Heti Szemle, 1909. (18. évfolyam, 1-53. szám)

1909-05-12 / 20. szám

Szatmár, 1909. május 12. 5 Szarkucza Andrással a korcsmában találko­zott és azt bántalmazni akarta, Szarkucza erre úgy megijedt, hogy karót ragadott és táma­dóját úgy fejbevágta, bogy ez nyomban meg­halt. Torna halála Batarcs községben, hol min­denki rettegett tőle valóságos örömet keltett. Országos vásárok. Május 13-án Ján- kon, 17-én Felsőbányán, 18-án Aranyosme- gyesen, 21-én Csengeren és Kővárhosszufalu- ban, 24-én Fehérgyarmaton, 27-én Erdődön és Királydaróczon, Junius 1-én Krasznabél- teken, 7-én Avasfelsőfaluban és Nagykárolyon, 9-én Nagysomkuton, 11-én Csengeren és Er- dőszádán, 14-én AvasujvárosonésNagybányán. Támogassuk a Kossuth Múzeumot. 1848-ra örökké vissza emlékezik a magyar. Nagy idők voltak azok és nagy emberek a megteremtői. Áhítattal, kegyelettel kell te­kintenünk mindenre, a mi azokra az időkre emlékeztet, meg kell becsülnünk a nemzeti küzdelmekből reánk maradt emléktárgyakat, melyek egy szebb jövő kivi vására serkente­nek bennünket. És mi még sem adjuk meg ezen szent emléktárgyak leggazdagabb tár­házának : a Kossuth Múzeumnak azt, a mi magasztos hivatásánál fogva megilletné. Hi­vatalos köreink sem teszik meg kötelességö- ket. A múltban Bánffy, Széli, Tisza, sőt a Fehérváry-kormány is támogatta a Kossuth Múzeumot, csak a mai nemzeti kormány nem tette meg a kötelességét. Ezért fordu­lunk a hazafias magyar társadalomhoz, a melybe egyedüli reményünket helyezzük, hogy a Muzeum kiadványainak vásárlásával mentse meg a Kossuth Múzeumot, 19 korona elle­nében megküldjük Hock János: „Rákóczyné“ czimii diszművét. Ebből a műből 20 koronás szalon kiadás is van, 100—150 koronáért megküldjük a „Kossuth Lajos azt üzente . . .“ czimü hatalmas képet, amely 170 czm. szé­lességével és 130 magasságával a legnagyobb olajnyomat a kontinensen A 100 koronás kép egyszerű keretű, a 150 koronás arasznyi széles diszes aranykeretben van. Tárgya fen­séges, kivitele ehhez méltó. Ugyancsak meg­rendelhető lapunknál Kossuth Lajos élet- nagyságu művészi olajfestésii arczképe 150 koronáért, mely Kossuth Ferencz eredeti festménye után készült; nemkülönben Rá- kóczy, Petőfi, esetleg más jeleseink olaj fes­tésű, életnagyságu arczképeit is szállítjuk 150 koronáért. Ezért fordulunk olvasó közönsé­günk hazafiasabb ellemeihez, kérve, hogy rendeljék meg a fent leirt értékes és remek műveket lapunktól. Minden megrendelés la­punk kiadóhivatalához intézendő. Uj postaügynökség. Mezőpetri köz­ségben „Mezőpetri“ elnevezéssel május hó 16-án postaügynökség lép életbe, mely bár­hova szóló levélpostai küldemények, továbbá .csak a belföldre, Ausztriába, a megszállott tartományokba és Németországba szóló, 100 K értéket meg nem haladó pénz és csomag kül­demények felvételével, továbbításával, leadá­sával és utalvány, nemkülönben postatakarék­pénztári ügyletek közvetítésével van megbízva. A postaügynökség kézbesítési köre'Boér, Dé- genfeld, Govrik tanyákra, Kigye, Kisdenge- leg pusztákra és Mezőpetri községre terjed ki. A postaügynökség leszámolás, ellenőrzés és felügyelet tekintetében a szaniszlói posta és táv. hivatalhoz tartozik és összeköttetését a Mezópetriből Szaniszlóra és vissza naponkint egyszer közlekedő gyalog küldönez járat ut­ján a szaniszlói posta táv. hivatallal fogja nyerni. A Szaniszlóról Mezőpetribe és vissza naponként egyszer közlekedő kézbesítő és gyüjtőjárat május 15-ével megszüntettetek. Harczászati czéllövészet. A honvéd gyalogezred első zászlóalja folyó hó 13-án és 14-én reggel 5 órától délután 5 óráig a Szatmár és Zsadány közötti lőtéren éles töl­ténynyel harczászati czéllövészetet fog tartani. A lőtéren és annak környékén való járás élet- veszélyes, a lőtér környékén a forgalom ka­tonai őrök által korlátozva lesz. Naptáregyesités és a párbér. A gör. kath. püspöki helynök május 18-ára a sza­bolcsi és szatmármegyei főespereseket és lel­készeket egyházi tanácskozásra hívja össze Debreczenbe. Ez alkalommal Sereghy János nyirbatkai esperes javaslatot tesz, hogy a gyű­lés feliratot intézzen gróf Andrássy belügy­miniszterhez a naptáregyesités és a párbér ügyében. Uj vonat. A magyarláposi vasút elő­munkálatai javában folynak, A vasúti nyom- jelzést Czinner és Révész mérnökök vezetése alatt egész mérnöki kirendeltség végzi s azzal már Kápolnokmonostorig haladtak. Re­mélik, hogy a nyomjelzési munkálatokkal néhány hét alatt elkészülnek s akkor nyom­„HETI SZEMLE“ _______ ba n hozzákezdenek a részletes tervek kidol­gozásához. Kóser villám. A Kassai Hírlap érde­kes kis tréfát adott közre azon ötletből kifo­lyólag, hogy Nagymihály ortodox hitközsége nem kevesebb, mint évi ezer koronával többet fizet villamáramért, mint a neolog hitközség. S ha ennek a nem csekély árkülönbségnek az okát kutatjuk, rájövünk arra, hogy a ma­gyarázat abban rejlik, hogy az ortodox hit­község — kóser villámot éget a templomban. Hogy mi az a „kóser“ villám? Nos hát az, amelyet nem szombaton állítanak elő! Az élel­mes villamvilágitási társulat, melytől a nagy- mihályi ortodoxok ilyen speczialis villámossá­got követeltek, akként oldotta meg a kérdést, hogy a templomban accumulatorokat állított fel, melyek az egész héten át gyűjtik a villá­mosságot s szombaton minden további munka nélkül szolgáltatják a világítást. Ez tehát a nagymihályi „kóser“ villám, mely a hitköz­ségnek évi ezer korona költségtöbbletet okoz. Nyomatott a Pázmány-sajtóban Szatmáron. m s PAPP IHRE, SZATMÁR ÉPÜLET ÉS MÜBÜTOR-ASZTALOS, MÁTYÁS KIRÁLY-DTCZA 41. Ajánlja a mai kor igényeinek megfelelően berendezett ÉPÜLET ÉS BÚTOR ASZTALOS-MŰHELYÉT a m. t. megrendelő közönség szives figyelmébe. Tartós munka, pontos és szolid kiszolgálás. SZABÓ SÁNDOR, SZATMAR SZOBRÁSZ, ARANYOZÓ ÉS OLTÁRÉPITÖ, VESSELÉNYI-DTCZA 3. (SAIÁT HÁZ). Üzlet áthelyezés! Tisztelettel értesitem nagyrabe- csült megrendelőimet, hogy . SZOBRÁSZ-, ARANYOZÓ- ÉS OLTÁRÉPITŐMÜTERMEMET újonnan átalakítva, saját házamba, Wesselényi-utca 3. szám alá helyeztem át. Kérem az igen tisztelt megren­delőimet, hogy bizalmukkal a jövő­ben is megtisztelni sziveskedjenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom