Heti Szemle, 1906. (15. évfolyam, 1-52. szám)

1906-05-09 / 19. szám

3 „H E T I S Z E M L E“ (19 szám.) ——■ •• ■ állomáson nagy néptömeg élén dr. Jordán Ká­roly apát-plébáncs üdvözölte az érkező főispánt. A nagykárolyi állomáson Debreczeny István polgármester vesztése alatt a városi tisztikar fogadta, s a polgármester' üdvözlő beszédet mondott, melyre a főispán lekötelező nyáj as­say gal válaszolt. Bevonulása a városba va­lóságos diadalmenet volt. Pompás fogatát lovasbandérium vezette s hosszú kocsisor és rengeteg néptömeg kisérte a vármegyeházára, hol az alispánhelyettes főjegyző üdvözölte a megyei tisztikar élén. Este 8 órakor inpo- záns fáklyásmenet volfi s dr. Veizák Ede ügyvéd lelkes beszédet intézett a vármegye uj főnökéhez, ki meghatottan mondott köszö­netét a lelkes óvacziókért. Másnap délelőtt 11 órakor volt a beiktató díszközgyűlés, melyen letette a hivatalos esküt, s megjelölte ama vezérelveket, melyek működésében irányítani fogják. Kérte a közönség és tisz­tikar jóakaratu támogatását. Közgyűlés után a küldöttségeket fogadta az előre megálla­pított sorrendben. Városunk nevében Pap Póza polgármester üdvözölte, s a küldöttség­ben részt vettek dr. Vajay Károly tiszti ügyész, Bartha Kálmán gazdasági tanácsos, Ferencz Ágoston tanácsjegyző, dr. Pap Zol­tán aljegyző, Jákó Sándor és Pethö György bizottsági tagok. Délután 2 órakor a Ma­gyar Király szállodában társas ebéd, este a színházban díszelőadás volt. Színház után társas vacsora, majd táncz fejezte be a pom­pás beiktató ünnepséget. Beiktatás Ugocsában. U gocsa vár­megye uj főispánját, iíj. Ugrón Gábort hol­nap, e hó 10-én délelőtt 10 órakor tartandó díszközgyűlésen iktatják be Nagy-Szőllősön főispáni méltóságába. Az installáczión a fő­ispán atyja, idősb Ugrón Gábor orsz. képvi­selő és dr. Bródy Ernő a most megválasztott nagyszőllősi képviselő is jelen lesz." Katonai áthelyezések. Ő felsége a király Leide József es. és kir. őrnagyot a 5- ik számú gyalogezredtől városunkból a 34-ik ezredhez és bleybachi lovag Bolberitz Oszkárt, a 10-ik utászzászlóalj parancsnokát ide helyezte át. Hymen. Domahydy Elemér, Hajduvár- megye és Debrecen város volt főispánja ápri­lis 30-án kelt egybe Pere'nyi Helén bárónővel néhai Perényi Péter br. volt országgyűlési kép­viselő és tiszaujhelyi Újhelyi Ilona leányával. Az esküvő szűk családi körben folyt le. A vőlegény tanúja Csaba Adorján földbirtokos, a menyasszony tanúja Lukács György való­ságos belső titkos tanácsos volt. — Percnyi Jenő belügyminiszteri titkár tegnap esküdött örök hűséget llokkne', Farkas Ida urhölgy- nek, özv. Farkas Antalné leányának. — Lá­nyi Béla mészáros jegyet váltott Kolozsváry István iparos leányával Emmával. — ífj. Szabó Lajos németi gazdálkodó szombaton es­küdött örök hűséget Darabánth Ferencz leá­nyának, Juliskának. Vasúti előléptetések. A legutóbbi vasúti előléptetések alkalmából a forgalmi főnökségnél Mándy Bertalan felügyelő, for­galmi főnök, Tóth Sándor iroda-altiszt, az állomáson Péchy László áUomásfőhök, Bányay László ellenőr, Szabó Sándor hivatalnok és Barcsay Zoltán állomás-felvigyázó égy-egy rangfokkal előléptek. Közös hadseregbeli kinevezések. O felsége a király az 5-ik számú házi gyalog­ezredünkben kinevezte : őrnagygyá Albrecht Henrik I. oszt. századost; I. o. századosokká : Jústh Károly.tanárt a nagyszebeni hadapród is- k ólában/ümn Lajos II. o. századosokat; másod­osztályú századossá Sommer Henrik főhadna­gyot; főhadnagyokká Belloberg Alfréd, Czada Győző, Wisoky Gusztáv és Schmeiser Gyula hadnagyokat ; Hadnagyokká Lázárion János, Bachl József és Ahrahám Géza hadapródtiszt- helyetteseket. Áthelyezett főmérnök. Goszleth Lajos főmérnök, aberegmegyei államépitészeti hiva­tal főmérnöke hasonminőségben Esztergomba helyeztetett át, mig a beregmegyei államépi­tészeti hivatal vezetésével Veisz Ignácz a besztercei államépitészeti hivatal volt főnöke bízatott meg. Szabadságolás és helyettesítés. Meg­rongált egészségének helyreállítása végett Tankóczy Gyula főkapitány hosszabb idei sza­badságra utazott. Helyettese Ferencz Ágoston tanácsjegyző, kit viszont dr. Pap Zoltán I. aljegyző helyettesit. Ellenőri kinevezés. Pallói Sándort, Kossuth Ferencz kereskedelemügyi miniszter titkárát, ki vármegyénkbe, Nagykárolyba- való születésű, a VI. fiz. osztályban vasúti ellenőrnek nevezték ki. Visszahelyezett főkapitány. A bel­ügyminiszter Perzeviczy Istvánt, Ungvár város felfüggesztett főkapitányát állásába visszahe­lyezte, s erről a város polgármesterét leirat­ban értesítette. — Hymen. Shik Elemér dr., helybeli ügyvéd jegyet váltott Fogarassy Sándor hely­beli előkelő mérnök leányával, Anna kisasz- szonnyal. — Lövői Leövey Miklós tunyogi ref. lelkész jegyet váltott borosjenői Szabó Gusztáv szamosszegi ref. lelkész leányával, Margit kisasszonynyal. Előléptetés. Farkas Imre munkácsi uradalmi főfelügyelő kormányzói tanácsosi helyettessé léptettetett elő. Megbízás. A belügyminiszter a mun­kácsi állami gyermekínenhely igazgató-főor­vosi teendőinek ellátásával megbízott Markfeld Ignác dr. gyakorló orvost felmentette s he­lyette az igazgató-főorvosi teendők ellátásá­val Nuszer Lajos dr. munkácsi kórházi igaz­gatót újból megbízta. Uj ügyvéd. Dr. Tanódi Endre ügyvéd- jelölt közelebb Budapesten az ügyvédi vizs­gálatot jó sikerrel letette. Egyházmegyei hir. Pemp Antal káp­talani helynök Horváth György ideigl. csa- nálosi lelkészt a kőrösmezői plébánia ideig­lenes vezetésével megbízta. Gyászhir. M i h á 1 c s e k Istvánná, szül. F o x Anna 46 éves koréban agyszél- hiidés következtében Nagybányán elhalt. Néhai Láng István kir. járásbiró özvegye rövid betegség után 64 éves korában Mun­kácson elhalt. - — Kasszuházi Joó Lajqs volt 48-as honvédkapitány, Bereg megyének a gróf után egykor leggazdagabb földesura 94 évés korában hosszas szenvedés után a be­regmegyei Istvántanyán e hó 1-én elhalt. Hült tetemeit a kisbégányi családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. A temetési szer­tartást Szalag Sándor beregszászi esperes­plébános végezte. Elmebeteg albiró. Klaudner Gyula.tör- vényszéki albiró f. hó 2-án Erdődről a fővá­rosba utazván, megérkezésekor a pályaudva­ron a vonatból való kilépés . után hirtelen megőrült és a pályaudvaron dühöngeni kez­dett. A rendőr bevitte a főkapitánysághoz, ahonnan a lipótmezői tébolydába szállították. Gondnokok á/thelyezése. Vida István a munkácsi állami gyerníekmenhely gond­noka hasonminőségben Kassára, helyére pedig Kassáról Köncs Ferenc helyeztetett át. Irnoki kinevezés. Az igazságügymi­niszter Szabó Ferencz felsővissói telekkönyvi átalakító dijnokot a szinérváraljai kir. járás­bírósághoz írnoknak nevezte ki. Áthelyezés. Daróczy Pál nagykárolyi telekkönyvi átalakító dijnokot a debreczeni kir. ítélőtábla elnöke Técsőre helyezte át. Magán titkár. Gróf Schönborn Buch­heim Károly dr. Méray Adám volt uradalmi ügyészt ügyészi állásának megszüntetésével magántitkárává nevezte ki. Egyesületi közgyűlés. A Magyaror­szági Katii. Egyesületek Orsz. Szövetsége közgyűlését folyó évi május hó 16. és Í7. napjain tartja, melyre az érdekelteket tiszte­lettel meghívja az Elnökség. Tárgysorozat : Május 16-án, szerdán délelőtt 10 órakor I. ülés a belvárosi Katholikus Kör dísztermé­ben.* Elnöki megnyitó. Mondja Zichy János gróf elnök. Az igazgatóság jelentése. A szö­vetség számadása és költségvetése. A válasz­tások elrendelése. (Választás alá kerül 41 igazgatósági tag.) Határozati javaslatok tár­gyalása. II. ülés délután 3 órakor ugyanott. Határozati javaslatok tárgyalása. A válasz­tás eredményének kihirdetése. Május 17-ikén, csütörtökön délelőtt a Szent-István-Társulat és á Regisz Szent-Ferenc-Társulat közgyű­lése miatt csak a szövetségi közgyűlésen esetleg kiküldött bizottságok működnek. Délután 3 órakor a belvárosi Katholikus Kör dísztermében II. nyilvános ülés. 1. a türe­lem év szintelenség Határa. Dudek János dr., egyetemi tanár. 2. Keresztény társadalmi térfoglalás. Molnár István dr., tanár. 3, Tár­sadalmi programok és a kereszténység. Zá­róbeszéd. *A reggeli szentmise 9 órakor lesz a belvárosi plébánia-templomban. Parochia átalakítás Erdődön. Tervbe vétetett a már igen rósz karban levő plébánia­iak újjáépítése s egyidejűleg a szintén rég tatarozásra szorult, történelmi jelentőséggel biró katholikus templom renováltatása. Törté­nelmileg azért is nevezetes ez a templom, mert a reformátusok legelső zsinatukat ennek falai között tartották. Véres választások. Vármegyénkben mindenütt simán folytak a képviselőválasz­tások, öt helyen ellenjelölt sem volt, Szálkán is egyhangú választás lett az egyik jelölt visszalépése után. Csak Somkuton, Krassón és Aranyos-Megyesen volt mérkőzés a koali- cziós és a nemzetiségi jelöltek között, mely azonban az előbbiek fényes győzelmével vég­ződött. Annál sajnálatraméltóbb, hogy Kras­són és Somkuton véres összeütközések tör­téntek, melyeknek halálos kimenetelük lett. Somkuton az oláhok megtámadták a csendő­röket, úgy hogy ezek kénytelenek voltak fegyvert használni. A tüzelésre két ember azonnal meghalt, hét súlyosan megsebesült. A krassói választásról pedig hazatérőben az amaczi oláhok és magyarok közt támadt összeütközés. Verekedés közben két ember meghalt, kettő súlyosan megsebesült. Menhelyvezetőnői tanfolyam. A „Szatmárvármegyei Széehény-TársulaV igaz­gató választmánya 1906. évi május hó fő­étől 1906 október hó 15-éig terjedő időre Alsófernezeljre : Bernhardt Kornéliát, Alsóho- moródra: Szüts Annát, Amaczra: Ari Lajos- nét, Angyalosra; Szombathy Gizellát, Apára : Ilosvainét, Atyára : Molnár Terézt, Avasfelső- falura : Stréber Ilonát, Barlafalura; Csernus Viktóriát, Batizra: Viller Mihálynét, Botpa­ládra Nagy Irmát, Börvelyre. Kis Esztert, Csegöldre : Sepsy Ferencnél, Csekére : Torna Júliát, Csengene : Geiger Honát, Osbagosra : Gulden Erzsébetet, Csuj falura : Mekláry Zsó­fiát, Csomaközre ; Torna. Máriát, Dengelegre : Vajda Máriát, Dobrára: Özv. Tolnaynét, Erend- rédre : Takács Erzsit, Érkörtvélyesre : Kele­men Máriát, Fábiánházára : Martikány Mal­vint, Gebére: Szekerossy Piroskát, Gencsre : Bene Kálmánnét, Géresre : Varga Máriát, Gilvácsra: Markovits Ilonát, Gyűrtelek re : Ko- moróey Annát, Hláposra : Cincás Mártonnét Hiripre : Medák Antóniát, Hodászra: Bányay Gizát, Homokra: özv. Bugyinét, Hosszufalura Dongolovits Izát, Irinyre: Tar Rózát, István- dira: Török Ilonát, Jánkra : özv. Benitzkynét Jármira: Ágostonná, Antal Ilonát, Józsefhá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom