Heti Szemle, 1906. (15. évfolyam, 1-52. szám)

1906-08-08 / 32. szám

4 Szatmár. 1906. augusztus 8. HÍREK. Évforduló. Nevezetes évfor­dulót ünnepelt e hó 4-én a kath. anya- szentegyház. Három éve volt, hogy az egyház rövid, de mély gyászát, mely XIII Leo halálával borult az egyházra, Sarto bíborosnak pápává választása örömre rváltoztatta. Aha Iái éjszakájába meült Lumen-t a szeretet hevében égő Ignis váltotta fel s X. Pius néven immár három esztendeje uralkodik szt. Péter tró­nusán, mindinkább beváltva azokat a reményeket, melyeket megválasz­tása alkalmával, uralkodásához fűz­tek. A kér. világ imádsága talál­jon meghallgattatásra, hogy az égig érő hatalomnak birtokosa, X. Pius pápa, sokszor megérje még trónra- jutásának évfordulóját s minden évforduló, mint emlékkő jelezze dicsőséges uralkodásának terjedő áldásait. Személyi hir. Kádár Ambrus dr., prae- látus-kanonok a múlt csütörtökön a bikszádi fürdőből haza érkezett. — Tunkóczy Cyula főkapitány szintén hazaérkezett a bikszádi fürdőből és átvette hivatalának vezetését. — Róth Ferencz dr., kir. törvényszéki elnök megkezdte szabadságidejét, most nagykáro­lyi rokonainál van, pár nap múlva hosszabb külföldi útra indul. — Soltész Imre kálmándi plébános, szentszéki ülnök egészségi okokból Feketehegyre utazott. Kúriai biró. Mint értesülünk, törvény­székünknek kiváló képzettségit elnökét, dr. Róth Ferenczet 0 felsége a király legköze­lebb kúriai birónak fogja kinevezni s igy visszatér a fővárosba. Előhaladását mindan­nyian őszinte örömmel fogadjuk, távozása azonban igen nagy veszteség a szatmári törvényszékre, s az ür, melyet maga után hagy, rendkívül nehezen lesz betölthető. Róth Ferencz magas műveltségével és tu­dományos képzettségével Szatmár város tár­sadalmának őszinte tiszteletét és nagyrabe­csülését érdemelte ki, s az előhaladása felett érzett öröm sem képes bennünket kárpótolni ama veszteségért, hogy megválik városunktól. Kitüntetett föerdőmester. A király Seyfried Károly ny. főerdőmesternek, az ungvári m. kir. főerdőhivatal volt főnökhe­lyettesének, sok évi hü és hasznos szol­gálatai elismeréséül a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta. Az uj kir. ügyész. A megüresedett szatmári kir. ügyészi állásra Papp Béla nagy­károlyi ügyvéd, a csengeri kerület volt or- országgyülési képviselője van kiszemelve. Pénzügyigazgatói kinevezés. Plachy Gyula miniszteri titkárnak nagykárolyi kir. pénzügyigazgatóvá történt kinevezését a hi­vatalos lap legközelebbi száma fogja közölni. Ezzel egyidejűleg megtörténik Kemény Ala­josnak jelenlegi állásától felmentése és áthe­lyezése. Főmérnöki kinevezés. Hullán János kir. mérnököt, a fernezelyi hohó főnökét a pénzügyminiszter főmérnökké nevezte ki. Aranymise. Hosszú 50 éves papi élet öröme-bánata adta át helyét a szent örömnek, buzgóságos hálának Cziereizer Alajos sz. sz. ülnök, mezőteremi plébános szivében aug. 2.-án, mikor is aranymisés áldozatát mutatta be a Mindenhatónak a kedves Lojzi bácsi. Kilen ez- órakor az egyházközség díszes kül­döttsége jelent meg a plébánián Volsitz Pál kántortanitóval élén, ki szép, lelkes beszéde után, a melyben a jubilánstól továbbra is atyai szeretetet, buzgó imádságot kér híveiért — átadta a szerető hívek aján­dékát, egy szinezüst remek kivitelű pacifi­káiét. Díszes diadalkapun át fehérruhás lánykák gyönyörűséges sorfala között indult ezután az agg lelkipásztor paptársainak se­regét követve, jegyeséhez, szeretett templo­mába, hogy hálát adjon Istennek hosszú 50 év áldásos kegyelméért, hogy könyörögjön magáért, s hiv nyájáért, hogy krisztusiáldást osztogasson. A zsúfolásig megtelt templom, a buzgóságos áhitat, a könyb elábadt szemek híven ecsetelték a szerető nyáj őszinte ked­ves ünnepét. Evangélium után Schwegler Ala­jos, sándorfalusi plébános, a jubiláns unoka­öccse lépett a szószékre, ki lelkes szavakkal, érett tudással, meggyőző, erőteljes előadással magyarázta meg, hogy mi a pap ; mije volt a jubiláns 46 éven át a községnek. Nem ke- vésbbé emelte a szépséges ünnep fényét egy 8 tagból álló férfi kar, mely Schwegler Fe­renc, mezőteremi káplán vezetése és Dicsig Adám, nagykárolyi tanító művészi orgona­játéka mellett általános tetszés között adta elő Stehle G-dur miséjét. Mise után a ke­rületi papság nevében Szentgyörgyi Dr. Jor­dán Károly, apát, szaniszlói plébános tolmá­csolta a kerület szeretetét, ragaszkodását a jubiláns iránt, kitől továbbra is szeretetet kér. Majd a politikai község nevében Dömötör Elek községi jegyző intézett eszmékben gaz­dag, szeretettel fűszerezett üdvözlő beszédet a jubilánshoz. Ezután a gör. kath. hitközség képviselői jelentek meg, kiket Darabont gk. lelkész vezetett. Üdvözlő beszédjében meg­köszönte az aranymisés békés, szerető együtt­működését, továbbra 1 is kéri azt. A tisztelgése­ket követő ebéden mindvégig a legkelleme­sebb, vigságos hangulat uralkodott. Közben megindult a kedves toasztok egész serege. Elsőnek a jubiláns szólalt fel kedves, őszinte, aranyos szavakkal éltetve X Pius, szentsé- ges Atyánkat, a koronás királyt és manu- duktorát, Soltész Imre, aranymisés, kálmándi plébánost. Soltész Imre viszont öcscsét, az aranymisést éltette. Dr. Jordán Károly, apát, Rónai István, Hrabovszki István, dr Bohus János kr.-bélteki plébános, Schvegler Alajos a jubilánsra, Kertész Pál Schtoegler Ferencre, Székely Gyula, a káplánok nevében a jubi­lánsra, Rés János, Brázay János, aranymisés nevében a jubilánsra ürítettek poharat. Ked­ves emléket vitt magával mindenki az aranymisés ünnepségről buzgóságos fohász- szál szivükben, hogy a jó Isten a kedves aranymisés Lojzi bácsit még igen sokáig éltesse. Címadományozás. A király Bekény Aladár bustyaházai erdőmesternek az erdő­tanácsosi címet és jelleget díjmentesen ado­mányozta. Áthelyezett tanár. A vallás és köz­oktatási miniszter Kórsay Emil beregszászi állami főgimnázium rendes tanárt saját ké­relmére a zsolnai állami fóreáliskolához helyezte át. Hymen. Schwarcz Lajos fernezelyi m. kir. kohómérnök jegyet váltott Kende Dániel láposbányai m. kir. főerdész leányával, Er­zsikével, Farkas Jenő felsőbányái polgár- mester unokahugával. — Pór Miksa dr. mezőkaszonyi ügyvéd jegyet váltott özv. Láng Zsigmondné, szül. Pallay Ilona úrnő leányával, Annával Kisvárdán. — Orbán Károly felsőbányái bányaiskolai tanár holnap esküszik örök hűséget Selmeczbányán Sze- pessy Mariska kisasszonynak. — Lupán Si „HETI SZEMLE“ mon pályavégzett gör. szert kath. papnöven­dék a miút csütörtökön esküdött örök hűsé­get Lupán Miklós kizbányai gör. kath. lel­kész leányának, ^Kornéliának. — Sztahora Bertalan fehérgyarmati szabóiparos jegyet váltott városunkban Óvári Sándor rendőrtizedes leányával, Ilonkával. — Korpás Ferencz bereg­szászi állami főgimnáziumi tanár a napokban esküdött' örök hűséget Linner Bertalan bereg­szászi hitelintézeti nyug. vezérigazgató leányá­nak, Mariskának. Éfeslstván, az Ecsediláp Le­csapoló Társulat Írnoka jegyet váltott Lengyel Ferencz birtokos és neje, Marossy Róza le­ányával Idával Nagykárolyban. Erdőmesteri kinevezés. A földmive- lésűgyi miniszter Orosz Antal kolozsvári kir. főerdészt, városunk fiát, állomáshelyén kir. erdőmesterré nevezte ki. Kitüntetett tanítók. Az Országos Magyar Gazdaszövetség Volsitz Pál mezőte­remi és Papolczy Zoltán apai tanítókat dísz­oklevéllel tüntette ki. Gyászhir. Özv. Takács Jánosné, szül. Désy Erzsébet életének 80-ik évében Nagy­bányán elhalt. A boldogultban Takács Mi hály, a budapesti operaház művésze édes anyját gyászolja. — Vagdos János, az Ecsedi láp Lecsapoló Társulat ellenőre szombaton este 7 órakor Nagykárolyban elhalt. — Puskás Gyula helybeli csizmadiamester e hó 4-én, reg­geli 3 órakor, életének 55-ik évében hosszas szenvedés után elhalt. Temetése vasárnap délu­tán voltnagyközönség részvétele mellett. A csiz­madia ipartársulat testületileg volt jelen saját zászlója alatt. —■ Sipos János hegyközségi biró hitelintézeti tag e hó 3-án, életének 60-ik, boldog házasságának 32-ik évében Nagyszől­ősön elhalt. — Báró Katz Vilmos turjase- besi nagybirtokos életének 72-ik évében tur- jasebesi kastélyában elhalt. — Gajdos Mihály Bező község bírája, Ungmegye törvényha­tósági bizottságának tagja 48 éves korában elhalt. Bányatiszti kinevezések. A pénz­ügyminiszter Sztróné Szaniszló vízaknai só­bányahivatali pénztári ellenőrt az aknaszla- tinai főbányahivatalhoz pénztárnoknak, Novák Gusztáv désaknai sóbányahivatali mázsatisz­tet ugyancsak az aknaszlatihai főbányahiva­talhoz pénztári ellenőrnek nevezte ki. Áthelyezett postatiszt. A keresdelmi miniszter Fess István helybeli postatisztet a saját kérelmére Budapestre áthelyezte. Tanítónők változása. A vallás és közoktatási miniszter Lörincey Ida nagyká­rolyi polgári iskolai rendes tanítónőt jelen­legi minőségében a kecskeméti állami pol­gári iskolához helyezte át, Andrássy Ilona nagykárolyi polgári iskolai helyettes tanító­nőt a segesvári állami polgári iskolához a XI. fizetési osztályba segédtanitónőnek ne­vezte ki. Kilépés. Jékel Antal áldozár az egy­házmegye kötelékéből kilépett s miután vég leges elbocsátást ayert, többé egyházi ruha viselésére sem jogosult. Anyakönyvi kinvezés. A belügymi­niszter Vágó Elek segédjegyzőt a szamosdobi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyet­tesnek nevezte ki. Áthelyezett tanítók. A vallás és közoktatási miniszter Hamar János hosszu- falui állami polgári iskolai rendes tanítót, a helybeli kir. kath. tanitóképzőintézet volt je­les növendékét a kassai állami polgári isko­lához, Ortutai Gergely somkutpataki állami elemi iskolai tanítót a feketeardói állami elemi iskolához, mindkettőt jelenlegi minő- , ségében áthelyezte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom