Heti Szemle, 1906. (15. évfolyam, 1-52. szám)

1906-08-01 / 31. szám

3 haul Mihály tábori püspök alkotása, az Ín­séggel kind. A keresztény szeretet leányai, az irgal­mas nővérek némán szenvednek, tudnak nél­külözni, csak az táj nekik, hogy a gondja­ikra bízott leánykák is olyan korán tanulják meg a nélkülözést, a szegénységet. Mikor a a hadsereg lovagias szellemű tisztjeinek fi­gyelmét a körülményre fölhivjuk, nem lesz talán érdektelen az intézetről egyet-mást el­mondanunk. Leonhard Mihály tábori püspök emlékét kegyelettel őrzi a hadsereg. Előbb a bécsi herczegérsek segédpüspöke volt, majd szankt- pölteni megyés püspök lett, de 1836-ban le­mondott püspöki székéről, hogy azután hu­szonhét éven keresztül gondozza a hadse­reg lelki életének ügyeit. Apostoli működé­sében fájdalommal látta, mily nehézséggel küzdenek a hadsereg nős altisztjei leány- gyermekeik fölnevelésében. Midőn váratlanul ismeretlen jótevő kezéből nagy összeghez jutott, azonnal kész volt lelkében a terv, hogy katona-leány-nevelő intézetet alapit. Szatmárnak áldott emlékű püspöke, Ila m János vele egyidőben szintén leánynevelő intézet alapításán fáradozott. E két szent- emlékű püspök terveit megismerte Oouzecky János tábori pap és ez áldott lelkek között érintkezést hozott létre. Hamar megértették egymást, Leonhard átadta azt a „nagy'4 összeget s a szatmári irgalmas nővérek anyaházában fölállították a katona-leány-intézetet. Azóta múltak az idők, változtak a vi­szonyok. Nehezebb lett a megélhetés nem­csak az altiszti családokban, hanem ott, azon a bizonyos összeg kamatain élő irgalmas nő­véreknél is. Nőtt minden, nőtt az ajánlkozó leánykák száma, csak a kamatláb csökkent. Emberektől nem kérnek, azt sem tudják, hogy e sorok napvilágot látnak. Alamizsnát nem kér e sorok írója sem, inkább a beszterczebányai helyőrség tisztikarának példáját akarja a fenkölt, a lovagias tisztek szeme elé állítani. Besztercebánya helyőrségi tisztikara tavaly őszszel mulatságot rendezett, a mulatság tiszta jövedelmét, talán hetven forintot, önmaguk- tól, jószántukból a katona-leányok intézeté­nek küldték. Egy tartalékos tábori lelkész. Szatmár, 1906. Julius 25 ___________ HÍ REK. Püspöki javak átadása. A vallás és közoktatási miniszter értesítette az egyház- megyei hatóságot, hogy Kálóczy Zoltán minisz­teri osztálytanácsost kiküldötte a püspöki ja­vaknak kinevezett püspökünk, dr. Boromisza Tibor részére leendő átadása végett. Személyi hir. Hehelein Károly praelátus- kanonok tegnapelőtt reggel Veszprémy Sándor nagysomkuti plébános társaságában egészségi okokból Feketehegyre utazott. — Forgách János munkácsi prépost-plébános üdülés czél- ’ából néhány napi tartózkodásra a Tátrába utazott. — Novak Lajos főszámvevő szabad­ságidejét Élőpatakon tölti; A számvevőség és adóhivatal vezetését helyettesének, Nagy János számvizsgálónak ma adta át. Elhalt ezredes.iSturmthalé Müller Ká­roly, az Ungváron állomásozó 66. gyalogezred ezredese múlt hó 25-én reggel Marienbád- ban, ahol gyógyulást keresett, szivszélhü- désben hirtelen elhalt. Az ezred tisztikara a temetésen küldöttsógileg képviseltette magát és koszorút helyezett a ravatalra. Az elhalt ezredes Ungváron a polgári társadalom kö­rében is tisztelt alak volt. Wolaffka utóda. Említettük lapunk múlt számában, hogy a debreceni lapok dr. Wolaffka Nándor debreczeni plébános utód­jául dr. Irinyi Tamás szatmári theologiai ta­nárt, a fővárosi lapok Szentkirályi Zoltán göresödi plébánost, a szilágycsehi kerület függetlenségi képviselőjét emlegetik. Most arról értesitenek bennünket Debreczenből, hogy ezen a kettőn kívül még számos nevet hangoztatnak. Emlegetik dr. szentgyörgyi Joidiu Károly szaniszlói apát-plébánost, az Országos Katholikus Tanügyi Tanács elnö­két, dr. Hock János kőbányai plébánost, or­szággyűlési képviselőt, dr. Szrmeilig Géza peczeszőllősi plébánost, volt nagyváradi püs­pöki titkárt, La Iffy Béla gyomai plébánost, tíroó Ferencz gyulai plébánost, Azt is tudat­ják velünk Debreczenből, hogy az intelli- ■ genczia dr. Irinyi Tamást óhajtaná Debreczen város plébánosának. Nálunk az a htr van elterjedve, hogy dr. Un adu L. Árpád czim- zetes püspök, kultuszminiszteri osztálytaná­csos is kombináczióban van. Megyei főorvos. Fekete Sámuel dr. nyugdíjaztatása folytán megüresedett a me­gyei főorvosi állás. Kívánatos, hogy ez a fontos poziczió agilis, munkabíró egyénnel, az orvosi karnak valamely kiváló tagjával töltessék be. Tudomásunk szerint dr. Kölcsey Ferencz városi közkórházi főorvos van ki­szemelve. Ha a hir valónak bizonyul, igen helyes lesz a választás, mert Kölcsey Szatmár város orvosi karának egyik legtehetségesebb jó hírnévnek örvendő tagja, ki a főorvosi állásban nyereség lesz a vármegyére. Fényes esküvő Munkácson, Múlt hó 28-án délelőtt a munkácsi szép uj temp­lom fényes esküvő színhelye volt: Gsomár . Stefánia k. a. Csomár István gymn. tanár fiatal leánya esküdött örök hűséget Heidrich Győző honvéd főhadnagynak. Az esküvőn megjelent az egész tisztikar, élén Teleházy János ezredessel, a város közönsége pedig zsuffolásig megtöltötte a gyönyörű templo­mot, Az előkelő násznép bevonulása után Dr. Fechlel János tanár, az eskető pap, az oltárhoz lépett és fényes beszédben üdvö­zölte az ifjú jegyes párt. Az eskü elhangzása után pedig könyekig megható meleg sza­vakkal bocsátotta el az oltártól az ifjú párt Esküvő után az örömszülők házánál dús la­koma volt, melyen számos felköszöntő hang­zott el. Nyugdíjazott főügyész. Méreg Ádám dr., a Schőnborn-féle munkácsi uradalom főügyésze a mai nappal nyugalomba vonul, s Munkácson ügyvédi irodát nyit. Áthelyezett járásbirók. Ő felsége a király Kiss József téesői járásbirónak a nyír­egyházai járásbírósághoz, Lázár Sándor dr. máramarosszigeti járásbirónak kir. törvény- széki bírói minőségben a máramarosszigeti kir. törvényszékhez leendő áthelyezését sa­ját kérelmükre megengedte. Bírói kinevezések. 0 felsége a király Balsny József szatmárnémeti kir. ügyészt a szegedi kir. törvényszékhez bírónak, Kalmár Ákos mezőtúri kir. járásbirósági jegyzőt a szobránczi járásbírósághoz albirónak nevezte ki. — Házfőnökök változása. A nagyká­rolyi kegyesrendi társház uj főnöke, dr. Tietz Antal már megérkezett Budapestről Nagykárolyba, s átvette a rendház vezetését. A volt házfőnök, dr. Schweighoff er János hi­vatalának átadás? után elhagyta Nagykárolyt s uj állomáshelyére, Budapestre ment. A távozó főnököt igen sok rendtársa kisérte ki _____________„HETI SZEM LE" __ ____ a vonathoz, hol érzékeny búcsút vettek a közkedveltségben álló férfiútól. Ezüstmise. Ritka szép ünnep színhe­lye volt július 17-én Puszta-Dobos, szabolcs- raegyei község. E napon tartá ugyanis ezüst­miséjét a község szeretett, nagyérdemű plé­bánosa Schmelcz Lajos, pápai kamarás, szent­széki tanácsos. Tiz órakor mutatá be megható buzgósággál ezüstmiséjét Lengyel József csekei plébános és Molnár Károly fehérgyarmati káplán segédlete mellett. Utána fogadta köz­sége tisztelgését és jóbarátainak, tisztelőinek, Szabolemegye nagyobbrészt családjaikkal egy- begyült intelligenciájának üdvözlését. Délben illustris társaság ült gazdag teritésü asztal köré. hol felköszöntőkkel, jókivánatok ára­datával ünnepelték a szép kora mell (itt is fiatal kedélyii házigazdát. Ügyészi kinevezés. Ő felsége a ki­rály dr. Udvarhelyi Dezső debreczeni ügyész­ségi alügyészt, Udvarhelyi Pál helybeli róm. kath. kántor jeles képzettségű fiát a maros­vásárhelyi ügyészséghez kir. ügyésznek ne­vezte ki. Gyászhir. Orlössy Ferenc, Máramaros- megye főlevéltárosa, irói névén Szépfaludi, a „Máramarosi Lapok“ szerkesztője a „Szilá­gyi István Kör“ elnöke múlt hó 26-án éle­tének 62-ik évében Máramarosszigeten elhalt. — Makay Endre nagylucskai községi jegyző áldozatául esett a községben uralkodó tífusz- járványnak. A múlt pénteken délután életé­nek 36-ik évében elhalt. Özvegye és négy kis árvája siratja. Az egész vidéken általá­nos a részvét a szomorú gyászeset miatt, — Szoklyói Szabó Dezső, a kaposi szolgabiró- ság nyug. Írnoka a múlt pénteken, életének 60-ik évében Nagykaposon elhalt. — Garai Ferdlicska Kálmán nyíregyházai ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, Szabolcs vármegye törvényhatóságának és Nyíregyháza város képviselőtestületének tagja életének 54-ik boldog házasságának 21-ik évében Nyíregy­házán elhalt. FerdZicskát vármegyénkhez ro- rokoni kötelékek fűzik, sógora volt Beszedits Vilmos postamester és sárközi földbirtokos­nak. Városunkban is széles körben ismerték, a múlt télen fiacskája, a kis hegedűművész Gyula hangversenyezett nálunk a dalegye­sület által rendezett egyik estélyen. — Fa­zekas József női szabó, városunk régi polgára 75 éves korában, végelgyengülés következté­ben elhalt. — Balogh Juliánná a múlt csü­törtökön 21 éves korában városunkban rövid szenvedés után elhalt. Áthelyezett erdész. A füldmivelési miniszter Beyer Jenő m. kir. erdészt, ki a földmivelési minisztériumba volt beosztva, Nagybányára helyezte át és a nagybányai m. kir. erdőkezelősóg vezetésével bízta meg. Hymen. Ruprecht Sándor helybeli m. kir adótiszt e hó 4-én, szombaton esküszik örök hűséget Gyöngyösön Szakkay Antal és neje Kanovits Francziska leányának, Rózá­nak. — Félegyházi/ Kálmán brassói kir tör­vényszéki jegyző jegyet váltott Soltész Mik­lós helybeli városgazda nővérével, Anikóval. Szabó Aurél felsővissói ügyvéd jegyet váltott Schrédl Vetti kisasszonynyal Munkácson. — Földes Miksa beregszászi m. kir. állatorvos jegyet váltott városunkban B. Földessi Rózával. Kohánszky Béla eperjesi kir. törvényszéki hi­vatalnok jegyet váltott Bodanovics Mariska kisasszonynyal Beregszászban. Segédlelkészek változása. Szvoboda Ferencz nagybereznai és Hudecz Rezső tibai segédlclkészek kölcsönösen áthelyeztettek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom