Heti Szemle, 1907. (16. évfolyam, 1-52. szám)

1907-09-11 / 38. szám

4 „HETI SZEMLE Szatmár, 1907. szeptember 11. szól a dédelgetett Fény e czimhez?) még nem jött felelet. Hallgatni arany, ugye jegyző ur, nagy ur?! (Eszem a bús lelkit.) Hanem él még az Isten, áll a villámos Ég. És hisszük, hogy a büntető nemezis utoléri még Szabó Dezsőt és társait s az le­szen az ő 12-ik órájának 60-ik percze. Az óra lejár; az ég borul; én már látom a nép ítéletét, a nép szava pedig Isten szava: a gonoszok menekvést fognak keresni az utolsó szalmaszálban is, de menekvést találni nem fognak. Jaj a gonoszoknak! — Úgy legyen! Czudar. HÍREK. Szomorú évforduló. Tegnap volt az évfordulója annak a gyászos eseménynek, hogy Erzsébet királynénk gyilkos kezeknek esett áldozatául. A székesegyházban 9 óra­kor ünnepélyes gyászmise volt, melyen a polgári és katonai hatóságok és az iskolák növendékei is megjelentek. A gyászmisét Hehelein Károly praelátus-kanonok mondotta. Főpásztorunk Seregben. A szombat délutáni vonattal érkezett meg főpásztorunk Beregszászba, hogy másnap kiossza a bér­málás szentségét. Nagy örömmel és lelkese­déssel fogadta a város közönsége. Nagy nép­tömeg jelent meg az állomáson, hol Gáthy Zsigmond polgármester fogadta a városi ta­nácsosai és a város nevében talpraesett be­széddel üdvözölte. 0 Méltóságát láthatólag meglepte a szives fogadtatás, mit válaszában meleg szavakkal köszönt meg. Ezután a haran­gok zúgása mellett indult meg a fényes menet, melyet diszes bandérium vezetett. A főpásztor Gáthy Zsigmond polgármesterrel és Hámon Róbert pápai kamarás, püspöki titkárral né­gyes fogaton vonult be a városba. Tisztele­tére a hőhid előtt diszes diadalkapu volt felállítva „Isten hozott“ felirattal. A templom előtt felállított sátorban egyházi ornátusban Forgách János munkácsi prépost-plébános és a helybeli papság fogadta. A bejáratnál fehérbe öltözött iskolás leánykák álltak sor­falat. 0 méltóságát a sátorban Szalag Sándor kerületi esperes üdvözölte. Erre a püspök az Ecce sacerdos magnus hangjai mellett bevo­nult a lourdi kápolnába, áldást osztott, majd átmenve a plébániára, fogadta a tisztelgőket a következő sorrendben: Gör. kath. egyház, ev. ref. egyház, izr. hitközség vármegye, kir. törvényszék, m. kir. pénzügyigazgatóság, kir. ügyészség, városi tisztikar, főgimnázium, áll. isk. tanító testületé, róm. kath. egyháztanács és énekkar. Öméltóságának minden egyes küldöttséghez volt néhány lekötelező nyájas szava, a melyek a találkozás perceit felejt- - hetetlenekké tették. Autonómiai képviselő. Véescy József báró elhalálozása folytán szükségessé vált a szatmár-máramarosi választókerületben uj autonómiai képviselőt választani. A szavazá­sok a szabályzat által előirt módon megej- tetvén, mintegy 1600 szavazattal az elhunyt nemes bárónak legidősebb fia, báró Yécsey László választatott meg. Jubileum. A szálló idő legszebb virá­gait a hasznos munka mezejére hinti; a visszatekintő hála e virágokat koszorúba fonja, hogy diadallal ünnepelje az érdemet. Ilyen lélekemelő örömünnepe volt szeptember 8-án Szaniszló községben dr. Szentgyörgyi Jordán Károly apát-plebánosnak, az orsz. kath. tanügyi tanács elnökének. — E napon volt 30 éve, hogy szaniszlói plébánosnak installáltatott, — 30 év ugyanegy állásban, ugyanegy községben már magában egygyé forrasztja a nép és lelkipásztor szivét, ámde maradandó alkotásokban oly tevékeny, hívei javát oly önzetlenül munkáló élet szükség­képen a hódoló nagyrabecsülés és ragaszkodó szeretet érzelmeivel csatolja a hitközséget lelkészéhez. Ez az együttérzés fenségesen szép ünneplésben nyilvánult, melynek fényét emelni eljött dr. Serig Károly vármegyei fő­orvos, Ember Károly lovag, a kath. tanügyi tanács világi elnöke, Simon József budapesti főgimn. tanár, a kerületnek csaknem minden lelkésze s számosán az ünnepelt tisztelő, szerető paptársai közül. — Délelőtt 10 órakor a plébánia körül zsibongó, lelkesült nép ne­vében a községi orvos üdvözölte a derék lelkipászt rt és átnyújtotta neki híveinek ajándékát, egy művészettel cizelált arany- kelyliet. Aztán ünnepi ruhás gyermekek, hajadonok körmenete kisérte a templomba, miközben a harangok zúgását tulzengte a nép öröméneke: „Jó atyánkért esdekliink, tartsd meg Isten őt nekünk!“ . . . A tem­plomban az ünnepelt azonnal a szószékre lépett s a csordultig telt szív lázas örömével emlékeztette híveit 30 éves múlt küzdelmeire, diadalaira. Emlékező aggastyánok szemébe köny szökött, az ifjú nemzedék kipirult arc­cal csüggött lelkiatyja ihlett alakján. Majd Te Deum és infulás mise következett teljes assistentiával. A plébánián elsőnek a község képviselőtestülete tisztelgett; a félszáz főnyi üdvözlő sereg szónoka a református lelkész volt, ki a tisztelet és nagyrabecsülés szokat­lan meleg hangján köszöntötte a jubilánst. Aztán a községi jegyző nyújtotta át szép beszéd mellett a községi gyűlés jegyzőköny­vét, mely a plébános érdemeit s hívei hálás ragaszkodását megörökíti. Most Ember Ká­roly lovag üdvözölte a jubilánst, miirt a kath. tanügy hivatott vezérét, kinek nevét az or­szág minden tanítója tisztelettel említi. Az ünnepelt minden köszöntésre legott kedvesen válaszolt s midőn saját egyháztanácsa üdvö­zölte, szavak helyett 500 koronát adott a szaniszlói iskola dusabb felszerelésére. A fé­nyes ebéden az egyre érkező illusztris ven­dégeken kívül részt vett Szaniszló község egész intelligenciája. Az ünnepelt mindenek­előtt főpásztora, a jóságos püspök s kegyura, gróf Károlyi József éltetésére emelt poharat, aztán vendégeit, híveit üdvözölte, kik úgy őt, mint örömében osztozó testvéreit elhalmozták ragaszkodásuk, őszinte tiszteletök jeleivel. Szabadságolt tanár. Lelióczky József, a kir. kath. főgimn. tanára szept. 1-től kez- dődőleg hat hónapra szabadságot kapott, mely idő alatt családjával együtt Budapesten fog tartózkodni. Hymen. Kovács Sándor helybeli kir. törvényszéki kiadó jegyet váltott Máramaros- szigeten Römer Frigyes nyug. kir. erdőmester leányával. Herminával. — Nemes András hely­beli nyomdatulajdonos jegyet váltott özv. Kasza- nitzkxj Ferencné csongrádi földbirtokosnő leá­nyával, Margittal. Kató Lajos helybeli pékmes­ter jegyet váltott Nagy Gusztáv nagy károlyi polgár leányával, Erzsikével. — Zober József m. kir. honvédzenekari őrmester jegyet vál­tott Mar kavics Matilddal. — Ifj. Grundböck István nagybányai városi mérnök e hó 15-én esküszik örök hűséget Adán Burtik. Győző bácsmegyei főorvos leányának, Irénkének, — Dr. Barathy Béla szilágymegyei földbirtokos e hó 14-én tartja esküvőjét Ó-Pályiban özv. Teleky Sándorné úrnő leányával Erzsikével. — Kertész Jenő ungvári m. kir. csendőrhad­nagy jegyet váltott&jjisísaA Gizivel Szobrán- czon. — Varga Géza Ungvárról jegyet váltott Melles Emil budapesti apát-plébános leányá­val, Bertával. — Berey Károly helybeli kir. állampénztári tiszt tegnap esküdött örök hű­séget városunkban Horváth János nyug. cs. és kir. százados leányának, Erzsikének. Az egyház áldását Zahoránszky István alapítvá­nyi főkönyvelő adta az uj párra. Áthelyezett tanárok. A vallás és közoktatási miniszter He’ger Ferencz lőcsei kir. kath. főgimnáziumi, Károlyi József dr. zalaegerszegi állami főgimnáziumi és Besse Dávid losonci állami főgimnáziumi rendes tanárokat a beregszászi, Szendrei Zsigmond makói állami főgimnáziumi rendes tanárt a munkácsi, Hubertus Sándor nagybányai állami főgimnáziumi rendes tanárt a lugosi állami főgimnáziumhoz helyezte át. Lukácsiu halálán van. Belényes uj képviselője, Lukácsiu László, kit a múlt hé­ten választottak meg, rendkívül nagy beteg, halálát minden pillanatban várják. A kor- tesutakon elhütögette magát s most a meg­szerzett mandátumért életével fizet. Gyászhir. Mellau Mihály 74 éves ko­rában Csanáloson elhunyt; 8 gyermek, 42 unoka és 17 dédunoka gyászolja a megbol­dogultat (köztük 2 pap unoka), ki Csanálos- nak közügyeiben mindig vezérszerepet vitt, s ki takarékos és okos gazdálkodásnak ritka szép példáját adta, amennyiben minden gyer­mekének egy-egy birtokot tudott juttatni Csanáloson. Áldás hamvaira ! Megakadályozott installáció. Emlí­tettük, hogy Szabó János szamosujvári püspök Hozás János szetmári gimnáziumi tanárt Hi- degkutra g. kath. plébánosnak nevezte ki. Hozás János a kinevezést elfogadta s a szat­mári hittanári állásáról lemondott. Hozás múlt vasárnap akarta magát a hidegkúti plébániára bevezettetni s e célból Nyisztor János kér. esperessel megjelent a községben, de a hívek kereken kijelentették, hogy nekik Hozás János plébánosnak nem kell s a temp­lom kulcsának átadatását megtagadták. Hi­ába lépett közbe az esperes, hiába kapacitálta a híveket Barbul László tekintélyes földbir­tokos, a nép hajthatatlan maradt, úgy, hogy Hozás Nyisztor esperessel dolgavégezetlenül volt kénytelen a községből távozni. A hideg­kútiak ezbn renitens eljárása nemcsak a legnagyobb fokú tiszteletlenség püspökük el­határozásával szemben, de érthetetlen is. Ennek az eljárásnak csak akkor volna ér­telme, ha a hivek ismernék Hozás Jánost s az ő személyében elitélendő vagy kárhozta­tandó tulajdonságokat fedeztek volna fel. De a hivek Hozás Jánost nem ismerik. Ismeretlen egyénnel szemben pedig ki, amellett kitűnő pap is, az ily eljárás valóban indokolatlan. Hisszük, hogy a község vezető embereinek végre is csak sikerülni fog a népet felvilá­gosítani s a múlt vasárnapi méltatlan eljá­rásáért elégtételt fognak adni Hozás Jánosnak. Egyházmegyei hir. Ő Méltósága a püspök ur Tóth József szentszéki tanácsos, képezdei tanárt székesegyházi hitszónoknak nevezte ki. Knauer Sándor segédlelkész a nagymajtényi plébánia ideiglenes adminiszt­rálásától felmentette. Uj theologiai tanár. Dr. Hadzsega Gyula sátoraljaújhelyi gk. segédlelkész az ungvári papnevelő intézethez theologiai tanárrá neveztetett ki. Gyászhir. Ifj. Bottyán Antal építész szombaton délelőtt hosszas szenvedés után városunkban elhalt, Igen tisztességes, jóravaló fiatal iparos volt, kit általában minden kör­ben becsültek. Temetése hétfőn délután volt rendkívüli nagy részvét mellett, a szertár-

Next

/
Oldalképek
Tartalom