Heti Szemle, 1908. (17. évfolyam, 1-52. szám)

1908-07-08 / 28. szám

4 HETI SZEMLE Elnökválasztás. A „ Szatmári Termény- és Hitelbank Részvénytársaság“ elnökökévé egyhangú lelkesedéssel Szerdahelyi Ágoston vetési és Jékey Zsigmond géberjéni nagybir­tokosokat választotta meg. Kinevezések a törvényszéknél. Az igazságügyminiszter a szatmárnémetii törvény- vényszéknél Sághy Endre telek könyvvezetőt a IX. osztályba, Persenszky Miklós segéd- telekkönyvvezetőt telekkönyvvezetővé, Bod­nár Lajos, Bura József, Pujda János, Szenek Árpád és Bene Károly írnokokat irodatisz­tekké, valamint az erdődi járásbíróságnál Papp Sándor és Csúcsai István írnokokat irodatisztekké nevezte ki. Papneveldéi lelkiigazgató. Binder András dr. theol. tanár és papneveldéi lelki­igazgatónak kanonokká történt kineveztetése folytán az előbb állások üresedésbe jővén, a püspök ur Ő Méltósága dr. Kováts Gyula nőképezdei igazgatót nevezte ki a dogmatika tanárának és a papnevelőintézet lelkigazga- tójának úgy azonban, hogy- ezen kinevezés a képzőintézetnél viselt állását nem érinti. Kováts Gyula egyik legtehetségesebb fiatal papja egyházmegyénknek, ki Rómában vé­gezte felsőbb theologiai tanulmányait, hol a theologia és filosófia doktora lett. Szép kép­képzettséggel és finom műveltséggel biró férfiú, emellett telve munkakedvvel, ambiczi- óval, igy a fiatal klérus lelki és szellemi ve­zetése jó kezekbe lett letéve.. Iskolatársak találkozója. E hó 2-án jöttek össze városunkban a kir. kath. főgim­náziumunk ama volt növendékei, kik 30 év­vel ezelőtt tették le az érettségi vizsgálatot. Előző este ismerkedési estély volt a Pannó­niában, másnap délelőtt 9 órakor gyülekeztek a főgimn. tanácskozási termében, honnan Batkovszki Pál igazgatóhoz mentek tisztelegni, ki előtt dr. Fechtel János főgimnáziumi tanár adott kifejezést ama benső tiszteletnek, mely a volt tanulótársak szivében az intézet igaz­gatója és tanári kara iránt él. Ezután az el­halt tanárok és tanulótársakért gyászmise volt az intézeti kápolnában, melyet dk. Fechtel mondott. Majd meglátogatták volt szeretett osztályfőnöküknek Jandrisics Jánosnak, és volt tanáruknak Oyurits Antalnak sírját. Déli 12 órakor egykori igazgatójuknál, Hehelein Károly praelátus-kanonoknál tisztelegtek, hol Krasznay Gábor kir. körjegyző fejezte ki az iskolatársak szeretetét és ama rendkívüli tiszteletet, melylyel az uj iskolatársak el vannak telve volt igazgatójuk iránt. Délben a Kossuth-kerti kioszkban voh ebéd, hol Batkovszki Pál igazgató és Orosz Alajos ta­nár is részt vettek. Az iskolatársak közül jelen voltak: Blazsek Géza szentszéki ülnök plébános Vinna, dr. Ember Elemér orvos Szinérváralja, dr. Fechtel János szentszéki ülnök, kir. kath. főgimn. tanár, Fölkel Béla kir. kath. főgimn. tanár Szatmár, Harmat Adolf kir. főmérnök M.-Sziget, dr. Hercinger Ferenc v. főorvos Nagybánya, Imre Lajos pénzügyi titkár Székesfehérvár, dr. Joó Imre ref. főgimn. tanár Nagykőrös, dr. Krasznay Gábor kir. közjegyző Kisújszállás, Méhes Mihály g. k. plébános Czéke, Péchy László műszaki tanácsos, az „Ecsedi-láp lecsapoló társulat“ igazgató főmérnöke Nagykároly, Pajor Endre r. k. plébános Császlócz, Seng- schmiedt Frigyes ny. urad. erdész Nagykároly dr. Szabó Sándor Budapest székesfőváros tiszti főorvoshelyettes és az országos köz­egészségi tanács tagja, Szilágyi József erdő­számtanácsos M.-Sziget, Szimon Béla urad. főerdész Nagysikárlő, dr. Tímár Zsigmond ügyvéd Szatmár, Vadász Gusztáv r. k. plé­bános Mátészalkán, Varjú Sándor cs. és kir. kapitány Szatmár. — A 25 évvel ezelőtt érettséget tett ifjak szintén találkoztak. Jelen voltak közülök: dr. Heller Gyula orvos Szat­már, Horátius Pál rk. plébános Jenke, Ke­resztes Endre birtokos Szatmár, Nagy Károly m. kir. erdőmester Lugos, dr. Paul Lipót or-\ vos Budapest, Szentkirályi Zoltán országgy. képviselő, rk. plébános Görcsön, Sztankai Gyula gk. lelkész Rákász, dr. Tóth István egyetemi tanár Budapest, Tóth Sándor igaz­gató-főmérnök Királyhelmeez, dr. Török Ist­ván közkórházi orvos Szatmár, Vodicska Imre miniszteri titkár Budapest, dr. Zahoray Pál rk. plébános Nagyszőllős, dr. Teörsök Károly ügyvéd Szatmár, Aiben József gazd. intéző Lázári. Tanári kinevezés. A püspök ur O Méltósága Varjas Endre munkácsi áll. főgim­náziumi hitoktatót a helybeli tanitónőkópző- intézethez tanárnak, Boschetti Andor szatmári segédlelkészt a munkácsi áll. főgimnázium­hoz hitoktatónak nevezte ki. Hymen. Kondás István polenai kör­jegyző múlt csütörtökön esküdött örök hűsé­get Ilosvay Mariskának, Tahy Ábrahám do- ruszkai lelkész unokahugának. Násznagy volt Tahi/ Jakab miniszteri tanácsos, mig a nászasszonyi tisztet Kende tétemé sz. Sztáray Sarolta grófnő töltötte be. Uj tanulmányi felügyelő. A püspök ur 0 Méltósága Kaisz Józsefet az Irsik- konviktusban viselt tanulmányi felügyelői állásától saját kérelmére felmentvén, nevezett intézet tanulmányi felügyelőjének Varjas Endre nőképzőintézeti tanárt nevezte ki. Áthelyezett gyakornok. Dr. Fal ussy Árpád főispán Madarassy László közigazga­tási gyakornokot szolgálattételre az alispáni hivatalból a csengeri főszolgabírói hivatalhoz helyezte át. Papnövendékek felvétele. A szatmári egyházmegye kötelékébe e hó 2-án vétettek fel a papnövendékeket. Es pedig Zsomlicska Károly a szatmári kir. kath. főgimn. VII., Benedek Ödön a beregszászi főgimn. VII., Pakácz Károly a nagykárolyi, Czvengross Béla a szatmári, Schrölter Lajos az egri, Herczegh János és Fechtel Mihály a mun­kácsi, Damjánovics József a beregszászi, Kiss Miklós az ungvári főgimn. VI. osztály­ból. Feltételesen felvételeit még Veres György, ki a gyulafehérvári papnevelő intézetben az I. évi theologiát végezte. Felvétele az erdélyi püspök válaszától van függővé téve. Uj postamester. A nagyváradi posta- és távirdaigazgatóság Nessel Károlyné soproni lakost a nagyszekeresi postamesteri állásra kinevezte. Gyászhir. Özv. Lengyel Adolfné szül. Küszner Róza úrnő, szatmári lakos, folyó hó 5-én Budapesten elhunyt. Rövid másfél év óta lakott Szatmáron s ez idő alatt is fényes tanujelét adta jószívűségének áldozatkész ado­mányaival. Küszner Albert a szatmárvárme- gyai takarékpénztár r. t. cégvezető főköny­velője nővérét, Lengyel Miklós a szatmári kereskedelmi iparbank r, t. könyvelője édes anyját gyászolja az elhunytban. — Szabó Ist­ván szücsiparos, széleskörben ismert fiatal­ember. f. hó 5-én vasárnap este hosszas, sorvasztó betegségben elhalálozott. Az alig 32 éves életevirágában letört fiatalembert tegnap délután helyezték örök nyugalomra. Vasúti szerencsétlenség. Hétfőn este a városunkból 7 órakor induló vonattal szeren­csétlenség történt. Midőn berobogott a hajduszoboszlói állomásra, hibás váltóállítás következtében belerohant a szembejövő teher- vonatba. A mozdonyok összezuzódtak, néhány teher és személykocsi darabokra tört. Meghalt Bakos Ödön nagylaki ügyvéd és Szegedi Fe- rencz, a tehervonat vezetője. Súlyosan sebe- sebesültek 9-en, könyebben sérültek 7-en. Városunkból senkisem sebseült meg. Nagy- károlból könyeben sérült Rózenfeld Zsigmond lapszerkesztő. A honvéd katonai zenekar egy hó­napra szolgálati okokból városunkból távol van, igy a Kossuth kertbe kiránduló s ott kellemesen szórakozó közönség csütörtökön és vasárnap délután a honvédzenekar térze­néjét nélkülözni kénytelen. E helyett most Bunkó Vince bandája játszik. A nagykárolyi Gaál-szobor készí­tése megvalósulás stádiumába jutott. A szo­bor-bizottság diszelnökévé dr. Falussy Árpád főispánt, elnökké Ilosvay Aladár alispánt, alelnökké Debreczeni Tstván polgármestert és jegyzővé Srófif Gábor gimn. tanárt válasz­tották meg. Ezután kijelölték a szoborbizott­ság tagjait és megállapították a gyűjtő-ivek szövegét, amelyeket a közel jövőben fognak szétküldeni. Uj énektanitó. A püspök ur Ő Mél­tósága Tary Lajos székesegyházi kántort megbízta, hogy folyó évi szeptember 1-től a helybeli róm. kath. püspöki fiúiskolában az éneket tanítsa és szükség esetén a tanítókat helyettesítse. Tíz éves találkozóra jöttek össze a szatmári kir. kath. főgimnáziumban 1898-ban érettséget tett ifjak, akik ma már számot­tevő helyet foglalnak el a társadalomban. Julius 1.-én fél 9 órákor az intézet kápolná­jában hálaadó szent mise volt, amelyet Orosz Lajos főgimnáziumi tanár mondott. Utána Ratkovszki Pál igazgatónál tisztelegtek, majd a róm. kath. temetőbe vonultak, ahol elhunyt két társuknak Dr. Cserney József és Lengyel Géza sírjára gyönyörű koszorút helyeztek. Dél­előtt látogatást tettek volt tanáraiknál, délben .pedig a Kossuth-kerti kioszkban társas ebédre jöttek össze, amelyen szebbnél-szebb tósztokat mondottak, az intézetre, a tanári karra s a jubilánsokra. A pohár köszöntők sorát a ren­dezőség feje Flontás Demeter nyitotta meg, utána dr. Lakatos Géza, Korsinszky Zsigmond, Karenonics József, Ratkovszki Pál, dr. Fodor Gyula, dr. Horváth Gyula, Orosz Alajos, Pásztor Ferencz, dr. Fechtel János, Furmann István, Fásztusz Elek stb., némelyek 2—3-szor is tósztoztak. A kedélyes,összejövetel este 7 Szatmár, 1908. julius 8. _ és lakásom a Lévay-palota eme­letén, Hám János-utcza 12-ik szám alatt van (a kir. tömény­tisztelettel BAKCSY, fogorvos

Next

/
Oldalképek
Tartalom