Heti Szemle, 1908. (17. évfolyam, 1-52. szám)

1908-11-11 / 46. szám

Szatmár, 1908. november 11 HETI SZEMLE 7 Szabad előadás. A Kclcsey-kör sza­bad előadásai e hó 13-án veszik kezdetüket Schöber Emil dr. kir. kath. főgiran. tanár és dr. Tanódi Endre ügyvéd fognak előadásokat tar­tani. Előbbi a természetrajz, utóbbi a közi­gazgatás köréből. Vecsey Ferencz világhírű hegedűmű­vész f. hó 14-én szombaton, a szatmári vá­rosi szinházban Benkő Miksa tanár, zongo­raművész szives közreműködése mellett nagy hangversenyt tart. Műsor: 1. Hegedűverseny. Mendelssohn. Allegro molto apassionato, Andante, Allegro molto vivace Vecsey. 2. a) Au Matin. Godard, b) XIII. Magyar Rap- sodia. Liszt. Benkő. 3. a) Larghetto. Händl, b) Humoreske. Dvorák, c) Passacaglia. Händl-Tomson. Vecsey. 4. God save the King. Paganini. Változatok az angol himnusz fölött. Vecsey. Helyárak: Alsó- és középpáholy 24 K. Emeleti páholy 18 K. Támlásszék 6 K. Körszék 4 K. Zártszék 3 K 50 f. Karzati közép ülőhely 2 K. Karzati oldal ülőhely 1.40 K. Földszinti állóhely 2 K. Karzati ál­lóhely 60 fill. A hangverseny pontosan 8 órakor veszi kezdetét. Kérjük a n. é. közön­séget pontos időben megjelenni. Jegyek Lővy Miksa könyvkereskedésében válthatók és a hangverseny napján este 7 órától a színházi pénztárnál. A kath. népszövetség szatmári cso­portja e hó 28-én délelőtt 11 órakor tartja meg alakuló közgyűlését. A népszövetséget a központ kiküldöttte fogja ismertetni. Legényegyleti multság. A nagyká­rolyi kath. legényegyesület e hó 15-én saját helyiségében műkedvelői előadással egybekö­tött tánczmulatságot rendez. Pásztorjátékok. Szent karácsony ün­nepének közeledtével felélednek lelkűnkben a gyermekkor kedves karácsonyi emlékei. Dolgaink, bajaink közben rá-rá emlékezünk a jó gyermekeket megjutalmazó Jézuska vá- rására, a kedves betlehemesdire, s meg-meg- csendül fülünkben a rég nem hallott „Csor­dapásztorok . . . .“ Haladhat a czivilizáczió, találhatnak ki uj meg uj gépeket, gyilkol­hatják egymást felhecceit népek s lázadozhat az Isten-házát elvető szocziáldemokráeia, ka­rácsony varázsa mindig erőt fog venni min­den háborgó indulaton s deczember hónap­jának. az ádvent négy hetének a kis Jézus várása marad az uralkodó eszméje. Irodalom, művészet mind ehhez kapcsolódnak, a nép- lélek ebből merit lelkesedést és megnyugvást s ez irányban keresi még mulatságát, szóra­kozását is. Visszatér a színjáték ez ősi for­rásához s a pásztorok hódolatának egyszerű bemutatásában csak úgy gyönyörködik, a mint gyönyörködött abban a XII. vagy XIII. század egyszerű magyarja. Kívánatos és aján­latos az ilyen szokásoknak minél épebb meg-- őrzése, mert velük népünk gondolkodásának legnemesebb elemeit conserváljuk. A Szent- István-Társulat kiadásában egész csomó pász­torjáték jelent már meg, válogathat belőlük a karácsonyi előadások rendezője. Egyik szebb, mint a másik s mindegyik egy célt szolgál: a keresztény tradíciók fenntartásában rejlő nemzetnevelő tendencziát. Egyleti közgyűlés. A szatmázmcgyei gazdasági egyesület fogyasztási és értékesítő szövetkezete városunkban e bó 18-án délelőtt 10 órakor a városház tanácstermében rend­kívüli közgyűlést tart. Kartel bank. A „Magyar Pénzügy“ biztos forrásból közli azt a hirt — melyet minden ellenkező cáfolattal szemben fenntart, — hogy a bankkérdésre nézve a fúzióval kap­csolatban az a megállapodás jött létre a koa­líció vezérférfiai és a pártok között, hogy a közös bank szabadalma mai formájában nem ujittatik meg, hanem az Osztrák-magyar bank kettéválasztatik és a két intézet kartelvi- szonyba lép egymással. Ezzel szemben a füg­getlenségi párt lemond közjogi programjának sürgetésérőlés a közjogi kérdések kikapcsolá­sával egyesül az alkotmány párttal és a nép­párt egyik, Zichy Aladár gróf vezetése alatt töredékével. Az eként fuzionált nagy párt hangzatos gazdasági és szoczialis programmal megy bele az uj választásba. A bankkérdés megoldása tehát a kartelbank lesz. Ez azt je­lenti, hogy a mai állapot csak névleg válto­zik' Tényleg — pénzügyi hatását és funkci­óját tekintve az uj banknak — meg marad a bank közösség. A kartelbank ugyanis a két bank jegyeinek tejles paritását jelenti mind­két állam területén. Jelenti a teljesen azonos kamatpolitikát és ugyanazt a kamatlábat. Az önálló bank főelőnye tehát, amely miatt any- nyira sürgetik a felállítását: az Ausztriától független hitelpolitika, azontúl sem lesz meg­valósítani. A tiszti orvosok választatnak. A belügyminiszter elrendelte, hogy a tiszti fő­orvos kivétetével a többi tiszti orvosokat ezu­tán ne a főispánok nevezzék ki, hanem az illető törvényhatósági bizottságok válasszák. A Petőfi ház sorsjátéka. A Petőfi Társaság fáradságot nem ismerő buzgósággal törekedik megvalósítani azt a kulturális és kegyeletes célját, hogy a Petőfi házban ösz- szegyiijtse és mielőbb hozzáférhetővé tegye a közönségnek Petőfi ereklyéit s azokat a nemzet kincsévé avassa. A Petőfi muzeum fentartása — a Petőfi társaság gondja. A Társaság segítségért a magyar társadalomhoz fordul. A Petőfi ház meg lesz, ha a társa­ságnak erre a célra rendezett sorsjátékát a magyar társadalom fölkarolja. A pénzügy- miniszter által engedélyezett tárgysorsjáték, melyet a Társaság házi kezelésben rendez, tulajdonképen a közönség áldozatkészségé­nek a meghálálása, amennyiben a nyeremé­nyekben gazdag sorsjáték egy koronás sors­jegyei egyáltalán nem állanak arányban azok­kal a nagyértékü nyereménytárgyakkal ame­lyek a sorsjegy vásárlók között kisorsoltatnak. A mellett tehát, hogy a vásárlók igen nagy nyerési esélyekhez jut, — egyúttal egy ne­mes. hazafias fenntartási költségeihez. A nye­remények száma: 2010, tehát — eltéröleg a szokásos sorsjátéktól — minden sorsjegynek igen nagy nyerési esélye van. Az összes nye­remények értéke 76,000, a főnyeremény: 25.000 korona- A Petőfi Társaság már szét- kiildte az ország minden részébe sorsje­gyeit és arra kéri a hözönséget, hogy a sors­jegyek vételével és terjesztésével legyen se­gítségére a nemes cél megvalósitása. Nagy vásárok. Szatmáron november 17—18. Halmiban nov. 30. decz. 1. Nagyká­rolyban desz. 7. Krasznabélteken deec. 22-én lesznek országos vásárok. Özv. Lauf József né és Fia szobafestő Szatmár, József kir. herczeg-u. 14. sz.---------- 35 év óta fennálló üzlet. ---------­El vállal szoba és templomfestést, tapétázást, mázolást és minden e szakba vágó munka gyorsan és pontosan való elkészítését olcsó árak mellett. Szives pártfogást kér özv. Lauf József né és Fia. Aki jó bort szeret inni, keresse fel a HUNGÁRIÁT. Egy liter must házhoz 28 krajezár. Kiemelendő még a többek közt egy palaczk saját töltésű bor Hun­gária gyöngye czim alatt 50 krajezár. Makóczy Géza f.X1*"-1 Szatmár, Eötvös-utcza 4 a. sz. Ajánlja a főt. lelkész urak szives figyelmébe modern szabó műhelyét, hol is mindennemű reverendákat és papi öltönyöket a legnagyobb pontossággal és jutányos árak mellett készülnek. Tisztelettel Makóczy Géza, sekrestyés Aki egy jó varrógépet óhajt venni, az forduljon teljes bizalomal Hammer Ig- nátz műszerészhez Szatmár, Battyhányi- utcza 1-ső sz., mert mint értesültünk, meg­szerezte a világhírű „Pfaff*1 gépek egyedüli képviseletét és ez maga is már a legnagyobb biztosítékot nyújtja arra, hogy egy kitűnő varrógépet kap az, aki nála szerezi be ezen czikkben a szükségletét. A legolcsóbb óra és ékszer üzlet Kepes Dávid mü-órás és ékszerésznél, köz­vetlen a Színházzal szemben, nagy raktár mindennemű ékszerekben, órákban. Tajtékne- müekben és látszerészi czikkekben — a leg­olcsóbb árak mellett. Minden óra javítás egy évi jótállással csak 80 krajezár. Értesítem a m. t. közön- tooíloo. séget, hogy ház, birtok, üzlet és lakásközvetitő irodámat Vár- domb-utezába, az izr. templommal szemben Zichermann Mór Er Hölgyek figyelme Több évi külföldi tanulmányaim, tafPfztala- taim és gyakorlataim után hazajöttem és szülő­városomban Széchenyi-utcza 14. számú házban(Árpád-utcza sarkán) angol és franczia női felsőruha divattermemet megnyitottam. A nagyrabecsült hölgyek szives pártfogását kérve, maradtam tisztelettel Bánk Lőrincz i Vvanlini ar/ahácvlnni n.lr íl.rl fi m I á fi 1 lcfirí7!fitt filíl. 19 Hangszer üzlet! Szalai Simon hangszer és zongora- készítő s hangoló Szatmár, Kazincy-u. 14 Guttmann-palota. Szerkesztői üzenet. R. I. Az illető lappéldány nem érke­zett meg hozzánk. Többektől küldött kéziratok helyszűke miatt kimaradtak. Amint lehetséges, sorra kerülnek. Munkatárs: Vlazáts Vincze. Nyomatott a Pázmány-sajtóban Szatmáron. őszi s.wíjr LEGELŐ 300 hold kiadó a csonkási Mrletittfii. Neüschlosz Testvérek Szatmár, Deák-tér 1. sz. Telefon szám 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalom