Heti Szemle, 1909. (18. évfolyam, 1-53. szám)

1909-09-22 / 39. szám

4 HETI gzEMLE Szatmár, 1909. szeptember 22. Hymen. Bili i József érkörtvólyesi nagybirtokos szombaton esküdött örök hűsé­get Érmihályfalván Bujanovits Bála nagybir­tokos leányának, Auguszta kisasszonynak. — Dr. Nová/c Béla munkácsi ügyvéd, folyó hó 18-án tartotta eljegyzését Tolvay Kláry- val, Firczák Gyula püspök unokahugával. — Bede Ferencs nagysomkuti kir. adótiszt eljer gyezle Kocsis Mariska okleveles tanítónőt Pfeimájer Simon nagysomkuti állomásfőnök húgát. Tanügyi áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Papp Aurélné, Mad- zsar Irén vetési állami elemi iskolai tanító­nőt a szatmári külterületi, Eisdorferné Szönyi Ilona avasfelső falusi állami elemi iskolai ta­nítónőt a vetési, Kovács Gábor magyarber- keszi állami iskolai tanítót az avasfelsíjfalusi állami iskolához helyezte át. Elhalt főrangú nő. Római szent biro­dalmi széki gróf Teleki Gizella, gróf Teleki "Géza v. b. t. tanácsos, volt belügyminiszter nővére e hó 18-án 71 éves korában meghalt Nagysomkuton. Dayka Gábor szobra. Ungvár váro­sának szép és kegyeletes ünnepe lesz október 3-án, akkor leplezik le a város szülöttjének, Dayka Gábornak a jeles költőnek és a kir. kath. főgimnázium egykori tanárának, Szamolovszky Ödön által fehérmárványból faragott szobrát. A szobor bizottság már mindent előkészített az ünnepélyre és felkéri a vendégeket, hogy érkezésük idejét szeptember 28-i a Mazuch Ede tanárral, a szoborbizottság jegyzőjével, tudassák. A leleplezési ünnepély sorrendje a következő: 1. Himnusz, énekli az Ungvári Dalárda és a főgimnázium ifjúságából alakult énekkar. 2. Ünnepi beszéd, mondja Románecz Mihály, főgimn. igazgató, a szoborbizottság elnöke. 3. A leleplezett szobor átvétele Ung­vár város hatósága részéről. 4- Ünnepi köl­temény, irta Fiilöp Árpád főgimn. tanár, sza­valja Takács László főgimn. Vili. oszt. tanuló, a Dayka-önképzőkör ifj. elnöke. 5, A szobor megkoszorúzása a bejelentett testületek és egyesületek részéről. 6, Szózat énekli, az Ung­vári Dalárda és a főgimnázium ifjúságából alakult énekkar. Délben ünnepi közebéd a Korona-szálló termében. Este 8 órakor dísz­előadás a városi színházban. Templomünnep. Szép, lélekemelő ün­nepe volt e hó 14-én, szent kereszt felma- gasztaltatása napján, a inezőteremi hitközség­nek. Ekkor volt ötvenedik évfordulója, hogy b. e. Haas püspök a kegyur, id gr. Károlyi István bőkezűségéből, a hívek áldozatkészsé­géből s az ő munkájukkal fölépített uj temp­lomot felszentelte. A következő esztendőben Haas püspök a nagykárolyi kegyesrendiek által ellátott filialis egyházat plébániává emelte s első lelkészévé Cziereizer Alajost tette, ki immár ötvenedik esztendeje mun­kálja ott a gondjaira bízott hívek lelki üdvét nevelve derék, kü polgárokat egyházának s hazájának. Az ő munkája s a hívek buzgó- sága alkotott az akkor még szerény, felsze­relésekben is hiányos egyszerű templomból, díszes szép istenházát. Az ez alkalomhoz méltóan gyönyörűen felszentelt jubiláló isten­házában a ritka szép ünnnepre a környékből is nagyszámban összesereglett hívekhez Wol­kenberg Alajos dr. szatmári theologiai tanár intézett megható, tanulságokban gazdag be­szédet ; az ünnepélyes nagymisét a környék­beli lelkészek segédlete mellett dr. Szent- györgyi Jordán Károly szaniszlói apátplebános végezte. Vármegyei közgyűlés. Szatmárvár- megye törvényhatósági bizottsága a jövő hó 7-én tartja őszi rendes közgyűlését. A színérváraljai Kossuth-szobor. Szinérváralja község Kossuth Lajos szobrá­nak leleplezési ünnepélyét október 3-ik nap­ján tartja meg. A ünnepség előkészületei már nagyban folynak. A kormány, a főrendiház és képviselőház, ezek elnökeinek, az országos és megyei függetlenségi' pártoknak s a szom­szédos városoknak meghívása már megtörtént, A szomszédos községeket falragaszok utján hívják meg, emellett a rendező-bizottság még külön meghívókat is küld szét. Az ünnepély sorrendje nagyon változatosnak Ígérkezik. Már október 2-án este kezdetét veszi az ün­nepség, amikor a község közönsége kivilágí­tást. és fáklyászenét rendez. Október 3-án a vendégek fogadásával kezdődik az ünnepély, majd a képviselütestület tart ünnepi ülést, amelyet a református templomban istentisz­telet követ. Délelőtt 11 órakor lesz a lelep­lezés. Délben 1 órakor a vendégek tisztele­tére közebéd lesz, este pedig zártkörű táncz- estély zárja be az ünnepségek sorozatát. Égő fáklya. Makray Károlyné, nagy­bányai úrnő múlt vasárnap szerencsétlenül járt. A sósborszeszes ruha egy égő gyertyá­tól véletlenül meggyűlt rajta, ettől langralob- bant egész öltözéke s súlyos égési sebeket szenvedett. Egy nevelőintézet jubileuma. Az ungvári Gizella-ház leánynevelő-intézet fenn­állásának 50-ik évfordulójához jutott. Ebből az alkalomból az intézet okt. 10 én jubileu­mot rendez és egyúttal felszenteli uj, díszes zászlóját. Kegyes adományok Jézus Szt. Szive temploma uj orgonájára. A főtisztelendő ház­főnök ur kezeihez Takács Károly németmokrai plébános ur maga 20 K, s hívei 10 korona összeget küldtek 141. sz. iv. A 177: sz. ivén N, N. 4'40 K, főtisztelendő Matlaszkovszky Miklós vállaji plébános híveinek gyűjtése a 105, sz. ivén. 35'30 K. Szüreti mulatság. A szatmári katho- likus legényegyesület október hó 3-án tartja a Kossuth-kerti kioszk helyiségébe« zártkörű. szüreti mulatságát, amelyre a t. közönséget meghívja a rendezőség. Belépő-dij 1 korona 20 fillér. A szüreti mulatság az egyesület helyiségéből (Verbőczy-utcza 8. sz.) indulva diszfelvonulással este 7 órakor kezdődik. A meghívó kívánatra előmutatandó. Kérjük az igen tisztelt hölgyvendégeinket, hogy a szü­reti mulatságon minél egyszerűbb ruhában i szíveskedjenek megjelenni. — A szüreti mu­latság a következő részekből áll: 1. A csősz­leányok és csőszök felvonulása. 2. A hegyi törvények kihirdetése a nótárius által. 3. A szüretelés, azaz szőlőlopás. (A lopáson rajta­kapottak 20—60 fillérig terjedő pénzbírsággal Bujtatnak.) 4. A csőszleányok és csőszök táncza. 5. Általános táncz. 6. A csőszleányok közt egy torta, a csőszök közt a szüreti ko­szorú kisorsolása. — Hegybiróság: I. Hegy­bíró Bölönvi László, esküdtek : Róth Gyula, Szűcs János. II. Hegybíró: Ekker János, es­küdtek : Glózer János, Pászkán Lajos. Nótá­rius Simon József. Pandúrok: Ricz György, Kajdi Gusztáv. Ivisbiró Némethy Sándor. — Csőszleányok és csőszök: Biba Mariska, Gyöngyösi Juliska, Kiss Juliska, Orosz Ma­riska, Erese Teruska, Adorján Erzsiké, Uj- várossy Ilonka, Szakái Juliska, Mihalik Ju­liska, Vári Erzsiké, Ádám Boriska, Szakái Rózsika. Punger Mihály, Kovács Ferencz, Mónus Mihály, Makranczy Mihály, Dobos Endre, Yaad István, Oszák János, Szepesi János, Gyöngyösi József, Román János, Papp Mihály, Gergely Ferencz. Pénztárosok : Makóczy Géza, Konyárdy József. — A tiszta jövedelem az egyesület belső helyiségének felszerelésére fog fordittatni. Melegvíz forrás Gencsben. Genes község határában a volt Sternberg féle birto­kon, melyet jelenlegi tulajdonosa Kardos L'ipót részben parczellázott az egyik parczella tulaj­donos, kis gazda földjén kútfúrás közben egy melegvíz forrásra bukkantak. Ha igaz a hir, hogy a kút vizét már vegyileg megvizsgálták és igen fontos gyógyvíznek találták úgy még rövidesen megérjük, hogy egy hires fürdő telep fog létesülni. Hir szerint egy budapesti ásvány- ! viz kereskedő ezég a telek tulajdonáért már 50.000 koronát, egy helybeli csoport pedig 100.000 koronát ajánlott, azonban a tulajdo­nos attól megválni nem akar. Az egész dolog mindenesetre elég amerikai izü ahhoz, hogy az ember legalább is egy kissé kételkedve fogadja azt. Önképzököri gyűlés. A kir, kath. fő­gimnázium „Kazinczy-önképzőköre“, csütör­tökön alakult még. Sándor Venczel vezető tanár, lelkes szavakban buzdította az ifjúságot a nemes czél munkálására; majd a tisztikar választására került a sor. Elnök: Bárdóly Sándor VIII. o. t. egyhangú szavazással. Tit­kár: Somogyi Jenő VIII. o. t. Pénztáros: Mensáros Zoltán VIII. o. t. Főkönyvtárosok : Uhl József és Radlinszky Ernő VIII. o. ta­nulók. A bíráló bizottság tagjai-: Bereghy Sándor és Sehvartz Lajos Vili. o., Fejes Já­nos és Kárpáti Gzőző VII. o. tanulók. Főjegyző : Varjú Vilmos VII. o. t. Aljegyző: Gruber László VII. o. t. Alkönyvtárosok: Egressy J. és Orbók Kálmán VII. osztályú tanulók. A Kinizsi-utczai uj óvoda átvétele. A városi tanács a Kinizsi-ujcza 50. számú tel­ken épült uj óvoda épületek és a helyiségek használhatóságának megállapítására Bartha Kálmán gazd. tanácsos elnöklete alatt Janko- vics János és Kótai Lajos tagokból álló bizott­ságot küldte ki s ezen bizottságot azzal is megbízta, hogy az óvodát Farkas László vál­lalkozótól ideiglenesen átvegye s a kir. tan­felügyelőségnek, mint a közoktatásügyi m. kir. kormány képviselőjének átadja. Az ideig­Kávét legjobbat és T\ 1 1/ 1 Jj kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczi-utcza 16. legolcsóbban rtßTlIZA Aß „MOKKA“ keverék ezégem különlegessége, beszerezhetünk ^ kjliilvlul 1 klgr. 4-40 korona. Villany erővel pörkölve. Ékszer-üzlet és műhely áthelyezés! Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy özv. Stern Sámuelné utóda Grünhut Samu cég alatt eddig a Hungária-szálloda mellett volt üzletemet a Hám János-ntcába, Dr. Vajay polgármester ur házába (az uj butorszövetkezet mellé) helyeztem át. Kérve a n. ó. közönség szives pártfogását, ma­radtam teljes tisztelettel Nagy választékban raktáron tartok különféle szemüvegeket, czvikkereket, melyek orvosi rendelvényre vagy a nélkül is kaphatók. Pecsétnyomók, gummi- bélyegzők, czimerek vésése, himzőmunkák készítése, tüziaranyozását é9 ezüs­tig tözését bárminemű templomi vagy házi tárgyaknak, arany, ezüst, ékszer, óra, A n látszer, tajtéktargyak javitását és minden e szakmába vágó munkák kószitését fyPlJjlllflt §311111 fcj# saját gépekkel gyárilag felszerelt üzletemben olcsón, jól és gyorsan eszközlöm. *** UM11UI uumu $ Tört aranyat, ezüstöt, régiségeket, régipénzeket, valódi gyöngyöket és drágá­ja köveket a legmagasabb árban vásárolok, vagy becserélek nagy mennyiségben is. ékszerész Szatmár, Hám János-u. Dr. Vajay-ház. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom