Heti Szemle, 1908. (17. évfolyam, 1-52. szám)

1908-06-17 / 25. szám

Szatmár, 1908 junius 17. „HETI SZEMLE 3 csak azt mondanék : ez teljesen a mi ügyünk katholikusoké, az ellentábortól jövő vélemé­nyekre nem adunk semmit és seperjen min­denki a maga háza előtt. De mikor azt tapasztaljuk, hogy a kath. népszövetség teljességét és közszükségét nemcsak a mi hiveink ismerik fel, hanem más vallásnak is felvételüket kérik; akkor itt azt állapíthatjuk meg, hogy nem az kö­zönséges paraszt nép a hibás, hanem azok kiknek egyházi és közügyi ténykedésükből, kifolyólag a népjólét előmozdítása volna a hivatásuk. Keresztény testvéreink vezetői ne keressék tehát kákán a csomót és ne gyako­roljanak illetéktelen kritikát: inkább ők is alakítsanak olyan intézményt, mely a pusz­tulásnak indult magyar kereszténységet a végveszélytől megmenti. Azt pedig lássák be, hogy sajnálatos eszközök azok kezében, kik mikor vakmerőén bennünket támadnak és el­pusztításunkra törnek: akkor ők is érzik a ránkmért ütést és velünk együtt sülyednek a pusztulás örvényébe. Vájjon a magyar föld nem éppen úgy csúszik ki a református gazda lába alól, mint a katholikusé ? Az áru- a hitel stb. uzsorás is egyformán vetkőzteti le mindkettőt. A zsidó sajtó erkölcsromboló hatását a lelki vezetők egyformán tapasztalhatják. A sociál- demokrácia mindkét seregtől toborozza híveit. Az ellenáramlat hatását szemlélhetjük min­den keresztény táborban. S mégis sokan vannak, kik világos nappal, nyitott szemmel a falnak rohannak esztelenül. Aki ezt tuda­tosan teszi: nem méltó arra a helyre amelyre őt esetleg embertársai helyezték. Jobb volna a Baltbazároknak, ha a szocziáldemokraták- kal nem kaczérkodnának, hanem a helyett híveiknek erkölcsi és anyagi megerősítésén munkálnának. Mig keresztény testvéreink féltékenyke­désén csodálkozunk: addig a zsidóság eről­ködését értjük. Hogy Magyarországról a ke­resztény zománc egyre pattog és minden tért a zsidó nemzetközi szellem igyekszik magának lefoglalni: ezt külföldön hamarább észrevet­ték, mint mi itthoniak. Igen, mert a mi sze­münket bekötötte a mindenható liberalizmus és úgy tettünk, mintaki a mohát rajta hagyja a faoldalán — védelmük Már nemcsak a fővárosunk „Budapest“ hanem a vidéki vá­rosok arculatja is fiatal magyar. Nem elég, hogy velünk egyforma állampolgári jogokat nyertek, hanem ma „pénz az ur" ők uralkod­nának rajtunk és minden térről, ha le nem szorítanak, hát lelöknek. Szép, szép az érvényesülésre való tö­rekvés, de ha a többség ébredezik és vissza akar vonulni kivert helyére : akkor hiábavaló olyan rettenetes ellenakcziót kifejteni, csak meg találják erőltetni magukat. Támadásaik csak növelik munkakedvünket és serkentenek a további küzdelemre. Józan eszükre hiába apellálunk. Úgy látszik békés intő szavunkat nem akarják megérteni. Pedig gonosz és végnélküli táma­dásaiknak már más országokban is tapasz­talhatták szomorú következményeit. Ne igye­kezzenek a természeten erőt venni, mert a sötétbe ugrás nagyon bizonytalan. Ne növeljék a zavart: hagyjanak bennünket békén dol­gozni. Erőlködésük — ha feleszmél a ke­resztény magyarság — úgy is haszontalan. És legyenek nyugodtak, mert még nagy ese­ménynek kell történni; mig a hármas halmon emelkedő kettős kereszt helyett a „mögen dóved“ fog díszelegni. Kocsán Károly. H I R E K. Űrnapja. Holnap lesz a legméltóságo- sabb Oltáriszentség ünnepe, mely alkalom­mal az egyház nagy fénnyel, körmenetben hordozza körül a legszentebbet. A hívek tö­megesen szoktak részt venni az ájtatosságok- ban, zsúfolva vannak a templomok és az utczákat valóságos embertömeg lepi el, hol az Oltáriszentség áthalad. A székesegyház­ban reggel 8 órakor veszi kezdetét az ünne­pélyes szent mise és kedvező idő - esetén körmenet lesz a szokásos helyeken felállí­tandó sátrakhoz. A körmeneten a tanuló ifjúság és a katonaság is részt vesz. A zár­datemplomban a jövő vasárnap lesz az urnapi ünnepély és körmenet megtartva. Püspökünk felgyógyul. Végtelen örömmel jelentjük az egyházmegyének, hogy jóságos főpásztorunk Isten különös kegyel­méből fel fog gyógyulni. Minden veszedelmen túl van, a betegség a javulás utján halad, de lefolyása még több hetet fog igénybe venni, s felkelnie körülbelül három hétig nem sza­bad. A láz teljesen megszűnt, a hőmérséklet normális, étvágya és ereje napról-napra fo­kozódik, igy a további aggodalomra egyálta­lában semmi ok nincsen. Kanonoki beiktatás. Tegnap délelőtt V2IO órakor volt az újonnan kinevezett tisz­teletbeli kanonokoknak, Soltész Imre kálmándi plébánosnak és Ratkovszki Pál kir. kath. fő- gimn. igazgatónak beiktatása a káptalani sek­restyében. A beiktatást Hehelein Károly praelátus-kanonok végezte. A kinevezési okmány felolvasása és a hitvallás letétele után a beiktató praelátus kanonok tartalmas beszédben fejtegette azon érdemeket, melyek a kitüntetésre méltókká tettéka klérus e két tiszteletreméltó tagját. A kanonoki jelvények átadása és Te Deum fejezte be a beiktatási ünnepélyt, melyen a káptalan tagjain kívül papok és világiak is többen voltak. Ad mul- tos annos! A beiktatásjörömére Hehelein Ká­roly praelátus-kanonok fényes ebédet adott. Áthelyezett állomás főnők. Janovics Miklós nagybányai Máv. állomás főnököt az üzletvezetőség Debreczenbe helyezte át, hol helyetes főnöki teendőket fog teljesíteni. Hymen. Km Lajos nagybányai gyógy­szerész a napokban esküdött örök hűséget Budapesten olcsvári Obetkó Gizának Pécsről. — Zoltán Jenő cs. és kir. 66. gyalogezred­beli hadnagy jegyet váltott Fekete Béla nagy- zalacskai körjegyző leányával, Anna kisasz- szonynyal, — Juhász Ernő pénzügyi számtiszt egybekelt Hetey Blankával, Hetey Ábrahám főjegyző leányával Nagykárolyban. — Nagy- sennyei Alajos Győző jegyet váltott urai Uray Erzsikével Domahidán. — Bosnyák Imre, a börvelyi kendergyár főgépésze a napokban esküdött örök hűséget Nagykárolyban Mészá­ros Lajos leányának, Mariskának. — Szaitz Elemér, a nagybányai fogyasztási szövetke­zetek üzletvezetője a napokban esküdött örök hűséget néh. Mészáros Gyula volt kir. főmér­nök leányának, Jolánnak. —Nagy Jenő nyom­dász Nagybányáról jegyet váltott Debreczeni Ferencz beregszászi polgár leányával, Piros­kával. — Lelkészválasztás. A szatmári hegyen rendszeresített gk. lelkészi állást a múlt csü­törtökön tartott közgyűlésen töltötte be váro­sunk törvényhatósága. A nagyváradi püs­pök elsőjhelyen Marosán János rákosterebesi, 2- ik helyen Brankován Sándor aradszimándi, 3- ik helyen Básthy László gencsi lelkészeket jelölte. A választáson Marosán 22, Branko­ván 2, Básthy 34 szavazatot kapott, igy a hazmadik helyen jelölt lett megválasztva. — Tanítónői kinevezés. A vallás- és közoktatási miniszter Kőrösmezei Teréz oki. tanítónőt a szatmári kültelki állami elemi iskolához rendes tanítónőnek nevezte ki. Aljegyző választás. Pettyénben f. hó 11-én Csaba Adorján főszolgabíró elnöklete álatt tartott választáson Kende Józsefet egy-- bangulag aljegyzőnek megválasztották. — Nagydoboson pedig Jakab Tibor oki. jegyzőt segédjegyzőnelc választották meg. Gyászhir. Foltinek Ferencz, a sárközi báró Vécsey-uradalom nyug. főerdésze Nagy- somkuton meghalt. Széles körben ismert fér­fiú volt a vármegyében, kit jó lényéért mindenütt szerettek. A család által kibocsá­tott halotti jelentés köv. szól : Alantirottak fájdalmas szívvel és Isten akaratán meg- nyugvó lélekkel tudatjuk, hogy a legjobb atya, férj és vő Foltinek Ferencz nyugalma­zott főerdész f. hó 8-án, életének 74-ik évé­ben rövid szenvedés és a szentségeknek buz­gó felvétele után az örök életbe tért. Az el- költözöttnek lelki üdvéért az engesztelő szent mise áldozat f. hó 10-én reggel 8 órakor lesz a nagysomkuti rk. templomban a Mindenha­tónak bemutatva. Temetése ugyan az nap d. e. 9 órakor lesz. Az örök világosság fé- nyeskedjék néki! Imádkozatok érette ! Nagy- somkut, 1908. junius hó 8-án Bártfai Anna özvegye. Foltinek Bella, férje Bocsánezy Már­ton, Foltinek Aurél, Foltinek Margit, mint gyermekei. — Kozma Gergely nyug. megyei árvaszéki ülnök e hó 8-án 58 éves korában a Félix-fiirdőben rövid szenvedés után elhalt. Holttestét Szaniszlón helyezték örök nyuga­lomra. — Maly Jenőné, szül. Szenkószky Piroska úrnő e hó 10-én 50 éves korában Munkácson elhalt. — Dunay Sándor felső­kereskedelmi iskolai igazgató kis leánykája Irénke e hó 11-én elhalt. — Unger Ullmann Sándor gyógyszerész 5 éves Sándor nevű fiacskája e hó 11-én reggel meghalt. — Gyónj Péterné szül. Rinyu Luiza e hö 12.-én életé­nek 73 ik, boldog házasságának 45-ik évében hossas szenvedés után meghalt. Földi részei e hó 14.-én tétettek örök nyugalomra a r. k. egyház szertartása szerint — Kovács János ügyvéd, ki évtizedeken át működött városunk­ban, Lázáriban, hol a nyugalom napjait töl­tötte hosszas szenvedés után e hó 15.-én reg­gel 4 órakor élete 65-ik évében elhalálozott. A megboldogult földi maradványait Lázáriból Szatmár-Németibe szállították s tegnap dél­után 5 órakor helyezték örök nyugalomra, Megszüntetett sajtóper. Szabd Dezső csanálosi körjegyző sajtópert indított Csaná- losi Endre csanálosi rk. tanító ellen lapunk­ban a múlt évben megjelent két czikk miatt. A vizsgálóbíró azonban most a vizsgálatot beszüntette. Az erről szóló végzés követke­zőleg hangzik: 5034—1908. B. V. 78.—1908. Csanálosi Endre, róm. kath. 26 éves, népta­nító, csanálosi lakos terhelt ellen a Szabó Dezső által (körjegyző) panaszolt s a Btt. 258. §.-ába ütköző a Btt. 259 és 269 $-ai szerint minősülő sajtó utján elkövetett rá­galmazás vétsége miatt folyamatba tett vizs­gálatot a B. P. 128. §. alapján megszüntetem. E határozatomról jogerő után a csanálosi róm. kath. iskolaszéket értesítem. Indokok. Minthogy pedig a vád tárgyát, figyelemmel arra, hogy Szabó Dezső, mint közhivatal­nokra, hivatali kötelességére vonatkozólag állíttattak oly tények, a melyek valódiságuk esetén ellene bűnvádi, vagy fegyelmi bünte­tést vonnának maguk után, — oly cselek­mény képezi, a melyek felhatalmazásra iildö-

Next

/
Oldalképek
Tartalom