Heti Szemle, 1906. (15. évfolyam, 1-52. szám)

1906-08-16 / 36. szám (33. szám)

Szatmár, 1906. augusztus 16. ..HETI SZEMLE o vegye. A kiállítás azonban nemcsak keres­kedelmi érdekű — értve alatta gyárosaink üzleti bemutatkozását, — hanem a hazai me­zőgazdasági és ipari közönségre tanulságos is akar lenni, amennyiben a kiállítás rendező­sége, melyben elsőrendű mótorgyárosaink kivétel nélkül helyet foglalnak, a kiállítás keretén belül alkalmat fog nyújtani a közön­ségnek arra, hogy a motorok alkalmazását minden fajtájában, minden alkalmazási mód­jában, a motortechnikát pedig legnépszerűbb módon való ismertetés és szemlélet utján megismerje. Azok a nagy gazdasági érdekek, ame­lyek a motoroknak az ipar, főleg pedig a közép- és kisipar terén és másrészről a me­zőgazdaság minden ágában való terjedéséhez fűződnek, a gyárosok részéről éppen az által fognak honoráltatni, hogy gyárosaink igen jelentékeny áldozatokat fognak önként hozni, a kiállításon való bemutatkozásuk cél­jából. A kiállítás nemcsak a városligeti ipar­csarnokra, amelyet a kormány e célra már átengedett, hanem az iparcsarnok előtti terü­letre is ki fog terjedni. Gyárosaink a kiállításra meglehetős építkezéseket is csinálnak. így például leg- nagyohb malomberendezési és motorgyári cégünk egy mótorüzemü teljes malmot fog felépittetni. Egy szivattyugyárunk nagy mo­torikus berendezésű szivattyútelepet szándé­kozik bemutatni. Egy hatalmas turbina be­rendezés is bemutatásra kerül. Csak e néhány példából is látható az, hogy gyárosainknak a kiállításon való megjelenése olyan költsé­geket igényel, amelyek fejében hazai iparunk elvárhatja, hogy hosszabb időn át legyen módja a közönségnek a kiáliitást szemlélni és tanulmányozni. Hozzájárul mindezekhez az is, hogy a kiállítást rendező Magyar Automobiltechnikai- Egyesület már is gondoskodott arról, hogy a kiállítás tartama alatt a kiállítás területén az egyes kiállítási objektumok előtt váltakozva rendszeres, népszerű szakelőadások tartassa­nak a napnak bizonyos meghatározott órájá­ban, amelyben a kiállítást látogató közönség díjtalanul vehet részt. Ilyen szakelőadások a kiállítás egész tartama alatt fognak tartatni, és céljuk az, hogy a kiállítást látogató kö­zönség e népszerű szabad előadások által a motorok szerkezetét, kezelését, előforduló hibák keresését és kiküszöbölését, a motorok alkalmazási módját, általában az azok hasz­nálatára, használhatóságára, költségeire és üzemére vonatkozólag mindama ismereteket elsajátítsák, amelyek alkalmasak arra, hogy a Magyar Motor-és Automobiltechnikai Egye­sület által maga elé tűzött cél, t. i. a motorok és azok használatának népszerűsítése és ter­jesztése minél jobban megközelittessék. A kiállítás rendezősége ebből a célból nagy, országos propagandát fog kifejteni és az ország minden részéből váltakozva mező- gazdasági és iparos körökből csoportos fel­rándulásokat fog rendezni a kiállítás tanul­mányozása és az abban megtartandó motor­technikái előadások hallgatása céljából. A kiállításnak ez a nagyszabású prog- rammja hivatva van a hazai iparnak és me­zőgazdaságnak a motorok terjesztése által az eddiginél nagyobb lendületet adni, követ­kezőleg iparunk és mezőgazdaságunkra fej­lesztőig hatni. De hivatva van egyúttal a hazai mótor- ipar nagyobb fejlesztését, hazai motorgyára­inknak nagyobb pártolását a magyar közön­ségben felébreszteni. Mivel a kiállítás az összes erőfejlesztő gé­peknek , úgymint benzin-, nyersolaj-, petrole um-,gáz-, szivógáz-, kohógáz-, villany-, szél-, viz-, gőz- és hőlég motorok stb. valamint azok tartozékainak, alkatrészeinek, és azok által hajtható gépeknek bemutatása lesz, ez a kiállítás oly nagyszabású, hogy a millenáris kiállítás óta ilyen nagyfontosságu kiállítás hazánkban még nem volt, de szervezeténél és tartalmánál fogva e kiállítás eddig még a világon páratlanul áll és alkalmas arra, hogy a külföld figyelmét is felhívja erre a szoro­san magyar jellegben megtartandó hazai ki­állításunkra. H I R E K. A tegnapi napra esett Kagyboldog- aszszony ünnepe miatt lapunk jelen száma a rendes időnél egy nappal ké­sőbben jelent meg, a jövő héten szintén nem szerdán, hanem csütörtökön fog megjelenni szent István király napjára való tekintetből. Nagyboldogasszony. Tegnap Mária menybemenetelét ünnepelte a kath. világ. Nagy, magasztos ünnep ez, a magyar nem­zetre kétszeresen fontos és mindig kegye­lettel ünnepelte meg. Szent István királyunk a bold, szűz pártfogásába ajánlotta nemze­tét, ő tehát ennek az országnak égi patró- nája. Innen van, hogy hazánk népe minden­kor rendkívül nagy gyöngédséget tanúsított a Mária-ünnepek iránt. A Mária-kultusz talán egy országban sincs annyira kifejlődve, mint minálunk. A székesegyházban reggel a plé­bánia tartott szent misét és predikácziót. Kilencz órakor káptalani nagy mise volt, me­lyet Pemp Antal káptalani helynök, praelátus- kanonok végzett. Mise után ünnepi szent be­széd volt. Szent István király. Hétfőn ünne­peljük nemzetünk első és szent királyának, szent Istvánnak ünnepét, kit a keresztény Magyarország megalapítója gyanánt méltán tisztelünk. Ide s tova egy ezredéve már, hogy az ő alapvető bölcs intézkedései f n- tartják ezt a nemzetet és ha az általa meg­jelölt útról le nem tér, fenmaradása évezre­dekre biztosítva van. Nemzetünk évről évre nagy kegyelettel üli meg első nagy királyá­nak emlék ünnepét. Ez a kegyelet tette nemzeti ünneppé. A székesegyházban ünne­pélyes istentisztelet lesz, melyen részt fog­nak vennni a polgári és katonai hatóságok is. A király születésnapja. Szombaton, e hó 18-án lesz apostoli királyunk O felsé­gének születésnapja. A székesegyházban ez alkalomhói ünnepélyes szent mise fog tar­tatni, m elyre a városbsn létező hivatalos tes­tületek és a katonai hatóságok is hivatelosak. Személyi hir. Lessenyey Ferencz dr., apostoli protonotárius, praelátus-kanonok Szli- ács fürdőről hazaérkezett. — Pap Géza pol­gármester szintén hazaérkezett Balatonfüred- ről és átvette hivatalának vezetését. A főispán látogatásai. Falussy Ár­pád dr. főispán a múlt hétfőn városunk tár­sadalmának előkelőbb köreiben nejével együtt látogatásokat tett. Közelebb körútra indul a vármegyében. Főigazgatói kinevezés. Ő felsége a király Jurkovich Emil beszterczebányai fő­gimnáziumi igazgatót, ki mint igazgató a nagybányai állami főgimnáziumnál is műkö­dött, a beszterczebányai tankerület főigazga­tójává nevezte ki. Előléptetett uradalmi tisztek. A mun­kácsi uradalmi tisztikarban ez évi július l-étől számítva Kunsch Mátyás erdőmestert erdőfel­ügyelővé, Ceiner Nándor főtisztartót felügye­lővé, Kiszeli Gyula szolyvai főerdészt erdő­mesterré léptették elő. Ezeken kívül a tisz­tikar több tagja fizetésemelésben részesült. Kinevezés. A kereskedelmi miniszter kinevezte Földes Béla dr egyetemi tanárt, nagybányai országygyülési képviselőt, 1908. év végéig tartó megbízással, az országos ipari tanács és állandó bizottsága munkásügyi szakosztályának tagjává. Nagybeteg igaztató. Borsos Benő, a helybeli ev. ref. főgimnázium igazgatója nagybetegen fekszik. Állapota igen aggasztó. Fényes esküvő ment végbe f. hó 11- én Ungváron. Dr. Szabó Ernő máv. fogal­mazó, Szabó Lajos máv. felügyelő fia vezette oltárhoz a r. kath. templomban Komjáthy Lo- lit, Komjáthy Tihamér p. ü. titkár és neje, Madarassy Mariska leányát. Mint tanuk Ma- darassy Gáhor miniszteri tanácsos és Mikecz Dezső, Szabolcs vármegye alispánja szere­peltek. A templomban nagyszámú ismerős, érdeklődő és jóbarát jelent meg, a kik sze- rencsekivánataikat fejezték ki az ifjú és bol­dog párnak. Benkö József apát-plébános gyönyörű beszédet intézett az uj párhoz. Az esküvő után nagy vendégsereg gyűlt össze a lakodalmas háznál. Missió. A nagyszőllősi róm kath. temp­lomban Kulcsár István és Kulcsár Antal Jé­zustársasági atyák szent missiót tartanak. A múlt vasárnap esteli 7 órakor volt az első szent beszéd. A missió 21-én nyer befejezést. Va­sár és ünnepnapokon reggel VslO órakor is lesz szent beszéd. Elhalt ujoncznő. A irgalmas nővérek zárdájában e hó 9-én, életének 24-ik évében elhalt Vilmán Sergia ujoncznő. Még csak egy évig szolgált szent hivatásában Istennek. Társai és az irgalmasnővérek nagy fájdalom­mal állották körül a fiatalon elköltözött társnő ravatalát. Temetése e hó 11-én történt igen nagy részvét mellett. Gyászhir. Steinberger Áhrahám, a hely­beli Kereskedelmi és Iparbank igazgatója 84 éves korában e hó 10-én elhalt. A múlt va­sárnap délelőtt helyezték örök nyugalomra. A boldogultban dr. Kelemen Samu orsz. kép­viselő ^nagybátyját gyászolja. — Ozv. Ta­rn ás ff y Antalné, szül. Soltész Ida e hó 7-én életének 70-ik évében elhalt. — Benedek Sándor nagy károlyi vivómester édes anyja, szül. Rehncsek Ernesztin e hó 8-án esteli 7 órakor életének 60-ik évében Nagykárolyban hosszas szenvedés után elhalt. — Kondor Sándor csekei körjegyző e hó 18-án, életé­nek 40-ik évéhen elhalt. Régi szívbaja ölte meg, melyből nem sikerült magát kigyógyit- tatni. — Özv. Szentiványi Lászlóné, szül. Cserei Erzsébet e hó 13-án 70 éves korában városunkban elhalt. Tegnap d. u. temették el. Tanitónőválasztás. Az ombodi ref. egyházközség Erdős Vilma mándi tanítónőt 19 pályázó közül egyhangúlag tanítónőnek választotta meg. Egyházmegyei hir. Székely Gyula segédlelkész Csomaközről Szaniszlóra helyez­tetett át, Rónay János diakónus Csomaközre küldetett segédlelkósznek. Kiküldöttek. A magyarországi kath. tanítók III-ik nagygyűlésére, mely folyó hó 27. és 28-án lesz megtartva Budapesten — a Ftdő. Egyházmegyei Hatóság 1861 sz. ke­gyes intézkedésével az egyházmegye képvi­seletében Jankovics János és Mondik Endre püspöki róm. kath. elemi iskolai tanítók let­tek kikiildve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom