Heti Szemle, 1908. (17. évfolyam, 1-52. szám)

1908-01-08 / 2. szám

4 Jegyzőválasztás. A Vámfalában meg­üresedett jegyzői álláara 9 pályázat érkezett be. A pályázók közül Bay Miklós elnöklő főszolgabiró Mangu Béla várm. L aljegyzőt, Bíró Ernő vámfalusi és Chervenka János felsőfalusi helyettes jegyzőt jelölte. Bíró ne­vének hangoztatásakor általános éljenzés hangzott fel, úgy hogy biztosan meg volt állapítható, hogy itt más megválasztatásáyól szó sem lehet. Az elnöklő főszolgabiró tehát egyhangúlag megválasztott körjegyzőnek je­lentette ki. Szilveszter-estély. Minden tekintetben kitünően sikerült Szilveszter estély folyt le a múlt év utolsó estéjén a tisztviselői társas­körben. A műsor egyes pontjai: Szabados Ede tartalmas felolvasása, T. Komáromi Gizi urhölgynek művészien s egyúttal nagyon kedvesen előadott énekszámai, Erdössy Vilmos ügyes szavalata, Fejes Mariska kisasszonynak szivet-lclket gyönyörködtető, bámulatosan korrekt hegedüjátéka s Foyarassy Juliska k. a. művészi biztonságú zongorázása a valóban szép, előkelő közönség osztatlan tetszésében részesültek. Műsor után táncz következett, amelynek csak reggel 5 óra után szakadt vége. Karácsony ünnepe a nagysomkuti m. kir. állami óvodában. Az újonnan épült s csak pár héttel előbb a nyilvánosságnak áta­dott nagysomkuti m. kir. állami óvoda eddig szokatlan nagyszámú közönség előtt tartotta meg f. évi deczember hó 22-én a szeretet ünnepét. — A díszes nagy karácsonyfa az újonnan épült óvoda előadási nagytermében volt felállítva, mely köré csoportosult a nagyszámú közönség, hogy gyönyörköd­jék azokban a ténykedésekben, melyek­ről az ünnepély kezdetét megelőzőleg kö­zöttük kiosztott műsorból vett tudomást. Nemcsak az érdekelteket, de az ezektől távol álló közönséget is meglepte az a haladás, melyet az óvoda kisdedei e napon az alkalmi dalok, versek és énekek szabatos és teljesen beváló előadásai által tanúsítottak. Igazán öröm volt nézni a csöppségeket, midőn féle­lem nélkül egész bátran léptek a nagyközön­ség elé, hogy bemutassák tudásukat s azt amit a nagyünnep fogalma ártatlan lelkűkre gya­korolt. Nemcsak az óvoda igazgatóságát, de magát a nagyközönséget is meglepte a ha­ladás, melyet az óvoda kisdedeivel a közel múltban kinevezett uj óvónő odaadó munkás­sága és fáradhatatlan tevékenysége által elérni sikerült, mert mindez egyedül Nayy Anna m. kir. állami óvónő érdeme — Éljen soká ! — Szerkesztőváltozás. A Szatmár és Vidéke felelős szerkesztését Erdössy Vilmos tart. főhadnagy, vivómester vette át, dr. Fejes István ügyvéd a lapnak főszerkesztője ma­rad. Tanódi Endre dr. a Szamos munka­társa lett. Tolmácsok kinevezése. A helybeli kir. törvényszék elnöke Brán Feliczián dr. nyug. gör. kath. főesperes szatmári lakost a szatmárnémeti kir. törvényszékhez hites ro­mán tolmácsnak, Tanódi Endre dr. ügyvéd szatmárnémeti lakost hites német tolmácsnak, Adler Adolf dr. ügyvéd nagykárolyi lakost a nagykárolyi kir. járásbírósághoz hites német tolmácsnak nevezte ki. 4 _______=________ _ = Pá lyázók a bírói állásra. A törvény- hatóságunknál megüresedett községi bírói állásra Pap Ottó t. alkapitány, Székely Endre rendőrtiszt és Nagy Vincze ügyvédjelölt pá­lyáztak. Tisztujitás Seregben. Beregmegyében a régi tisztviselők valamennyien újra meg­választattak, kivéve a tiszíi főügyészt, ki el­lenfelével szemben elbukott. Alispán dr. Gu- lácsy István, főjegyző Komlóssy György, I. aljegyző Bakó Bertalan, II. aljegyző Nagy Ernő, III. aljegyző Simon Endre, IV. aljegyző Linuer Jenő. Tiszti főgyész 149 szavazattal dr. tíelényesy András ügyvéd lett, a volt fő­ügyész dr. Barta Ernő 112 szavazatot kapott. Árvaszéki elnök közfelkiáltással id. Lónyay Sándor, ülnökök : Bakó Béla, Baksay János, Nagy Béla és Szabó Elemér, árvaszéki jegyző Kabáczy Ernő, tiszaháti járási főszolgabiró Horthy Gyula, mezőkaszonyi Morvay Zoltán, munkácsi Papp' Imre, latorczai Dercsónyi Miklós, ilosvai Joó Zsigmond, szolyvai Ba- lajthy Mór, alsóvereezkei Cserszky Péter, I. oszt. szolgabirák : Péchy Aladár, Kulin Zol­tán, Buzinkay Sándor, Nagy Béla, Erdőhegyi Miklós és Bay Gábor, II. oszt. szolgabirák : Győrffy Aladár, Péchy Szabolcs, Kossuth László, Erdőhegyi Ferencz és Szilvásy Alajos. Hymen. Esze Ferencz dr. ügyvédjelölt jegyet váltott Fazekes Béla munkácsi rendőrka­pitány leányával, Kata kisasszonynyal. Papp György munkácsegyházmegyei pályavégzett papnövendék jegyet váltott Drohobeczky Bazil ti- szaujlakigk. lelkész nevelt leányával, Mosoly­gó Mariska kisasszonynyal.— Horvát Géza do­hánybeváltó hivatalnok jegyet váltott váro­sunkban Nyaradig Berta polg. isk. tanitónővel. ;— Pável Konstatin joghallgató jegyet váltott Máramarosszigeten Bodrogi Ilona áll. isk. ta­nitónővel. — Barna Jenő máramarossziget- dobonyai áll. isk. tanító jegyet váltott Máramarosszigeten Bökényi Dániel elemi isk. igazgató leányával, Iduska kisasszonnyal. — Tomasevics Dusán dévai járásbirósági írnok a napokban esküdött örök hűséget Terge Lőrincz szinér váraljai birtokos leányának Vilmának. — Jeszenszky Kálmán horgospa­taki m. kir. erdőgondnok jegyet váltott Kör- möczbányán Hiring Stefánia kisasszonynya). Kitüntetett orvos. Jékel László dr., nagykárolyi orvos a magyar királyi állam­vasutak egészségügyi tanácsadójának nevez­tetett ki. A hirlapirás köréből. A „Szatmár“ ez. lap az újévtől kezdődőleg politikai lappá alakult és mint ilyen a Szatmárvármegyei függetlenségi párt hivatalos közlönye is lesz. • Lapvezérként Luby Géza orszgy. képviselő, a vármegyei függetlenségi párt elnöke szerepel, felelős szerkesztő Dr. Vájná Géza.— A „Szat­már-vármegye“ ez. lap szerkesztőségében is változás állott be. A lap szerkesztését mint felelős szerkesztő Orosz György főgimnázi­umi tanár vette át. A vármegyei szolgabirák beosztása. Dr. Falussy Árpád főispán, az alispán javas­latára a valóságos és tb. szolgabirói kart a következőképen osztotta be járási szolgálatté­telre : A régebbi szolgabirák mind megma­radtak eddigi helyeiken ; — az újonnan vá­„HETI SZEMLE“ • lasztottak közziil: Galgóezy István Szatmárra. Szuhányi László Fehérgyarmatra, Tóth Tibor Szinérváraljára kerül; — a tiszteletbeli szol- gabiró, közigazgatási gyakornokok közül: Dienes Dezső Mátészalkára, Ináncsy József pedig Erdődre. Gyászhir. Lápossy János alsóvereezkei gyógyszerész 66 éves korában elhalt. — Len­gyel Lajos nagybányai fogorvos e hó 2-án életének 50-ik, boldog házasságának 25-ik évében elhalt. — Néhai Papp Emil, Ugocsa- megyei felső-sáradi esperes-lelkész neje Gorzó Emilia Kassán elhalt Legeza Árpád hivatal­nok Vejénél. Megfellebbezett választás. Ifj. Luby Géza a megyei restauráczió alkalmával árva­széki ülnöknek lett megválasztva. A válasz­tás ellen a szabályszerű idő alatt fellebbezés adatott be. Kérelem a nagyközönséghez. A fő­városi lapok elrémitő példaképen sorolják fel a rossz alapokra helyezett nem elég körül­tekintéssel vezetett közöskonyháknak felosz­lását, de sohasem emlékeznek meg azokról, melyek kiváló sikerrel szolgálják kitűzött ezéljukat. Csodálatos, hogy a mikor a drá­gaság mindenfelé majdnem egyforma, egyik közöskonyha életképes, a másik pedig bom­lásnak indul. — El kell hinnünk, hogy a házbér, a cseléd s általában minden szük­séglet Budapesten a legdrágább s mégis a tisztviselői telepen fennálló, vagy az aradi, vagy a nagyváradi közöskonyha közmegelé­gedésre szolgálja a közönséget. Mi sem ter­mészetesebb, hogy ott, a hol 1000—2000 kor. lakbért fizetnek, hogy a hol 100 koronás szakácsnékat, ezukrászokat tartanak, nem le­het fentmaradni, mert minél nagyobb a fen- tartási, kezelési költség, annál kevésbbé lehet kielégíteni az igényeket, vagyis a kezelési költség a kiszolgáltatandó élelem mennyisé­gének és minőségének rovására tudandó. Föl kell tárnunk, hogy a mi közöskonyhánknak egy eredeti baja van és ez az, hogy nem je­lentkezett elég számú tag, a minek következmé­nye abban fog mutatkozni, hogy a keze­lési költség kevés tagra esik s igy ez a költség erősen megrövidíti a kis számú keretben ki­szolgáltatott étadagok mennyiségét és minő­ségét. — Ezen aggályokat nem azért említjük fel már eleve, hogy ezekben megrendítve lát­nánk a közöskonyha prosperálását, de mert czélunk, hogy közöskonyhánk mintaszerű ke­zelésébe a legkényesebb igény is kielégítést nyerjen, oda iparkodunk törekedni, hogy közöskonyhánk ez idő szerinti 45 tag helyett legalább 60—80 tagot számláljon, mert a ke­zelési költség 80 tag mellett is épen annyi lesz, mint a jelentkezett 45 tagnál. Rámutatva ezen eredeti gyarlóságra, úgy tagjaink, mint a nagyközönség bizalmára számítva, azon kéréssel fordulunk a még mindég habozó, de szövetkezetünk iránt érdeklődő közönséghez, tegyék lehetővé a közöskonyhának példás s minden igényeket kielégítő működését az által, hogy nem várva a fejleményeket, már most, de legkésőbb január 20-ig a szövetkezet igaz­gatójánál tagokul beiratkozni szíveskedjenek — Szatmár-Németi, 1908. január 6. — A szat­mári első közöskonyha szövetkezet igazgatósága. ________________Szatmár, 1908, január 8. a legújabb és igen elegáns öltönyt, ka­bátot, valamint vihar­köpenyt viselni óhajt, ne saj­nálja a fáradságot és látogassa meg POLLAR HERMAN úri szabót Szatmáron,Kazinczy-u. 6. a királyi kath. főgimnáziummal szemben, ahol az itt felsorolt ruhanemüek előnyös fizetési feltéte­lekkel, mérsékelt árak mellett, gyorsan és ponto- ----san készíttetnek. ----------

Next

/
Oldalképek
Tartalom