Heti Szemle, 1908. (17. évfolyam, 1-52. szám)

1908-08-12 / 33. szám

4 HETI SZEMLE Szatmár, 1908. augusztus 21. II. Augusztus 15. Reggel 6 órakor a tűzoltó zenekarok ébresztője a város utczáin. Indulás a tűzoltó laktanya udvaráról, 7 órakor viszzatérés a szállásokra. 7— 9-ig verseny gyakorlatok a Deák-téren, az ott bekerített helyen, a hová a verseny­zők már fél 7 órakor gyülekeznek. 8— 10-ig a kiküldöttek igazolása a város­háza nagytermében. 10— 11-ig elnökségi ülés a városháza kistermében. 11— 12-ig ugyanott választmányi ülés. 12— től fél 1-ig az Országos Tűzoltó Se- gélyző Pénztár közgyűlése a városháza nagy­termében. Délután 3—4-ig az Északkeleti Várme­gyék Tűzoltó Szövetségének alakuló közgyű­lése a városháza nagytermében, a hol a szö­vetséghez tartozó vármegyék kiküldötteit dr. Falussy Árpád Szatmárvármegye és Szat­márnémeti szab. kir. város főispánja fogja üdvözölni. Fél 4 órakor a tűzoltó-testületek gyüle­kezése a református gimnázium udvarán, in­nen a zenekarokkal disz felvonulás a Deák- téri versenytérre. 4—8-ig verseny gyakorlatok a Deák-téren. III. Augusztus 16. Délelőtt S—10-ig a jury ülése és a ki­küldöttek igazolása a Pannónia kistermében. 10—1-ig nagygyűlés a Pannónia dísz­termében. Itt a megjelent kongresszusi ta­gokat dr. Vajat/ Károly polgármester üd­vözöli. Délután 3—4-ig választmányi ülés a Pannónia kistermében. 4—5-ig a szatmári tűzoltóság támadó gyakorlata. Feladat: a Deák-téren levő városi tu­lajdont képező emeletes Zöldfa-Szálloda te- tötüzének eloltása, a környékbeli épületek megvédése több rendbeli életmentéssel egy­bekötve. Részt vesz a jelképes támadásban a szatmári önkéntes tüzoltótestület, a városi hi­vatásos tűzoltóság, a cs. és kir. közös kato­naság, a m. kir. honvédség és a máv. tűz­oltó csapata. 5 órakor népünnepély a Kossüth-kert- ben, a hol Szatmárnémeti szab. kir. város közönsége, a nőegylet tagjainak szives köz­reműködésével a vendég tűzoltókat és a ju­bileumi ünnepet tartó dalárdistákat megven­dégeli. 9 órakor a Kossuth-kertben nagyszabású tűzijáték, melyet Emmerling Adolf budapesti tüzijátékszer-gyáros saját alkalmazottaival rendez. A tűzi játékot táncmulatság fogja kö­vetni a Kossuth-kerti kioszk tánchelyiségé­ben és a régi lövölde előtti téren. IV. Augusztus 17. Kirándulások: a) Bikszádra, b) Nagybányára, c) a székelyhídi tűzoltóság vízszerzési módjának megtekintésére. A bikszádi kirándulást dr. Vajay Imre vigalmi bizottsági elnök, t. orvos, a bányai kirándulást pedig Mándy Bertalan forgalmi főnök vezeti. Az iparos dalárda jubileumi ünnepélyének profra smija. A. Augusztus 15. Este 7 órakor az iparos dalárda 25 éves jubileumára érkező vendégek fogadása, a vasútnál, fogadás után azok elszállásolása. Ugyan az nap este a szatmári dalárda szerenádja a zászlóanyának és védnöknőknek. Szerenád után a dalárdisták ismerkedési estélye az Iparos Otthonban, melyen a ven­dég tűzoltók is szívesen láttatnak. B. Augusztus 16. Reggel 8 órakor istentisztelet a szatmári ref. templomban. 9 órakor díszközgyűlés, jó időben a ref. gimnázium udvarán, rossz időben a torna­teremben. 11 órakor a dalárdák matinéja a szín­házban. Délután a dalárdisták megvendégelése együttesen a tűzoltókkal a Kossuth-kertben. Este tánczmulatság a Kossuth-kertben. C. Augusztus 17. Közös kirándulás a tűzoltó-kongresszus tagjaival Bikszádra és Nagybányára. HÍREK. f Főpásztorunk nevenapja. Kedden, e hó 11-én volt nevenapja egyházmegyénk főpásztorának, mely alkalomból a székesegy­házban ünnepélyes szentmise volt. A szent misét Pemp Antal prelátus-kanonok végezte. Kedves volt ez a nap az egész egyházme­gyének, kétszeresen kedves, mert visszanyerte áldottlelkü főpásztorát, ki most már Isten különös kegyelméből teljesen jó egészségnek örvend. Főispán változás. Mint befejezett do­logról beszélnek, hogy ifj. Ugrón Gábor ugocsai főispán az ősszel megválik főispáni állásától. Az ugocsaiak sajnálattal vennék Ugrón távozását, ki a megyében általános népszerűségnek örvend. Személyi hir. Dr. Lessenyey Ferencz apostoli főjegyző, praelátus kanonok Szliács fürdőből hazaérkezett. Tanári kinevezés. A vallás- és köz­oktatási miniszter Demeter Dezső tordai uni­tárius gimn. tanárt a nagybányai állami fő­gimnáziumhoz rendes tanárnak nevezte ki. Pénzügyi kinevezések. A pénzügy- miniszter a huszti adóhivatalhoz Bellák Pál zsolnai, a munkácsi adóhivatalhoz Csömör László hevesi és Schramm Miklós lippai, a kisszebeni adóhivatalhoz Nakovitz Imre té- csői, a beregszászi adóhivatalhoz Mészáros Jenő kismartoni, a világosi adóhivatalhoz Kovács Kálmán nagysomkuti, a felsővisói adóhivatalhoz Nemes Mátyás nagyszalontai adóhivatali gyakornokokat ideiglenes minő­ségben adótiszteknek nevezte ki. Igazgatói megbízatás. A vallás- és közoktatási miniszter Patek Béla kassai áll. polgári iskolai rendes tanítót a nagykárolyi áll. polgári fiúiskolához, Kellner Fiilöp újvi­déki állami polgári iskolai rendes tanítót a felsővisói állami polgári fiúiskolához helyezte át, egyúttal mindkettőt az igazgatói teendők­kel is megbízta. Áthelyezett segédlelkészek. A püs­pök ur Ő Méltósága Kuliffay Mihály segéd­lelkészt ideiglenes lelkésznek Szakaszra, Szé­kely Gyula segédlelkészt Szaniszlóról Szat- márra, Szűcs Jánost Tiszaujlakról Szaniszlóra, Vári Lajost Tibáról Tiszaujlakra, Knauer Sándort Felsővisóról Beregszászba, Kirchmá- jer Ferenczet Nagybereznáról Tibára, Ettinger Jánost Csomaközről Felsőbányára, Stpsy Már­tont Fehérgyarmatról kisegítő lelkésznek Ki­rályházára, Láng Pált Kálmándról Felsővi- sóra helyezte át, Krosnyiczky József ujmisést Nagybereznára, Patay Istvánt Kálmándra, Schoket Ödönt Csomaközre küldötte segédlel­készeknek. Hymen Füstöss Ottó munkácsi katasz­teri mérnök jegyet váltott Munkácson Münz- ger Ödön nyug. kataszteri főmérnök leányá­val, Etelka kisasszonynyal. — Russay Andor dr., rakamazi körörvos e hó 8-án esküdött örök hűséget Szobránczon iványi Fekete Ist­ván körjegyző leányával, Jolán kával. — Beck Jenő m. kir. állatorvos a napokban esküdött örök hűséget dinner Erzsiké szobránczi ta­nítónőnek. — Halasi Lajos szobránczi segéd­jegyző e hó 6-án esküdött örök hűséget Fekete Margit kisasszonynak. — Kosztin Márton bántapolcsányi csendőrörsparancsnok jegyet váltott Major Károly nagybányai polgár leá­nyával, Idával. Küldetés egyetemre. A püspök ur Ő Méltósága Rónai János beregszászi segédlel­készt a kolozsvári tudományegyetemre kül­dötte, hogy magát a gimnáziumi tanári pá­lyára kiképezze. Tanügyi kinevezés. A vallás- és köz­oktatási miniszter Darabont András breznó- bányai állami polgári iskolai helyettes taní­tót a nagykárolyi állami polgári fiúiskolához a XI. fizetési osztályba segédtanítónak ne­vezte ki' Keresztfeltétel. Az újonnan épültt szép Kálvária templomra, mely városunknak egyik kiváló díszét fogja képezni, vasárnap délelőt tették fel a keresztet. Szombat délutánra volt ugyan kitűzve az ünnepély ideje, de a nagy eső miatt nem lehetett megtartani. Vasárnap a reggeli órákban szintén szakadt az eső fél 11 óra tájban azonban kiderült, ekkor megindult a körmenet a székesegyházból a Kálváriára. Itt a felállított emelvényen Szabó István prae­látus, püspöki irodaigazgató megszentelte a keresztet, majd hatásos beszédet intézett a jeleu volt nagyszámú közönséghez a kereszt áldásairól s annak tiszteletéről. A szent be­széd után az építést vezető főpallér mondotta Krámer Jeremiás | ■■ butorraktára Szatmár ®----------------- (a színházzal szemben.) ___________ ® Te ljes hálószoba berendezés, mely áll 2 szekrény, 2 ágy, 2 éjjeli, 1 mosdóból. Ára 120 frt. Teljes ebédlő berendezés modern stílben, mely áll 1 kredencz, 1 ebédlő-asztal, 6 bőrszék, 1 szőnyeg díványból. . . , Ára 130 frt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom