Heti Szemle, 1908. (17. évfolyam, 1-52. szám)

1908-05-06 / 19. szám

Szatmár, 1908 május 6. HETI SZEMLE 3 Képviselőválasztás. A nagybereznai kerületben ápr. 30-án Rohonczy Lőrincz föld- birtokost alkotmánypárti programmal egyhan­gúlag és nagy lelkesedés között országgyű­lési képviselőnek választották meg. Elhalt közjegyző. Kaminszky Mihály nagyszőllősi kir. közjegyző a múlt szerdán délután 6 órakor Nagyszőllős piaczán hirtelen összeesett és azonnal meghalt. Szivszélütés oltotta ki életét. A megdöbbentő haláleset az egész városban és a megyében általános meg- illetődést és igaz részvétet keltett, mert a közszeretetben álló férfiú iránt mindenki a legnagyobb tisztelettel viseltetett. Flébánosi beiktatás. Említettük egyik közelebbi számunkban, hogy a püspök urO méltósága a csapi r. kath. helyi káplánságot parochia rangjára emelte. Az uj plébánosnak, Tőrök Lajosnak, a ki ezelőtt mint helyi káp­lán dicséretes működést fejtett ki, a beiktatása április 29-én ment véghe. A beiatatást Benkő József főesperes és Sir ülsz ky Gyula alsó-ungi kerületi esperes végezték. Benkő felolvasta a hívek előtt a plébánia felállítására vonatkozó okiratokat és szép szavakkal méltatta az ün­nep jelentőségét, Sirulszky pedig felvette az uj plébánostól az esküt. Az uj plébános üd­vözlésére sokan jelentek meg paptársai és is­merősei köréből, a kik szives vendéglátásban részesültek. Hymen. Iváncsuk László kir. járásbiró a napokban esküdött örök hűséget Márama- rosszigeten Kiss Ernő bányaszámellenőr leá- leányának, Ervin kisasszonynak. — Komán György állami végrehajtó jegyet váltott Má- ramarosszigeten Rednik István nyug. főszol­gabíró leányával, Irén kisasszonynyal. —Szil- vássy Sándor sárközuj laki ref. tanító jegyet vál­tott IJojdu Albert udvari ref. lelkész leányával, Margittal. — Kincza Sándor nagybányai bá­nyaintéző e hó 2-án esküdött örök hűséget Nagysomkuton Buttyán János birtokos és községi tanácsos leányának, Mariskának. — Valkovszky János máv. fogalmazó Budapestről a napokban esküdött örök hűséget Mun­kácson Széli Aranka kisasszonynak. Az esketési szertartást Forgách János prépost plébános végezte, ki megható beszédet inté­zett az uj párhoz. Délben a menyasszonyi háznál szükkörü lakoma volt, délután az uj pár állandó tartózkodási helyére, Budapestre utazott. — Gratzer Antal főgimn. tanár je­gyet váltott Ungváron dr. Pálffy Béla vár­megyei árvaszéki ülnök leányával, Elza kis­asszonynyal. Uj megyebizottsági tagok. Az olcs- vai ketületben Kovács Lajost, Gacsályon Szoboszlay Istvánt, Tiszabecsen dr. Kovács Dezsőt választották meg a napokban megye- bizottsági taggá. Jegyzőválasztás. Mangu Dezsőt, Ópá- lyi község eddigi képzett és szorgalmas h. jegyzőjét a község képviselőtestülete jegy­zővé választotta. Gyakornok kinevezés. Vármegyénk főispánja Madarassy László végzett joghall­gatót Szatmárvármegye törvényhatóságához díjtalan közigazgatási gyakornokká kinevezte. Iskolalátogatás. Volenszky Gyula mi­niszteri iskolalátogató a helybeli rk. polg. le­ányiskolákat tegnap s tegnapelőtt látogatta meg. _ Gyászhir. Pillich Ottó sárközi plébános édes atyja Pillich Lajos halt el Sárközön e hó 2-án. Mély részvéttel vettük a családi gyászjelentést, mely köv. szól: Pillich La- josnó szül. Deák Anna maga, gyermekei és a rokonok nevében megtört szívvel tudatja, hogy szeretett gyermekeinek édes atyja, neki hűséges férje Pillich Lajos nyugalma­zott 48-as honvódtüzér és nyug. kincstári tanító életének 77-ik évében, a szentségek buzgó felvétele után 1908. évi május hó 2-án reggel 5 órakor csendesen elaludt az Urban. Temetése a gyász szent-mise után 1908. má­jus 4-én reggel 10 órakor lesz. Nyugodjék békében! Sárköz, 1908. évi május hó 2-án. Pillich Lajosné szül. Deák Anna neje. Pil­lich Mariska, Pillich Ottó, Pillich Gizella, Pillich Nándor gyermekei. — Prohászka La­jos, gróf Károlyi Lajos nyug. erdőmestere életének 53-ik évében hosszas szenvedés után ápr. 30-án Nagybányán elhalt. Földi részeit e hó 2-án helyezték örök nyugalomra. — Dr. Balika Ferenc gyakorló orvos, fővá­rosi klinikai tanársegéd ápril. 27-én rövid szenvedés után Nyirmegyesen elhunyt. Holt­testét Kocsordon tették örök nyugalomra. — AóVi/Gyula városunk polgára 50 éves ko­rában meghalt. Temetése ma délután lesz. Megváltoztatott bérmálási sorrend. A nagybányai kerületben a bérmálás sorrendje némi változást szenvedett. Nagysomkutra ugyanis a bérmálási határnap junius 15-re, hétfői napra volt kitűzve. Minthogy hétfői na­pokon ottjhetivásár van, a szentséget nem le­het zavartalanul kiosztani, ezért kellett a sorrendet megváltoztatni, mely következőleg módosíttatott: junius 13-án szombaton bér­málás Szinérváralján, visitáczió, délután át­vonulás Nagysomkutra, 14-én vasárnap bér­málás Nagysomkuton, visitáczió, délután át­vonulás Barlafaluba, 15-én hétfőn bérmálás, Barlafaluban visitáczió, délután vissza Szat- márra. Lelkészi vizsgálatok. A lelkészi (pro- synodalis) vizsgálatok a jövő kedden és szer­dán, e hó 12-én és 13-án fognak megtartatni. Első nap az írásbeli, második nap a szóbeli rész. A vizsgálatokra jelentkeztek Reiter And­rás nevetlenfalusi és Szentmihályi Lajos pa- posi helyettes lelkészek, Boschetti Andor szatmári, Hudecz Rezső munkácsi, Rokk Ist­ván nagybányai és Székely Gyula szaniszlói segédlelkészek. Millenáris isk. ünnepély. Hazánk ezredvéves fennállásának emlékére a kultusz- miniszter rendelete folytán minden év május hó 2-án isk. ünnepély tartandó. A helyi ösz- szes áll. iskolák e napon 7 órakor kezdődő isteni tisztelettel és megfelelő ünnepély ke­retében a millenáris isk. ünnepélyt megtar­tották, mely napon szünet volt. Szövetkezeti gyűlés. A múlt szerdán tartotta városunkban az „Északkeleti várme­gyék szövetkezeteinek szövetsége“ intéző bi­zottsága gyűlését. György Endre v. b. t. t., volt földmivelési miniszter elnökölt. Jelen volt Kovácsy Miklós tasnádszántói földbirto­kos alelnök, Szatmár város képviseletében Bartha Kálmán gazdasági tanácsos, Diemand Lajos a turterebesi, Ferenczy János a szat­mári, Gönczy Antal a nagypeleskei, Kocsis József a sonkádi szövetkezetek elnökei, Posz- j vék Nándor a Szatmármegyei Gazdasági | Egyesület titkára és Valkovics János, szö­vetségi ügyvezető titkár. A titkári jelentés beszámol a múlt év történetével, melyből ki­tetszik, hogy a szövetkezetek száma az elmúlt évben 57-re emelkedett, uj szövetkezetek vannak alakulóban Mátészalkán, Szakaszon. A pénztári számadást tudomásul vették és a felmentvényt megadták. A folyó évi közgyű­lés Halmiban junius 11-én fog megtartatni. Honvédségi előléptetések. Ő felsége a király honvédhelyőrségünkben vásárosna- ményi Eötvös Sándor és Matteray István főhadnagyokat II. oszt. századosokká, derecs­kéi Fodor László hadnagyot íőhadnagygyá, Illyés Zoltán és Unger Ullman Elek hadap­ród tiszthelyetteseket hadnagyokká nevezte ki. Akadémiai pályadij. Fogd József kőbányai főgimnáziumi tanár, városunk fia, „II. Ulászló udvartartása“ czimü pályamü­vével a Gorove-alapból 100 arany akadémiai jutalomdijat nyert. Tornafelügyélői látogatás. A vallás és közoktatásügyi miniszter a helybeli két főgimnáziumhoz a tornatanitás menetének szakszerű megvizsgálására Oheroly János fő­városi torna-tanárt és tornafelügyelőt nevezte ki, a ki e minőségében a múlt héten járt városunkban. Mindkét intézetben alapos meg­vizsgálás tárgyává tette, az első osztálytól a nyolczadikig a tornatanitás egész menetét melynek befejezése után tanári tanácskozmá- nyon tette meg észrevételeit s a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott a tapasztaltak felett. \ árosunkból Munkácsra, Kalocsára, Bajára és Zomborba utazott hasonló czélból. Nálunk látogatást tett meg — bár nem hivatalos mi­nőségben — a zárdában, a protestáns tanitó- nőképzőben, ahol mindenütt tornatanitónő tanítványaira akadt s előadást tartott mind­két helyen a svédtornázásból s szakszerű magyarázatokkal iparkodott a svédtorna elő­nyeit megismertetni. Oheroly világlátott em­ber, s a tornatanitás terén szaktekintély. Közös hadseregbeli előléptetések. O felsége a közös házi ezrediinkben Comen- soly Ede és Karly István főhadnagyokat II. osytályu kapitánynyá s Dsida Aladár had­nagyot főhadnagygyá léptette elő. Házszentelés. Az ungvári Kath. Le­gényegyesület díszes otthona teljesen elkészült s annak iinnepies felszentelése f. hó 17-én megy végbe, mely után a házat átadják ren­deltetésének. Kölcsey-estély Nagykárolyban. A nagy károlyi Kölcsey Egyesület f. é. április hó 28-án a városi színházban művészi es­télyt rendezett a József-szanatórium javára. A szokatlanul fellendült Kölcsey-estélyek sorában talán ez sikerült legjobban, bár az előbbi estélyek is igen fényesen sikerültek. A műsort megnyitotta Gyurovits Mariska k. a., aki Bállá Miklósnak: „A mi ünnepünk“ czimü prológusát szavalta el. A jól sikerült szavalatot Vende Margit czimbalomjátéka követte. Yende Margit művészi ügyessége leginkább a nagyszerű technikában nyilvánult de megmutatta, hogy nemcsak kiváló mű­vésznő, hanam egyúttal zeneszerző is, mert saját szerzeményeivel lépett fel „Concert etude“ (még mindig divat azt az idegen cim ?) cim alatt. A mütor harmadik száma volt KÉZMÜ- ÉS DIVATÁRU-ÜZLETE SZATMÁR, DEÁK-TÉR us választék színes, krém és fekete szövetekből. Angol zephirek, batisztok, szatinok, színes és kékfestő voilekben. Vászon- és kanavásznakban gyári raktár. Női- és férft- fehérnemüek, ing, gallér, kézelő, nyakkendő, harisnya és sok más czikkekben. Férfi és női fehérnemilek megrendelés után jutányos árban. Minták vidékre bérmentve küldetnek. Olcsó árak. Gyors és pontos kiszolgálás. Olcsó árak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom