Heti Szemle, 1907. (16. évfolyam, 1-52. szám)

1907-07-03 / 27. szám

Szatmár, 1907. julius 3. 3 Kölese. Hámon János r. k. lelkész, Técső. Jörg Endre kir. aliigyész, Temesvár. Dr Kas- say Károly orvos, Beregilosva. Dr Kozányi Zsigmond ügyvéd, Halmi. Lengyel Károly temetkezési intézet tulajdonos, Szatmár. Lu­pán Miklós g. k. lelkész, Kisbánya. Orosz Alajos kir. kath. fógimn. tanár, Szatmár. Pap Endre g. k. lelkész, Láposbánya. Pé- teiffy Lajos keresk. min. tanácsos, Budapest. Dr. Tyrman József főtörzsorvos, Temesvár. Vajay Endre áll. épit. hiv. főnök, Nyíregy­háza. — Régi osztálytársak : André Károly pénztáros, Szatmár. Dr Láng György orvos, Szaniszló. Kölcsey Zoltán földbirtokos, Tu- nyog. Szagmeister György kjegyző, Vasm. Sereghy Jenő g. k. lelkész, Zemplénm. Első mise. A vasarnap felszentelt uj áldozárok közül Ettinger János hétfőn reg­gel egész csendben tartotta meg első misé­jét a Jézustársasági atyák kálvária templo­mában. Manuductora Fosztasz Elek kir. kath. főgimnáziumi tanár volt, ki az uj misés és szüleinek tiszteletére délben a kath. kaszinó­ban ebédet adott. Monográfia. A váró . i monográfia szer­kesztő bizottsága dr. Vajay Károly polgár- mester elnöklete alatt tartott ülésben a várost érdeklő részt a következő fejezetek alá so­rozta : I. Szatmár-Németi szab. kir. város közigazgatása a régelmultban. II. Ugyanaz szab. kir. városi jellege óta. III. Ugyanaz a jelenkorban. IV. Szatmár-Németi szab. kir. város mint birtokos. Gazdasági és pénzügyek. VI. Villám világi tási berendezkedés. VII. Csa­tornázás és vizvezeték. Megbízta továbbá a bizottság dr. Vajay Károly polgármestert, Ferencz Ágoston tanácsjegyzőt és Fvrenczy János lapszerkesztőt, hogy a befolyandó dol­gozatokat egyöntetűen állítsák össze és ren­dezzék. Körorvosválasztás. Aáron Sándor dr.-nak vármegyei főorvossá történt kinevez- tetése folytán üresedésbe jött Nagykárolyban az I. számú körorvosi állás, mely választás utján a múlt hó 27-én lett betöltve. A válasz­tást Madurassy István főszolgabíró vezette. Schőnpflug Béla dr. tiszti orvos választatott meg. Gyászhir. Glatz György, a szatmári gőzmalom társulat egykori igazgatója, 62 éves korában Budapesten elhunyt. — Kerekes Sán­dor, Kerekes Dániel ismert iparos 19 éves fia, junius 25-én, hosszabb szenvedés után elhunyt. A társadalomtudományi társaság dr. Czirbusz Géza volt nagy károlyi kegyesrendi tanárt, ki hasonló minőségben jelenleg Te­mesváron működik, a minap tagjai sorába választotta. Az iskolatestvérek bécsi intézetében fényes ünnepély volt junius 30-án. 50 éves jubileuma annak, hogy az iskolatestvérek Ausztriában letelepedtek. A volt növendékek nagyszámban jelentek meg minden vidékről. Többen jöttek Magyarországból is, ezek közt az első s eddig egyetlen magyar pap, ki az iskolatestvéreknél nevelkedett, Csókás Vidor dr. Az ünnepélyt istentisztelet nyitotta meg, azután volt matiné s végre bankett. Uj templom. A debreczeni görög katholikus egyházi tanács ez évben őszszel két tornyu szép templomot építtet, melynek alapkő letételére Firczák Gyula munkácsi püspök fog elmenni. Érettségi vizsgálatok. Az ev. főgiin- gimnáziumban az Írásbeli vizsgálatokon egy tanuló elbukott, ki az egész vizsgálatot két hó múlva leteheti. Szóbeli vizsgálatra bocsá­tottak 45 tanulót, kik közül 9 egy tárgyból két hó múlva javító vizsgákra lett utasítva, igy az érettségi vizsgálatot 36 tanuló állotta ki eredménynyel, kik közül 9 jeles, 9 jó, 18 egy­szerűen érett. Jelesek: BunnaIstván, Csépke Zoltán, Goldstein Herman, Herskovics János, Nagy Ernő, Tereli Géza, Varga Gyula, Vince Elek, Zsiirger Imre, jók : Barta Károly, Gut- mann Lajos, Hirsch Miklós, Izsák Ede, Su­lyok Ferencz, Szálkái Pál, Szatmári Károly, Széli György, Varga Gusztáv, érettek : Ba­logh Sándor, Bartha József, Blum Ede, Dem- jén Sándor, Erdélyi Ferencz, Fórizs Endre, Gyene Zsigmond, Kacsó Elek, Kalocsai Géza, Keresztszeghy Zoltán, Kovács Károly, Mándy Zoltán, Nagy József, Papolczy Olivér, Stre- leczky Sándor, Szabó Miklós, Tereh Bálint, Törzsök Károly. A vizsgálatokon dr. Erdős József debreczeni theol. tanár és a kormány képviseletében dr. Major Károly gyöngyösi állami gimn. tanár elnököltek. Képesített polgári iskolai tanítónők. A vizsgálaton elnök volt dr. Lessenyey Fe­rencz, apostoli protonotárius, prelátus-kano- nok, egyházmegyei tanfelügyelő, társelnök dr. Vangel Jenő, budapesti polgári iskolai igaz­gató, egyetemi magántanár, mint miniszteri biztos. Szakbiztosok valának : Ratkovszki Pál, főgimnáziumi igazgató és dr. Fodor Gyula főgimn. tanár. A mennyiségtan és természettu­dományi szakhói oklevelet nyertek : Baumli Ka­talin Apparitia, Eckerdt Ilona, Mácsai Ilona, Melker Margit, Nagy Mária Bertilla, Pákay Erzsébet, Petruska Katalin Margit, Szilasi Anna Emerita. A nyelv és történettudományi szakcsoportból oklevelet kaptak: Csuvara Mária Immaculata, Fekete Hermin, Kovács Mária, Nedermann Anna Benedicta, Orosz Ilona, Osváth Eszter, Pákay Ida, Rottár Mária Le­ona, Sámuel Ilona, Szabó Mária Carola, Tie- fenthaler Etelka, Zsámba Etelka Doloria. Tízéves találkozó. A 10 év előtt vég­zett érettségesek a kir. kath. főgimnázium­ban tegnap délelőtt találkoztak. Miután a kápolnában misét hallgattak, a tanárokat és az igazgatót üdvözölték, este a Kossuth-kerti kioszban vacsorát rendeztek, melyen a taná­rok is megjelentek. Az első tósztot Varga József ungvári segédlelkész mondotta Rat­kovszki igazgatóra, a másodikat dr. Brüder orvos dr. Fechtel Jánosra. Úgy az igazgató, mint dr. Fechtel szeretettel válaszoltak. — Beszéltek még Székely Endre, Demkő Sán- eor, stb. A társaság vidám hangulatban ma­radt együtt s 5 év után ismét találkozik. Automobil-szerencsétlenség. Mára- marosszigeten Geyer János csendőrkapitányt, aki szemleuton volt, súlyos szerencsétlenség érte. Amikor ugyanis Ökörmezőről Bereznára hajtatott, egy automobil jött vele szembe, amitől lovai megvadultak s a csendőrkapi­tány kocsijából egy harmincz méternyi mély szakadékba zuhant, ahol súlyos sérülést, va­lószínűleg koponyacsonttörést szenvedett. Eszméletlen állapotban szállították Márama- rosszigetre. Jóváhagyott nyugdíj. Özv. ifj. Berky Istvánnénak a városi közgyűlés annak idején 240 K özvegyi évi ellátási dijat szavazott meg. Ez ellen id. Berky István fellebbezéssel élt. Most a közigazgatási bíróság ezt a felleb­bezést elutasította s a nyugdíj megszavazását jóváhagyta. Fizetésrendezés. A kir. tanfelügyelő­séghez napról-napra tömegesen érkeznek a felekezeti tanítók államsegélyeinek és az ál­lami tanítók emelt fizetéseinek utalásai. Uj óvodák. A vallás és közoktatásügyi miniszter a folyó évben Érendréd, Mezőpetri és Géres községekben megfelelő államsegély ..HETI SZEMLE“ ___ kilátásba helyezésével rendszeres óvodák szervezését tette lehetővé. Az állások betöl­tésére vonatkozó pályázatot már meg is hir­dette. Képesítő vizsgálatok. A prot. felső leányiskolában a vizsgálatokon hatvanhétén nyertek elemi iskolai tanitónői oklevelet. A képesítettek nevei a következők: Arányi Aranka, Bakó Ilona, Bakó Margit, Béres Má­ria, Beniczky Gizella, Csausz Etelka, Csáky Ilona, Dávidovics Berta, Debreczeni Julia, Erdős Erzsébet, Fencz Mária, Fodor Etelka, Francziszty Etelka, Halmi Irma, Herendi Vilma, Herepei Klára, Illés Aranka, Kaszás Etelka, Katona Margit, Káringetz Julia, Kis Franciska, Kiss Irén, Kovács Katalin, Kulin Margit, Kolozsváry Ftelka, Kőrösmezei Teréz, Köntzey Margit, Lányi Erzsébet, Lázár Má­ria, Liebermann Gizella, Linder Gizella, Lukács Hona, Lukács Katalin, Lovass Lenke, Markovics Ida, Meskó Jolán, Messzik Ilma, Meislinger Gizella, Móga Georgina, Nagy Irma, Nemes Mária, Oláh Margit, Orbán Mária, Papp Karola, Pap Mária, Perlmutter Irén, Polcz Gizella, Reiter Regina, Rothstein Izabella, Sáfár Erzsébet, Sarkadi Ilona, Séra Ilona, Sikolya Ilona, Simon Mária, Schön­berger Viktória, Szaleczky Irma, Szabó Pet­ronella, Szatmáry Erzsiké, Szentiványi Ilona, Tar Gabriella, Tóth Erzsébet, Tóth Katalin, Ujvárossy Ida, Wallesz Ilona, Váczy Jolán, Telek Irén, Uray Erzsébet. Az ipar kiállítás kitüntetettjei. A nagy­károlyi iparikiállitásnak a debreczeni keres­kedelmi és iparkamara által kiküldött bíráló­bizottsága, Gelléri Mór kir. tanácsos, az „Országos Ipartestület'4 elnökének elnöklete alatt bírálta meg a kiállított tárgyakat. A bíráló bizottság Ítélete a következő : I. Az országos iparegyesület ezüst érmét kapták : Bálintffy József,. Ferenczy Lajos, Orosz Ist­ván, Grieszháber Albert, Papp László, Orosz János, Steiger János, és Vadnay György. II. A debreczeni kereskedelmi és iparkamara ezüstérmét kapták: Kovács Lajos, Fábián, Béla, Grósz nővérek, Szikszay Kálmán, Pu- cser István, Valuka Antal, Drágus István, Lukácsovics János, Tóth Pál, Miks József, Hermann Samu, Kihán Sándor, Janitzky György, Marián Gyula. Rencz Kálmán, Kern Antal, Fáff János. III. Az országos iparegye­sület bronzérmét kapták : Varga József, Ká- rászi Lajos, Hauffel Sámuel, Meszesi Ferenc, Czier Ignácz, Papp Imre, Debreczeni József, Makranczi Ignácz, Nágele Ferencz, Szendrei Viktor, Hancsis Illés, Farkas István, Nágele Ignácz, Akkerman Antal. IV. Kiállítási érmet arany oklevéllel kaptak: Petruzsán Mihály, Hankler Pál. Schnell Károly, Hájek Ferenc, Pengász Erzsiké, Asztalos Ferencz, Fleisz Erzs.ke, Ujfalussyné, Klein Ferencz, Török István, ifj. Schell József, Csendes Antalné, Somossy Miklósné, Griszháber Mariska, Má- jerhoffer József, Kodácsi Miklós, Poszet Márton, Putovics Ferencz, Kapossy Lajos, Komódi Lajos, Hintalan Mihály, Schmidt Ede, Csókás László, Ember László Csontos Ignácz, EVtser János, Kun Ármin, Timkó József, Sipos István, Szabó István, Czutring Bernát, Juhász Imre, Debreczeni László, ifj. Csapó Endre, Pásztor József, Czeha Ferenc. Gerőcs János. V. Kiállítási érmet ezüst ok­levéllel kaptak: Madách Mihály Evert Jakab, Gindele János, Katz Mórné, Lukács Mariska, Csorba Erzsébet, Fleisz János, Berényi László, Matesz János, Asztay István, Né- methy Sándor, Wagner Mária, Kacsó Erzsé­bet Sinka Mihály, Komáromy István, Soós Zsigmond Fekete György, ifj. Torna Pál,

Next

/
Oldalképek
Tartalom