Heti Szemle, 1910. (19. évfolyam, 1-52. szám)

1910-04-20 / 16. szám

„HETI SZEMLE“ Szatmár, 1910. április 20. menyi József és neje Szeöke Katalin úrnő le­ányával városunkban. — Török Jenő a szat­mári kereskedelmi r.-t. könyelője, az elmúlt vasárnap tartotta esküvőjét Schönberger Her­minával Beregszászban. — Kertész Béla fel- sővisói albiró eljegyezte Kameráik Margit kisasszonyt néhai Kameráik Gyula debreczeni posta- és távírda felügyelő leányát. — Dr. Németh József ügyvédjelölt ma tartja eskü­vőjét Bodola Hús kisasszonynyal a budapesti Kálvin-téri templomban. — Tari Lajos r. k. kántor vasárnap délelőtt kötött házasságot Rád Ilonával. — Ifj. dr. csórja Papolczy Béla szi- nérváraljai nagybirtokos folyó hó 12 én je­gyezte el berenczei Kovács Gyula apai nagy- birtokos leányát, Ilonkát. Doktorrá avatás. Kirvay Lászlót, a nagyváradi gör. kath. egyházmegye pálya­végzett papnövendéket f. hó 16-án a buda­pesti kir. tud. egyetemen a hittudományok doktorává avatták. Ez az örvendetes esemény annyival inkább érdekel bennünket, mert a kiváló tehetségű fiatal doktor szaniszlói szár­mazású, megyénk szülötte, akihez ezen gyors haladás után méltán fűzhetjük legszebb re­ményeinket. Oltárszentelés. A Jézustársasági atyák Kálvária-templomában újonnan épült főoltárt, amely magát megnevezni nem akaró jótevő áldozatkészségéből épült, vasárnap reggel 7 órakor szenteltetett fel. A szentelést Fásztusz Elek végezte, ugyancsak ő mondta el az uj oltárnál az első szent misét. Egyházmegyei hir. Patay Istvánnak egészsége helyreállván, Tiszaujlakra küldetett segédlelkósznek. Kitüntetett rajztanár. A tanszerki- állitás művészi plakátjára hirdetett pályázaton Papp Aurél, a helybeli kir. kath. főgimn. művésztanára is részt vett és pedig oly sike­res eredménynyel, hogy egyik tervét az Ipar- művészeti Társulat tagjaiból alakult zsűri 100 koronáért megvásárolta. Közjegyzői kinevezés. Az igazság­ügyminiszter Örley Dénes dr. mátészalkai kir. közjegyzői helyettest Ábádszalókra kir. köz­jegyzővé nevezte ki. Pályázat lelkészi állásra. A püspök ur O Méltósága a mátészalkai plébániai java­dalomra május végéig terjedő határidővel pályázatot hirdetett. A javadalom püspöki adományozásu lévén, a kérvényeket O Méltó­sága czimére kell a jelzett határidőig benyúj­tani. Áthelyezett joggyakornok. A buda­pesti Ítélőtábla elnöke dr. Balogh Béla szat­mári törvényszéki joggyakornokot a budapesti kereskedelmi és váltótörvényszékhez he­lyezte át. Gyászhirek. Varga Jozefa, Varga Imre nagykárolyi vaskereskedő nővére, folyó hó 12-én reggel néhány napi betegeskedés után 34 éves korában váratlanul meghalt és f. hó 18-én d. u. fél 4 órakor a nagyszámú rokon­ság és család barátai részvétele mellett téte­tett örök nyugalomra. — Fogarassy Lajos érkörtvélyesi nyug. körjegyző folyó hó 10-én Nagykárolyban meghalt. Temetése másnap ment végbe nagy részvét mellett. — Somossy Sándor kereskedősegéd, ki városunkban Rínál Géza üzletébeu hosszabb ideig volt alkalma­zásban, folyó hó 12-én Hajdúböszörményben 28 éves korában tüdővészben elhunyt. — Kameráik Gyula m. kir. posta- és távirda- felügyelő, ki régebben városunkban több éven át szolgált, életének 67-ik évében Debreczen- ben elhunyt. — Pilcz János, az ógyallai hitel- szövetkezet volt vezetője, e hó 8-án Nagy- somkuton hosszas szenvedés után jobblétre szenderiilt. Elköltözöttben Pilcz Ede nagy- somkuti róm. kath. plébános testvéröcscsét gyászolja. — Fejes Ferencz, a nagykárolyi Polgári kaszinó köztiszteletben állott vendég­lőse, e hó 16-án délután fél 2 órakor elhunyt. — Tilflmre ungszennai uradalmi intéző folyó hó 17-án 45 éves korában a budapesti Vörös­kereszt-kórházban meghalt. Temetése e hó 15-én délután 4 órakor volt. — Schoff Józsefné szül. Melegli Mariska, néhai Melegli Gyula pusztadaróczi ref. lelkész leánya pár nappal ezelőtt 23 éves korában Újvidéken elhunyt. Függetlenségi értekezlet. Vettük az alábbi sorokat: Csütörtökön vagyis e hó 21-én este 8 órakor a függetlenségi kör helyiségében (Csokonay-utcza 4.) igen fontos értekezletet tartunk, melyen a Kelemen Samu jelöltségét támogató pártnak hivatalos szervezetét is megalkotjuk. Kérem az értekezleten való megjelenését. Szatmár-Németi, 1910. április hó 18. Csomay Imre elnök. Pályázat a németi ref. lelkészi ál­lásra. A németi ref. lelkészi állás pályáza­tának határideje lejárt s a következő lelké­szek pályáztak : Czirják Béla (Békés), Egyedi Sándor (Békésgyula), Földvári Jenő (Damvár, Szlavónia), Gachal János (Mikola), Inczédi Márton (Vámosoroszi), Kovács Károly (Gu- lács), Kovács Lajos (Panyola), Kovács Lajos (Kisvárda), Nagy Márton (Tépe, Biharm.), Osváth Pál (Dögé, Szabolcsin.). Perec István (Nagyharsány, Biharm.), Rácz Lajos (Kőrösfő, Kolozsm.), Sipos József (Milota), Sütő Miklós (Balazsér, Beregm.) dr. Szakács Albert (Sö­rényfalva, Kük üllőm.), Szarka Károly (Vetés), M. Szabó Miklós (Királydarócz) G. Szabó Károly (Nagyvárad). Megmérgezett atléta. Sándorffy Sán­dor, Szatmáron is jól ismert országos hirti dijbirkozó, hétfőn délután Budapesten meg­halt Az orvosok megállapították, hogy a 36 éves atlétát alig egy heti betegeskedés után mérgezés vitte a halálba. Sándorffy Szatmár- megyében, Szinérváralján született. Mikor lesz a gyermeknap ? Az or­szágos gyermekvédő liga az idén a gyermek­napot május hó 3-ikára és 4-ikére tűzte ki. Jegyzők közgyűlése. A szatmár vár­megyei községi s körjegyzők, aljegyzők egy­lete ma délelőtt rendes közgyűlést tart a városháza tanácstermében. Felolvasó-estély. E hó 17-én este a „Németi Polgári Társaskör“ a Gubásipartár- sulat emeleti helyiségében fényesen sikerült felolvasó-estélyt rendezett, amelyen nagyszámú intelligens közönség volt jelen. Szabados Ede ref. főgimn. tanár a Halley-féle üstökösről pompás humorral megrajzolt előadást tartott, mely a közönség figyelmét mindvégig lekö­tötte. Ezután Faragó Ignácz segédtanfelügyelő adta elő hegedűn nagy bravúrral és ritka szép technikával Beriot ,< Air Vaire“ czimíi nehéz müvét, melyet egy kis csöppség, az ötéves Ibolyka leánya kisért zongorán, a kö­zönség elragadtatása mellett. Harmadik számul volt felvéve Héti Juliska „Modern leány“ czimü monológja szintén általános tetszést aratott. Szvitlik Ferencz és Dobos Lajos ket­tősei igen hatásosak voltak. A műsort Bakó József mérnökjelölt miivészi czimbalomjátéka fejezte be. Műsor, illetve vacsora után a kö­zönségnek ifjabb része tánezra perdült. Uj lakóházak. A városi tanács leg­utóbb tartott ülésében a következőknek adott uj lakóházak építésére engedélyt: Hutton György Ebesföld 7020. hrsz., Hehelein Ká­roly Dinnyéskert, Mogyorós József Kisfa- ludy-u. 13. sz., Darvas Sámuel Arany János utcza 1. sz., Asztalos Antalné Szatmárhegy. Halmi nagyközséggé átalakítása iránt élénk mozgalom indult meg s reméljük is, hogy teljes sikerrel, eddig már az összes bankok, melyek pedig a községi adók jelen­tékeny kontignensét viselik, már is bejelen­tették írásban a tervhez való hozzájárulást. Valóban itt is az ideje már annak, hogy a tiszántúli járásnak e mindenkép élénk kifej­lődésig központja községi nívóját is megfele­lőre emelje. Elhalt sebesült. Még mindig nem vég­leges az ököritói katasztrófa áldozatainak száma. Folyton jelentenek újabb és újabb haláleseteket. F. hó 14-én a szatmári kórház­ban halt el egy szerencsétlen áldozat. Szitás Mártonodnak hívják a szerencsétlent, aki a katasztrófa alkalmából a hátán és fején szen­vedett súlyos égési sebeket s akit a kataszt­rófa óta a szatmári kórházban ápoltak. A szerencsétlen asszony mindössze csak 18 éves volt. Papírgyár a szomszédban. A kiván­ddrlás megakadályozása szempontjából Mára- marosszigeten egy papírgyár felállítását vették tervbe, amelyben 2000 munkás nyerne állandó foglalkozást. Tüzek a vidéken. Genes községben a múlt héten kigyuladt Nagy Boldizsár háza és teljesen a lángok martalékául esett. — Csomaközön is volt tűz a közeli napokban, amikor Czumbil Antal, Gnánt Mihály és Mag­dics István csürjei pusztultak el. A kár meg­haladja az 5000 koronát. Szép adomány az ököritóiaknak. Az osztrák-magyar bank a nagykárolyi Ta­karékpénztár Egyesület r.-t. utján 5000 koro­nát juttatott el a vármegye alispánjához az ököritói tüzkatasztrófa alkalmával elhaltak hátramaradottai és a megsebesültek részére való segély czimén. Május elseje és a hurczolkodás. Közeledik a hurczolkodás ideje, május elseje. Ez évben vasárnapra esik, melyen a görög katholikusok husvét első napját, az izraeliták 8-ik Pesach napját ünnepük. Hétfőn, kedden a görög katholikusok még ünnepelnek, igy hurezolkodásra még nem kényszeríthetők. Kívánatos, hogy a hatóság tegyen ez ügyben mielőbb intézkedést, s azt tudassa a város lakosságával. TFMPinMFRTnK IPARMÜVÉSZETITERVE­I Livii LUIVIrLu I Ullj 101, FESTŐMŰVÉSZEK KÁDÁR és NEMETHY, Máramarosszigeten. j Postafiók 47. Telefon ISO.

Next

/
Oldalképek
Tartalom