Heti Szemle, 1908. (17. évfolyam, 1-52. szám)

1908-05-27 / 22. szám

Szatmár, 1908 május 27. HETI SZEMLE 3 rek“ érdekeit kívánja megóvni, ezek javát minden uton-módon előmozdítani. Befejezésül pedig ünnepélyesen arra utalunk, hogy ezentúl ne legyen semmivel sem több joga a „nemesnek,“ mint annak aki nem nemes, s legyen az egész magyar nemzet egy „nép.“ A kik tehát ajkukra veszik a jelszót, hogy jogot a népnek, igazságtalanok és elmulasztják azt a kötelességet, hogy előbb komolyan mérlegelnék, összhangban van-e a jelszó a tárgyilagos igazsággal, a tényleges helyzettel? Van-e ok olyan energikus kiné­zésű jelszó hangoztatására? Azért azt kérdezzük ismét: mi fáj ? És azt: melyik-az a jog, amelyet óhajtanak, mi­kor azt a jelszót mondják, hogy „jogot a népnek ? Melyik az a jog ? Arakszyn. HÍREK. Keresztjáró napok. A körmenetek­nek igen szép idő kedvezett. Hétfőn a zárda­templomba, kedden a szatmári gör. kath. templomba vezettetett körmenet, ma azon­ban a vásári napra való tekintetből elmaradt. A szertartásokat hétfőn Pemp Antal, kedden dr. Kádár Ambrus, szerdán Hehelein Károly praelátus-kanonokok végezték. Bérmaut. A püspök ur Ő méltósága e hó 16-án, szombaton indult bérmautra a nagykárolyi kerületbe. Délután 4 órakor ér­kezett meg Nagykárolyba, hol a kegyesren­diek házában szállott meg. Hivatalos fogad­tatás a püspök ur óhajára nem volt. Megér­kezése után fogadta a kerületi papságot, a kegyesrendieket, a hitközséget, az Oltáregye­sület, Nőegylet küldötségeit, gróf Károlyi Ist- vánnét. A küldöttségek tagjaival igen nyá­jasan, leereszkedőleg társalgóit. Vasárnap reg­gel kezdődött a bérmálás és pedig először Csomaközön, hétfőn Fényen, kedden Mező­teremen, szerdán Csanáloson, csütörtökön Mezőpetriben, pénteken Nagykárolyban, szom­baton Vállajon, vasárnap Szaniszlón, hétfőn Kaplonyban, kedden Mérken, ma Kálmándon, ezzel aztán véget is ért a bérmálás a nagy­károlyi kerületben. A főpásztor minden nap Nagykárolyba tért vissza s onnan indult más­nap reggel az újabb bérmautra. Útjában 'Kosztra Ignácz czimzetes kanonok, kerületi esperes, Hámon Róbert pápai kamarás, püspöki titkár, és dr. Titz Antal kegyesrendi házfőnök kí­sérték. Püspöki biztos. A püspök ur Ő Mél­tósága a máramarosszigeti állami tanítóképző intézetben a hittan, egyházi ének és zenéből tartandó tanképesitő vizsgálatokra püspöki biztosnak Müller Károly főesperest, szigeti apátplebánost küldötte ki. Az irgalmasrend köréből. Az irgal- masrend szatmári házának volt priorja, Len­gyel József kormánytanácsos és a kismartoni ház priorja lett. A volt szatmári priorok kö­zül Kremmer Ede, legutóbb kismartoni prior, kormánytanácsos és a pozsonyi ház priorja lett, Moscsovics Boldizsár a zágrábi ház pri­orja maradt. Berendelt járásbiró. Az igazságügy­miniszter Dávid István Gyula tarnádi járás- birót a debreczeni kir. Ítélőtáblához tanács­jegyzőnek rendelte be. Dávid István várme­gyénk fia, a helybeli kir. törvényszéknél több évig működött. Ügyészi kinevezés. A pénzügyminisz­ter dr. Lackovics Gyula .kincstári aliigyészt a máramarosszigeti kincstári ügyészséghez ügyésznek nevezte ki. Áthelyezett főmérnök. A m. kir. pénzügyminiszter Peternák István kir. főmér­nököt Felsőbányára áthelyezte, a ki ott mint tanár fog működni a bányaiskolánál. Hymen. Szentiványi Sándor aranyos- megyesi körjegyző tegnap délelőtt fél tizen­egy órakor esküdött örök hűséget a r. kath. székesegyházban dr. Fejes István, a „Szat­már és Vidéke“ felelős szerkesztője szép és kedves leányának Erzsikének. Az esketési szertartást Orosz Alajos kir. kath. főgimn. tanár végezte, ki megható szép beszédet in­tézett az ifjú párhoz. — Hoffmann József r. kath. népiskolai tanító szombaton tartotta esküvőjét Mazurek Pál könyvkötő polgártár- sunkjkedves leányával, Margit kisaszzonynyal. Szolgabirói lemondás. Domahidy Pál a szatmári járásaszolgabirája állásáról nagy­mérvű családi s más egyéb elfoglaltsága mi­att lemondott. A főispánt egy küldöttség azon kéréssel készül felkeresni, hogy az igy meg­üresedett szolgabirói állásra dr. Serig István közigazgatási gyakornokot helyettesítse. Nemes jótékonyság. Lessenyey Ferenc dr. apostoli főjegyző, praelátus-kanonok az irgalmas nővérek zárdája részére megvásá­rolta Kálmán Mihály és társainak a zárdái telek szomszédságában levő házastelkét tizen­egyezer koronáért. Ellenőrkinevezés. A pénzügyminiszter Jósa Ferencz kisvárdai adó tisztet a técsői adóhivatalhoz adóhivatali ellenőrnek ne­vezte ki. A bányászat köréből. A pézügymi- niszter Novák Endre mázsaesküdtet az akna- szlatinai főbányahivatalhoz mázsatisztnek nevezte ki. Érettségi biztosok. A vallás- és köz- oktatásügyi miniszter Batkovszki Pál c. ka­nonokot, a helybeli kir. kath. főgimn. igaz­gatóját Budapestre, az I. kér. állami főgim­náziumhoz, — dr. Fodor Gyula budapesti főgimnáziumi tanárt pedig a szentesi áll. fő­gimnáziumhoz küldte ki érettségi biztosokul. Hymen. Fazekas Menyhért nagykárolyi járásbirósági végrehajtó jegyet váltott Zeizler Ödön szatmári lakos leányával, Rózsikával. — Szabó Károly nagykárolyi pénzügyi hi­vatalnok a napokban esküdött örök hűséget Csőkör János nagykárolyi polgár leányának, Rózának. Hivatalos látogatás. György Endre val. belső titkos tanácsos, volt földmüvelés- gyi miniszter, mint az Északkeleti vármegyék szövetkezetei szövetségének elnöke, május 24-én, este 6 órakor, Valkovics János ügy­vezető titkár kíséretében hivatalosan meglá­togatta a szatmári ipari hitelszövetkezetet s mint az országos központi hitelszövetkeze­tek tagjait. A magas vendég csaknem két óra hosszat vizsgálta az ügykezelést, a naplókat jegyzőkönyveket, számadásokat s a mérleget, élénken érdeklődött a szatmári iparosok hely­zete iránt s megígérte, hogy a szövetkezet egyes ügyeiben jóindulattal támogatni fogja. A kívánt fölvilágositásokat Ferenczy János elnök, Nyisztor János alelnök és Vokla Sán­dor felügyelő bizottsági elnök adták meg. Érettségi vizsgálat. A szatmári kir kath. főgimnáziumban az érettségi vizsgála­tok junius 1-én és következő napjain fognak dr. Szűcs István min. titkár elnöklete alatt megtartatni. Az avasi járás. A belügyminiszter az avasi járás felállítására vonatkozó iratokat a napokban felvilágosító jelentéstétel végett az alispáni hivatalhoz visszaküldte. Ennek megtörténte után nem lesz semmi akadálya annak, hogy az avasi járást, melyre határo­zottan nagy szükség van, még ez év folya­mán felállíthassák. A tiszaujlaki rozzant állapotban levő szent János kápolna újjáépítését özv. Róth Ignáczné őnagysága 400 korona kegyes ado­mányával tette lehetővé. A róm. kath. hívek hálája és Isten áldása jutalmazza a nemes szivü adakozót. A kápolna e hó 14-én elké­szült és a megáldásra vár. Óvás! ügy egyesek, lelkészek és világi­ak mint intézetek és zárdák részéről újabban mind gyakrabban történnek felszólamlások, hogy egyes utazók a Szent-István-Társulat cégére alatt a közönségnek nemcsak bizalmá­val élnek vissza, hanem előlegeket szedve föl, anyagilag is megkárosítják. A Szent-István- Társulat igazgatósága már több Ízben figyel­meztette a t. közönséget, hogy őrizkedjék a szélhámos utazóktól, akik a Szent-István- Társulat vagy Szent-István-cég és ehhez ha­sonló hangzású nevek alatt élnek vissza meg­rendelői jóhiszeműségével. A Szent-István- Társulat utazói igazolvánnyal bírnak és sem a megrendelés összegét, sem pedig előleget el nem fogadnak, mert erre nincsenek feljo­gosítva.' Kérünk azért mindenkit, hogy utazók jelentkezésénél elsősorban az igazolványt kér­jék elő s ha ezt nem bírja felmutatni vagy a megrendelésre előleget kér vagy haj­landó felvenni, akkor tessék az illetőt mint szélhámost a hatóságnak átadni. — Erdőst Károly, a Szent-Isvtán-Társulat igazgatója. Bizalmi küldöttség. Ugocsavármegye törvényhatósági bizottságának bizalmi hatá­rozatát a nemzeti kormány iránt f. hó 22-én délelőtt 11 órakor a parlamentben nagyszámú tekintélyes küldöttség adta át Wekerle Sán­dor miniszterelnöknek, mint a kormány fejé­nek s Kossuth Ferencz kereskedelmi minisz­ternek, mint a függetlenségi többségi párt vezérének. A küldöttséget Becsky Emil alis­pán vezette. A kir. kath. főgimnáziumot 200 éves fennállásának elmlékére újra akarják építeni. Ez ügyben már tárgyal a főgimnázium igaz­gatója a tanács kiküldöttével Bartha Kálmán városi tanácsossal. A vallás és közoktatás- ügyi minisztérium részéről ebben az ügyben báró Hadik, Sándor min. tanácsos jövő hó elején városunkba érkezik. Az iparostanoncz-iskola 25 éves jubileuma. Városunk iparostanoncz-iskolája széki palotával szemben). és lakásom a Lévay-palota eme­letén, Hám János-utcza 12-ik szám alatt van (a kir. törvény- Kiváló tisztelettel BAKCSY, fogorvos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom