a nyomtatásban megküldött rendelet magyaráz meg. Felhívta a jelenlevők figyelmét a szigorú ellenőrzés elrendelésére. Az érdeklődő gazdák felvilágo­sítást, illetve nyomtatványokat az alispáni és a mezőrendőrségi hivataloknál kaphatnak. Országos vásárok vármegyénkben. Nov. 17-én Királydarócon; 18-án Csengeren, 21-én Misztótfaluban, 22-én Szatmár­németiben. december 5-én Sárközön; 6-án Nagyecseden, 8-án Erdődön. Megszűnt a tanonezok próbaideje. Gyárosoknál és kereskedőknél ősrégi gyakor­lat volt az eddig, hogy a fölvett tanoncokat Aki igazán finom, kényel­mes, elegáns és tartós honi gyártmányú lábbelit akap vásárolni, az forduljon bizalommal Yuja JánosüH Szatmár, Deák-tér ■ (Keresztes András-féle ház), m aki dúsan felszerelt czipö-rakt rában esakis valódi finom bőrből a már is vi­lághírű hazai gyárakban kószUlt ozipő- ket és csizmákat nagyon is verseny- képes árakban hozza forgalomba és üzletéből minden olosőbbrendü készít­ményt, a szokásos bőr- és talputánzato­kat teljesen kiküszöbölte, s akinek árui csinosság dolgában is párját ritkítják. Kívánatra mérték után bármilyen ki­vitelű ezlpők és csizmák is készülnék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom