Heti Szemle, 1907. (16. évfolyam, 1-52. szám)

1907-02-06 / 6. szám

Jánossy Mariska k. a. — Meghívókat nem küld szét az elnökség, hanem hírlapi utón hívja meg a tagokat s az általuk bevezetett vendégeket, valamint az érdeklődő közönsé­get. Belépti-dij személyenkint. 40 f., Család­nak 1 korona. Műsor után társas szórakozás a kath. kaszinó helyiségeiben. Egyháztanács ülés. A nagyszőllősi róm. kath. egyháztanács és iskolaszék leg­utóbbi ülésén elhatározta, hogy a tanács fel­kérésére Ivánka Lajos kir. mérnök által ké­szített és bemutatott szép és jó terv szerint a régi iskolaépület helyén egy uj, a kor kö­vetelményeinek megfelelő emeletes épületet épit; úgy, hogy a földszinten 5 szép üzlet- helyiség és egy kiadó lakás, az emeleten pedig a tágas termen és tanítói lakáson kívül egy négyszoba és mellékhelyiséggel ellátott külön feljáratu kiadó lakás lesz. Óhajtandó volna, hogy a rk. egyháztanács terve meg­valósuljon, mert egy szép épület Nagy­szőlős legszebb terét szépen díszítené. Nóptelenednek a falvak Nagykároly vidékén. Az amerikai dollár, az onnan érkező pénzküldemények kecsegtetik, csábítják a munkás osztályt a kivándorlásra. Szombaton az esti vonattal Mező-Petriből31 egyén, ment apa fiával vagy leányával,jlegtöbb házas férfi itt hagyva nejét kiskorú gyermekeivel. — Sza- niszlóról ment 150, ezekkel a kivándorlottak száma már 500-ra megy Szaniszló községből. Csomaközről már annyian vándoroltak ki, hogy mint mondják, egy utcában egy férfi maradt házőrzőnek. Ha ez évről évre igy megy, nagyon megcsappan a munkaerő és igen érezhető lesz a munkáskéz hiánya. Már a múlt télen alig kaptak aratókat a földes urak. A csépléseknél nem munkabíró legények, hanem csak gyerkőczök és leányok voltak alkalmazva — a fiuk 1 frt. napi bért kaptak. Kik Mező-Petriből és Szaniszlóról mentek ki, Trentonban és vidékén kaptak alkalmazást, egy utczában laknak, melyet szaniszlói-utczának neveztek el. — Ezek gyakran leveleznek és hívogatják ismerőseiket, rokonaikat; ottan hetenkint 9—10, 12 dol­lárt, némelyek még többet is keresnek, egy dollár — mint egyik Írja — itten csak annyi, mint oda haza a forint, csak ha haza küldjük, akkor többet ér mint az amerikai pénz (5 kor.) Egy Mező-Petribe való leányka, ki a múlt télen ment ki és néhány hónapig beteg is volt, küldött haza 700 koronát — most az atyja is elment másik leányával. — Pénteken a mezőpetri-i kivándorlók mind meggyóntak és áldoztak — énekes szentmisét hallgattak, igy készültek a hosszú vészteljes tengeri útra. Fiuméből e hó 9-én indul a hajó. Isten vezérelje őket és oltalmazza minden testi és lelki bajától. íme nem csak a mezőgazdasági sztrájk, hanem a nagymérvű kivándorlás is fenyegeti a mezőgazdákat, kikre nagyon is nehéz napok járnak. Ideje lenne erélyes rendszabályokkal megnehezíteni a kivándor­lást — „Videant consules“. Megerősítés. A kereskedelmügyi m. kir, miniszter Menszáros Zoltán állam vasúti titkárt, kit a miniszter egy év tartamára ide­iglenesen nevezett ki a szatmári államvasuti internátus igazgatójává, ez egy év letelté­vel igazgatói állásában végleg megerősítette. Uj ovodák. A vallás és közoktatási miniszter városunkban 1908-ik évre két uj állami kisdedóvoda létesítését engedélyezte. A szervezés és a telkek kiszemelése a tör­vényhatósági bizottság hatásköréhez tartozik, mely a kezdő lépéseket már megtette. Bank Németiben. A Szatmári Bank részvénytársaság Németiben fiókot állít, mely­nek elnöke dr, Dómján János ügyvéd lesz. Szatmár, 1907. február 6. _________ Ju t tehát végre Németinek is valami olyan, amivel eddig nem bírt, ha nem ugyan a város, legalább egy pénzintézet kegyelméből. Tilos a pálinkamérés. Nagyon okos határozat ! így kellene lenni mindenütt. De ne ijedjenek meg a pálinka barátai, mert nem Szatmáron hozták. Az alföldi metro­polis, Debreczen jár ezzel a jó példával elől. Kimondotta, hogy szombaton estétől hétfőn reggelig pálinkát mérni tilos. Ezzel nagyon sok szegény családon lesz ott segítve. Köz­tudomású, hogy a munkás ember heti béré­vel, melyet szombaton este kap meg, beszo­kott térni egy kis erősítőre. De aztán rend­szerint ott is felejti magát. Belekeveredik a a mulatságba, s kifosztják egész heti kere­setéből. Másnap aztán vakarja a fejét, mikor látja, hogy üres a bugyeláris, de már késő. Nagyon sok szegény család lesz hálás azért az intézkedésért Debreczen város törvényha­tósági bizottsága iránt. Vajha felköltené ezt a hálaérzetet Szatmár város bizottsága is. Meghívó. A halmi rom. kath. hitköz­ség Benyovszky Álad érné úrnő őnagysága védnöksége alatt február hó 10-ik napján, a ..Rákóczi“ szálló összes termeiben, saját pénztára gyarapítására műkedvelői előadással egybekötött zártkörű tánczvigalmat rendez, Horváth Endre hitközségi jegyző, Benyovszky Aladár főgondnok. Belépti dij: személyjegy 2 korona, családjegy 5 korona. Kezdete este 8 órakor. Feliilfizetések köszönettel fogadtat­nak és hirlapilag nyugtáztatnak. Legényegyesületi mulatság. Hogy mily sikert érhet el egy életrevaló, jól szer­vezettegyesület, azt fényesen megmutatta az ungvári Kath. Legényegyesület a múlt nap tartott szinielőadásával, „A két drótos tót“-tal. Az érdeklődés megnyilatkozását látva, bátran mondhatjuk, hogy ez az est sikerre nézve minden elődje fölött kimagaslott. Ekkora kö­zönség összehozása a Koronán szinte példátla­nul áll. Ott volt az iparos osztálylyal az intelligencia igen nagyszámban valláskülönb­ség nélkül. De nem is maradtak hálátlanok a szereplőka jóindulatú pártfogással szemben. Látva, hogy a közönség soraiban számosán vannak, kik megjelenésükkel a legfinomabb Ízlés igényeit is elhozták: e körülmény a a szereplőket és rendezőket ugyancsak felvil­lanyozta s a jelen dicsőségét, jövő rokon- szenvét is biztositandók, lelkesedésük őszinte természetességével oldották meg a közönség iránti hálájuk lerovásának nem könnnyü feladatát. Az előadás sima, kerekded, össze­vágó, az alakítások minden mozzanata az egésznek keretébeillő. Sájghy Vilma (Antónia) minduntalan váltakozó helyzetekben gazdag szerepét igen ügyesen alakította. Otthonos­sága a színpadon meglepő, csinos alakja, egész megjelenése igen vonzó. Schloszszár Ilona (Böske) és Dolgos Mariska (Zsófia) csinos megjelenésükkel, természetes játékuk­kal és kellemes énekükkel méltán szolgáltak rá a közönségnek hangosan megnyilatkozó rokonszenvére, a tapsra. Elismert, kiváló szereplő Tóth Etelka. Oly közvetlenséggel, annyi érzéssel, mint ő, más alig adhatta volna elő Florekné szerepét; Legújabb szereplésével ismét szerzett egy babért az elismerés koszo­rújához. Kállai Juliska, Hand Margit, Behun Margit, Sztaszcsinszky Erzsiké Rádi Juliska mindnyájan kisebb szerepükben szintén meg­állották a helyüket, ügyesen mozogtak, szé­pen énekeltek. A férfi szereplők közül Bo- bulszki Antal magaslott ki: Blanár Lajos és Adám, Erber Béla, A ne Ödön, Sztascsinszky József stb. tehetséges, ügyes szereplők, dere­kasan helyt állottak. A bál, de főképen a „HETI SZEMLE“ a szini-előadás rendezése körül Vojtkó János segédlelkész, az egyesület elnöke, oly fárad- hatlanul, lelkesen s annyi szeretettel buz- gólkodott, hogy nemcsak az egyesület tagjai, de a megjelent vendégek is nem győzték iránta elismerésüket kifejezni. A legény­egyesület tagjai minden tekintetben derekasan viselték magukat, úgy mint táncosok, de mint vendéglátók is, a kik a jelenvoltakat udvariasságukkal és figyelmükkel elárasz­tották. A pusztító betegségek elleni harcz- ban a világ legkiválóbb orvosai egyesülnek. E betegségek sorában az első helyet az Epi­lepszia (Nyavalyatörés) foglalja el. E bajban szenvedőknek vigaszul szolgálhat azon érte­sülésünk, mely szerint egy magyar orvos e betegség ellen uj és hatékony gyógyító mód­szert alkalmaz, amelyért már a külföld is méltó elismerésben részesítette. Ez orvos Dr. Szabó Sándor Budapest, V. Alkotmány-u. 5; ki készséggel nyújt felvilágosítást mindazok­nak, kik gyógyító módszere segélyével e súlyos bajtól szabadulni óhajtanak, Liba-hus árulás. Jelentékeny üzleti forgalmat csinálnak ma városunkban a liba- hus árulással s miután a liba-hus mérsékelt áron való kiárusítása, az általános husmizériá- nak enyhítésére szolgál, a hatóság a tőle tel­hető módon támogatja azokat, akik liba-hus kimérésére iparengedélylyel bírnak. így az újabb piaczi rendben kivétetnek a viszont- elárusitással foglalkozó aprómarha vásárló kofák közül s mert a levágott libákat kizáró­lag e város területén, e város lakosai között értékesítik, engedélyt nyertek arra, hogy a nagyközönséggel egy időben szerezhessék be levágásra és eladásra szánt áruikat. A csendőri szolgálat ellenőrzése. A közbiztonsági szolgálat hatályosabb ellenőr- zéze szempontjából az utóbbi időben az a terv merült fel, hogy a csendőrök — kik őrszemi szolgálatot teljesítenek a város ut- czáin — ellenőrzési órával láttassanak el. A tervezet szerint minden csendőrbódéhoz —- tehát minden őrszemhez — tartozni fog egy ellenőrző óra és 6 kulcs. Az ellenőrző órát az őrszem hordja magával s mennie kell a városnak azokra a pontjaira, hol a kulcsok kis szekrényekbe lesznek elhelyezve. Hogy pedig ezek a kulcsok csakugyan a szekré­nyekbe vannak-e, ennek vizsgálása képezi az ellenőrző csendőraltisztek feladatát. — A város legszélsőbb s fontosabb pontjain való megjelenés igazolására kulcsok lesznek elhe­lyezve, a Kinizsy-utczai állami iskolánál, Wésselényi-utcza külső végén, Ferencz Jó­zsef laktanyánál, Yágóhidnál, Bányai úti sorompónál, Honvéd-utczai sorompónál, Pe- rényi utczai sorompónál, Kossuth Lajos-utca Eötvös-utca felőli végén, Hunyady-közben, József főherczeg laktanyánál. — Ha az ellen­őrzési órák a most megjelölt pontoknál ke­zeltetnek, elesik az a sok panasz, mely arról emeltetik, hogy csendőrt nem látnak az ut- czán s hogy a város külső utczái őrizetlen maradnak. Fősorozás. Városunk területén a fő­sorozás április 8—9 napjain fog megtartatni. Sor alá jönnek az 1884. 85 és 86-ban szüle­tett hadkötelesek. A népkonyha jótevői. Markovits Sa­lamonná és Markovics Ignáczné úrnők 54 k. gyűjtöttek a népkonyha szegényeinek: özv. Markovits Mihályné 6 kor. Markovits Ig­náczné, Markovits Salamonná, Kovács Leóné 3—3 kor. Kepecs Hermanné, Bakó Ignáczné, Dr, Makárné, Bernáth Lipótné, Varjú Sán- dorné, Sheftely Sámuel, dékey Károlyné, __________________________________5

Next

/
Oldalképek
Tartalom