Heti Szemle, 1907. (16. évfolyam, 1-52. szám)

1907-05-01 / 18. szám

HÍREK. Elhunyt püspök. Winkler József czim- zetes püspök, a nagyváradi káptalan nagy­prépostja, kinek Nagybányán tett jótékony alapítványáról csak nem régen emlékeztünk meg, rövid betegség után Nagyváradon el­halt. Vármegyénkben, Nagybányán született 1821. febr. 17-én, 1844-ben szentelték áldozó­pappá, egyideig plébános volt, de már 1861- ben kanonok lett, 1890-ben Sardicai válasz­tott püspök, Nogáll halála után a káptalan nagyprépostja. Aranymiséje alkalmából Nagy­várad és Nagybánya városok díszpolgáruknak választották. Jótékony adományai már ak­kor meghaladták a millió koronát. Pár nap­pal halála előtt még a szentszéki gyű­lésen elnökölt. Másnap meghűlt, torokbajt kapott s múlt hó 23-án délután V20 órakor meghalt. Uj ezredes. Ő felsége a király Donka József cs. és kir. őrnagyot, a helybeli zász­lóalj parancsnokát alezredesnek nevezte ki. Felmentett jószágkormányzó. Hámon József praelátus kanonok évek hosszú során keresztül vezette a püspöki uradalmak kor­mányzását, vezette szaktudással és vaserély- lyel. Az ő működésének és buzgalmának kö­szönhetők azok a rendezett állapotok, melyek az uradalomban az utóbbi évek folyamán tapasztalhatók valának. A gazdaság minden ágára kiterjedt gondoskodása idézte elő az uradalom bevételeinek tetemes emelkedését. A mintaszerű jószágigazgató tekintettel egész­ségi állapotára felmentését kérte a főpásztortól, ki ez indokból sajnálattal adott helyt a ké­relemnek. A püspök elismerésének és a fel­mentett jószágigazgató nagy érdemeinek legméltóbb kifejezői azok a meleghangú sorok, melyeket a püspök ur 0 Méltósága hozzá intézett. Bármennyire kívánatos is volna reám nézve, ■— mondja a főpásztor,— hogy a püs- pökségi javak kormányzása ezután is a Mél­tóságod bölcseségére legyen bízva, az egész­ség követelményei elől mégsem térhetek ki. Ennélfogva felmentem Méltóságodat a püs­pöki uradalom ügyeinek sok gonddal és fá­radsággal járó vezetésétől. Midőn ezt teszem, nem mulaszthatom el hálás köszönetemet ki­fejezni azon kiváló és hasznos szolgálatokért, melyeket Méltóságod a püspöki javaknak részemre történt átadásánál érdekeimnek hathatós megvédésével és az uradalom ügyei­nek eredményes vezetésével nekem tett. Nagy örömömre fog szolgálni, ha az óhajtott nyu­galom meghozza Méltóságod egészségének teljes helyreállását.“ Mi is őszintén kívánjuk a teljes felgyógyulást és a legjobb egészséget ad multos annos. Uj csendőrparancsnokság. Debre- czenben uj kerületi csendőrparancsnokság állíttatott fel, melynek körébe városunk is tartozik. Kerületi parancsnoknak a felség tolcsvai Hagy Gábor m. kir. csendőrezredest, helyettesének Szilágyi Ödön m. kir. csendőr­őrnagyot nevezte ki. Áthelyezett bíró. Ő felsége a király Szappanos József nagysomkuti kir. járásbiró- nak saját kérelmére megengedte, hogy a máramarosszigeti kir. járásbírósághoz helyez­tessék át. Mérnöki kinevezések. Fábián Lajos kir. mérnököt a pénzügyminiszter Kapnik- bányára főmérnökké nevezte ki s ott a fő­nöki teendőkkel megbízta, helyére pedig a veresvizi kincstári bánya főnökéül Muzsnay Ferenez kir. mérnököt nevezte ki. Szatmár, 1907. május 1. ________■ Hy men. Zappner Mór, a budapesti köz­úti vaspálya társaság mérnöke, ismert szak­iró, eljegyezte Bányász Albert aklii nagybir­tokos, az aklidabolczi lecsapoló társulat igazgatójának leányát, Annust. — Ifj. Csőkör Ferenez domahidai földbirtokos a napokban esküdött örök hűséget Hodászon Szűcs Gyula földbirtokos leányának, Jankának. — Né­metiig Miklós festőművész jegyet váltott Halmiban Igaz Gusztáv kir. aljárásbiró nő­vérével, Gyöngyikével. — Ifj. Rónay Antal nagybereznai határrendőrségi fogalmazó a napokban esküdött örök hűséget Pálffy Béla ungmegyei árvaszéki ülnök leányának, Ma­riskának. Érettségi elnök. A tiszántúli ev. ref. egyházkerület részéről a helybeli ev. ref. főgimnáziumnál tartandó érettségi vizsgála­tokra elnöknek Erdős József debreczeni theol. tanár küldetett ki. A vizsgálatok junius 24- től 29-ig fognak tartani. Uj postafőnök. A kereskedelmi mi­niszter Stella Sándor budai helyettes posta­főnököt a nagybányai postahivatalhoz posta és távirdafőnöknek nevezte ki. Lelkészi beiktatás. Qönczy Antal németi gör. kath. lelkészt május 12-én fog­ják ünnepélyesen beiktatni plébániai java­dalmába. Oyászhir. Bányay Endre mátészalkai kir. járásbiró Géza nevű fia, ki a helybeli ev. ref. főgimn. VIII. osztályának jeles ta­nulója volt, a múlt szerdán Mátészalkán hosszas betegség után meghalt. A szép re­ményekre jogosító ifjút nagy részvét mellett temették el pénteken délután. Temetésén is­kolatársai testületileg vettek részt. — Oovrik Ödön földbirtokos, a nagykárolyi választóke­rületnek egykori képviselőjelöltje Erkörösön elhalt. Durcsák Dezső Ung vármegye nyug. főszolgabirája ápr. hó 25-én hosszas beteg­ség után, életének 68-ik évében Fehértemp­lomban elhalt. Uj szakaszparancsnok. A városunkból Páncsovára áthelyezett Bezere'dy Titusz m. kir. csendőrhadnagy, szakaszparancsnok hely­ére Ő felsége Berényi Árpád m. kir. csend­őrhadnagyot nevezte ki. Szentelés. A püspök ur Ó Méltósága ma reggel a papnevelőintézet házi kápolná­jában a tonzurát és a kisebb rendeket adta fel a következő papnövendéknek: Almási Péter, Gájásy Alajos, Krosinszky József, Kulifay Mihály, Láng Pál, Lubomirszky Jenő, Medve István, Patay István, Pintér József, Sepsy Márton, Vári Lajos. Temetés. Erkörösön hatalmas pompájú temetés volt a múlt hó 24-én. A megye ősi birtokosának, bizottsági tagjának, Oovrik Ödön királyi kamarásnak koporsóját kisérték ki a családi sírboltba. A szertartást lovag Brázay János petrii plébános végezte a kör­nyék gör. kath. lelkészeinek, Szűcs János káplánjának segédkezésével a mpetrii dalárda szereplése mellett. A nagy rokonság soraiban ott láttuk nagyváradi Solymossy István szá­zados, csomaközi földbirtokost és a megye előkelőségének számos tagját. Katonai előléptetés, ö felsége a király Muntean János cs. és kir. tiszthelyet­test hadnagynak nevezte ki. A Széchenyi-társulat a lefolyt héten két választmányi ülést tartott: Az első ülésen I. Nagy Béla igazgató beterjesztette a mai számunkban egész ter­jedelmében közlött jelentését s miután már több ízben előadott lemondását megismételte, _____________„HETI SZEMLE“__ az t a választmány érdemeinek elismerése mellett elfogadta s helyébe igazgatóul köz- felkiáltással Madarassy Dezső pátyodi föld- birtokost és vármegyei közigazgatási tagot választotta meg. II. Az 1906. évi számadás megvizsgálására a választmány Teitelbaum Herman, Bodnár György és Kótai Lajos vál. tagokat küldte ki. III. Elhatározta a választ­mány, hogy Lacfalu, Lippó és Oláhgyürüs községekben már ez évben gyermekmene­dékhelyet állít. IV. Kimondta a választmány, hogy az elnöki állásokat a régi szokás sze­rint fogja betölteni s ezekre a közgyűléshez ajánlja dr. Falussy Árpád főispánt, llosvay Aladár alispánt és dr. Vajay Károly polgár- mestert. V. Szó volt arról, hogy a Társulat ez évben éri meg negyedszázados fennállását, de érdemileg a választmány ez ügyben nem határozott. A második választmányi ülés szombaton délután fél 3 órakor folyt le, ennek két tárgya volt : a) az 1907. évi költségelőirány­zat megállapítása és b) a társulat által a nyári gyermek-menedékhelyre kiküldeni szo­kott óvónők megbízatása. Ezeknek terjedelmes névsorát mai számunkban adjuk. Évi rendes közgyűlés május 8-án, szerdán, délután 4 órakor lesz a városház nagytermében. Betöltendő javadalmak. Egyházme­gyénkben négy plébániai javadalom vár a közel jövében betöltésre és pedig Nyircsa- holy, Halmi, Nevetlenfalu, Nagymajtény, melyekre a püspök ur ő Méltósága IV. számú körlevelében pályázatot hirdetett. Az előbbi három püspöki szabad adományozásu javadalom, melyekre a folyamodók a püspök ur Ő Méltóságához czimzett kérvényeiket május 15-ig adhatják be. A nagymajtényi javadalomnak gróf Károlyi Lajos a kegyura, a pályázati kérvények tehát őhozzá czimzen- dők, de az egyházmegyei hatósághoz nyúj­tandók be. A pályázati határidó május hó végéig terjed. Jubileum. Láng György dr., szaniszlói körorvos múlt hó 23-án ünnepelte meg 25 éves jubileumát. E ritka estélyen 60 teritékü asztalánál ott láthatta legtávolabb lakó bará­tait is. Jól mondotta Jordán Károly dr., apát, hogy ez az ünnep egyszerre fogja fel a múlt­nak minden örömét és köszönetét mond a negyedszázad férfias, eredményes munkássá­gáért, Szívesen kívánjuk mi is, hogy Szaniszló népszerű orvosának fáradhatatlan tetterejét, a közérdekért hevületes lelkesedését félszáza­dos jubileummal is jutalmazza az Ég. Menhely vezetőnők. A Széchényi Társulat választmánya május 15-től október 15-ig terjedő idényre a következő menhely- vezetőnői megbízatásokat adta ki: Alsóferne- zely Molnár Teréz, Alsóhomoród Polcz Anna, Amacz Ari Lajosné, Angyalos Szom- bathy Gizella, Apa Hajdú Gizella, Atya Tar Ilona, Avasfelsőfalu Kontros Józsefné, Bar- lafalu Kriszton Gyuláné, Batiz Tamássy Gizella, Botpalád Nagy Irma, Börvely Fe- rentzy Erzsébet. Csegöld Frank Ilona, Cseke Kocsis Julia, Csenger Geiger Ilona, Cs.-bagos Facsinay Berta, Csengerujfalu Makláry Zsu- zsánna, Csomaköz Thorma Mária, Dengeleg Vajda Mária, Dobra özv. Tolnayné, Érendréd Szabó Lenke, Érkörtvélyes Kelemen M., Fábiánháza Martikány M., Gebe Szekeressy Piroska, Genes Dukász Ilona, Géres Varga Mária, Gilvács Markovits I., Győrtelek Las- kayné, Hm.-lápos Stréber H., Hirip Medák Mária, Hodász Bányay Irén, Homok özv. Bugyiné, Hosszufalu Ujváry Kata, Iriny Kovács Juha, Istvándi Török Ilona, Jánk 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom