Heti Szemle, 1907. (16. évfolyam, 1-52. szám)

1907-04-10 / 15. szám

Szatmár, 1907. április 10, 3 bűnösök azok állásukba visszahelyeztetnek. Ebben meg kell nyugodni. Kéri a maga és a kormány részére a törvényhatóság támoga­tását. Dé<y Zoltán a törvényhatóság nevében üdvözölte a főispánt. Mucskássy István a fel­függesztett tisztviselők visszahelyezésére ala­kult autonómpárt nevében pártprogrammjának támogatását kérte. Azután a vármegyei tisztviselők, hatóságok, vendégtörvényható ságok tisztelegtek a főispánnál, A városnál 11 órakor kezdődött a főispáni beik­tatás a Bernády polgármester elnöklésével tartott közgyűlésen. A beiktató közgyűlés és eskütétel után Bernády polgármester üdvö­zölte ifj. TJgron Gábort, majd ennek szék­foglalója után Szakács Péter köszöntötte. Végül a városi hatóságok, a függetlenségi párt, a katonatiszti kar és az egyesületek fogadása következett. Délután 1 órakor ban­kett volt. Aranymise. Frank József ugocsai fő­esperes, szinérváraljai plébános aranymiséje nem e hó 11-én, hanem miként most ben­nünket értesítenek, e hó 18-án lesz. E napon, mint első szent miséjének évfordulóján fogja a köztiszteletnek és szeretetnék örvendő plé­bános paptársainak és híveinek körében 50 éves papsága kegyelmeiért aranyáldozatát hálául az Urnák bemutatni. Manuduktora He- helein Károly kanonok prelátus, ünnepi szónoka Veszprémy Sándor nagysomkuti plébános lesz. A kerületi papság köréből is igen sok tisz­telője fog résztvenni a nemcsak korban, de szivjóságban, lelki nemességben is aranyos főpap nagy örömünnepóiyén. Április 11-ikét, fölszenteltetésének évfordulóját az ünnepelt Budapesten, testvérei s legközelebbi rokonai körében fogja tölteni, ott a Jézus sz. Szive templomában mutatja be az Urnák hálaál­dozatát. Néhány nappal előbb már fel is uta­zott Budapestre, hogy ott pár napi lelki ma­ritotta az alsó ajkát és meg se pislant. Mintha csak azt mondta volna húgának : —- Jöhet a mondókád, már szinte tudom a végit ! Katát ez a kicsinylő mozdulat csak rá- tartósabbá teke és most már egészen indig- nálódva jelentette ki, hogy nem mond sem­mit. — Vera elmosolyogta magát és csak ennyit mondott a húgának: — Katókám ezt igen okosan teszed, mert most hidd el, na­gyon untatnál a tennis kosztümök, a rende­zendő élőképek, szinielőadások, a Méta ba­rátnőd remek blúzai s a Verédy Bandi ope­rett szaga elmésségei bájos felsorolásában; igazán remek gyermek vagy, ha most az egyszer állsz a szavadnak és nem mesézel. — Kata redőkbe szedte szép kis homlokát, fontoskodó arcot csinált és most már valódi komoly hangon szólott a nénjéhez : — Jól van Vera! Te engem lekicsinyelsz és bolon­dos üresfejü, szerelmes bogárnak tartasz s azt hiszed, hogy mi; már mint Méta, Bandi meg a többiek, egyébről sem beszélünk mint ilyesmikről, jól van Vera; de most az egyszer csalódtál, tudod, Ida nénirnl voltunk s a Bandi ott mondta azt, a mivel hiszem, hogy neked nagy örömet szerezek; mind­annak daczára, hogy leintettél a szólásról és meghallgatni sem akarsz. Hát mondjam é? Vera hangosan elkaczagta magát! — Na te Kata remek színésznő vagy; mondha­tom, hogy kitűnő fogásaid vannak a kíván­csiság felköltésére, de lelkem hidd el, most nem tudsz levenni a lábomról; nem vagyok kiváncsi; nem biz babám! nem csapsz be ! Folyt. köv. Zagyva Mariska. gány és sz. gyakorlatok közt készítse lelkét életének nagy örömünnepére. — Frank Jó­zsefet még a b. e. Hám János püspök szen­telte pappá 1857 ápr. 11-én. Ez tvolt a nagy püspöknek utolsó papszentelése. Előbb mint diakónus, azután mint fölszentelt pap, csak­nem 2 évet töltött a szent életű püspök ol­dala mellett, ki őt szerény lelkiilete, nemes papi jelleme miatt igen kedvelte. Mint a püspök maga mondotta, kitüntető bizalma jeléül küldötte őt nemsokára fölszenteltése után a báró Perényi családhoz nevelői minő­ségben, hol pár óv alatt szintén nagyon meg­kedvelték a megnyerő modorú, rokonszenves és amellett jellemszilárd, hivatásához mindig lhi papot. A nagyszőllősi bárói család még ma is úgy fogadja őt, mint családtagot, a legőszintébb tisztelettel és szeretettel környe­zik, valahányszor körükben megfordul. A bárói család óhajára lett előbb királyházai, aztán turterebesi plébános is. Szinérváralján már 26-ik éve működik. A bíróság köréből. A király Korláth György mezőkaszonyi járásbirósági albirót az ipolysági törvényszékhez bírónak, Wein- mctnn Viktor gyulai törvényszéki jegyzőt a nagyszőllősi járásbírósághoz albirónak ne­vezte ki. Előléptetett tanár. A vallás és köz­oktatási miniszter lncze Lajos nagybányai állami főgimnáziumi rendes tanárt a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába léptette elő. Egyházmegyei hir. Maudics János, a Kőrösmezőre újonnan kinevezett róm. kath. lelkész a püspök ur 0 Méltóságától investi- turát nyert, melynek alapján nevezett plébá­niai javadalomba parochusnak beiktatható. Hymen. Hoffmann Román fakereskedő jegyet váltott városunkban Lengyel Imre tekintélyes kereskedő és neje Szlávik Olga leányával, Angela kisasszonynyal. -- Varga Imre nagykárolyi kereskedő e hó 6-án es­küdött örök hűséget Csipkés András, a Nagy­károlyi Önsegélyző Népbank vezérigazgatója leányának, Jolán kisasszonynak. — Antal István dr., nagykárolyi ügyéd, a Szatmár- megyei Közlöny felelős szerkesztője a jövő szombaton esküszik örök hűséget Kaufmann Adolf földbirtokos, a Nagykárolyi Első Mii- gőzmalom vezérigazgatója leányának, An­nának. — Heinrich János volt nagykárolyi kereskedő jegyet váltott Czilli Antal fényi lakos leányával, Mariskával. — Békási Békássy István ungvári m. kir. honvédfőhadnagy je­gyet váltott nagylázi Plotényi Nándor föld­birtokos leányával. Antóniával. — Tihanyi Vilmos, színházunk jeles komikusa tegnap­előtt esküdött örök hűséget a székesegyház­ban Komáromy Gizinek, színházunk elsőrangú és általános népszerűségnek örvendő soub- rettjének. Az esketési szertartást Tóth József szentszéki tanácsos, képezdei tanár végezte. Mátray Aladár nagyszőllősi adótiszta napok­ban esküdött örök hűséget ifj. Vass János tekintélyes polgár leányának, Erzsikének Nagyszőllősön. —Jugovics István alsóvereckei határszéli rendőrkapitány jegyet váltott La­katos Etelka alsóvereczkei állami tanítónővel. — Szaitz Elemér a Nagybánya és Vidéke fogyasztási szövetkezet üzletvezetője jegyet váltott néhai Mészáros Gyula abrudbányai m. kir. bánya és fémbeváltó hivatali főnök leá­nyával, Iduskával. Tanári kinevezés. A vallás és köz- oktatásügyi miniszter Orlovszky Frigyes és Obláth Rikhárd ungvári, Papp Aurél szat­márnémeti kir. kath. főgimnáziumi helyettes tanárokat rendes tanároknak nevezte ki. ____________„HŰIT SZEMLE“ Vi zügyi tanácsos. A földmivelési mi­niszter Péchy László műszaki tanácsost, az Ecsediláp lecsapoló és Szamosbalparti ár- mentesitő társulat igazgató főmérnökét az 1907-9 évek tartamára az országos vizügyi műszaki tanács tagjának nevezte ki. Áthelyezett mérnök. Nickman Ric- hárd nagybányai kir. segédmérnököt a ke­rületi bányaigazgató Óradnára helyezte át. Képviselőválasztás. E hó 4-én folyt le, a szakcsi választókerületben a pótválasztás a múlt alkalommal legtöbb szavazatot nyert két jelölt Huszár Károly néppárti és Heim ikfi Pál függetlenségi között. Nem sokban kü­lönbözött a Bánffy-féle választásoktól. Folyt a lélekvásárlás, az erőszak, a hivatalos pres- sió a függetlenségi jelölt érdekében. így si­került 210 szótöbbséget összetoborzani. Min­den jegyző és biró kortesnek állott be. A tiszta választások eszménye tehát csak a papiroson van meg, a valóságban épen úgy folyik a visszaélés, mint a szabadelvű re- i gime alatt. Különösen ha néppárti jelöltről van szó, azt tűzzel vassal ki kell irtani. A végeredmény az, hogy Heinrikffy 1187, Huszár 977 szavazatot kapott. A budapesti ifjak a pápa előtt. Az idei ifjúsági zarándoklat alkalmával az Egye­temi Mária Kongregáció kebelében a francia egyház üldözése következtében megalakult K. M. Szervező Bizottság 7 tagú küldöttsége is megjelent Ő Szentsége előtt az április 3-iki audiencián. Szálka Valér joghallgató kerekded latin beszédben üdvözölte ő Szentségét, el­mondván jövetelük okát és célját. Utána át­nyújtotta az albumot, amely díszes foglalatja az összegyűjtött aláírásoknak és az egyesü­letek által beküldött jegyzőkönyveknek. A Szentatya látható örömmel fogadta a díszes albumot, megnézte és latin beszéddel vála­szolt. Jól esik szivének, hogy gyászolunk. Örvend Kongregatiónk virágzásának, meg­áldja tagjait és azon egyesületeket, amelyek tántoríthatatlan ragaszkodásukat fejezték ki Szent Széke iránt iránt. Kövessük atyáink nyomdokait, akik hűek voltak a Szent Szék­hez s ez mindig szeretettel volt hazánk iránt. Tartsuk meg ifjúi lelkesedésünket mindvégig. „Örömmel adom apostoli áldásomat kedvelt fiaimra.“ Utána kézcsókra nyujtá szentséges jobbját az egész küldötttségnek. Gyászhir. Mély részvéttel vettük a köv. gyászjelentést, mely dr. szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apát-plébános édes anyjának halálát tudatja: Vérző szivünk nagy fájdalmával jelentjük, hogy forrón sze­retett édes jó anyánk özv. szentgyörgyi Jordán Ferenczné, nemes Hajnal Terézia folyó hó 7-én miután keresztény módon elkészült a végső tusára, áldásos életének 83-ik, csendes öz­vegységének 8-ik évében az Isten akaratán való teljes megnyugvással visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Drága tetemét folyó hó 9-én délután 3 órakor fogjuk a szaniszlói róm. kath. temetőben levő sírboltba örök nyu­galomra helyezni. Az engesztelő szent mise­áldozat pedig ugyanazon napon délelőtt 8 órakor a szaniszlói plébánia templomban lesz az Egek Urának bemutatva. Szaniszló, 1907. április hó 7-én. Gyermeki szeretetünk és örök hálánk kiséri sírjába az édes jó anyát, kinek békés legyen nyugalma a boldog feltá­madásig ! Dr. ^szentgyörgyi Jordán Károly, Dr. Szentgyörgyi Jordán Ferencz, Szentgyör­gyi Jordán Teréz, Báthory Istvánná gyermekei. Kisfaludi Madarász Irma menye. Báthory István veje. Szentgyörgyi Jordán Emil, Szent­györgyi Jordán Magduska, Báthory József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom