Heti Szemle, 1907. (16. évfolyam, 1-52. szám)

1907-05-01 / 18. szám

4 HETI SZEMLE Szatmár, 1907. május 1. özv. Benitzkyné, Jármi Ágoston Árpádné, Józsefháza Mály Izabella, Kjánosi Dani Emi­lia, Keér Nagy Ambrusné, Királydarócz Cseh Ilona, Kisar Görömbey Ilona, Kismajtény Mangu Gizella, Kismajtény Bene Kálmánná, Kocsord Jakab Katalin, Költő Petőné, Kölese Bocskay Kornélia, Kömörő Fazekas Ágnes, Kőszegremete özv. Szintayné, Kr.-Béltek Zaveczkyné, Krassó Reményi Erzsébet, Kr.- szentmiklós özv. Katóné, Lázári özv. Soósné, Misztótfalu Steigei Anna, Nagyar Kondor Julia, N.-Dobos Kallós Etel, N.-Ecsed Pápay Teréz, N.-Gécz Koós Berta, N.-Kolcs Bura Erzsébet, N.-Majtény Ludescher Anna, N.- Palád Krausz Gizella, N.-peleske Novák Gizella, N.-szokond Molnár Jolán, Nántü Iván Kálmánné, Ny.-csaholy Fekete Mária, Ny-vasvári Mulegáné, Ny.-megyes Henye­iné, Olcsva Tolvaj Julia, Olcsvaapáti Bereczky Ida, Opályi Jelenik Jánosné, Óvári Szabó Erzsébet, Ököritó Szoncseri Gizi, Panyola Lányi Berta, Papos Török Ilona, Parasznya Borsi Ilona, Penészlek Csernusz Viktória, Patóháza Marosánné, Porcsalma Fássy Etel, Pátyod Less Jánosné, Remetemező Böhm Lujza, Réztelek Berezsákné, Reszege Fekete Teréz. Sályi Király Jolán, Sándorfalu Czin- czásné, Sárköz Brunner Teréz, Sárközujlak Heffner Etel, — Sz.-Berkesz Kolozsvári Ka­talin, Szamosszeg Kosa Mária, Szinfalu Krémer Ilona, Tiszabecs Terjéky Anna, Tő- keterebes Dittrich Ilona, Tyúkod Henterné, Udvari Bodorné, Vállaj Tempfli Ilona, Tu- nyog Brunyitai Erzsi, Vámfalu Vajda Ágnes, Vetés Novák Erzsébet, Vezend Jordánné Szuhányi V., Vitka Kocsis Julia. Sz.-Zsa- dány Kovács Julia, Lacfalu Papp J.-né, Lippó Ilosvay J.-né, Oláhgyürüs Nyisztor Anna. A papnövendékek ünnepélye. Fé­nyesen sikerült örömünnepélyt rendezett va­sárnap d. e. 11 órakor szent Imre herczeg születésének 900-ik évfordulója alkalmából a papnövendékek Szent Alajos-Társulata. Az ünnepélyen megjelent püspök ur Ó Méltósá­gán s az intézet elüj áróságán kívül a hely­beli papság s a városi előkelőség nagy része is. — A vendégek között foglaltak helyet Hehdein Károly és Pemp Antal praelátus kanonokok, Szabó István praelátus, püspöki irodaigazgató, Hámon Róbert püspöki titkár, Vajay Károly dr. polgármester, Jékey Károly t. b. főkapitány, Bodnár György kir. tanfel­ügyelő, Kovács Gyula dr. igazgató, Kertészffy Gábor pénztáros, Schäfer Jakab házfőnök, An­tal Sándor dr. főügyész, Haraszthy Béla dr. ügyvéd, Lovász Győző és mások. — Az ün­nepély kettős jellege a szebbnél-szebb énekek és szónoklatok harmóniájában nyilvánult, melyek nemcsak arról tanúskodnak, hogy az ünnepélyt rendezők katholikus papnövendé­kek, — kik szent Imre erényeit óhajtják kö­vetni, hanem arról is, hogy keblükben ma­gasan lobog a hazafias érzelmek lángja is. Láng Pál IV. é. h. h. örömmel és lelkesedve nyitotta meg az ünnepélyt, melynek rende­zésével, — mint mondá — az volt a czélja a Szent Alajos-Társulatnak, hogy szent Imre herczeg születésének 900-ik évforduló­ján felújítsa az Árpádház első liliom hajtá­sának emlékét s megtanulja tőle, hogyan lehet erényvirágokat gyűjteni s a hazát igazán szeretni. — Az „Iste Confessor ...“ kezdetű hymnusz eléneklése után Patay Ist­ván III. é. h. h. tartotta meg szabadelőadá­sát az erényről. — A mély gondolatok meggyőzően hatottak a jelenlevőkre, az ügyes fordulatok pedig az elismerés tapsait szerezték meg a derék előadónak. Majd ismét egy dal szent Imréről emelte fel a lelkeket, hogy Sepsy Béla Márton IV. é. h. h. ünnepi beszédje annál nagyobb hatást gya­koroljon a hallgatókra lelkesítő, buzdító, de emellett észhez is szóló tartalmával, melyet a remek előadás valódi szépségében tüntetett fel. — Molnár Károly alkalmi ódáját sza­valta még el nagy lelkesedéssel és igen helyes hangsúlyozással Bujdos Balázs I. é. h. h. a záróbeszéd előtt, melyben Vári La­jos IV. é. h. h. mondott hálás köszönetét püspök ur Ő méltóságának s a többi vendé­geknek megjelenésükért, melylyel az ünnepélyt fényét s jelentőségét emelni kegyesek vol­tak. — Közben a Sepsy Béla Márton által betanított gyönyörű ének szárnyán szállt vissza a jelenlévők lelke a múltba, „mikor még virágos kert vala, hires Pannónia.“ Az „Egek magas jelöltje ..“ kezdetű Mária ének befejeztével különösen Diczig Béla VIII. o. t. növ. pap iránt érdeklődtek a magas ven­dégek, aki solo-részleteket énekelve nyerte meg kellemes tenor hangjával a felhangzott tapsokat. Az ünnepély utolsó pontja után püspök ur ü méltósága örvendeztette még meg „az ő kedves fiait“, midőn kijelentette, hogy amilyen reménységgel jött hozzájok, épen olyan megelégedéssel és örömmel tá­vozik s csak arra kéri őket, hogy ne ma­radjanak a „virágzó fa“ állapotában, hanem gyümölcsözzenek is, mint szent Imre. Te­remjék meg azokat az erényeket, melyekről oly lelkesedve beszéltek és énekeltek, hogy mindig fokozott örömmel látogathassa meg őket. A buzdító szavakat főpásztori áldás, ezt pedig a „Szent az érzet . . .“ kezdetű ének követte. S ezzel véget is ért a kedves örömünnepély, melynek rendezésében Bakkay Kálmán dr. tanulmányi felügyelő, theologiai tanárnak jutott ki az oroszlánrész, aki mint a Szent Alajos-társulat védője, fáradhatlan buzgalommal működött kézre, hogy Szent Imre emlékét minél fényesebb ünnepély te­gye eltörölhetlenné a jelenlévők lelkében. Első áldozás. Lélekemelő ünnepély foly le vasárnap reggel a székesegyházban. Az első áldozok járultak az Ur oltárához. Öröm volt látni az apró sereget amint ün­nepi díszbe öltözve, a leányok fehér ruhában koszorúkkal, a fiuk választékos öltözetben, az előre begyakorolt rendben végezték teendő­iket. Hehelein Károly praelátus kanonok mon­dotta a szent misét, ugyanő tartott oktató beszédet a gyermeksereghez. A templom szorongásig megtelt közönséggel. Ott voltak a szülők és rokonok, hogy gyönyörködjenek az apróság boldogságában. Áldozás után reg­gelivel látták el a fiukat Hehelein Károly pra- elátus-kanonoknál, a leányokat a zárdában. A fiuk 62-en, a leányok 68-an voltak. Búcsú Szaniszlón. A templom, a plé­bánia feketébe vonva. Búsan szólnak a haran­gok. Gyászol, édes anyját siratja a lelkipásztor, ő és nagy nyája is. Ámde, ha van a vigíliá­nak ünnepe, az adventnek karácsonya, a nagy­pénteki délutánnak húsvéti hajnala, 2 hét után Szaniszló bánatát is felcseréli az öröm, a temetés napját a búcsú napja. Ünnepi díszébe öltözik a templom, a plébánia. Örömről beszél­nek a harangok. Ünnepel a pásztor és ünnepel nyája. Erre az örökös ünnepre eljön a kerü­let papsága, sz. György templomába gyűl az egész vidék is. Reggel szentségkitételes mise volt. A szentbeszédet Körösi Károly kálmándi káplán mondotta. Szentgyörgyi Jordán Károly dr. apátplebános sub infula végezte a nagy­misét Hrabovszky István sz. sz. ülnök diáko- nus, Moldován Endre plébános sdiákonus, Rónai István plébános librifer, Emi János lelkész pásztorálista, Körösi Károly infulista, Rónai János caerim. stb. plena assisztenciá- val. A kóruson a mezőteremi és a szaniszlói egyesitett dalárda foglalt helyet. Schwegler Ferencz ügyes dirigálása, Soltész J. szaniszlói kántor pontos orgonakisérete mellett Heinrich F. duros miséjét az ünnep magasztosságához méltóan adták elő. A tenor-szólókat Wulschitz Pál teremi tanító, a basszusszólókat Székely Gyula káplán énekelte. Az apátplébános gaz­dag asztalához ültette paptársait és Szaniszló előkelőségét. Klasszikus toasztokban emelte poharát a püspök ur Öméltóságára, a kegyurra, vendégeire, nemkülönben a kerület távollevő lelkipásztoraira. A jókedv emelésére sok csat- tanós beszéd hangzott el, de különösen emlé­kezetes marad az érkeserüi lelkésznek és Rónai István csanálosi plébánosnak a dikeziója. így folyt le a nagykárolyi kerület első búcsú- ünnepe. A nöegylet köszöneté. A jótékony nőegylet részére Morvái Jánosné és Ruprecht Sándorné úrnők ivén adakoztak : Dr. Kelemen Samuné, dr. Neuburg Gyuláné 3—3 K-át Riedl Károly né, Sneider Jánosné, Ujfalussyné, Szabó Jánosné, Nagy Endre, Orosz Alajos, Fuchs Bertalanná, Faragó Lajosné, Szőke Béla, Ruprecht Sándorné, dr. Mayer Józsefné, Rotbart Józsefné 2—2 K-át, Jun Róza, Né­meth Józsefné, N. N., Blatniezky Dezső, Er- délyiné, Pártos Samuné, Molnár Henrikné, Frank Mihály, Darvas Sámuelné, Udvar­helyi Pálné, Kaufman Dávidné, Somogyiné, Winkler Ferencz, özv. Tóth Józsefné 1—1 K-át. Többen 4 K 80 fillért, mely kegyes adományokért fogadják az adakozók, az el­nökség köszönetét. — Ugyancsak itt mond köszönetét a nőegylet elnöksége Bertha Ká- rolynénak, ki egy koszorú árát 23 K-át ado­mányozott a jótékony nőegyletnek. Edison színház. Ma, május 1-én kezdi meg előadásait az Edison villamos színház, mulattató, tanulságos és érdekes előadásokat ígérve a közönségnek. Az előadás minden nap este 7 órakor lesz a Vigadóban és 10 óráig tart. Hetenkint kétszer műsorváltozás. Az első előadások után érdemileg is meg fogunk róla emlékezni. A Gizella-ház kibővítése. Ungvár kiváló tan- és nevelőintézetének épülete, a Gizella-ház, a nyár folyamán kibővítést nyer. Az udvarban levő földszintes részre emele­tet építenek, azonfelül az egész épület víz­vezetékkel fog elláttatni. A mintegy 13,500 K-ba kerülő építkezést az egyházmegyei hatóság már engedélyezte. A vörös kereszt-egylet közgyűlését szombaton délután tartotta meg városháza tanácstermében dr. Vajay Károly polgármester elnöklete alatt. A választmány által tett javas­latokat a közgyűlés elfogadta s tiszteletbeli elnökké dr. Falussy Árpád főispánt s nejét, elnökké dr. Vajay Károlyt, alelnökké Veré- czy Antalt, pénztárossá Radó Bertalant, or­vossá dr. Kölcsey Ferenczet, gondnokká Bö- lönyi Lászlót, jegyzővé Ferenc Ágostont, a női választmány elnökévé dr. Kölcsey Fe- reneznét, alelnökké Uray Gézánét választotta meg. Radó Bertalan pénztárosnak a felment­vényt megadta, néh. Meszlényi Gyula, gróf Hugonnay Béláné alapitó tagok és Pap Géza elnök emlékét jegyzőkönyvileg megörökítette. Uj gazdasági szaktudósitók. Dará­nyi Ignácz földmivelésügyi miniszter, Szat- márvármegye területére újabban, járásonként a következőket nevezte ki gazdasági szaktu­dósitók gyanánt: Uray Lajos tyukodi, Kiss Mayer gacsályi lakosokat a »sengeri járásban. — Rébay Dezső erdődi és Benkő Fülöp kir­t

Next

/
Oldalképek
Tartalom