Heti Szemle, 1907. (16. évfolyam, 1-52. szám)

1907-11-13 / 46. szám

4 „HETI SZEMLE Szatmár, 1907, november 13. Tivadar gk. espevos-lelkész leányával, Mar­gittal Makkosjánosiban. — Nemes András szatmári nyomdatulajdonos november hó 16-án délelőtt V2II órakor vezeti oltárhoz Kaszanitzky Margitkát a turterebesi róm. kath. plébánia templomban. — Papp Aurél helybeli kir. kath. főgimnáziumi tanár vasár­nap délelőtt 11 órakor örök hűséget esküdött Madzsar János takarékpénztári pénztárnok leányának, Irénke kisasszonynak. Az eske- tési szertartást Hámon Róbert püspöki titkár végezte, ki megható beszédet intézett az uj párhoz. A szertartás lélekemelő voltát nagy­ban emelete Mondik Endre tanitó elragadó orgonajátéka és gyönyörű éneke. Az esküvő után fényes nászlakoma volt Madzsar János vendégszerető házánál. — Dr. Dobossy Endre helybeli ügyvéd e hó 18-án esküszik örök hűséget Részteleken Gitta Kornél ottani gör. kath. esperes-lelkész kedves leányának, Ma­riska kisasszonynak. Jótékonyság. Dr. Fibiger Sándor, ung­vári kir. kath. főgimnáziumi hittanár, az ung­vári Gizella-ház kápolnájában egy igen dí­szes, román stilu Jézus sz. szive oltárt saját költségén állíttat. A nemes szív ez újabb adománya nem szorul dicséretre. Nyilvános köszönet. A helybeli kir. kath. főgimnázium Pázmány-konviktusának igazgatósága hálás szívvel mond köszönetét a nyilvánosság előtt is a segélyre szorult tanuló ifjúság nevében méltóságos és főtisz­telendő dr. Kádár Ambrus prelátus-kanonok urnák azon 12000 koronáért, melyet a Páz- mány-konviktus telkének megvásárlására fe­jedelmi bőkezűséggel adományozott. Fizesse meg az Isten, kihez mi buzgón fohászkodunk áldását kérve nagy jótevőnkre. A „Pázmány- konviktus“ igazgatósága. Gyászhir. Mély részvéttel vettük a következő gyászjelentést: Özv. Nagy Imréné, szül. Gyene Ilona úgy a maga mint a test­vérek, a sógorok, rokonok és jó barátok ne­vében is fájdalomtól megtört szívvel tudatja, hogy a leggyöngédebb férj, a forrón szerető testvér és felejthetlen jó barát Nagy Imre aranyosmeggyesi körjegyző, f. évi november hó 10-én déli 12 órakor élete 46-ik, legbol­dogabb házasságának 19-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. A drága halott hamvai november hó 12-én délelőtt 10 órakor fognak az aranyosmeggyesi ev. ref. sirkertbe az ev. egyház szertartásai szerint örök nyugalomra tétetni. Aranyosmeggyes, 1907. november 10. Yirrasszon örök álmai felett az igazi szeretet! Nagy Sándor, Nagy Mariska, férj. Mező Ká- rolyné, Nagy Károly, Nagy Bálint, Nagy Berta Rohay Gyuláné, Nagy Kálmán, Nagy József testvérei. Mező Károly, Rohay Gyula, Erdélyi Kálmán, Erdélyi Gyula, Fóris Gábor, Gyene Sándor sógorai. Nagy Sándorné szül. Peleskey Mária, Nagy Károlyn 3, szül. Rónay Anna, Nagy Bálintné szül. Strohmayer Török Amália, Fóris Gáborné szül. Gyene Mariska, Erdélyi Gyuláné szül. László Vilma sógornői. — ürbányi Gyula beregszászi kir. törvény- széki aljegyző e hó 7-én 10 órakor elhalt. — Vodicska Antal tanítójelölt, Vodicska Imre helybeli építőiparos fia Budapesten meghalt. A boldogult Vodicska Imre miniszteri segéd- titkár testvéröcsese. Megyebizottsági tag. Turterebesen Hofbauer Ignácz nyug. lelkész magyebizott- sági tagnak választatott meg. Tanitóválasztás. A királyházai róm. kath. egyházközség Turóczy Péter pátyodi róm. kath. kántortanitót kántortanitójának választotta meg. A választást a püspök ur O Méltósága megerősítette. Kimutatás a „Pázmány-konviktus“ fel­építésére a mai napig felajánlott összegekről: 1. Méltóságos és ft. Kádár Amb­rus praelátus kanonok ur . 12.000 koj 2. Rónai István plébános . . . 100 „ 3. Diemand Lajos esperes . . 100 „ 4. Pásztor József plébános . . 100 „ 5. Dr. Török István isk. orvos . 100 „ 6. Horváth János birtokos . . . 200 „ 7. Haller Jenő tanár .... 100 „ 8. Dr. Fechtel János tanár 160 „ 9. Bagossy Bertalan tanár . . 120 „ összesen : 12.980 „ Szatmár-Németi, 1907. nov. 12. Rat kötsz ki Pál. Műkedvelő előadás. November 9-én este, mint előrelátható volt, telt ház előtt játszották el műkedvelőink a színházban a nő­egylet árvái javára Labiche és Delacour bo­hózatát a „A perselyt“. Az előadás a legfo- kozottabb igényeket is kielégíthette. Jéger Rózsika, Maróthy Annuska, Varjú Ibolyka és Herman Elluska urleányok, valamint Nagy Vince, Dr. Kőrössy János, Csomay Győző, Kiss Endre, dr. Nagy Géza, Fábián Lajos, Südy Tibor, Török Tibor, Szőllősy Ákos, Mándy Zoltán és Szegedy György urak külön-kiilön és együttesen pompásan össze­vágó előadást produkáltak. Előadás után a tisztviselői társaskör termeiben reggelig tartó tánczmulatság volt, amelyen nagyszámú és valóban nagyon előkelő közönség vett részt. Az uj megyebizottsági tagok. A múlt héten lettek megválasztva az uj vár­megyei bizottsági tagok. A régiek közül so­kan kimaradtak, uj emberek jöttek helyűkbe. Eddig a következő választások ismeretesek: Nagykároly I. kér. Lukácsovics János, Papp Béla (uj), II. kér. Asztalos György, III. kér. Mertz Imre (uj), Csipkés András, IV. kér. dr. Egely Imre (uj), Marián Ferencz (uj). Mátészalka Kovács József, dr. Csató Sándor (uj). Csenger Barkász Gedeon (uj), Molnár László (uj). Fehérgyarmat Luby Géza (uj), Bakó László (uj), Bornemissza Imre, Matolcs Zoltán László (uj), Szabó Károly. Czégény Gulácsy Tibor, Gulácsy Gyula, Kovács Dá­niel (uj). Kispalád id. Pinkóczy Sándor (uj), A ngyalossy Ferencz. Erdőd Dániel Sándor. Krasznabéltek Fugel István (uj). Ombod Székely Mihály. Felsőboldád I jázin Endre (uj). Nagyszokond Jurcsek Béla (uj), Kolb József (uj). Ivirálydarócz Krisztek János. Gé- res Schvarcz Dániel, Launez József (uj). Er- dőszáda Osztodál Jenő (uj), Szaitz Mihály. Nagykolcs Csaba Adorján (uj), Grósz Albert (uj). Szinérváralja Bajnóczy Géza. Remete Farkas János (uj), Szemenyi Olivér (uj). Avasujváros Ferenczy Zoltán (uj), Nagy Bá­lint. Kocsord Leövey Miklós, Radványi An­tal. Vetés Nagy Gyula, Kerekes László (uj). Nagybánya Égly Mihály, Révész János. Sza­niszló Becsky György (uj), dr. Láng György. Genes ifj. Andrássy Jenő (uj), id. Kerner József (uj), Dömötör Elek. Ecsed Lénárd Jenő (uj), Fehér István. Vitka Veress Gusz­táv. Fábiánháza Magyar Endre (uj), Szemán József. Gebe Kállay Ödön (uj), Szűcs Mik­lós. Szamosszeg Soós János (uj), Lányi De­zső. Olcsva Kosa Bertalan, Kállay Ödön (uj). Kántorjánosi Ibrányi János, Elek Imre. Tyú­kod Uray Jenő (uj), Madarassy Gyula (uj), Gyene Gáspár. Porcsalma Erdey István (uj), Német Jenő (uj). Cseke Lengyel József. Ti- szabecs Sántha Kálmán, dr. Gaál Endre, Suta József (uj). Fülesd Nyíri József (uj), Barla Károly, Baka Béla. Zsarolyán Veress László, Fried Dezső. Nagyar Thury Zsig- mond (uj), Nagy László (uj), Bornemissza István (uj). Lázári Kanizsay Jenő, Szom- bathy Ödön (uj). Gacsály Madarassy And­rás, Kiss Mayer, Inczédy Márton (uj). Atya Rácz Elemér (uj), Lázin Tivadar (uj). Nagy- palád Rácz Miksa (uj). Erdőd Rébay Dezső (uj), Dániel Sándor. Madarász Lukács Kon­stantin (uj), Vida Ignácz (uj). Réztelek Tol­nai Albert (uj), Nyikora Demeter, Erdei László. Dobra dr. Pilisy István (uj), A. Gáty Sámuel (uj). Krassó Sinka Lajos, Ferenczy Imre. Középhomoród Klintók Ágoston, Nyisz- tor József (uj). Remetemező ifj. dr. Papolczy Béla (uj), Achim György (uj), Papp Antal. Farkasaszó Milián János (uj), Fásy Gusztáv Alsófernezelv Neubauer Ferencz. Misztótfalu Bálint Imre (uj), dr. Kiss Rezső (uj). Ara- nyosmegyes Jakó Kálmán (uj), Rhédey Ist­ván. Udvari Papp Árpád (uj), Tóth Tibor (uj). Batiz Fényes Elek. Nagynyires gróf Teleky Pál. Sárköz Kölcsey Antal (uj), Ha- dady Gedeon, Sepsy Miklós. A szatmári kér. socialis egyesület f. évi november hó 17-én, vasárnap d. u. 3 órakor tartja meg alakuló közgyűlését, amely alkalomra Budapestről, a központi, kér. socialis-egyesület vezető karából lesz szónok kiküldve. Felfüggesztett körjegyző. Pe'chg Péter dr. nagysomkuti főszolgabíró Banka Gerő nagynyiresi körjegyzőt állásától felfüg­gesztette és oda Sajó Dezső okleveles jegyzőt helyettesítette. Iskolai ünnepély. A róm kath. fiu- népiskola f. hó 5-én szt. Imre napján — mint minden évben, de most a 900 évforduló alkalmával különös gonddal előkészített is­kolai ünnepélyt tartott, amelyen Tóthfalussy Dániel hitelemző megkapó egyszerűséggel rajzolta szt. Imre — az ifjúság védőszentjé­nek — erényeit. A Széchenyi Társulat 25.-ik évi fenn­állását, amint már irtuk, ünnepi közgyűléssel fogja megülni. Ez a jövő évi január első fe­lében lesz s a tervezete a következő: I. El­nöki megnyitó, dr. Boromisza Tibor szatmári püspök, diszelnöktől. II. Ünnepi beszéd, dr. Fechtel Jánostól. III. Vázlatos igazgatói jelen­tés a lefolyt 25 évről, Madarassy Dező igaz­gatótól. IV. Elnöki zárszó, dr. Falussy Árpád főispántól. A közgyűlést bankett követi. Tanitógyülés. Az „Ung-Beregmegyei r. kath. Néptanító egyesület“ november hó 14-ik napján délelőtt 10 órakor Ungváron, a róm. kath. elemi fiúiskola IY-ik oszt. tantermében évi rendes közgyűlést tart. KÉZMÜ- ÉS DIVATÁRU-ÜZLETE S/ATMÁH. DEÁK- rÉR Őszi és téli idényre dúsan felszerelt raktár női szövetek, posztók, czibe- linek, scheviottok és barchetekben. Nagy vászon- és kanavász-raktár. FÉRFI Éö NŐI FEHÉR NEMŰEK.

Next

/
Oldalképek
Tartalom