Heti Szemle, 1909. (18. évfolyam, 1-53. szám)

1909-03-03 / 10. szám

6 HETI SZEMLE“ Áthelyezett óvónő. A vallás és közokt, miniszter özv. Vajszada Károlyné felsővisói állami óvónőt a nyírbátori állami óvodához helyezte át. Gyászhir. Árhy Fiilöp, az Ungvári Nép­bank ny. vezérigazgatója 79 éves korában febr. 23-án elhalt. — Özv. radványi Jelenyi Pálnó, szül. viliéi Pribék Amália 78 éves ko­rában az ungmegyei Botfalván elhalt. — Berki/ Istvánná szül. Komlódy Juliánná 66 éves koréban e hó 1 én városunkban elhalt. — Perényi Sándor IV. éves joghallgató 25 éves korában e hó 1-én Kismajtényban elhalt. A munkácsi egyházmegyéből. Fir- czák Gyula munkácsi püspök Stéfán Emil al­sóremetei helyettes lelkészt Lipcsére lelkész­nek, Popovics Vladimir kenézpataki helyettes lelkészt hasonló minőségben Alsóremetére ne­vezte ki. Ref. segédlelkész választás. A szat- márudvari ref. egyház a múlt napokban egy­hangúlag segédelkésznek választotta meg Csi­szár Árpád végzett pap-jelöltet; ugyancsak akkor a kakszemártoni gyülekezet Gyökössy József siteri (Bihar m.) lelkészt választotta meg káplánnak. Nemeslelkü adomány. Békéiéin Ká­roly pápai praelátus-kanonok a városunkban felépítendő „Tanítók Háza“ javára 100 koro­nát volt kegyes adományozni, mely nemes lelkű, dicséretre nem szoruló adakozásáért e helyen is forró s hálás köszönetét mond az építő bizottság. Fodor-levéltáros a Szatmár-Németi c. lapnak febr. 21-i számában Kováts Gyula igazgatónak olyan állítását akarta „a maga értékére leszállítani és teljesen megdönteni“. amelyet ő soha sem tett, mert az igazgató nem tagadta, nem is tagadhatta, hogy a vá­ros valaha tett jót az irgalmas nővérek anya- házával. Ő azt állította, s állítja, hogy a három képző intézetnek se létesítéséhez, se fennállá­sához nem járult és nem járul hozzá ami városunk, holott más nevelő és tanintézeteken segített is, segít is a jelen tanács, közgyűlés és város. Tehát a levéltáros ur képzelt várat vett be, de még ezt is hamis fegyverrel, amint Bodnár Gáspár tanárnak a Szatmár-Németi- ben már megindult czikksorozata fényesen igazolni fogja s az első czikkben részben már igazolta is. Pénzintézeti bankett. Vasárnap a Szat- márvármegyei Takarékpénztár bankettet ren­dezett saját helyiségeiben, melyen az igazga­tóságon és tisztikaron kívül a szinérváraljai és fehérgyarmati fiókok választmánya is jelen volt. Rntkovszkx Pál tb. kanonok, főgimn. igaz­gató lelkes szavakkal éltette Teutelbaum Her- mant, a takarékpénztár igazgatóját, mint akinek körültekintő és szakavatott vezetése tette lehetővé az intézet felvirágzását. Tanfoiyamot végzett iparos. Glózer János helybeli lakos a czipészipari tanfolya­mot Budapesten jeles eredmény nyel elvégez­vén, haza érkezett és Rákóczy utczán a Fo- garassy-féle házban áll a közönség rendel­kezésére. Helyreigazítás. Lapunk muH heti szá­mában az foglaltatik, hogy a Kálmándon ala­kítandó Kath. Kör. javára rendezett tánczmu- latság az iskola helyiségében tartatott meg. Ez a hir tévedésből került ebben a formában lapunkba. A helyi igazgató arről értesít ben­nünket, hogy ilyent, mint a kath. hitelveklfe J\ ki igazán finom, kényel- ^ ' mes, elegáns és tartós honi gyártmányú lábbelit akar vá­sárolni, az bizalommal fordulhat Kívánatra mérték után bármilyen kivitelű ozipök és csizmák le készülnek. Szatmár, 1909. márczius 3. ütközőt soha sem engedett meg és ezután sem tenné. A tervezett programmszerii felolvasó ünnepség sem tartatottt meg, hanem e hó 14-én, a kath. Népszövetség agitáezionális napján lesz megtartva. Matiné. A Kölcsey-kör vasárnap pom­pás sikerű matinét tartott előkelő közönség jelenlétében. A szellemes felolvasó Péchy László állomásfőnök volt, ki a vasúti életből mondott el humorosan garnirozott dolgokat. Benyovszky Mariska urleány vonzó közvetlen­séggel adta elő a „Deákkisasszony“ czimü monologot. Mig a műkedvelői zenekar, mely jobbára fiatalságból állott, Füredi Sándor ze­netanár vezetése mellett Mozart indulóját adta elő meglepő szabatossággal. Egy fogyasztási szövetkezet átala­kítása. A szatmárudvari fogyasztási szövet­kezet, mely addig a megyei fogy. szövetkezet fiókja volt, önállósította magát s most már mint önálló magán fog}-, szövetkezet prospe­rál. Elnöke Anderkó Viktor gk. lelkész, jegyzője Román János, pénztárosa Bodor Jenő tanítók lettek. Népszövetségi értekezlet Batizon. Vasárnap február 28-án délután fényesen si­került népszövetségi értekezlet volt Batizon a róni. kath. iskola helyiségében. Az értekez­leten városunkból mint meghívott szónok dr. Fechtel János főgimnáziumi tanár Kertész Pál alapítványi pénztárossal, ott volt mint vendég dr. Ratkovszki Samu theol. tanár, a helybe­liek közül Kerekes Mihály és Sztáncs György plébánosok, Busz Simon és Vizier Mihály ta­nítók. Az értekezletet Kerekes Mihály nyi­totta meg. Vizler Mihály a baíizi népszö­vetségi mozgalom megindítója és lelke ismer­tette a kath. népszövetséget. Dr. Fechtel Já­nos lelkesítő beszédet intézett az egybegyűl­tekhez mint népszónok csak úgy ragyogtatva fényes szónoki tehetségét és magával ragadva közönségét mint mikor a legműveltebb hallga­tósághoz kell beszélnie. Bizonyította, hogy mint népszónok is az elsők között áll. Sza­vait úgyszólván perczenkint szakították félbe zajos helyeslések. Az értekezlet után nyom­ban egy a legértelmesebb gazdákból álló de- putáczió kérte fel őt, hogy majd nyilvános népgyülésükön is résztvenni szíveskedjék. A dr. Fechtel János beszédét követő helyeslés lecsillapultával Kertész Pál tartott népies mo­dorban gyakorlati előadást a népszövetség feladatairól, amely után óriási lelkesedéssel megalakították a népszövetséget. Igazgatójává Vizler Mihály tanítót választották és megala­kították a helyi csoportokat. A rendkívül de­rék értelmes és jómódú batizi nép görög kat- holikusok úgy mint római kalholikusok való­sággal tolongtak az asztal körül, hogy alá­írhassák nevüket a népszövetség ivén. Az értekezlet sikerét legjobban jellemzi, hogy a tagok száma 2ö-ről 85-re emelkedett, de száz­nál is többen lettek volna, ha hozzáfértek volna az aláírási ivekhez. Gondoltuk volna-e és tudtuk-e ezt a derék batiziakról ? Ami itt lehetséges volt, az máshol sem lehetetlen. Lássuk a következőket! — Megemlítjük, hogy vonatindulásig a megjelent előkelőségek Vizler Mihály szívesen látott vendégei voltak. Megye kikerekitési mozgalom. Ér- mihályfalván erős mozgalom indult meg oly irányban, hogy a 8000 lakosú, újabb időben erős fejlődésnek indult város’ a tervbe vett megyerendezés alkalmából Szatmárvármegyé- hez csatoltassék. A mozgalmat az inditotta meg, hogy a minisztériumban immár komo­lyan kezdenek azzzal a tervvel foglalkozni, hogy Vasad, Gálospetri és Piskolt községek a nagy kiterjedésű Biharmegyéből kiszakítva Szatmárm egy éhez esatoltassanak. Érmihály- falva az átcsatolás érdekében memorandumot intéz a belügyminiszterhez, melyet több eze- ren Írtak alá s egy monstre küldöttség fogja a miniszternek átnyújtani. „Tanítók Háza“. Már több számban közöltünk kimutatást a megyebeli tanítók azon hozzájárulásáról, mellyel lehetővé igyekeznek tenni az áldásos intézet minnél előbbi felál— litását. Most ismét közlünk egy ily részletes kimutatást a következőkben : Ardeleán György Erdengeleg 20, Buti Vincze Szinérváralja 20, Biki Sándor Egri 20, Bátin János Józsefháza 20, Balázs László Kissikárló 20, Barazsu Ist­ván Komlódtótfalu 20, Bakos István Lázári 20, Bálán Gábor Szamostelek 20, Baumgart­ner György Szaniszló 20, Cséke Lajos Tatár­falva 20, Fridmann Antal Nagybánya 20, Fa­zekas Mihály Nagysikárló 20, Fischer János Csomaköz 20, Fogas Miklós Óvári 20, Gold­stein Anna Mátészalka 20, Hermenn József Mátészalka 20, Kálik Julia Szatmárhogy 20, Kaba Ágoston Nagynyires 20, Krespai Ágos­ton Vámfalu 20, Kovács János Nagydobos 20, Lachmann Ferencz Kapnikbánya 20, Liszkay Anna Kapnikbánya 20, Literáti Endre Pató- háza 50, Lengyel Béla Farkasaszó 20, Lukács- Mihály Nagykároly 20, Lupán Pál Krassó 20. Mangu Erzsébet Mátészalka 20, Melogh Dá­niel Kaplony 20, Majoros Ignácz Kaplony 20„ Major Döme Kismajtény 20, Nagy Vilma Szatmár-Németi 20, Nyíri Mária Mikola 20, Pircsi János Nagynyires 20, Porumb János Giródtótfalu 20, Papp István Pusztafentős 20, Pintye Szilárd Résztelek 20, Peleskey Dániel Sárköz 20, Rózenberg Salamonná Mátészalka 20, Soltész István és Soltész Istvánná Sza­niszló 20—20, Skrabatovics Endre Szaniszló 20, Suta Demeter Krasznaszentmiklós 25,. Schvanner Rezső Szinérváralja 20, Schönherr Ilona Nagybánya 20, Schmied Ferencz Csoma­köz 30, Szentiványi Erzsébet Apa 20, Szabó József Nagybánya 20, Sziics Gyula Nagysom- kut 20, Szórán Ágoston Oláhgyürüs 20, Szabó Ágost Apa 20, Szaplonezai Bertalan Csaholcz 20, Szepacher Ferencz Csanálos 5, Szűcs An­tal Csengerujfalu 20, Szabó Petronella Kis- namény 20, Szabó Albert Kohó 20, Szende Márton Mezőterem 20, Szuday Mihály Öpályi 20, Szórán Antal Piskárkos 20, Szilvássy Sán­dor Sárközujlak 20, Szentpétery Sándor Ti- szabecs 20, Szemákné Kunczli Kamilla Do­mokos 20, Técsy Lajos Miszfótfalu 30, Tóth József Adorján 20, Torday Károly Börvely 20, Temető János Kántorjánosi 20, Tóth Imre Krassó 20, Tóth Imre Mátészalka 20, Tar György Saár 20, Vrannay Kálmán Szatmár- hegy 30, Vass Károly Hagymáslápos 20, Ve rés József Nagysomkut 60, Vida Emma Szi­nérváralja 20, Vadnay Pál Vetés 20, Vein-- gandt Anna Nagybánya 20, Várady József Nagybánya 20, Vizler Mihály Batiz 20, Varga Lajos Botpalád 20, Vajnai Sándor Börvely 20, Vadnay Endre Czégenydányád 20, Veisz Mi­hály Gilvács 20, Varga József Jánk 30, Vink­fuja János-hoz, SZATMÁR, Deák-tér, (Keresztes András-féle bá ) aki dúsan felszerelt ezipö-raktárában csatus valódi finom bőrből, a már is világhírű hazai gyárakban ozipőket és csizma..at nagyon is versenyképes árak mellett hoz á forgalomba és üzletéből minden olcsóbb rendű készítményt a szokásos bőr és taip utánzatoka- teljesen kiküszö- b bölte, és akinek árui csinosság dolgában is párját ritkítják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom