Heti Szemle, 1906. (15. évfolyam, 1-52. szám)

1906-12-05 / 49. szám

6 „HETI SZEMLE“ Szatmár. 1906. deczember 5. janak itt a következők : „Kis Pajtás“ cimmel egy változatos tartalmú, csinos kiállítású he- tenkint megjelenő illusztrált gyermeklapnak mutatványszámát küldjük december első heteiben. Jó lapot akarunk adni, amely a színtelen gyermeklapok áradatában a gyer­mek lelkét vallásossá, erkölcsössé, hazafiassá tegye. Üzleti érdekek nem vezetnek, mert a „Kis Pajtás“ az összes heti gyermeklapok között a legolcsóbb lesz; évi 8 korona he­lyett 6 korona. Nagy hálával fogadjuk, ha december 15-ig jelezni méltóztatik: körülbe­lül hány előfizetőre számíthatnánk intéze­tében. Jó címek felsorolását is köszönettel fogadjuk. Terjesztőknek a jó ügy terjesztése érdekében minden hatodik példányt ingyen adjuk. A „Zászlónk“ és „Nagyasszonyunk“ kedvelt ifjúsági lapok előiskolája lesz lapunk ! Kiváló tisztelettel T. Pelikán Krizsó. Szepessy László. Hiszszük, hogy tapsoló lelkesedéssel siet az előfizetők táborába minden gyermek­nevelő : tanító, óvónő, a zárdák, klastromok stb. Mi a legmelegebben ajánljuk ! Előfizetési cim : „Kis Pajtás“ szerkesztősége, Budapest, VII. kerület, Csömöri-ut 16. II. 11 Révai Kalendárium 1907. Nagy nép­szerűségre tett szert az évek folyamán a RéAai Kalendárium, a mely november havá­ban évrél-évre hü tükrét szokta adni az el­múlt esztendő irodalmi életének és megbíz­hatóan tájékoztatja a könyvvásárló közönséget a megjelent és készülő uj irodalmi munkákról. Az 1907. esztendőre szóló uj évfolyam most jelent meg. Egész sereg jelentős, nagysza­bású irodalmi újdonságot ismerteit s ezeü- kivül kimentő, szakszerű, könnyen áttekint­hető leltárát tartalmazza a magyar könyvpiac összes számottevő tudományos, ismeretter­jesztő, művészeti, szépirodalmi és ifjúsági munkáinak. Mikszáth Kálmán, Ambrus Zol­tán, Bállá Mihály, Tímár Szaniszló, Mikes Lajos és mások cikkei és novellái gazdagitják az uj kalendáriumot, a melyet minden érdek­lődőnek kívánatra ingyen küld meg a kiadó- hivatal: Budadest, VIII. Üllői ut 18, A „PÁZMÁNY KEPES NAPTARA“ az 1907. évre. Kiadja a Pázmány-sajtó könyvnyomda Szatmárion és megrendelhető bármely könyvkereskedés által is. A „Pázmány Képes Naptára“ az iroda­lom jeles tollú munkásai által van szerkesztve, mely körülmény biztosítékot nyújt, hogy naptárunkul örömmel fogja lapozgatni az olvasó. Kiállítása pedig kifogástalan lesz, 25—30 szép aczélmetszetű kép fogja díszíteni. Bolti ára 60 fillér lesz, melyből csoportos megrendelésnél a Pázmány-sajtó könyv- nyom da Szatmár on a következő kedvezményt nyújtja: 10— 25 drb vételnél darabját 36 fillérbe 30— 50 drb vételnél darabját 33 fillérbe 60 -100 drb vételnél darabját 30 fillérbe számítjuk bérmentes küldéssel. Tisztelettel „Pázmány-sajtó' (püspöki nyomda) Szatmár. „Pázmány-sajtó“ (Püspöki nyomda) Szatmár. Értesítés. Van szerencsém a mélyen tisztelt közön­séggel tudatni, hogy Szatmár városában eddig fenállott és Lévay György által vezetett szállítási és bizományi ügynökséget átvettem s igy eszközlök költöztetéseket és mindennemű anyagnak a vasúthoz ki- vagy beszállittatását, valamint helyben épület-anyag kihordatását. Felkérem a mélyen tisztelt közönséget szives pártfogásábani részesítésére annál is inkább, mivel minden vállalatomat a legpon­tosabban, eddig el nem ért olcsó árban telje- sitendem. Értesítés Uhlmann Testvérek üzletében is adható fel. Kiváló tisztelettel vagyok 264 Eszláry Endre Teleky-utcza 40. — Távbeszélő sz. 139. SZABÓ SÁNDOR szobrász, aranyozó és oltárkészitő SZATMÁR, Báthory-utcza 18. Elvállalok uj oltárok, szószékek, szentsirok, szent szobrok készítését kőből, fából vagy imitátióból. Régi munkák felújítását mérsékelt árak mellett készítek Uj oltárképeket hírneves festő­művészek közreműködésével állítom elő. Műtermemben kész templom- és szoba-díszek vannak raktáron. Továbbá e helyen is felhívom a Főlisztelendő urak szives figyelmét a műtermemben készletben levő stáczió- dombormű képek megtekintésére. Költségvetéssel, rajzokkal díjmentesen szolgálok, Az ügy könnyebb elintézése czéljából saját költségemen utazom bárhova. Az aranyozás tiszta Kataln arannyal történik. Kiváló tisztelettel Szabó Sándor. ki igazán finom, kényel­mes, elegáns és tartós honi gyártmányú lábbelit akar vá­sárolni, az bizalommal fordulhat Kívánatra mérték után bármilyen kivitelű czlpők és csizmák is készülnek.-hoz, SZATMÁR, Deák-tér, (Keresztes András-féle ház aki dúsan felszerelt czipő-raktárában csakis valódi finom bőrből, a már is világhírű hazai gyárakban ezipőket és csizmákat nagyon Is versenyképes árak mellett hozza forgalomba és üzletéből minden olcsóbb rendű készítményt a szokásos bőr és talp utánzatokat teljesen kiküszö- i bölte, és akinek árui csinosság: dolg ában Is párját ritkítják Szemüvegek, Zvickerek, látszerészeti czikkek úgyszintén arany, ezüst, nickel zsebórák, valamint mindenféle inga, ébresztő és fali órák kaphatók FEISZTHUBER JÁNOS ír^s^ Deák-tér 26. sz. Plébánia-palota.

Next

/
Oldalképek
Tartalom