Heti Szemle, 1907. (16. évfolyam, 1-52. szám)

1907-02-13 / 7. szám

A nyugalom napjai. Szieber Ede volt kassai tankerületi főigazgató nyugalomba vonulásáról, sőt utódjának kinevezéséről is adtunk már hirt. Most arról értesülünk, hogy a volt főigazgató még ez év tavaszán Ung- • várra költözik, s ott fogja élvezni a nyuga­lomnak jól megérdemelt éveit. Visszavágyik abba a városba, ahol mint fiatal tanár pá­lyáját kezdette, ahol családot alapított, ahol később mint igazgató működött másfél tizeden keresztül. Ez az ő valódi hazája, ahol ismer minden embert, ahol szereti és nagyrabecsüli őt az egész társadalom, ahol örömmel fogad­ják visszatérésének hirét, s ünnepnap lesz az ungváriak előtt, mikor falaik közzé család­jával együtt tényleg bevonul. Őszintén kíván­juk, hogy legyenek előtte kedvesek a nyu­galom évei s élvezze nagyon sokáig. Díszes esküvő. Lang Mihály dr. m. kir. pénzügyi fogalmazó, Láng Lajos, a bu­dapesti m. kir. tudományegyetem prorektora, valóságos belső titkos tanácsos fia hétfőn esküdött örök hűséget Budapesten kelenföldi Rá ez Gyula gépgyáros leányának Blankának. Kirendeltségi felügyelő. A földmive- lésiigyi miniszter a hegyvidéki miniszteri kirendeltséghez szolgálattételre beosztott Bo- ronkai Gyula számtanácsosi cimmel felruhá­zott miniszteri számvizsgálót ugyanoda a VIII. fizetési osztályba sorozott kirendeltségi felügyelővé nevezte ki. Pénzügyi kinevezések. A pénzügymi­niszter Móricz Lajos beregszászi pénzügyi segédtitkárt végleges minőségű pénzügyi titkárnak, Ellmann Ferencz beregszászi pénz­ügyi fogalmazót végleges minőségű pénzügyi segédtitkárnak nevezte ki, mindkettőt meg­hagyva jelenlegi állomáshelyén. Hymen. Matolcsy Sándor nagykárolyi kereskedő folyó hó 9-én esküdött örök hű­séget Makai Emma kisasszonynak. Bankett. Hétfőn este fényes bankettet rendezett a városi tisztikar az uj polgármester dr. Vajay Károly tiszteletére, melyen mintegy 240-en voltak jelen. Falussy Árpád dr. főis­pán a királyra, Veréczy Antal táblabiró Va- jayra üritett poharat, Vajay a város közön­ségét éltette. Szellemesen beszéltek még dr. Kelemen Samu, Ratkovszki Pál, Uray Géza, Biky Károly, Gönczy Antal, Bakcsi Gergely és még többen, a hangulat igen emelkedett volt. Szatmár, 1907. február 13. Azóta tudom, hogy két ember lakik bennem: az egyik az öcsém, a másik a bá­tyám . . . Most már csak arra vagyok kiváncsi: melyik' a huncutabb . ..! ? (Nagymajtény) Huszli Sándor. A virágok jelentősége temetéseknél. Régi hit volt, mely a virágoknak lelket tulajdonított, virágaik pedig saját létünk és elmúlásunk szimbóluma. A régi görögöknél és rómaiknál azon hiedelem uralkodott, hogy ez elhunyt lelke növénynyé átváltozik ke- vésbbé vagy különösen szép virágokkal. Szo­kássá lön a sirhantokat virágokkal disziteni és virágokat az elhunytnak tiszteletből és szeretetből az utolsó útra adni. De nemcsak a rómaiknál és görögöknél, a germánoknál, kelteknél és szláv népeknél is volt és ma is az nemes szokás és végtisztelet. A szeplőte­len ifjúságnak fehér rózsák, fehér liliomok vagy más fehér virágok szenteltettek, a fel­nőtteknek kedvencz színük szerint, lelkűknek ártatlansága, szeretete, hűsége és szeplőtelen­Steinberger síremléke. Említettük lapunk egyik közelebbi számában, hogy mily elhagyatottan, jeltelenül áll dr. Steinberger Ferencz nagyváradi volt apát-kanonoknak, a kath. Tanügyi Tanács elnökének örök nyug­vó helye, egyúttal érintettük, hogy éppen a magyar kath. (tanítóság szerezne magának hervadhatlan érdemet, ha egykori nagynevű vezérének emlékét tméltó síremlékkel megö­rökítené. Arról értesülünk, hogy felszólalá­sunknak meglesz a kívánt eredménye, mert dr. szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apát-plébános magáévá tette az eszmét és haladéktalanul megteszi a kezdeményező lé­péseket. Gyászhir. Piszkán Mariska oki. óvónő f. hó 5-én elhunyt. Temetése, melyen a zár­dái növendékek is megjelentek, f. hó 7-én nagy részvét mellett ment végbe. Az elhunyt­ban Piszkán Mihály helybeli jótievü iparos egyetlen leányát gyászolja. — Szolák. József aranymisés nyug. gör. kath lelkész Ungváron meghalt. A gyászszertartást dr. Mikita Sán­dor kanonok végezte nagy segédlettel. — Sürger Mihály nagybányai városi képviselő, a róm. kath. egyháztanács tagja életének 71-ik, boldog házasságának 38-ik évében Nagybányán elhalt. Özv. Karaszko Györgyné, Boros János nagykárolyi ref. lelkész nejének édes anyja 68 éves korában Nagykárolyban elhalt. — Killer Nándor, a nagykárolyi do­hánybeváltó hivatal főnöke folyó hó 8-án, hajnali 4 órakor életének 50-ik évében rövid szenvedés után hirtelen elhunyt. Temetése szombaton délután fél 4 órakor ment végbe nagy részvét mellett. Temetésén részt vett a pénzügyigazgatóság tisztikara, az elhunyt számos jó barátja és ismerőse. Killer rövid idő óta állt a dohánybeváltó hivatal ólén s ezen idő alatt általános elismerést vívott ki magá­nak a társadalmi életben. Nyugalomba vonuló pénztáros. Ba­rabási Kun László, az Első Magyar Általá­nos Biztosító-Társaság“ szatmári főügynök­ségének pénztárosa 25 évi munkálkodás után nyugalomba vonult. Jegyzőválasztások. A vármegyénk­ben újonnan szervezett községi jegyzőségek betöltéséről eddig a kővetkező értesítéseket vettük: Penészleken Bódy László, Vezenden Becsky Sándor, Sályiban Schwartz Jenő,-y „HETI SZEMBE’1 ____ sége j eléül és kívánságul lelkűknek toyább- léte az örök, szebb életben. Nekünk az elhunytak lelke nem él ma a virágokban, a mennyei körökből hálásan tekintenek ránk, ha földi maradványaikat virágokkal diszitjük és mi feltekintünk hoz­zájuk és kiáltunk: „viszontlátásra!" A virág­nak ma ugyanaz a szimbolikus jelentősége, mint az ősi időkben temetéseknél és sirláto- gatásoknál. Szimbóluma az örök életnek, az volt a virág már a régi zsidóknál a Mózes utáni időkhen, azután az első keresztények­nél, kik virágokkal és pálmaágakkal kisérté k a halottat utolsó utján. A virág elhervad, újak fakadnak, a növény kimúlik, a tavasz újakat éb­reszt életre, él a növény és vele a virág mint a lélek az emberi lényben generáczióról gene- ráczióra, a sötétből világosságra, a haláltu­sából az örök életre i — így jelképezi a vi- rád a valódi halhatatlanság-gondolatát, igy mutatja a virág, hogy az elhunyt elveszté­sével érzett fájdalmunkkal, ő a béke kikö­tőjét elérte, jelképezi a halott iránt érzett hűségűnket is. Ezért szép és nemes szokás utolsó aj nádóknak, utolsó üdvözletnek virág-, babér- vagy czirus-koszorut szentelni. Mint Opályiban Németh Lajos, Giródtótfaluban Eperjesy Mihály és Zsadánvban Dr. Sauer- mann István választattak meg. Tanítónői kinevezés. A vallás és köz­oktatási miniszter Lipecz/cy Katalin oki. ta­nítónőt, Lipe.czky Elek németi gör. kath. kántor leányát a szolvai, Polónyi Erzsébet oki. tanítónőt a szatmárzsadányi állami elemi népiskolához rendes tanítónőnek nevezte ki. Áthelyezett állatorvosok. A földmi- velésügyi m. kir. miniszter Reich János nagykárolyi járási m. kir. állatorvost Dévára tíabik József m. kir. állatorvost Déváról, Nagykárolyba kölcsönösen áthelyezte. Gyakornoki kinevezés. A debreczeni kir. ítélőtábla elnöke Boe'r Jenő dr. debre­czeni törvényszéki díjtalan joggyakornokot segélydijas joggyakornoknak nevezte ki. Uj pénztárnok. Az Első magyar álta­lános biztositó társaság helybeli főügynöksé- gónél a Kun László nyugalombavonulása folytán megüresedett pénztárosi állásra Loson- czy Istvánt, a helybeli főügynöksóg tisztvise­lőjét nevezték ki. Pályaorvosi kinevezés. Dr. Ohavszky Viktor, nagysomkuti járási tisztiorvost a m. kir. államvasutak igazgatósága a Nagysom- kut-gilvácsi vonalon vasúti pályaorvossá ne­vezte ki. Katholikus nagygyűlés Pécsett. A hetedik országos katholikus nagygyűlést az idén Pécsett fogják megtartani az ottani or­szágos kiállítással egyidejűleg. Zichy Gyula gróf püspök a minap intézett levelet Wurster József dr.. kanonokhoz, amelyben megbízta az előkészítő munkálatok megindításával. Vége a farsangnak. Tegnap volt a farsang utolsó napja, a mai nappal kezdetét veszi a nagybőjti időszak, mely nem a vi- gaságnak, hanem a magábaszállásnak ideje, előkészület Jézus feltámadásának ünnepére. Az idén rövid volt a farsang, de azért váro­sunkban volt mulatság bőven, egyik bál a másikat érte, aki mulatni akart, nem pa- naszkodhatik, hogy nem volt módja benne. A nagyböjt alatt most már azon kell lenni, hogy a lélek is vegye el a maga táplálékát. Nyitva állanak mindenki előtt az ur hajlékai, itt az ideje, hogy a hivő teljesítse kötelessé­gét, melylyel Istennek tartozik. ____________ 3 a gyűrű, úgy a koszorú is végtelen, kez­det nélkül, vég nélkül zárva, olyan a hűség, melynek a síron túl is végtelennek kell lenni. A koszorú jelképe egyúttal a tiszteletnek, a hálának. Ezért hordottak koszorút az ősi uralkodók, archonok és tudós szónokok: ezért koszoruztattak meg a görögöknél és rómaiaknál a hősök, a diadalmaskodók ha­jába koszorút fonva; mi is koszorúval szen­teljük örök hűségünkéi és utolsó tisztele­tünket a halott életének és munkálkodásá­nak. Nekünk a virágdísz a síron forró sze­retetünk és különös tiszteletünk jele, mely bennünket az életben a halottal összekötött. „A szeretet erősebb a halálnál!“ kiáltja a róza az elhunytnak. Azért virágok az elmú­lás napján, virágok Jánosnapján, halottak napján és halotti toron minden vallásban és minden nemzetnél előfordulnak. És ha nem a szeretet vagy más megtisztelés bennünket a megbékiilttel valaha összekötött, úgy a nemes együttérzés, a legbensőbb részvét a hátra­maradottakat ért veszteség felett az, melynek a virágban és virággal kifejezést adni óhaj­tunk: a virágok mondják, hogy fájdalmukat osztjuk, hogy őket vigasztalásban részesite- nők, mikép az csak lehetséges lenne.

Next

/
Oldalképek
Tartalom