Heti Szemle, 1907. (16. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-09 / 2. szám

Szatmár, 1907. január 9. HETI SZEMLE 3 Hymen. Oyene Pál dr., vármegyei köz- igazgatási gyakornok jegyet váltott Klupáthy Antal kolozsvári egyetemi tanár leányával, Izabella kisasszonynyal. — Klepfner Imre kereskedő jegyet váltott Mihályka Emilia kisasszonynyal. — Erdős Ignácz kisszekeresi ref. lelkész a napokban esküdött örök hű­séget özv. Borbély Józsefné leányának, Ida kisasszonynak. —Osváth Géza batizi tanitó a a napokban esküdött örök hűséget Kacsóh András batizi földbirtokos leányának, Irmá­nak. Hummel Gyula nagykárolyi m. kir. honvédfőhadnagy a napokban esküdütt örök hűséget a Dégenfeld tanyán Balogh Aranka kisasszonynak. — Matolcsi Sándor nagyká­rolyi füszerkereskedő jegyet váltót Makkay Emma kisasszony nyal Nagykárolyban. — Eg eh Imre ügyvédjelölt eljegyezte Feifer Erzsiké kisaszonyt Nagykárolyban. — Soltész József községi jegyző jegyet váltott Feifer Katicza kisasszonynyal Nagykárolyban. — Nikodém Lajos aradi lakos jegyet váltott Nagybányán kászonfalvi Kászonyi János szől- lőbirtokos leányával Mariskával. — Kerekes János nagybányai rendőrhadnagy a napok­ban esküdött örök hűséget néhai Mosbacher Adám volt rom. kath. kántor leányának, Karolinának. — Berták Béla surányi ref. lel­kész jegyet váltott városunkban Síkor Erzsébet prot. felsőbb leányiskolái tanitónővel. — Veres Károly szilágymegyei földbirtokos szombaton esküdött örök hűséget városunkban özv. Márton Bálintné. szül. Hajdú Szer ina úrnőnek. — Leövey Miklós tunyogi ref. lelkész karácsony harmadnapján esküdött örök hűséget Számos- szegen Szabó Gusztáv ref. esperes-lelkész leá­nyának, Margitnak. — Fáf János királydaróczi kereskedő jegyet váltott Pusztaiakon Molnár József nevelt leányával, Oörögh Mariskával. — Veres Barna érendrédi földbirtokos jegyet váltott Felsőbányán Bartos Mihály nyug. kör­jegyző leányával, Mariskával. Jegyzői kinevezés. Az igazságügy­miniszter Kaminszky István nagyszentmiklósi járásbirósági aljegyzőt a técsői kir. járásbiró- sághoz jegyzőnek nevezte ki. Papszentelés. Uhl Károlyt, egyház­megyénknek a felsőbb theologiai tanulmá­nyok végzésére a bécsi Augusztineumba kül­dött növendékét e hó folyamán szenteli ál­dozópappá dr. Mayer Lőrincz püspök, az Augusztineum kormányzója. Áthelyezett adótiszt. A pénzügymi­niszter Kolozsváry Lajos kir. adótisztet váro­sunkból Nyíregyházára helyezte át. Áthelyezett tanítónő. A vallás és közoktatási miniszter Steiger Erzsébet szi- lágyballai állami elemi iskolai tanítónőt jelen minőségében a szatmárhegyi állami elemi iskolához helyezte át. Családfősegéd. A z igazságügyminisz­ter Mois Gyula avasujfalusi állami iskolai igazgazgatótanítót az aszódi kir. javítóinté­zethez egyelőre ideiglenes minőségben csa­ládfősegédnek nevezte ki. Gazdasági tudósítók. A fölmivelési mi­niszter Buday József nagykolcsi lakost vár­megyénk szinérváraljai járására nézve gaz­dasági tudósítói tiszttel bízta meg, Újhelyi Menyhért tiszaujlaki földbirtokost pedig Ugocsa vármegye közigazgatási bizottságába közgazdasági előadónak nevezte ki. Tanítói örömünnep. Szivemelő ünnep­nek, az érdem méltó elismerésének, a fárad­hatatlan, önzetlen tiszta munkálkodás nemes jutalmazásának volt színhelye Szatmárvár- megye Fény róm. kath. hitközségnek iskola­terme 1906. dec. 27'-én, midőn e helyen számosak jelenlétében a község, Czilli György róm. kath. kántor-tanitó tanítói működésének 50-ik évét ünnepelte. Az ünnepélyre megje­lentek : Bodnár György kir. tanfelügyelő, Moldován Endre plébános, Tillinger, Szolo- májer és Láng Pál tanítók, Dr. Brém János parádi orvos, Dr. Láng György szaniszlói orvos, Czilli György állatorvos, Karács Ber­talan erdész, a családtagok, rokonság teljes számmal, a kath. hitközség iskolaszékének és képviselőtestületének tagjai. Az ünnepséget hálaadó isteni-tisztelettel kezdették meg, amelyet Moldován Endre, Fény községének érdemes plébánosa mutatott be. Szt. mise előtt ünnepélyesen vonult a jubiláns az isko­lából a templomba, abból az iskolából, ahol kitartó munkával, sok gonddal, nemes törek­véssel, áldozatkész szeretettel 50 évet töltött már el. Az ünnepi ruhába öltözött iskolás gyermekektől kisérve, a tantestülettől vezetve nemzeti zászló alatt zenekar kísérete mel­lett ment az ünnepelt a templomba, ahol a Szentélyben foglalt helyet szerető gyermekei, unokái és rokonai körében. Szt. mise alatt „Szt. atyánk — Szeretettel jönnek hozzád“ c. éneket a zenekar kíséretével az iskolás gyermekek énekelték. Szt. misén egyik unokája Láng Pál theologus asszistált. Igen megható volt, az áhítatot nagyban emelte a jubilánsnak szt. áldozása! Fényes példát adott mindenkinek, hogy mily buzgón lehet Istent szolgálni az öreg kor terheitől meg­tört testtel. Szt. mise után a fönt említett ünnepélyes módon visszakisérték az iskolába. Itt az ünnepelt a tantestület, az iskolaszék, az egyháztanács, a politikai község tiszteletét fo­gadta ! Mindegyiket Moldován Endre plébános vezette a jubiláns elé és ugyancsak ő inté­zett minden egyes alkalommal meghatóan szép üdvözlő szavakat az ünnepelthez. A po­litikai község tisztelgésekor nyújtotta át a plébános az emléktárgyat, — ezüst tintartót — aranytollal ezen felírással: Czilli György­nek 50 éves jubileuma alkalmából mély tisz­teletünk és hálánk jeléül“ — Fény községe — Ugyancsak itt volt Brém János parádi orvosnak ajándéka, egy ezüst toll: „Az őszinte hálának jeléül első tanítómnak.“ — felírás­sal. Ezután Tillinger és Szolomájer tanítók az iskolás gyermekeket vezették az ünnepelt elé, hol Tillíger Ferenez V. oszt. tanuló vers­ben üdvözölte az elaggott hü bajnokát az iskolának ! Meghatóan szép szavakban idézte föl az ünnepelt a gyermekek lelkében a ta­nítók iránti kötelező tiszteleletet és hálát. Végre Bodnár György kir. tanfelügyelő adta át az ünnepeknek a vallás és közoktatásügyi miniszternek, Apponyinak elismerő oklevelét, vármegyénk főispánjának meleg üdvözletét és ezután saját maga mély tartalmú szavak­ban fejezte ki az ünnepeknek elismerését, megelégedését a tanügy terén kitartóan vég­zett munkálkodásáért. A kir. tanfelügyelő és a plébános fenkölt szellemű beszédeire mély meghatottsággal válaszok a jubiláns és hang­súlyozta, hogy ő mint a tanügy szerény munkása csak kötelességét teljesítette. Az ünnepség után a jubiláns házánál körülbelül 30 teritékü bankett volt, ebéd közben meg­eredt a toasztok árja. Elsőben Moldován Endre püspök ur Öméltóságára, mint az első tanítóra és főpásztorra: majd Tillinger Fe­renc tanitó a jubilánsra, ifj. Láng Pál theo­logus nagyapjára, id. Láng Pál rk. tanitó az ünnepeknek veje, a kir. tanfelügyelőre és Moldován plébánosra, Láng Ernő joghallgató az ifjabb generatió nevében az ünnepekre, mint tanítóra: Bodnár György tanfelügyelő Moldován plébánosra: Láng György VIII. o. t. nagyapjára, végre Moldován Endre megem­lékezvén szép szavakkal az ünnepeknek régen elhunyt nejéről, aki már nincs jelen e szép ünnepségen, de hiszi, hogy áldást esd Istentől szeretett férjének életére, — egyben az ünnepelt családjára, derék unokáira, emel­tek poharat. Az ünnepelt szép szavakkal vá­laszolt és kérte az ünneplő közönséget, tartsa meg továbbra is jó emlékezetében. Felmentvény. Főpásztornnk, dr. Boro- misza Tibor a böjti napokra a múlt évben érvényben volt felmentvényt a folyó évre is megadta. A gazdák akcziója. Emlitettük már, hogy a gazdák a szocziálisták által felizga­tott mezőgazdasági munkások és cselédek túlhajtott követelése miatt az egész ország­ban szervezkednek. Városunkban is volt a a múlt héten egy gazdagyülés, melyet Doma- hidy Sándor hivott össze. Megbeszélték ügye­iket, megválasztották a központi végrehajtó bizottságot és a vidéki elnököket. A központi bizottság tagjai lettek: Domahidy Sándor, Pethő György, Horváth Bertalan, Poszvék Nándor, Szuhányi Lajos, és dr. Böszörményi Emil. Járási elnökök : Rébay Dezső, Doma­hidy István, Madarassy Dezső, gróf Teleky Sándor, Kende Zsigmond, Jármy Andor és Böszörményi Zsigmond. Tanítói kinevezés. A püspök ur Ő méltósága a szatmárnémeti püspöki róm. kath. elemi fiúiskolához Hoffman József ideiglenes helyettes tanítót rendes tanítónak nevezte ki. Gyakornoki kinevezés. A nagyká­rolyi pénzügyigazgatóság Szentgyörgyi Kál­mán szatmári lakost a szatmári kir. adóhiva­talhoz díjtalan gyakornoknak nevezte ki. A dohánybeváltóhivatal tisztjei, A helybeli dohánybeváltóhivatalhoz, mely most kezdte meg működését városunkban tisztartónak Oláh Sándor, helyettesének Mé­száros János, vezető tisztnek Killer Lajos neveztetett ki. Matiné. A Kölcsey-kör a jövő vasár­nap d. e. 11 órakor matinét tart a városháza közgyűlési termében. Tanódy Márton dr. fel­olvasással, Fejes Mariska Fogarassy Juliska zongorakisérete mellett liegedüjátékkal, Bakó Béla egy magánjelenet előadásával vesz részt. A műsort Fogarassy Juliska zongoradarabja fogja bezárni. Visszatérés. Ubrezsen 1907. jan 1-én egy öreg protestáns asszony halálos beteg­ségben tért vissza a rk. egyház kebelébe ter­mészetesen jelentkezések nélkül. Csodálatos, hogy a törvényhozók a jelentkezések mellő­zését elfeledték törvénybe igtatni, ily körül­mények között! 1887-től ez a visszatérés a 33-ik. Mióta a plébánia fennáll a 40-ik. Végbél-, Aranyér-, Czukor­betegeknek, gyermekágyasoknak és cse­csemőknek nélkülözhetet­len. Minden tisztaságot szerető embernek feltétlen szükséges a „Zéró* használata, mert ab­szolút tiszta és kellemes ér­zést nyer általa. Meggátol minden horzsolást és infekcziót. Haszná­latban olcsóbb a papírnál. Kapható mindenütt „ZÉRÓ“ szabadalmazott vattagyár Telefon 87-52. BUDAPEST Telefon 87-5 VII. kér., Rózsa-utcza 45. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom