Heti Szemle, 1906. (15. évfolyam, 1-52. szám)

1906-10-10 / 41. szám

4 HETI SZEMLE“ Szatmár, 1906. október 10. Isten előtt való fölöttébb nagy kedvessége, Istenhez való legbizalmasabb közelsége kelti föl bennünk a leggyöngédebb ragaszkodásnak édes érzetét Engedjük ennek át magunkat szivünk lelkünk egész odaadó b ensőségével: meg vagyok győződve, hogy őt tisztelve, ő hozzá hűségesen ragaszkodva, Szűz Mária országának ezen virágos kertjében pusztulni fog a bűn, a hitközömbösség, a hitetlenség : ellenben ^virágozni fog és gazdagon gyümöl­csözni az isteni és felebaráti szeretet. És én boldog leszek, hogy gyenge erőmhöz képest ennek a munkának szentelem életemet. E munkában fogom találni vigasztalásomat, örömömet, megnyugvásomat. Hálával fordulok azért székfoglalómnak ezen ünnepén a jóságos Istenhez, akinek gondvi­selő keze ezen püspöki megye buzgó és fá­radhatatlan lelki munkásainak elére állított ; hálával adózom, Pápa 0 szentségének, aki a világegyház kormányzásának nehéz gondjai között a hosszú ideig elárvult szatmármegyei egyházmegyének az én méltatlan személyem­ben Ikeresett kormányzót, atyát, püspököt; hála szivivemből felséges uram királyomnak, akinek fejedelmi kegye engem szemelt ki arra, hogy mint apostolutód ezen kedves egyház­megyének papjait és híveit az üdvösség ut­ján szóval és példával kalauzoljam s a Szent- séges Szűz oltalma alatt, az isteni maiasztok segítségével velük együtt küzdjek az örök boldogságért. .,A mi Urunk Jézus Krisztus mulasztja veletek. Az én szeretetem mindnyájatokkal Krisztus Jézusban. Amen.“ A közönség a beszéd hatásától el volt ragadtatva, még másnap, harmadnap is kom­mentálták a társaságokban. Tetszett az az egyszerű modor, mely nem a frázisokat ke­reste, hanem megértetni kívánt. Meg is ér­tette azt mindenki és szivébe zárta az első főpásztori szózatot. Az előadás nyugodt ele- gáncziája művészi magaslaton állott, s már első alkalommal meggyőzött mindenkit, hogy méltán nevezték el „ékesszóló Tibornak !“ A szent mise végén Lovász Győző sub- diakonus a szószékről kihirdette a pápai ál­dás feltételeit, melyet az uj főpásztor nyert s kormányzása kezdetén kiosztani készül, Tóth József diakónus az ő felséges hangján énekelte a Confiteort, mire áldásra nyíltak a püspök ajkai, melyet a nagyközönség térden állva illő reverencziával fogadott. A Te Deum hálát adó hangjai fejezték be a fényes be­iktatási ünnepséget, melynek emlékei, azok a kellemes benyomások, melyeket az első ta­lálkozás utánn alkottak magoknak a hívek, eltörölhetetlenek lesznek az egész életen ke­resztül. A hálaadó ének hangjai után a hála érzetével távozott ki-ki otthonába, azon erős, immár meggyőződéssé vált hitet vive magá­val, hogy a jó Isten a szatmári egyházme­gyének méltó apostolutódot adott. Küldöttségek. A beiktatási ünnepély befejeztével a püspöki palotában a tisztelgő küldöttségeket fogadta az uj főpásztor, melyek a következő sorrendben járultak elé: 1. A székeskáptalan és a róm. kath. papság dr. Kádár Ambrus praelátus-kanonok vezetése alatt. Itt feljegyezzük, hogy a vidéki papság köréből is számosán voltak jelen. Ott láttuk Forgách János beregi főesperest, munkácsi plébánost, Benkö József ungi főesperest, ungvári plébánost, Frank József ugocsai fő­esperest, szinérváraljai plébánost, dr. szent- györgyi Jordán Károly szaniszlói apát-plé­bánost, az Orsz. Kath. Tanügyi Tanács el­nökét, Csechticzky József apát, tibai esperes plébánost, Kosztra Ignácz t. kanonok, csoma- közi esperes-plébánost, Oavrik János köké- nyesdi esperes-plébánost, Szalag Sándor be­regszászi esperes-plébánost, B ötsch Károly, Szőke Béla és Zakoray Pál plébánosokat, Titz Antal kegyesrendi házfőnököt és Cseh Lajos gimn. igazgatót Nagykárolyból, dr. Fibiger Sándor gimn. hittanárt Ungvárról, Lakatos Ottó gimn. hittanárt Nagybányáról. 2. A gör. kath. főesperesi kerület pap­sága Papp Antal főesperes által vezetve. 3. Az ev. ref. egyház, melynek üdvözletét Uray Géza főgondnok tolmácsolta. 3. Az izr. hitközség dr. Jordán Sándor rabbi vezetése alatt. 5. A jótékony nőegyesület küldöttsége, melynek érzelmeit dr. Vechtel János egyleti titkár tolmácsolta lendületes besződ kísére­tében. 6. A katonai közös hadseregbeli és honvéd tisztikar Nemes Ede dandárparancs­nok vezetése alatt. 7. A kalocsai küldöttek dr. Hoffmann Károly és Boromiszu István kanonokokkal. 8. Szatmár város tiszti karának és tör­vényhatósági bizottságának küldöttsége Pap Géza polgármester vezetése alatt. 9. A kir. törvényszék bírói kara, az ügyészség és kir. járásbíróság dr. Róth Fe- rencz kir. törvényszéki elnök által vezetve, hozzájok csatlakozott a szolgabirói hivatal is. 10. A róm. kath. egyházközség és a róm. kath. elemi iskola tanítótestülete Hehe- lein Károly praelátus-kanonok, plébános ve­zetése alatt. 11. A kir. tanfelügyelőség és az állami elemi iskolák tantestülete Bodnár György kir. tanfelügyelő által vezetve. 12. A kir. kath. főgimn. tanári kara Ratkovszki Pál igazgató vezetése alatt. 13. A szatmári Kölcsey-kör dr. Yechlel János vezetése alatt. 14. A felső kereskedelmi iskola dr. Kelemen Samu orsz. képviselő vezetóse alatt. 15. A m. kir. posta és távirda hivatal tisztviselői kara Demjén Sándor posta és tá- virdafőnök vezetése alatt. 16. A kir. adóhivatal Papp Gyula adó­tárnok vezetése alatt, 17. Az iparfelügyelőség Uray Gyula felügyelő vezetése alatt. 18. A felmérési felügyelőség Deli Béla felügyelő vezetése alatt. 19. A kereskedelmi testület és keres­kedő ifjak köre Páskuj Imre vezetése alatt. 50. A kath. kaszinó küldöttsége Fölkel Béla alelnök vezetési1 alatt. 21. A helybeli kath. legényesölet Za- horánszky István elnök vezetése alatt. 22. A budapesti Pázmány-egyesület, a kath. egyesületek orsz. szövetségének kül­döttsége és a kér. szocziálisták küldöttsége Auer István, az Alkotmány szerkesztője által v ezetve. 23. Az uradalmi tisztség. 24. Tis ztelget gróf Teleky Géza volt. belső titkos tanácsos és Molnár János prae- látus. A főpásztornak minden küldöttséghez voltak nyájas, lekötelező, szavai valóban bámulatosa könnyedség és rugékonyság, mely- lyel ezta rendkívül fárasztó feladatot végezte. Fél kettő felé járt|az idő, midőn a küldöttségek tisztelkedése véget ért, mikor aztán kezdetét vette az ebéd. A * diszebéd. Amint a tisztelgő küldöttségek fogadta­tása véget ért. kezdetét vette a fejedelmi fénynyel előállított diszebéd, melynek tartama alatt Bunkó Vincze zenekara játszott. A helybeli és a vidékről megjelent papságon kívül, kiket már fennebb említettünk, ott volt Szatmár város intelligencziája csaknem teljes számmal, körülbelül 120 teríték lehetett. Amint nagyjából feljegyezhettük, jelenvoltak a következők : Gróf Teleky Géza, Nemes Ede dandár­parancsnok. Csanádii Frigyes honvédezredes, Foglár ‘‘Frigyes honvéd-alezredes, Parupka Károly honvéd őrnagy, Szoták Dezső honvéd- százados, Czindrics János cs. és kir. alez­redes, Bonka József cs. és kir. őrnagy, Faragó Lajos m. kir. honvédőrnagy, D’. Elia Győ­ző honvéd-főhadnagy, dr. 'Kelemen Samu orszgy. kézviselő, Papp Antal gk. főesperes, Gönczy Antal gk. esperes, Nagy Béla plébá­nos, a püspök iskolatársa, Pap Géza polgár- mester, Vajay Károly t. főügyész, dr. Jéger Kálmán főorvos, Kőrösmezev Antal főjegyző, Jékei Károly alkapitány, Erdélyi István fő­mérnök, Kertészffy Gábor pénztárnok, Novák Lajos főszámvevő, dr. Róth Ferencz kir. törvényszéki elnök, Veréczy Antal táblabiró, Papp Béla kir. ügyész, Papp Gyula adótárnok, Léher Antal városi főerdész, Mándy Bertalan forgalmi főnök, Péchy László állomásfőnök, Tombory Virgil vasúti főellenőr, Deli Béla kataszteri felügyelő, Demjén Sándor és Boross Dezső postafőnökök, Bodnár György kir. tanfelügyelő, Cholnoky Imre kir. közjegyző, Rácz István ref. lelkész, Hubán Gyula gk. lolkész, Hozás János gimn. hittanár, Bellovits Jenő gimn. hittanár, németi gk. h. lelkész, P. Tamás János S. J., Lengyel József irgalmas- rendi házfőnök, Mihály Ferencz áll. isk. igazgató, Jankovics János róm. kath. elemi isk. igazgató, Csaba Adorján főszolgabíró, Kovách Leó nyugi, honvédezredes, Antal Kristóf, dr. Erdélyi Károly, dr. Göbl Alajos, dr. Vajay Imre, dr. Kölcsey Ferencz, Korányi János kamarai elnök, Uray Géza, Lengyel Imre, Páskuj Imre, Will on Lajos, dr. Wallon Gyula, Rédl Károly, Molnár Mihály. Az ebéd a követkző fogásokból állott: Leves olaszmódra, fogas tartár Mártással vesepecsenye környezve. Szarvas floronnal pulyka, saláta torták fagylalt, sütemény, gyü­mölcs, sajt. feketekávé. Erdődhegyi asztali bor zsérczi vörös bor zsérczi pncsenynbor pezsgő. Szemüveg1 és őr» javítások jutányos árban készíttetnek. 251 Szemüvegek, Zvickerek, látszerészeti czikkek agyszintén arany, ezüst, nickel zsebórák, valamint mindentéle inga, ébresztő és fali órák kaphatók FE1SZTHÜBER JÁNOS £££?£“£ Plébánia-palota.

Next

/
Oldalképek
Tartalom