Heti Szemle, 1909. (18. évfolyam, 1-53. szám)

1909-12-15 / 50. szám

Szatmár, 1909. deczember 15. „HETI SZEMLE“ A püspök ur Öméltóságát a ceremóniák elvégzése után a kongreganisták ismét sor­falat képezve kisérték a templom kapujáig. E kedves ünnepély mindnyájunk léikében mély nyomokat hagyott hátra és fokozta égi Anyánk iránti szeretetünket és hűségűnket. Tartsunk is ki utolsó leheletünkig ezen szere- tetben és hűségben. Színház. Kedden, december 7-én a „A kaméliás hölgyet“ játszották, amelyben a czimszerep ábrázolójának Markoviit Margitnak volt meleg és megérdemelt sikere. Pártnere Inke ha nemis játszotta teljes sikerrel a nem neki való sze­repet, ebben is szép tanujelétadta annak, hogy intelligens és ügyes színész. Szerdán „A bálkirálynőt“ ismételték meg. A közönség ezúttal óvatos volt és nem nagy számmal jelent meg a színházban. Csütörtökön „A paradicsom“ czimü fran- czia vígjátéknak volt a bemutató előadása. Ez a vígjáték csak nálunk újdonság, a víg­színházban nagyon régen játszották, de eddig senki sem tartotta szükségesnek, hogy a szatmári közönséggel is megismertesse ezt a darabot, amelynek szemérmetlenségei a leg­öregebb huszárkáplárt is elpirithatják. Ha már mint — mostanában többnyire — megöregedett darabokat nyelünk le újdonságok gyanánt, legalább meg kellene egy kicsit rostálni azokat. A szereplők közül első helyen Herczeget említjük meg, aki egy epizódszerepet pom­pásan alakított. Somogyi, Rónai és Szilágyi is jók voltak. A Oömöri Vilma és Markovits Margit játékával szemben is alig lehet kifo­gásunk, bár az utóbbinak figyelmébe kell ajánlanunk, hogy azért, mert ő drámákban kitűnő, nem szükséges és nem is szabad a vígjátéki szerepet is drámai allűrökkel játszani meg. Vígjáték előadásánál fő a könnyed fo­lyékony társalgás, a gyors tempó: a túl sok gesztus és mimika csak kárára van az összjátéknak. Pénteken „Az aAinyember“ került színre zónaelőadásban. Szombaton szerződtetési célból mutat­kozott be közönségünknek Skultéty László baritonista “A kornevillei harangokban“ a márki szerepében. Ha a múltkor fellépő'barito- nistával hasonlítjuk össze, hát akkor jó szí­nész. Azonban nem vagyunk hajlandók ilyen összehasonlításokat tenni; önállóan bírálva el a szereplését pedig nem mondhatunk mást, mint hogy kellemes baritonja van ugyan, de a hangjával bánni nem tud, a játéka pedig kezdetleges. Általában nem értjük, hogy ha baritonistára van szükség, miért kell feltét­lenül teljesen szürke, kezdő színészekkel kísérletezni, akik nálunk tanulnának meg játszani és énekelni és a közönség fizetné a tandijat. Bállá Mariska, Dénes Ella, Burányi és Herczeg voltak az est sikerének főrészesei. Vasárnap délután félhelyárakkal „A tanitónöt“ játszották. A közönség köréből nagy taps, tetszészaj és gyermeksirás vegyült a szereplők játékába; már amint ez vasárnap délutánonként történni szokott. Markovits Mar­git és Szilágyi a főszerepekben jelesül állot­ták meg helyüket. Vasárnap este a „Hanka“ került színre színházunkban másodszor, az elsőnél valamivel vontatottabb, de azért igen jó előadásban. Hétfőn zónaelőadásban Lehár „Vig öz­vegybe került szinre. Bállá Mariska a czim- szerepet a tőle már megszokott bájjal és ügyességgel játszotta: ezúttal mintha ének­számai sikerére is különös gondot fordított volna. Inke mint Daniló, ha nem is érte utói Tihanyinak színpadunkon -ismert elsőrangú alakítását, igen jól megállta a helyét. Dénes Ella Valenciemre szerepében teljes sikerrel játszott és énekelt. HÍREK. Az Egyházmegyei Oltáregyesület 25 tagú küldöttsége f. hó 14-én tisztelgett Vécsey Eszter bárónővel az élén előbb főpásztorunknál, majd özv. Báró Vécsey Józsefné Dessewffy Blanka grófnőnél azon czélból, hogy főpászto­runkat fölkérjék az egyesület fővédőjéül, Övz. Vécsey József bárónét pedig az oltáregyesület fővédőasszonyául. A küldötség mintkét helyen a legmelegebb fogadtatásban részesült és úgy püspök atyánk, mint a mély vallásosságu grófnő örvendő meghatottsággal fogadták el az oltár­egyesület protectorátusát. Jótékony adomény. Szabó Norbert czimz. püspök, nagyprépost az egyházmegyei papi nyugdíjalapra 1000 (ezer) koronát adomá­nyozott. A püspök urnák e nemes czélra tett adományai már eddig kilencz ezer koronát tesznek ki. Uj zászlóalj parancsnok. Reimvell Ferenc őrnagy az 5 gyalogezred Rogaticában (Bosz­nia) állomásozó 2. zászlóaljától parancsnoki megbízással a helybeli 3-ik zászlóaljhoz helyez­tetett át. Áthelyezések. A vallás- és közokta- j tásügyi miniszter Gáspár Ármin máramaros- szigeti kir. segédtanfelügyelőt a pancsovai kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez eddigi minőségben áthelyezte Krespay Gyula állami elemi iskolai tanító Ökörmezőről Husztra és Sin Elek helyettes állami elemi iskolai ta­nító Husztról Ökörmezőre kölcsönösen áthe­lyeztettek. Hymen. Eglis István huszti lakos, gyár­tisztviselő jegyet váltod Nagykárolyban Ilos- vay Ferencz ügyvéd leányával, Mariska kis­asszonnyal. — Alberger Bertalan mátészalkai kir. járásbirósági telekkönyvvezető jegyet vál­tott Nagydoboson özv. Iíörmendy Imréné, szül. Kendelényi Erzsébet úrnővel, Kendelényi Fe­rencz nagydobosi földbirtokos leányával, Lelkészi kinevezés. A szamosujvári püspök Timis Gábor mára marosszigeti főgim­náziumi gk. hitoktatót Borsára plébánosnak nevezte ki. Áthelyezett hadnagyok. Reizinger Vilmos 5. gy. ezredbeli hadnagy a helybeli 3. zászlóalj 11-ik századától a Kisszebenben állo­másozó 4-ik zászlóalj 14-ik századhoz, Orosz Imre hadnagy Szatmárról a 10. századtól eper-, jesi 1. zászlóalj 4-ik századához áthelyeztettek. Tanító államtudományi doktor. Szo­katlan eseménynek volt színhelye a budapesti tud. egyetem e hó 11-éu, mikor egy tanítót doktorrá avatott. A nagyváradi újvárosi állami iskola egyik tanítója Krizsán Gábor, ki egy évvel ezelőtt a ^ remetemezői iskola vezetője volt, a napokban tette le utolsó államtudo­mányi szigorlatát, szombaton doktorrá avat­ták. Ismerős kollegái s közvetlen felettes ha­tósága csodálkozva nézték a vasszorgalmu ember munkáját.Bámulatra méltó is az a ki­tartás, mit ezen ambicziózus ember kifejt évek óta. Népes családja körében s hivatala mel­lett éjjeleket átvirrasztva tanult, hogy a kul­túra szolgálatában annál használhatóbb legyen. Oly csendben dolgozott addig, hogy közvetlen környezetén kivül alig tudta valaki, hogy mit végzett. E csendes munka tette lehetővé azt a furcsaságot, hogy a doktori diplomát mint tanító kapja meg. Reméljük, hogy a legfőbb hatóság is felismeri most már a tehetségét s módot lel arra, hogy neki képességeinek meg­felelő munkakört adjon. Úgy halljuk, hogy az ünnepségen a tanítóság s a minisztérium is képviseltette magát. Tanítói kinevezés. A vallás- és köz- oktatásügyi miniszter Hajdú Sándor, a hely­beli kir. tanfelügyelőséghez szolgálattételre berendelt oki. tanítót a kohárifalvai (Gömör- megye) állami elemi népiskolához rendes ta­nítónak nevezte ki. Beszámoló a Szatmárhegyen. Dr. Kelemen Samu orsz. képviselő vasárnap dél­előtt a Szatmárhegyen beszámolót tartott, hova a függetlenségi párt több tagja is el­kísérte. Jubiláris diszgyülés. A nagykárolyi oltáregylet decz. 19-én d. e. 11 órakor a vá­rosháza nagytermében jubiláris diszgyülését tartja, tiz,.éves fennállásának emlékére, me­lyen Öméltósága dr. Boromisza Tibor püspök ur is jelen lesz. A gyűlés tárgyai: 1. Igaz­gatói megnyitó: mondja Pallman Péter. 2. Óda Horváth Jenőtől: Szavalja: Gergits Kor­nélia. 3. A tiz év története : Felolvassa Balogh Teréz jegyző. 4. Áldások Istene Rossinitől. Énekli az énekkar. Gyűlés után a zárda nagy­termében a munkakiállitás megnyitása. Egy szaniszlói mérnök találmánya. Aviatikái és illetékes körökben élénk érdeklő­dés tárgyát képezi mostanában Szimay György fővárosi magánmérnök kormányozható légha­jója. Szimay Szaniszlón született, életének leg­nagyobb részét külföldön töltötte el s nem­régen jött vissza a fővárosba, hogy itten két találmányát, (az egyik sűrített levegővel hajtó motor, a másikkormányozható léghajó) amelyre már megszerezte a világ összes szabadalmát — magyar földön elkészítve, értékesítse. A feltaláló az utóbb nevezett találmányával csődbe igyekszik kergetni áz államvasutakat. A léghajó viteldija ugyanis, mely képes lesz' nyolcztól tiz személyt is befogadni, oly csekély összegű lesz, hogy a légi közlekedésre feltétlenül akadni fog magyar társaság, mely az olcsó és gyors közlekedést a Máv. rovására ki fogja aknázni. Szimay kormányozható léghajója hosszúkás alakú és aluminium burokból készült három, ballonból áll. A léghajó, melyet a feltaláló sűrített levegővel hajtó motora fogja hajtani, teljesen veszélytelen s képes lesz minden ide­gen segítség nélkül nem csak szárazföldön, hanem vízről és vizre fel és leszállani szük­ség esetében. A gyorsaság tekintetében Szi­may garancziát vállal arra, hogy óránként tekintet nélkül az időjárásra 50—60 kilomé­tert megtesz a légi utazás alkalmával. Szerinte a kormányozható léghajóját, melyet tiz sze­mélyig való szállításig öt-hatezer koronáért képes lesz előállítani, oly egyszerű kormány szerkezettel látta el, hogy azt képes lesz bárki is minden veszély nélkül vezetni. MŰBUTOR - ASZTALOS §ZATMÁR, Jósika-ntca 7. szám. L Elvállalom bármily bútorok készítését a mai kor igényeinek megfelelően, a legmodernebb ki­vitelben. Háló, ebédlő, úri szalon, lettny, gyer­mek-szoba berendezéseket mahagóni vagy béirmely különleges faanyagból.

Next

/
Oldalképek
Tartalom