Heti Szemle, 1910. (19. évfolyam, 1-52. szám)

1910-05-18 / 20. szám

4 „HETI SZEMLE“ Szatmár, 1910. május 18, soduapján d. u. 4 órakor esküdött örök hű­séget márokfalvi Fekete Ella urleánynak Ve­tésben. — Szűcs Dénes kataszteri mérnök a napokban kötött házasságot Szutor Hona ur- hölgygyel Beregszászban. — Nógrádi János sárközujlaki kereskedő ünnep másodnapján tartotta esküvőjét Lányi Erzsikével, Lányi József polgártársunk leányával A nagykárolyi programmbeszéd. Dr. gróf Károlyi József, a nagykárolyi vá­lasztókerület országgyűlési képviselőjelöltje kedden délután érkezett Nagykárolyba, hogy a közönséggel megismertesse magát és el­mondja programmbeszédét. Szaniszló felől kocsin jött és ezért az ünnepélyes fogadta­tás a mezőpetrii utón történt, ahol a válasz­tást intéző bizottság nevében Reök Gyula ny. kir. járásbiró üdvözölte gróf Károlyi Józsefet, aki gróf Károlyi Gyulával jött. Csata Gerzon népbanki köuyvelő vezetése alatt álló 100 tagú fúvószenekar és százakra menő nép kí­sérte a városba. Az útvonal, melyen a menet elhaladt, már napok óta felvolt lobogózva. A menetet Demidor Ignácz rendőrkapitány ko­csija nyitotta meg. A városháza elé érve Debreczeni István polgármester a város nevé­ben üdvözölte a képviselőjelöltet, majd Reök Gyula elnök megnyitotta a gyűlést és dr. gr. Károlyi Józsefet bemutatta a nagyszámú kö­zönségnek. A jelölt rövid programmbeszédé- nek bevezetéséül megköszöpte a szives fo­gadtatást, amelyben része volt. Tanujelét látja ebben a bizalomnak, melyről tudja, hogy az nem annyira az ő személyének, mint annak a névnek szól, amelyet visel. Nem tartozik a kishitüek közé, tántoríthatatlan hive a 48-as eszméknek. Nem hiszi, hogy Khuen többsé­get kapjon. Teljesen osztja barátjának, Ap- ponyi Albertnek legutóbb Jászberényben el­mondott beszédében foglaltakat. Majd áttért az egyes politikai kérdésekre, amelyek most aktualitással bírnak. Az ifjú gróf beszédéből kitűnt, hogy a Kossuth Ferencz politikai el­lomban már degradálták az Istent: egy utcai leány alakjában az ész Istennőjét állították az oltárra, és a forradalom borzalmaiban ön­maguk egymást mészárolták le. Legutóbb Messinában csúfolkodó versikében, hogy meg­próbálják, van-e Isten, csak egy kis földren­gést kértek és 100.660 ember az földrengés a tüzhalál martaléka lett. Természeti tüne­mény az igaz, de lehetetlen Istennek ujját nem látni, hogy a Szajna kiárad, hogy éppen Párisnál torlódnak össze a habok, hogy éppen az a város eseng az áradásnak gátat szabó szivárvány után, mely legtöbbet vétett az Isten ellen. A naprendszerben a nap az az össze­tartó erő, mely megakadályozza, hogy a boly­gók és csillagok a világűrben szét ne hull­janak : Istennek szeretete az erő, mely a tár­sadalmat összetartja, mely meggátolja, hogy az emberek önmagukat föl ne falják. Emberi társadalom Isten nélkül nem volt nem is lesz soha. veinek hive. Erre vall az, amit a földmives osztályról, az iparról, kereskedelemről, a köz­oktatásról, a közös hadseregről, a külügyi képviseletről és különösen a választójogról mondott. Végül megígérte, hogy Nagykároly város érdekeit, különösen a megyeszékhely tekintetében mindenkor megfogja védeni. Dr. gróf Károlyi József beszédét megéljenezték. A gyűlést Reök Gyula záróbeszéde fejezte be. Állam vizsgálat. Schönpflug László köz- igazgatási gyakornok, dr. Schönpflug Richárd vármegyei főügyész fia a máramarosszigeti jogakadémián sikerrel tette le az államtudo­mányi államvizsgát. Gyászhir. Nagy József m. kir. pénz­ügyi számvizsgáló, Ung vármegye törvény- hatósági bizottságának tagja, f. hó 12-én életének 67-ik évében hosszas szenvedés után meghalt. — Sassi Nagy Károly vámfalusi ref. lelkész folyó hó 15-én reggeli 4 órakor élete 65-ik, papságának 39-ik, boldog házas­ságának 37-ik évében, szivszélhüdés követ­keztében elhunyt. — Özv. Pap Sámuelné, szül. Miticzky Mária urhölgy, egy nagy és tekintélyes család matrónája, f. hó 7-én éle­tének 75, özvegységének 21-ik évében közel egy évig tartott kínos szenvedés után Mun­kácson elhunyt. — Korláth Albert repedei körjegyző és th. bizottsági tag f. hó 12-én 37 éves korában elhunyt. — Dr. Korányi Gyula ügyvéd nyugalmazott vármegyei tiszti aliigyész stb. élete 48-ik, boldog házasságá­16-ik évében, hosszas szenvedés után és az utolsó kenet felvétele után Máramarosszigeten elhunyt. Szabó Károly nyugalmazott kir. Ítélő­táblái biró élete 69-ik, boldog házassága 36-ik évében, pénteken délután 2 órakor Mezőka- szouyban meghalt. Két nappal azelőtt elhunyt szeretett hitvese. — Lápossy Lajos m. á. va­súti főtiszt Erzsébet leánya, 15 éves korában meghalt. Temetése a róm. kath. egyház szer­tartása szerint tegnap ment végbe nagy rész­vét mellett. A Szatmár-Nómeti ref. főgimnázi­umnak 300 éves jubileuma alkalmából ma este 8 órakor a városi színházban rendezendő hangversenyének műsora: 1. Képek a régi szatmári diák-életből. Irta : Mátray Lajos, ref. főgimnáziumi tanár. I. kép. Majális a németi erdőben. II. kép a batizi csata. III. kép. A batizi közös diáksirhalom. Rendező: Heves Béla színigazgató. Az I. képben előforduló „Palotás“ régi magyar tánezot betanitotta: Zeiinger Adolf helybeli táncmester a felvo­nuló és füzér tánezot pedig Pilhoffer Ida ref. felső leányiskolái tanárnő. A tánezban és az egyes képekben 35 felsőbb leányiskolái, illetőleg tanítónő képző intézeti növendék s 50 ref. főgimn. tanuló vesz részt. 2. Nyitány Gál F.-től. Előadja a helybeli Dal- és Zene egylet egyesülve az Iparos dalkörrel. 3. a) Vienxtemps: Reverie, b) Godard: Canso- nette. c) Wieniavrsky: Souvenir de moscon. Hegedűn játsza Füredi Sándor hegedűművész ur, zongorán kiséri Jőnás Béláné úrnő. 3. Magyar dalok, kísérettel énekli Hevesné Bállá Mariska úrnő. 5. Liszt Ferenc: Zongoraver­seny Esz dur. Zongorán előadja Baranyi Já­nos ur, a zenekari részt második zongorán kiséri Bendiner Nándor zongoraművész ur. 6. A boszorkány dala. Ábrányi Emil fordításá­ban. Szavalja Sipos Zoltán ur. 7. Ossián Bechnittől. Énekli a helybeli Dal- és Zene­egyesület. Helyárak: Alsó- és emeleti kö- zéppály 10 K. Oldalpáholy 8 K. Támlásszék 2'40 K. Körszék P60 K. Zártszék P40 K. Diákjegy (földszinti állóhely) 60 fillér. Jegyek kaphatók. Ragályi Kálmán üzletében. A választás napja. Városunk köz­ponti választmánya tegnapi ülésében a vá­lasztás határnapját junius 7-re tűzte ki, mi­kor is reggel 8 órakor veszi kezdetét a vá­lasztási eljárás. Két bizottság fog működni, az egyik a városházán, hol a szatmári pol­gárok, a másik a róm. kath. elemi iskolában, hol a németiek és a hegyi lakosok fognak szavazni. Választási elnök dr. Fejes István, ki egyúttal az első szavazatszedő bizottság elnöke is, helyettese dr. Schönpflug Jenő, a második bizottság elnöke Fogarassy Sándor, helyettese dr. Harcsár Géza. A szavazókat igazolvánnyal fogják ellátni, mert csak ily egyének léphetnek a katonai kordonon belül. A vármegyénél holnap határozzák el a vá­lasztás napját. Doktorátus. Dienes Dezső, a mátészal­kai járás szolgabirája, a napokban tette le a kolozsvári tud. egyetemen az államtudományi doktorátust. Templomszentelés. A debreczeni gör. kath. uj templom szentelésére lázasan foly­nak az előkészületek, hogy a szentelés nap­jára május 22-ikére minden munkálat befe­jezést nyerjen. Firczák Gyula munkácsi püs­pök v. b. t. t. május 21-én Debreczenbe ér­kezik udvari papjaival, a szertartásoknál köz­reműködő segédlet és egyházi énekkar tag­jaival, hogy a szentelést személyesen végezze. Az ünnepélyes fogadtatás és a püspök előtt történendő tisztelgések előkészítésén most munkálkodik a rendező-bizottság. A szentelés napjának estéjén, 8 órakor a székesegyházi énekkar helybeli művészek közreműködésé­vel az Arany Bika dísztermében nagyszabású hangversenyt rendez. Ugyanakkor a Korona vendéglő táneztermében népmulatság is lesz. Legényegyleti mulatság. A szatmári kath. legényegylet f. hó 22-én vasárnap szi- nielöadást rendez. Szinrekeriil Erdősi Károly- nak Rákócziért czimü 3 felvonásos regényes színmüve. Személyek: II. Rákóczi Ferencz Szűcs Lajos, Károlyi Sándor főgenerális Tu- ránszky József, Vay Ádám munkácsi várpa­rancsnok Szvitlik Ferencz, az erdélyi követ Dobos Kálmán, Herényi Miklós egri brigadé- ros Amaczy Károly, Sennyei Rákóczi taná­csosa Csécsey Sándor, István pap ferenezrendi szerzetes Pongrácz Károly, Bakos Ádám Mun­kács város szenátora Kajdy Gusztáv, Vámos Juczika Tóth Ida, Kápolnai János Németi Sándor, Mikes Kelemen Csécsey Ferencz, Gábor vén kuruez Papp Mihály, Bérlők ku- rucz vitéz Román János, I. kuruez vitéz Tu- ránszky Pál, II. kuruez vitéz Kegye József, III. kuruez vitéz Dorka Lajos, Barna Miska Rákóczi czigánya Szepesy János, franczia Ékszer-üzlet és mű he iy áthelyezés! Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy özv. Stern Sámuelné utóda Grünhut Samu cég alatt eddig a Hungária-szálloda melleit volt üzletemet a Hám János-ntcaba, Dr. Vajay polgármester nr házába (az uj butorszövetkezet mellé) helyeztem át. & Kérve a n. é. közönség szives pártfogását, ma­radtam teljes tisztelettel Nagy választékban raktáron tartok különféle szemüvegeket, czvikkereket, melyek orvosi rendelvényre vagy a nélkül i9 kaphatók. Pecsótnyomók, gummi- bélyegzők, czimerek vésése, himzőmunkák készitése, tüziaranyozását és ezüs- tözósót bárminemű templomi vagy házi tárgyaknak, arany, ezüst, ékszer, óra, _ .. _ _ látszer, tajtóktargyak javitását és minden e szakmába vágó muukák kószitését ÍJrÍÍfl|lllt FJItj saját gépekkel gyárilag felszerelt üzletemben olcsón, jól és gyorsan eszközlöm. UllUUl UUIUM Tört aranyat, ezüstöt, régiségeket, régipénzeket, valódi gyöngyöket és drága­köveket a legmagasabb árban vásárolok, vagy becserélek nagy mennyiségben is. ékszerész Szatmár, Hám János-u. Dr. Vajay-báz Kávét legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczi-utcza 16. „ MOKKA “ keverék ezégem különlegessége. 1 klgr. 4-40 korona. Villany erővel pörkölve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom