Heti Szemle, 1906. (15. évfolyam, 1-52. szám)

1906-11-07 / 44. szám (45. szám)

4 HETI SZEMLE Szatmár, 1906. november 7. Tűz Zsadányban. Nagy tűz pusztított okt. hó 30-án a Jézustársasági atyák zsa- dányi birtokán. Eddig ismeretlen okból ki- gyuladt az egyik gazdasági épület, minek következtében csakhamar lángban állot­tak az összes gazdasági épületek, melyek porráégtek, úgyszintén a felhalmozott ter­mény és takarmány egyrésze is. Sürgönyi- leg értesítették a szatmári polgármesteri hi­vatalt, ennek intézkedésére aztán kivonult a tűzoltóság két géppel s óriási erőfeszítés után sikerült a tüzet lokalizálni. A kár meghaladja a húszezer koronát, mely a biz­tosítás révén részben megtérül. A vizsgálat folyamatban van. A Kölcsey-kör f. hó 5-én Dr. Fechtel János elnöklete alatt választmányi ülést tar­tott, melyen Orosz Alajos bejelentette, hogy 18-án az hód. szakosztály 11 órakor a város­háza nagytanácstermében Rákóczi-ünnepélyt rendez. A mátészalkai vasút ügye a várme­gye irattárában megrekedt. Régóta húzódó dolog ez, a vármegye hozzájárulása még mindig függőben tartja. Két Ízben miniszteri megsemmisítést állott ki, utóbb pedig össze­kapcsolták a margittai vasút ügyével, amely még kezdetleges stádiumban van. A főispán azonban megnyugtatta a közgyűlésen felszó­lalókat, hogy a mátészalkai vasútra a mi­niszteri jóváhagyást ki fogja eszközölni azon esetben is, ha a margittaira nem volna lehet­séges. — Most azonban kisült, hogy az ira­tokat, a vármegyétől fel sem terjesztették jóváhagyás végett. Érthető elkedvetlenedést keltett ez a meglepetés városunkban s en­nek hatása alatt Kőrösmezei) Antal főjegyző, mint a polgármester helyettese a múlt szom­baton egy értekezletet hivott össze, hol dr. Kelemen Samu képviselő ismertette az ügy állását. Indítványára az értekezlet megkeresi a főispánt, hogy az iratok felterjesztésére vo­natkozólag intézkedjék és ha az illető mi­niszterek engedélyezik a pótadó kivetését, a város előlegezze a vármegye által meg- vazott kétszázezer koronát addig, mig majd a májusi közgyűlésen a vármegye határoza­tot hozhat, mert pótadó kivetése felett csak rendes közgyűlésen lehet határozni. Adóhajtás. A pénzügyigazgatóság nagy erővel fogott hozzá városunkban az adók behajtásához. Négy végrehajtó és egy pénz­ügyi titkár szállottak ki, s megkezdődtek a kérlelhetetlen foglalások. Mégi ütést sem ka­pott a polgárság mint máskor szokás, csak ment reá a végrehajtó. Nagy megbotránko­zást szült ez az eljárás, midőn a kormány a legmesszebbmenő kíméletet Ígérte és kedvez­ményeket tett. S ime most egyszerre hajtják be az összes adókat. Ez indokolatlan eljárás arra indította Novák Lajos főszámvevőt és Kőrösmezei Antal főjegyzőt, hogy Nagyká­rolyba utazzanak felvilágositani a pénzügy­igazgatót, Kelemen Samu dr. orsz. képviselő pedig a miniszteretnöknél interveniált. Az eredmény meglett, most a végrehajtókat teg­nap táviratilag visszarendelték. Műkedvelői szinielőadás. A Nőegylet folyó hó 10-én, szombaton esti fél 8 órakor koncerttel, nagyszerű élőképekkel egybekap­csolt szinielőadást rendez. Jegyeket Lővy Miksa könyvkereskedésében lehet előjegyezni. Drágább lesz a hús ! A mészárosok a kapitányi hivatalnak bejelentették, hogy a marhahúsnak kilóját 1 K 52 fillérre (76 kr) emelik. Erdőégés. A Felsőbánya, Kisbánya, Kapnik és Fernezely vidéki erdőrészletek már hetek óta égnek. Október 21-én a fer­nezely i erdőkből kiindulva a Kisbánya mel­letti „Negyedében pusztított a tűz, onnét a kisbányai „Tyuz“-ra csapott át, tovább a „ Csonkás “-ra. Egyszer-egyszer eloltották, majd ismét meggyujtották a fákat. A tűz te­hát folytonosan terjedt s átment Gödörke, Egrestó, Szádokos, Árokalja, Tótpatak ma­gaslatokra és hegylejtőkre. Pár nap előtt égett a Vereshegy és Borkút, ennek oldalát nov. 1-én oltották el. Ugyanez nap a ferne- zelyi palás felett is hatalmas lángivek nyal­dosták a hegyet, igen szép látványt nyujva a nagybányáiknak. A tűzoltóság kivonult s erre a tüzet előbb lokalizálták és el is oltot­ták. Legtöbbet használt azonban mindezekre a csütörtök éjjeli és pénteki hatalmas eső, mely most már végleg eloltotta az erdőséget az egész nagy területen. Takarékpénztárak egyesülése. A Szinérváraljai Takarékpénztár Részvénytár­saság legközelebb egyesülni fog a Szatmár- vármegyei takarékpénztárral. Az egyesült takarékpénztárak Szinérváralján fiókot nyit­nak. Tűz volt e hó 1-én a déli órákban Szaniszló községben. A veszedelem igen nagy volt, amennyiben az nap óriási szél dühöngött. Az elöljáróság Nagykárolyba is betelephonált segítségért és onnan 3 tűz­oltó egy fecskendővel azonnal a helyszínére ment és sikerült a tüzet lokalizálni. Négy ház, egy csűr és az összes melléképületek lettek a lángok martalékává. Színészeink. Krémer Sándor színigaz­gató, ki e hó 16-án megkezdi váro­sunkban az előadásokat, a kivánalmaknak megfelelően rekonstruálta társulatát s a ta­gok névsorát bemutatta a szinügyi bizottság­nak, mely a listát egyelőre tudomásul vette kijelentvén, hogy majd a bemutatkozások után fogja esetleges kifogásait a meg nem felelő egyének ellen felhozni. A társulat tag­jai a következők : Kerényi Adél, Fábián Lin- ka koloratur énekesnők, Barna Mariska, Ivo- máromy Gizella szubrett, Kelen Rózsi segéd­énekesnő, Jászai Olga hősnő, Pap Etel szende, Bátori Mariska naiva, Uthi Gizella drámai anya, Szűcs Irén komika, Dőri Irén, Füzes Lenke, Juhász Rózsi, Kolozsvári Blanka, Pápai Sári, Peres Irma, Salgó Aranka, Tisz­tái Mari kar- és segédénekesnők, Albert Gizi, Szellő René táncosnők. Peterdi Sándor jel- lemszinész, művezető rendező, Váradi Már­ton bariton, Barna Andor tenorista, Tisztái Miksa komikus, operett rendező. Tihanyi Vilmos siheder, Tábori Imre buffó komikus, Kiss Miklós drámai szerelmes, Kiss Jenő társalgási, Krémer Sándor kedélyes apa, Balogh Béla, Bodor Ottó, Erdélyi Kálmán, Kovács Gyula, Kőszeghi Károly, Pogány Márkus, Szabadkai József, Török Sándor, Újvári Árpád, Szerdahelyi Lajos kar- és se- gédszinészek. Ackerman Zsigmond, karmester Simándi Zsigmond súgó, Szatmári József szertáros, Weisz Mátyás ruhatáros. Eltörlik a virilismust. A törvényha­tóságok igazgatásában korszakos jelentőségű törvényjavaslat van készülőben Andrássy Gyula belügyminiszter ugyanis azt aszenzátiós ki­jelentést tette a főváros több vezető férfia előtt, hogy az adóczenzus alapján szervezett törvényhatósági bizottsági tagság intézményét, a virilismust eltörli. — Készül a törvényja­vaslat, mely demokratikus alapon az általá­nos választói jog elvével alkotja meg a vá­rosok és megyék jövendő törvényhatósági bizottságát. A törvényjavaslat rövid időn be­lül a parlament elé kerül. Az egész ország közvéleménye helyesléssel, örömmel fogadja a miniszter kijelentését, mert nem helyes dolog az, hogy valaki csak azért, mert gyá­ros, gazdag háztulajdonos, vagy nagybirtokos, befolyásolja a törvényhatóság közügyeinek intézését. Előmunkálati engedély. A kereske­delemügyi miniszter gróf Vay Ádám vajai la­kosnak a szabolcsmegyei helyi érdekű vasút Vásárosnamény állomásától Jánd, Gulács, Hete, Mezőtarpa és Macsola községek érin­tésével a magyar kir. államvasutak Bereg­szász állomásáig, vagy pedig ugyancsak Vá­sárosnamény állomásából kiágazólag Tákos, Papi, Beregsurány és Asztély községeken át, esetleg Gelénes és Darócz községek érin­tésével a máv. Beregszász állomásáig és in­nen Makosjánosi és Gát községek határain át a máv. Munkács állomásáig vezetendő szabványos nyomtávú helyi érdekű vasútvo­nalra előmunkálati engedélyt egy évre meg­adta. Vasútépítés. A Nagykároly—margittai vasút a megvalósuláshoz közeledik. Ugyanis a jövő hét elején traniroznak s a vasutügyi bizottság megalakulása után megkezdődik a törzsrészvények jegyzése. — az e tárgyban összehívandó értekezlet Margittán fog meg­tartatni. Gyújtogatás. Gróf ‘Károlyi István krasznabélteki erdejét a múlt héten ismeret­len tettesek bosszúból a négy sarkán fel­gyújtották. A vész színhelyére azonnal ki­szállt az erdődi járás főszolgabirája és csen­dőr karhatalommal kényszeritette a lakossá­got a tűz eloltására. Az erdő mintegy 1500—2000 hold nagyságú s annak csak három sarkán sikerült a tüzet lokalizálni, mig a Lophágy felőli részén még min­dég ég. Elhalasztott országos gyűlés. A rendezett tanácsú városoknak f. hó 4-ik és 5-ik napjaira tervezett országos gyűlése f. hó 12-ik napjára lett elhalasztva. Tánczmulatság. Lázáriban f. hó 4-én a két iskola javára igen szép tánczmulatság volt az , ovodahelyiségben, a melyen igen szép közönség jelent meg és tánczoltak vir- radtig a biripi banda mellett. Bevétel volt 100 kor. 30 fii., a kiadás 71 kor. 86 fii. Fe­lülfizettek : főt. Polányi Endre esp. pléb. ur 4 kor. (Csenger), Sepsy Dániel urad. Írnok 60 fii, (Lázári), Sándor József tanító 60 fii. (P. Darócz), Soós János tanító 60 fii. (Atya), melyért ez utón is köszönetét fejezi ki Ürge Imre pénztáros. Gondatlanság által okozott em­berhalál. Nap-nap utáa történnek szeren­csétlenségek a szülők vigyázatlansága és gondatlansága folytán. Ilyen eset történt leg- ujjabban Nagynyiresen Pop János a. Gyor- gyika házában, ahol ennek 4 éves György nevű gyermeke magára hagyatva a szobában játszott és a tűzhelyen volt fazekat forró lúggal magára húzta. A reá ömlött forró lúg következtében oly súlyos égési sebeket szen­vedett, hogy f. november hó 1-én iszonyú kínok között meghalt. Fellázadt községek. Porosaim a és Tyúkod községek lakosai a folyamatban levő tagosítás miatt feliázattak a tagosítást vezető mérnök ellen, ki csak a csendőrök erélyes védelme mellett menthette meg életét. Az izgalom a két községben oly nagy, hogy a nagykárolyi csendőrszárnyparancsnokságtól 29 csendőrt küldtek ki a helyszínére a rend helyreállítása czéljából.

Next

/
Oldalképek
Tartalom