Heti Szemle, 1910. (19. évfolyam, 1-52. szám)

1910-05-11 / 19. szám

4 HETI SZEMLE Szatmár, 1910. május 11. üresedő I. osztályú szolgabirói állásra Báthy Lajos, Dienes Dezső, Serly István, dr. Gal- góczy István szolgabirák, az esetleg meg­üresedő II. oszt. szolgabirói állásra Ináncsy József, Pavella Zsigmond, SchönpfLug László, N. Szabó Tibor és Dienes Sándor közig, gya­kornokok pályáztak. Lelkészválasztás. A szatmárnémetii lelkészválasztás folyó hó 8-án d. e. 9 órakor vette kezdetét istentisztelettel. Az istentiszte­letet Kiss Bertalan keéri ref. lelkész, egyház- megyei főjegyző, választási egyházi elnök végezte. Lendületes szép beszédben fejtegette a lelkipásztori állás szép, fontos, de nehéz voltát, intve a híveket, hogy e nagyfontosságu lépést kellő körültekintéssel tegyék meg. Is­tentisztelet végeztével az egyháztanácsterembe gyűlt a választóbizottság s a választó közön­ség Kies Bertalan egyházi s Uray Géza világi egyházmegyei kiküldöttek elnöksége alatt s háromnegyed 11-kor kezdelét vette a választás, mely d. u. 5 óráig tartott s Kovács Lajos panyolai ref. lelkész, tanácsbiró győzelmével végződött. Beadtak 543 szavazatot, mely a következőképpen oszlott meg : Kovács Lajos panyolai ref. lelkész, tanácsbiró nyert 368, Szarka Károly vetési ref. lelkész 86, Pótor Elemér csengeri ref. lelkész 49, Kovács Károly gulácsi ref. lelkész 14, Inczédi Márton vámos- oroszi ref. lelkész 14, Sipos József milotai ref. lelkész 7, Kovács Lajos kisvárdai ref. lelkész 1 szazatok Hymen. Szöllösy Mandókát, Szöllösy Ferencz máramarosszigeti birtokos leányát múlt nap vezette oltárhoz a máramarosszigeti róm. kath. templomban erdőbaktai dr. Gottes­mann Miklós ügyvéd. Az egyházi szertartást Molnár Károly segédlelkész végezte, ki al­kalmi beszédet intézett az ifjú párhoz. Tanuk voltak Gottesmann Ernő huszárkapitány Arad­ról és Medgyasszy B. városi tanácsos Debre- czenből. — Dr. Gáspár Lajos Munkács vá­rosi tisztviselő jegyet váltott Kabáczy Leona bátyúi óvónővel. — Papp Antal csendőrőr­mester Ugorról e hó 7-én kötött házasságot Kükemezey Mariskával Szobránczon, Kükeme- zey Mihály községi biró leányával. Nagybocskó uj erdőgondnoka. Szabó Béla bocskói erdőgondnok elhalálozásával megüresedett bocskói erdőgondnokság veze­tőjéül Nemes Béla erdőmérnök neveztetett ki Aranyitkáról Nagybocskóra. Képviselőválasztás. A halmi kerület választópolgársága f. hó 3-án tartott pártközi értekezleten György Endre volt minisztert, péterfalvi nagybirtokost egyhangú lelkese­déssel kormánypárti programmal képviselőnek jelölte. Figyelemmel arra, hogy a volt kép­viselő, Fogarassy Zsigmond föl nem lép és az intelligentia túlnyomó nagy része pártné- zeteitől eltekintve György Endre mellett nyi­latkozott, megválasztása biztosra vehető. A legújabb jelölt Nagybányán. A nemzeti munkapárt központi jelölő bizottsága Nagybányára legújabban Egyedi Arthurt je­lölte, aki magyarláposi képviselő volt, udvari tanácsos, a szabadelvüpárt oszlopos tagja. Irányadó körökben azt mondják, hogy ez a jelölés már végleges és Egyedy honvédelmi államtitkár lesz. Gyászhir. Mély részvéttel vettük a köv. gyászjelentést: Özv- Medveczky Endréné szül. Seregéiig Emma mint édesanyja, Medveczky Emil és Andor mint testvérek, özv. Medveczky Gyuláné szül. Balugyánszky Margit és Med­veczky Andorné szül. Takács Ilona mint só­gornők, Medveezky Béla,' István és Ella, Medveczky Magda és Sándor mint unoka- hugai, illetőleg unokaöcscsei, a maguk és a többi rokon nevében mély fájdalommal tu­datják, hogy forrón szeretett leánya, illetve testvérük, sógornőjük, nagynónjük és rokonuk özv. Dnliskovich Mihályné szül. Medveczky Ilona hosszas betegség után, mindnyájuknak mély fájdalmára folyó évi május hó 4-én délután 5 órakor csendesen elhunyt. Kedves halottunknak hült tetemei folyó évi május hó 6-án délután 3 órakor fognak Budapesten az uj Szent János kórház halottasházában a görög kath. vallás szertartása szerint beszen­teltetni és Sárközujlakra (Szatmár-m.) szál­líttatván, ott május hó 7-én délelőtt 11 óra­kor újólagos beszentelés után örök nyugalomra helyeztetni. Budapest, 1910. május hó 5 én. Legyen áldott emléke, s nyugodjanak béké­ben porai! Elhalasztott programmbeszéd. Úgy volt tervbe véve, hogy dr. Kelemen Samu, a függetlenségi párt jelöltje a múlt vasárnap tartja meg programmbeszédét, mivel azonban erre a napra esett Németiben a ref. lelkész­választás, pünkösd másod napjára lett a prog­rammbeszéd megtartása elhalasztva, mikor is a Vigadó előtt délután 3 órakor lesz. Lelkészi vizsgálat. Körösi Károly szaniszlói segédlelkész a lelkészi (prosynodá- lis) vizsgálatot tegnap és ma sikerrel letette. Megjutalmazott tanító. Borsodmegye szendrői járás tanítóságának bizonyos meny- nyiségü tőkéje van letétben, oly czélból, hogy annak kamata jutalom gyanánt a járás azon tanítójának adassék, kinek iskolája eredmény tekintetében legmagasabbb fokon áll. Ez évben e jutalmat Rajz István a helybeli kir. kath. tanítóképző volt növendéke, jelenleg szendrői róm. kath. tanító nyerte el. Kívánjuk, hogy ez az elismerés buzdítsa őt további munkájá­ban, hogy szeretett hazájának értelmes pol­gárokat neveljen. Gyászhir. Turman Miklós Nagybánya volt polgármesterének, néh. Turman Olivér kir. tanácsosnak a testvére, hosszas beteges­kedés után elhunyt folyó hó 1-én este 63 éves korában. — Özv. Cseh Antalné folyó hó 1-én 63 éves korában Nagybányán meghalt. — Kriszt Gyulának, a szerencsétlenül járt bánya- felőrnek, aki dinamit-merénylet áldozata lett s Budapesten meghalt, haza hozták holttestét Nagybányára s nagy bányászpompával te­mették el, megadva neki szülőföldjén a végső tisztességet. — Hrabár János kopái áll. tanító pályája kezdetén, életének 20 évében múlt hétfőn jobblétre szenderült. Temetése szerdán délután ment végbe Hársfalván nagy részvét mellett, végtisztességtételén a szolyvai ta­nítói körnek 28 tagja vett részt, sirja felett a kartársak nevében Dobos János hársfalvi áll. ig. tanító mondott megható búcsúbeszédet. Világóra. Radios Jenő bölcsészettan- hallgató, laptársunk a „Bereg“ felelős szer­kesztőjének a fia igen elmés szerkezetű órát talált fel, mely nem csak a helyi időt mu­tatja, hanem azt is, hogy a föld minden he­lyén ugyanakkor hány óra van. A zseniálisan megkonstruált óra szerkezete meglepően egy­szerű. Magyarországra már megszerezte a szabadalmat s egy elsőrangú fővárosi technikai céggel lépett összeköttetésbe találmányának értékesítése czéljából. Tanítók gyűlése. A nagykárolyi ke­rületi róm. kath. tanítók gyűlése folyó hó 19-én Nagykárolyban reggel 9 órakor szent­misehallgatás után a következő tárgysorozat­tal tartatik meg: Elnöki megnyitó. Fischer János gyakorlati tanítása beszéd- és értelem­gyakorlatból A múlt gyűlés jegyzőkönyvének s erre aztán a kegyes főpásztori észrevéte­leknek felolvasása. A bíráló bizottság jelen­tése a .pályaművekről. Velker Lajos felolva­sása e tételről. „A tanító otthon, az iskolában és a társadalomban.“ A gyűlés előtt 2 nap­pal előbb bejelentett indítványok tárgyalása. Tisztujitás. A segélyalap dijainak befizetése. Menhelyvezetőnők. A szatmárvárme- gyei Széchenyi Társulat által fentartott nyári gyermekmenhelyek vezetőinek névsorát és működési helyét a tanfelügyelőség a követ­kezőkép állapította meg: Alsófernezely Ke­rekes Erzsébet, Alsóhomoród Boros Anna, Amacz Ari Lajosné, Atya László Eszter, Avasfelsőfalu özv. Kontrosné, BarlafaluiBirta Erzsébet, Batiz özv. Pápa Tivadarné, Botpa­lád Nagy Irma, Börvely Petneházi Amália, Csegöld Frank Ilona, Csenger Geiger Berta Csengerbagos Kovács Julia, Csengerujfalu Dukász Mária, Józsefháza Szabó Róza, Esztró özv. Katóné, Gacsály Nagy Ida, Királydarócz Szabó Lenke, Kisar Görömbei Ilona, Kis- majtény Szintayné Héthy Róza, Kisnamény Szabó Erzsébet, Kocsord Jakab Katalin, Koltó Téglás Mária, Kővárhosszufalu Széles Emilia, Krasznabéltek Zavatzky Istvánná, Nántű Iván Kálmánná, Dobra Kovács Julia, Erdengeleg Papp Teréz, Erkörtvélyes Mankovics Mária, Fábiánháza Kondor Julia, Gebe Kelemen Mária, Genes Kozanovicsné G. Giza, Gilvács Bene Kálmánná, Győrtelek Komoróczy Ilona, Hagymáslápos Hatvanyné T. Teréz, Hirip Máté Ida, Hodász Bányai Ziza, Iriny Medák Mária, Lázári Koós Erzsébet, Magyarberkesz Kolozsvári Katalin, Mezőpetri Szolomayer Ida, Mikola Ősz Mihályné, Mezőterem Nagy Irma, Nagyar Hajdú Gizella, Nagydobos Fásy Etel, Nagyecsed Szabó Ilona, Nagygóc Király Jolán, Nagykolcs Pótor Teréz, Nagymajtény Thoma Mária, Nagypalád Gáthy Róza, Nagy- Peleske Kovási Magda, Nagyszokond^Derecs- key Borbála, Penészlek Lemák Erzsébet, Nvircsaholy Fekete Mária, Nyirparasznya Terjéki Anna, Nyírcsászári Lányi Berta, Nyirmegyes Henyei Gyuláné, Olcsva Bereezky Ida, Olcsvaapáti Makiári Zsuzsánna, Ópályi Mangu Gizella, Óvári Dukász Ilona, Oláh- gyürüs Kende Gizella, Panyola Stiglicz Bor­bála, Papos Varga Mária, Pribékfalva özv. Czinczásné, Szamoskér Török Ilona, Szamos- krassó Fila Tihamérné, Szamoslippó Ilosvayné, TEMPLOMFESTOK, MM r* Postafiók 47. Telefon 1Í56. ZOK, FESTŐMŰVÉSZE! KADÁB és NÉMETHY, Máramarosszmeten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom