Heti Szemle, 1908. (17. évfolyam, 1-52. szám)

1908-11-11 / 46. szám

6 Szatmár, 1908. november 11. „HETI SZEMLE“ gyanuokok nemhogy bűncselekmény, de még fegyelmi vétség megállapítására sem alkal­masak. A jogerős felmentő Ítélet után a já- rásbirót visszahelyezték hivatalába. Klein Gyula ügynök ellen hamis vád és hamis tanuzás miatt most ő tette meg a bűnvádi feljelentést. Gyászhir. Oózner Dezső, a nagykárolyi kegyesrendi főgimn. V. oszt. tanulója, özv. Oózner Antalné nagyreményű fia 14 éves korában Nagykárolyban elhalt. Özv. Asztay Antalné, szül. Fiók Zsuzsánna 60 éves korá­ban Nagykárolyban elhalt. — Eösz Ferencz- nek, a Károlyi uradalmak főszámvevőjének neje, szül. Scheé Izabella rövid szenvedés után elhalt. Reich János m. kir. állatorvos e hó 5-én esteli 7 órakor életének 52-ik, bol­dog házasságának 26-ik évében hosszas szen­vedés után Nagykárolyban elhalt. E hó 7-én helyezték nagy részvét mellett örök nyuga­lomra. — Gerber Ödön szinérváraljai gyógy­szerész e hó 1-én rövid szenvedés után 71 éves korában elhalt. — Kugler János m. kir. főerdőhivatali számvizsgáló Máramarosszige- tcn 48 éves korában elhalt. — Karácsonyi János volt kapnikbányai plébános Nagybá­nyán elhalt. — Özv. Lajos Lászlóné, szül. Lang Anna úrnő 67 éves korában elhalt. Áthelyezett seg’édlelkészek. A püs­pök ur Ö Méltósága Láng Gyula slelkészt Szinérváraljáról Munkácsra, Kuliffay Mihályt Szakaszról Szin érvár aljára, Szűcs Jánost Szi­nérváraljáról Szatmárra, Vilmos Andrást Me- zőpetriből Szaniszlóra helyezte át. Előléptetés. Weghoffer Sándor lialmi-i állomás főnököt 1908, novenber 1-től kezdő­dött hatálylyal a m. kir. kereskedelemügyi miniszter a VIII. fizetési osztály 3. fokozatá­ból a 2. fokozatba léptette elő. Tanügyi áthelyezések. A vallás és közoktatásügyi miniszter Bossin Margit szat- j márnémeti külterületi állami elemi iskolai ! tanítónőt a szatmárnémeti belterületi állami elemi iskolához, Koós Gizella szinérváraljai állami elemi iskolai tanítónőt a szatmárné­meti külterületi állami elemi iskolához, Bednár Lajos és Bednárné Sediba Angyalka magyar- pécskai állami elemi iskolai tanítót és taní­tónőt a felsővisói állami elemi iskolához helyezte át. Könyvelőválasztás. A Szat mári Ke­reskedelmi és Iparbank Ambrózy Gáspár he­lyére Andrássy Istvánt az Ugocsai Takarék- pénztár segédkönyvelőjét választotta. Ajándék temlom részére. Fényes és értékes ajándékkal áldozott Péterffy Lajos miniszteri tanácsos és neje a múlt évbén Hal­miban elhalt Gábor nevű kis fiuk emlékeze­tének. Hallottak napján egy értékre és mű­vészeti kivitelre nézve páratlan szép ablakot állíttattak fel a halmi katholikus templomban. Az ablak égetett üveglapokon Gábriel arkan­gyalt ábrázolja. A kép gyönyörű színezése ritka becsű művészi munka. Úgy a tervezés, mint a kivitel elsőrendű mesterek müve, úgy hogy a messze környéken nem található ha­sonló értékű iparművészeti alkotás. A terve­zés Weszely Vilmos jelenleg Münchenben tartózkodó művészt dicséri, a kivitel pedig Rótli Miksa európai hírnevű iparművész mun­kája, a kinek müintézetéből kerültek ki az ország legszebb hasonló alkotásai s legutóbb az „Erzsébet, örökimádás“ templom összes színes ablakai. Tanitóválasztás. A nagybégányi rom. kath. iskolaszék Rá ez Pál beregszászi tanítót választotta meg tanítójának. A püspök ur Ő Méltósága a választást megerősitetts. Városi közgyűlés. Városunk törvény- hatósága f. évi novemberi közgyűlését e hó 9-én tartotta meg Dr. Falussy Árpád főispán elnöklésével. A közgyűlésen tárgyalt ügyek közöl lapunk helyszűke miatt, csak a fonto­sabbat felemlitésére szorítkozunk. A polgár- mesteri jelentésből kiemelendő : a vízvezeték ügye rohamosan lép a megoldás felé a ne­gyedik kútfúrása után biztosra vehető, hogy a vezeték létrejön. A kath. főgimnázium építési ügye szintén gyorsan halad a megol­dás felé. Fontosabb tárgyak voltak még. Mátray Lajos biz. tag indítványa a mátészal­kai vasút menetrendjének megváltoztatása tárgyában, egyhangúlag elfogadtatott. Dr. Weisz Sándor biz. tag indítványa a tisztvi­selői kar fizetésének rendezése tárgyában a polgármester 10 %-os drágasági pótlék-indit- ványával együtt elfogadtatott. A III. ker.-ben biz. tag választás 29-én lesz. Elnök Csomay. Imre, jegyző Pap Zoltán lesz. A vadászati jog a jövő, évtől 2810 kor. területbérért Dr. Lengyel Alajos ügyvédé lett. A város felír egy városunkban felállítandó kultúrmérnöki és állattenyésztési felügyelői hivatal felállí­tása tárgyában. Az avasi erdők kitermelésére vonatkozólag a belügyi miniszteri jóváhagyás megjött. E tárgyban a közgyűlés a polgár- mester határozati javaslatát elfogadja. A ha­tósági átiratok felolvasása után Kulin Imre gyógyszerész oklevelének felolvasása illetve kihirdetése után a rendes tempóban folyó közgyűlés 4Va órakor végétért. Matiné. A Kolcsey-kör nov. I5-én va­sárnap délelőtt II órakor rendezi e télen az első matinéját a városház nagytermében. A matiné műsora ez: 1. Komoly szavalat. Elő­adja Csomag Győző. 2 Dalokat énekel Hollósi József. 3. Felolvasást tart dr. Németiig József 4. Trio, Jámbor Jenőtől. Előadják: zongorán Mándy Bertalanná úrasszony, hegedűn Pfalz Emil, gordonkán Mándy Bertalan. Akik nem tagjai a Kölcsey-körnek, csekély beléptidijat fizetnek, Katholikus népszövetségi diszgyü- lés Nagykárolyban. A katholikus népszö­vetség nagykárolyi fiókegylete november hó 8-án délután 4 órakor megtartotta első fel­olvasó diszgyülését, a melyen a város kat­holikus intelligenczia és az óriási számban megjelent nép köréből kikerült hallgatóságon kívül ő mélt. özv. gr. Károlyi Istvánná és leánya Károlyi Gyuláné Károlyi Melinda is jelen volt. A gyűlést megnyitotta Pe'ehy László helyi igazgató iidvözülve a jelenlevő­ket, kivált Oörcsöni Dénes tanárt, a ki a fővárosból lejött közénk a gyűlés főszóno­kául. — Ezután Janitzky Irma kisasszony szavalta el Szepesy László: „az árvaleány“ czimii költeményét meglepő alakitó képes­séggel és drámai elevenséggel. — Oörcsöni Dénes, az ismert nevű katholikus iró lépett ezután az emelvényre és beszélt a katholikus sajtóról. Minden szava igazság, amely mély benyomást tett a jelenlevőkre. Rámutatott a bajokra, a mi mind a pártolás hiányában csúcsosodik ki és kimondta, hogy nem jóté­kony czélu adakozás a sajtó pártolás, nem koldus filléreket kell kérni és adni, mert kötelesség a katholikus sajtó pártolása és kötelességet mulaszt az, a ki a katholikus sajtót nem pártolja és más irányú lapokat járat. —• Óriási tapsvihar jutalmazta a fel­szólalót jeléül, hogy szavai visszhangra talál­nak és találtak. — Serly Béla jogszigorló ur szavalta el ezután a kath. népszövetségi kia­dót, tűzzel és lelkesedéssel. — Ezután Ne- mestóthi Szabó Albert lépett az előadói emel­vényre és a katholikus autonómiáról beszélt. Előadásának legértékesebb része volt, mikor kimutatta, hogy a liberalizmus mindenkinek adott szabadságot, csak az egyháznak nem. A szabadság nevében sürgetjük tehát a kat­holikus önkormányzati jogot, az autonómiát és kéri a gyűlés hozzájárulását, hogy sürgő-, nyileg üdvözöljék Apponyi Albert grófot, mint a kitől nagyban függ a katholikus au­tonómia megvalósítása és az autonómiáról szóló törvényjavaslatnak mielőbbi beterjesz­tését kérjék. — Ugyancsak elfogadásra aján­lotta, hogy szólítsuk fel a sajtó utján a többi kath. népszövetségi csoportokat, hogy ha- hasonlókép sürgetően kérjék az autonómiát. A gyűlés osztatlan lelkesedéssel elfogadta és a szónokot lelkesen éltette. Befejezésül Pall- mann Péter kegyesrendi tanár beszélt. Beszéd­jében a magyar kath. egyház sorsát az első szavalatban lefestett árva gyermek sor­sához hasonlította, a kinek első sorban ne­velésre és érvényesülés terén erőre van szük­sége. Ép úgy a kath egyház híveinek neve­lésre van szükségük — ezt.teszi a katholikus sajtó, azonfelül érvényesülés czéljábél erőre van szükségük — ezt adja a katholikus auto­nómia. — Megköszönte ezután a szereplők fáradságát kivált Oörcsöni Dénes urnák, a ki kitartó és a kath. közügyek előre lendítésére kifejtett munkájából mi merítünk legnagyobb lelkesedést. — Megköszönte ezután a mltgs grófnéknak és az egész közönségnek szive érdeklődését és azzal a gyűlés véget ért. — A gyűlés positiv eredményekép vehetjük a buzgó taggyiijtést, a mely a katholikus sajtó egylet érdekében megindult. Megjegyzésül ide csatoljuk, hogy a kath. népszövetség Nagykárolyban minden 5—6 héten rendez oktató felolvasó délutánokat, amelyen mindig közérdekű tárgyat tűznek, napirendre. Joggyakornokok kinevezése. A deb- reczeni kit. Ítélőtábla elnöke dr. Bene Sándor szatmárnémeti kir. törvényszéki és Kovács Miklós halmi járásbirósági díjtalan joggya­kornokokat segélydijas joggyakornokoknak nevezte ki. Felolvasó estély. A nagykárolyi ol­táregyesület e hó 22-én kezdi meg felolvasó estéinek sorozatát, melyek Nagykárolyban már a múlt évben közkedveltekké váltak. A A műsor összeállítására most is kiváló gon­dot fordítanak. A felolvasást dr. Wolkenberg Alajos fogja tartani, ki nemcsak városunkban, hanem Nagykárolyban is már több alkalom­mal szerzett babérokat a felolvasó asztal mellett. Azonkívül ének számok, melodráma, zongora számok, és élőkép gyönyörködted az- estély publikumát. A kolozsvári „Kristály“ Gázmosó és Vegytisztító Gyár: * csomagolás jfitaiani r O«/ 17 i Cziin: ®®@®® 1X1 o.si tisztit il fetiéjrnemíaeliet és felsőruhákat előnyös árak ellenében. ttíST TÍZ koronát mentv.!akni7ef.!eUSyfSSa" Czim: ®®@@® „KRISTÁLY“ GÖZIVíOSÓ GYÁR EOLOZSVÁB, Pályaudvar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom