Heti Szemle, 1909. (18. évfolyam, 1-53. szám)

1909-07-21 / 30. szám

Szatmár, 1909. julius 21. „HETI SZEMLE valamint a megyében is nagy részvétet, kel­tett szomorú halál hiré, mert a lekötelező ked- vességii férfiút mindenütt tisztelték és szeret­ték. — Nagy Józsa máv. felügyelő, a magyar államvasutak budapesti titkárságának h. fő­nöke látogatóban járt fiánál, az Ungváron lakó Nagy Béla pénzügyi titkárnál. Itt érte utói e hó 14-én váratlanul a halál. Nagy Jőzsát vá­rosunkban is széles körben ismerik, sőt Szat­már városa hálával tartozik neki. Az ő szí­vós és kitartó működésének köszönhetjük, hogy vasúti internátust kaptunk. A boldogult testvérbányja Nagy János helybeli városi adó­hivatali főnöknek. — Özv. Vasady Ferenczné szül. Újhelyi Viola, Vasady Ferencznek, az ugoesai tiszántúli járás volt szolgabirájának özvegye e hó 14-én hosszú és kínos szenve­dés után 42 éves korában városunkban elhalt, — Ifj. Jászai Jenő kir. kath. főgimnáziumi VI. oszt. tanuló hosszas fájdalmas szenvedés után folyó hó 18-án éjjel 1 órakor elhunyt. — llniczky Gábor ilonczai gk. lelkész neje, szül. Nizsalovszky Kornélia élete 48-ik, bol­dog házasságának 29-ik évében e hó 14-én elhalt. — Ozv. kisdobronyi Isaák Dezsőné szül. lekcsei Sulyok Herta úrnő folyó évi julius hó 19-én délután 6 órakor életének 61-ik évében Nagyszekeresen hosszas szenvedés után el­hunyt. — özv. nagyenyedi Egry Endréné sz. Noéh Emilia 68 éves korában városunkban elhalt. — Fe'sös Albert kir. folyammérnök egyetlen kis fia Fésös Sanyika, folyó hó 20-án reggel 4 órakor életének 3-ik évében rövid szenvedés után jobblétre szenderiilt. Áthelyezett segédlelkészek. A püspök ur Ő méltósága Krasznay Zsigmond kisegítő lelkészt hasonló minőségben Felsőbányáról Fehérgyarmatra, Kompasz Antal segédlelkészt Nagybocskóról Felsőbányára, Patoy Istvánt Fehérgyarmatról Nagybocskóra, Lubomérszky Jenőt Nagybereznáról Szerednyére helyezte át, Almási Péter ujmisést Vinnára, Bártfai Kálmánt Nagybereznára, Pintér Józsefet 'Er­dődre, Gájásy Alajos subdiakonust Kálmándra küldötte segédlelkészeknek. Karnagyi kinevezés. A püspök ur O Méltósága a székeskáptalan javaslata alap­ján ifj. Buchner Antal kisoroszi lakost a szé­keskáptalan karnagyává nevezte ki. Az uj karnagy szeptember 1-én kezdi meg műkö­dését. Postai kinevezés. A nagyváradi posta és távirdaigazgatóság Nagy Barna ref. segéd­lelkészt nagyari postamesterré nevezte ki. Bucsuestély volt a multnap a nagy­bányai kaszinó termeiben b. Kovács Sándor erdődi főszolgabíró tiszteletére. Barátai és tisz­telői vettek búcsút az eltávozó főszolgabírótól, aki nagybányai működése alatt a közönség osz­tatlan becsiilését, szeretetét és rokonszenvét nyerte meg. — Az estélyen részt vettek Da- mokos Ferenez főszolgabíró, Stoll Béla kaszi­nói elnök, a nagybányai járás jegyzői és or­vosi kara stb. -r- A jegyzői kar nevében Pap Zsigmond mondott felköszöntőt, meleg sza­vakkal búcsúzva a távozótól. Beszédet mon­dott még Stoll Béla a Kaszinó nevében, és többen, b. Kovács Sándor meghatva mondott köszönetét a nagy ragaszkodásért, melyben őt minden oldalról részesítették. Üres tanári állások. A vallás és közokt. miniszter a szatmári kir. kath. főgim­náziumhoz két tanári állásra hirdetett pályá­zatot. Egy latin-történelmi és egy mennyi- ségtan-természettani tanszékre. A pályázati kérvényeket augusztus 5-ig a tankerületi fő- igazgatósághoz kell benyújtani. Felvétel a képezdébe. A helybeli kir. kath. tanítóképző intézet internátusába a püspök ur 0 Méltósága ingyenes ellátásra felvette Keizer Ferenczet, Ekamp Károlyt, Csajkovics Bélát, Schwarczkopf Sándort az I. évre, Láng Istvánt a II. évre. A tanügy köréből. A vallás és köz­oktatási miniszter Gergics Kornélia belényesi állami polg. iskolai rendes tanítónőt a nagy­károlyi, ' Hajtmann Etel nagykárolyi állami polg isk. rendes tanítónőt a fogarasi, Kozák Jolán huszti állami polg. isk. tanitónőt az abonyi és Semsey Ervin beregszászi állami polg. isk. rendes tanitónőt a zólyomi állami polg. leányiskolához helyezte át, Szaghmeiszter Gyula nagykárolyi polg. isk. helyettes tanítót a zayugróczi, Szurinka Mária Csáktornyái polg. isk. helyettes tanitónőt a huszti állami polg. iskolához a XI. fizetési osztályba se­gédtanítónak, illetve segédtanitónőnek ne­vezte ki. „ Felmentett tanítónő. Szatmárvármegye közig, bizottságának fegyelmi választmánya özv. Riszdorfer Károlyné szül, Szőnyi Ilona avasfelsőfalusi állami tanitónőt tanítói és ne­velői állásával össze nem egyeztethető élet­módja és cselekedetei miatt fegyelmileg vét­kesnek mondotta ki és saját költségén való áthelyezésre Ítélte. A közoktatásügyi miniszter az ítéletet megsemmisítette, mert a vádakat nem találta beigazoltaknak. Minthogy azon­ban a nevezett tanítónő működése, a róla el­terjedt hírek folytán Avasfelsőfalun meg volna nehezítve, a szolgálat érdekében máshova lesz áthelyezve. Pályázat. A tanács a Winkler Ferenez villamos főgépész lemondása folytán ürese­désbe jött állásra pályázatot hirdet, Fizetés az első próbaévben 2000 K. véglegesítés után évi 2400 K, továbbá lakás, fűtés és világítás s a vállalat tisztajövedelméből félszázalék osz­talék. Pályázati határidő augusztus 10. Árvák felvétele. A Nőegylet árvahá­zában 2 hely megüresedvén, azok betöltése végett az elnökség pályázatot hirdet. A kér­vények Uray Gézáné elnökhöz aug. 1-ig adandók be. Kegyes adományok Jézus Sz. Szive temploma uj orgonájára: Lehetetlen szó nél­kül hagyni az alább felsorolandó adományok között egyet. Az összeg tekintélyes száma, fényes bizonyítéka, mit tehet egy buzgó, lel­kes plébános egy községben. Mily áldozatra képes a hivő közönség, azt megmutatta a mezőfényiek forrón szeretett plébánosa Mol- dován Endre, akinek lelkes és buzgó szavai ezt a szép eredményt létrehozták. Jézus Szive áldása legyen a ftdő plébános uron! Egész egyházmegyénkben minden plébániára lett egy-egy gyüjtő-iv küldve, ha esetleg valamely plébánia meg nem kapta volna, szíveskedjék a ftdő plébános ur alulírotthoz fordulni, ki készséggel küld gyűjtő-iveket. Bármily csekély adományt Jézus Sz. Szive tiszteletére hálás köszönettel veszünk, ft. Mol- dován Endre 99. sz. gyűjtő-ivén 223 hive 108'97 K, nagyságos rozsnyói Káptalan 25 K, Szatmárnémeti Népbank 20 K. Tek. Komka Kálmán népbanki pénztáros 5 K, Nagym. Firczák Gyula püspök ur 100 K. Főtiszt. Schu­bert Géza nagyboeskói plébános ur 137. sz. gyiijtőivén 26'20 K. Dr. Yetzák Ede 189. sz. ivén Nagykárolyból 8 K. — Mondik Endre gyűjtő. Halál egy szemölcs miatt. Megren­dítő szerencsétlenség történt Nagykárolyban. Irsik Ferenez üvegárukereskedő Miozike nevű leánya egy, a kezén keletkezett szemölcsöt zsebkéssel levágatott. A könnyelmű elhatáro­zást életével fizette meg. Vérmérgezést kapott és a viruló szépségű 18 éves .leány borzasztó szenvedés után meghalt. Kirándulás. Az önk. tűzoltó egylet pa­rancsnoksága a működő tagok részvételével julius 25.-én Nagybányára kirándulást rendez, mely igen sikeresnek Ígérkezik. Tánczmulatság. A nagymajtényi és gilvácsi ifjúság a katholikus sajtóegyesület magasztos czéljaira a nagymajtényi iskola ud­varán felállított lombsátorban 1909. év augusz­tus hó 1-én tánczmulatságot rendez. Belépti- dij személyenkint 1 K 50 f. Családjegy (3 sze­mély) 4 K. Táncz kezdete este 8 órakor. Az igényeknek és követelményeknek megfelelő­ig mindenről gondoskodva. Az állomásnál fogatok lesznek. Nagy Tamás ügye. Nagy Tamás h. pénzügyigazgató szenzácziós kártya afféré ügyé­ben f. hó 15-én folytatták a tanúkihallgatáso­kat. A kihallgatott tanuknak szembesítése is szükségessé vált, mert több Ízben ellentmond- tak egymásnak. A bíróság a szenzácziós ügy tárgyalását bizonytalan időre elnapolta. Való­színűleg csak augusztus hó vége felé folytat­ják a tanúkihallgatásokat. Betörés egy postahivatalba. Nagy meglepetés érte a multnap reggel a szaniszlói postamestert, amint a hivatal ajtaját felnyi­totta. A postán minden fel volt dúlva, forgatva, a fiókok feltörve és kifosztva. A postamester nyomban rájött, hogy a postán rablók jártak, akik az épület falát áttörve jutottak be a hiva­talos helyiségbe. Ott mindent felforgattak, ki­kutattak és mintegy 300 korona értékű levél­bélyeget s nagyobb összegű készpénzt vittek el. A kár pontos mennyisége még eddig nincs megállapítva. .......................................... .........................S_ e> e> MŰBUTOR-ASZTALOS SZilTIMÁlt, Jósika «utca 7. szám. Elvállalalom bármily bútorok készítését a mai kor igényeinek megfelelően, a legmodernebb ki­vitelben. Háló, ebédlő, úri szalon, leány, gyer­mek-szoba berendezéseket mahagóni vagy bármely különleges faanyagból. Kávét legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczi-utcza 16. „ MOKKA “ keverék ezégem különlegessége. 1 klgr. 4-40 korona. Villany erővel pörkölve. l

Next

/
Oldalképek
Tartalom