Heti Szemle, 1905. (14. évfolyam, 1-52. szám)

1905-08-02 / 32. szám

4 HE TI S Z E M L E“ 132 ik szám.) gármester hasonevü fia, ki a kereskedelmi minisztériumban számellenőr volt. Egyházmegyei hir. Most jelent meg a VIII. egyházmegyei körlevél, melyben Pemp Antal káptalani helynök közli a püs­pöki kar határozatát, melynek értelmében az iskolai év kezdetétől a rém. kath. nép­iskolák számára kidolgozott uj tanterv ho­zandó be. Közli a vall. és közokt. minisz­ter rendeletét, mely szerint a hit- és erkölcs­tanból az osztályozás függ a vallásos cse­lekmények elvégzésétől is. Egy másik mi­niszteri rendelet a tüdővész elleni véde kezesről szó! az iskolában. Elrendeli a káptalani helynök, hogy a templompénztár terhérq megrendelések az egyházul. hatóság előleges engedélyével tehetők. Xözli a mi niszter azon rendeletét, hogy az elemi isko­lákban az alkoholizmus elleni olvasmányok is tárgyalandók. Végül személyi változások­ról tétetik említés. Személyi hir. Dr. Lengyel Zoltán or szággyülési képviselő városunkban időzött. Kirendelés. Az igázságügyminiszter Kossuth László alsóvereczkei járási szolga- birót a beregszászi kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottul ; — Kilb Alajos alsó­vereczkei járásbíróság] aljegyzőtpedig az alsó vereezkei kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak állandó helyetteséül rendelte ki. Határrendőrség Seregben. A beván­dorlás korlátozása szempontjából tervbe van véve Alsóvereczkén egy határrendőrsógi állo­más felállítása. E czélból Se'lley Sándor min. tanácsos orsz. rendőrfőnök Beregszászba ment, s onnan Gulácsy István dr. alispán kíséretében helyszíni szemlére Alsóvereckére utazott. A nagybányai mandátum. Olchváry Zoltán dr. kir. táblai bíró megkezdette Nagy­bányán a Bay Lajos mandátuma ellen bea­dott peticzió tárgyalását. Az első napra két kérdés volt kitűzve. 1. Szendreslyán Alexa és Csorik János láposbányai lakosoknak adott e Bay pénzt, hogy szavazatokatvásár- roljanak, igaz-e, hogy ők e megbízatásnak lyokat. Lesznek helybeli és vidéki tagok, a vidékiek felét fizetik. Notabene barátom, te is beiratkozhatnál vidékinek ? — Szívesen megtenném, lelkem, ha­nem attól tart»k, hogy ki találsz golyózni engem is, ha meg tudod miért jöttem — ne­vettem én. — No hát miért jöttél? — hökkent meg ő. — Behajtani rajtad azt a régi adóssá­got. Talán emlékszel még . . . Keseredett ábrázatot vágott ; az ajka mozgott, de hangot nem adott, úgy tört ki utána félig bosszúsan, félig gunynya! : — Akkor hát csakugyan szerencséd, hogy nem iratkoztál még be... De— fogta mindjárt kérésre a dolgot — kérlek, barátom, most ne gördíts akadályokat utamba. Hadd alakítsam meg előbb az uj kaszinót s ha meg­választottak elnöknek, akkor nem bánom pö- rölhetsz. Az már nem sokat árt ezután a te­kintélyemnek. , Mosolyognom kellett. Az én kedves Vince barátom azt mondta, hogy az élet más embert faragott immár belőle, pedig hát az nem igaz, ő még most is a régi könnyelmű jó fiú. Kincs István. eleget tettek. 2, Adott-e Bay 4Ü0 koronát Pap Endre láposbányai gör. kath. lelkész­nek a szavazatáért?. Szedrestyán és Csorik lettek kihallgatva, kik mindent tagadnak, kihallgattatott még Tóth Bálint, aki terhelő- leg vaiiott, mert azt mondta, hogy a falube­liek vasárnap még független pártiak voltsk, kedden már Bayl éltették, mikor tudakolta az okát, azt beszélték, hogy 5—5 forintot kaptak, Mikié és Krizsanovszki pedig tény­leg beismerték előtte, hogy pénzt kaptak Csoriktól és Szedrestyántól. Arra is két ta nut hoz fel, hogy Pap Endre sziutén kapott pénzt, kihallgattatott még Schmid Janos, ki körülbelül szintén igy vallott. A tárgya­lás el fog tartani 2- 3 hétig. Gyászhir. Kovács Kálmán, az elhalt hírneves színművésznek, E. Kovács Gyulának testvóröcscse, a Máncly Gáza béruradalmának gazdatisztje, a napokban a nagykállói téboly­dában alhalt. Meglopott százados.'A múlt csütör- tökön sikerült műtétet végzett egy ügyes zsebtolvaj a Szalmáéról Debreczenbe érkező személyvonaton. Sürger Ma jer méntelepi százados városunkból Debreczenbe utazott, ugyanabba a szakaszba ült be egy csinos megjelenésű fiatal ember, ki a százados mellett foglalt helyet. Szótlanul utaztak egész Mthalyfalváig, ahol az ismeretlen le­szállót!. — Singernek ez volt egyedüli uti- társa, a ki közvetlen közelében tartózkodott, igy tahát valószínűnek tartja, hogy a lopást ez követte el. — Csak Debreczenben vette észre, hogy hiányzik a pénztárczája. — A rendőrséget azonnal értesítette a lopásról, amely az ismeretlen fiatal kutatását elren­delte. Az ügyvédi kamarából. Sereghy Sán­dor (idősb.) ügyvéd töröltette magát az ügy­védek sorából. Jótékonyság. Szabó István preelátus, püspöki irodaigazgató a szinérváraljai róm. kath. templomban újonnan felállított művészi kivitelű szobrok költségeire szent József ne­vében 40 koronát volt kegyes küldeni, mely jótékony adományért ez utón is hálás kö­szönetét nyilvánítja a szinérváraljai róm. kath. plébániai hivatal. Kinevezés. A pénzügyminiszter a sü­megi m. kir. adóhivatalhoz Tamásy János tiagyszőllősi m. kir. adóhivatali segédet adó­hivatali ellenőrré, — a nagyszőllősi m. kir. adóhivatalhoz pedig Lörincz Sándor nagy­szőllősi adótisztet adóhivatali segéddé ne­vezte ki. Uj segédlelkész. Pemp Antal kápta­lani helynök Molnár Károly uj nnsóst Fehér- gyarmatra küldte segédlelkósznek. — Gyászhir. Nyitrai Emil bankár, egyike a legelőkelőbb newyorki magyaroknak, e hó 25-én New-Yorkban hirtelen meghalt. Köz- becsülésben állott honfitársunkat özvegyén kívül, a ki Roih Sándor ungvári kávóház tulajdonos nővére, négy árvája siratja. Nyit­rai legalább százezer dollárt hagyott hátra. Nyitrai Emil már huszonhét éve lakott Ame­rikában. Azonban nem múlt el egyesztendő sem a nélkül, hogy haza ne tért volna Ma­gyarországba s ilyenkor soha se mulasztotta volna el, hogy a hazai irodalom jelesebb termékeit nagyobb mennyiségben magával ne vitte volna New Yorkba, a hol virágzó magyar könyvkereskedést is tartott fenn. Eb ben első volt s nem is múlta felül e tekin­tetben egy honfitársa sem, a kik között ősz tatlah nagy becsülósben részesült, a közép­termetű, bágyadt tekintetű, szürkülő bajuszu Nyitrai. Tagja volt a newyorki, utóbb a nagy befolyásra szert tett Hungarian Repu- lican C’ub-nak, mely Roosevelt elnököt két Ízben látta véndégül s min*dkét Ízben tagja volt. a fogadó bizottságnak. Bár azok közzé tartozott, akik tökéletes yankeekké váltak idők múltán, honfitársaiért mindig kész volt tüzbe vízbe menni. Legutóbb ez év áprilisá­ban időzött Ungváron. Az amerikai magyar­ság egy kiválóan hasznos tagját s egyik dí­szét vesztette el benne. Kitüntetett mintagazda. Az állam, hogy az okszerű gazdálkodást példaadólag terjeszsze, évről évre Jót esi tett mintagazda­ságokat, amelyeket mindenütt fel is szerel a szükségesekkel. Azoknak a gazdáknak, akik öt éven át kiválóin vezették a minta­gazdaságot, a földmiveiésügyi miniszter oda­ajándékozza a felszerelést, s a mellett okle­véllel is kitünteti őket. Most vármegyénkben Fodor József sárosmagyarberkeszi mintagaz­dát érte a szép s egyúttal hasznos kitün­tetés. — Betiltott búcsú. E hó 19-iki ungvár­czeholnyai búcsú megtartását, tekintettel a galicziai határszéli vonal mentén uralkodó s már Nagyberezna községben is kiterjedt hasi és küteges járványos hagymázbetegsé- gekre, az ungmegyei altspíni hivatal betil­totta. A vasuti-internátus. A promonád helyén épített díszes vasúti internátus befe­jezése egy-két hét alatt fog megtörténni, az átadás mint hírlik folyó hó 15—20-ika közt lesz. — A városi tanács a körülötte levő levezető árkot, mely a közönségre káros volt, csatornáztatja, a munkálatokat Beer Sámuel ezementgyárosnak adta ki, ki is annak mun­kálatait már meg is kezdette. Jóváhagyás. A belügyminisztérium jó­váhagyta a villamtelep rekonstrukcziójára vo­natkozó közgyűlési határozatot, s az átalakí­tási munkálatoknak egy 450.000 koronás kölcsön terhére való végrehajtását, egyszers­mind felhívta a törvényhatóságot, hogy an­nak idején a kölcsön tényleges felvételéről kiállított okiratot terjessze fel. Hazaérkezett honvédek. Honvédőink vasárnap reggel érkeztek haza Nyírbátor vi­dékéről, ahol a gyakorlatokat tartották. Nagy­károlyig vonaton jöttek s ott kiszállván, a katonazenekar hangjai mellett vonult be a kaszárnyába, hol pihenőt tartottak. Károly- tól aztán Szatmárig gyalog tették meg az utat. Keresztfeltétel. Alsó Gereben község­ben épülő rk. templom keresztjét egyházi ünnep keretében fogják e hó 6. án a toronyra föltenni. Ujtkönyvibetét vármegyénkben. Ador­ján község tkönyvi betétei elkészültek s azok a nyilvánoságnak a napokban átadat­tak. Anyakönyvi kinevezés. A belügy­miniszter a tőketerebesi anyakönyvi kerü­letbe Róth Samu segédjegyzőt, a szaniszlóiba Molnár József segódjegyzőt anyakönyvezető helyetteseknek nevezte ki. — Sikkasztó körjegyző. Árendáczky Gyű - la volt beszkidi, utóbb zircvidóki helyettes körjegyzőt tö b rendbeli hivatali sikkasztás és okirathamisitás miatt a fővárosi rendőrség elfogta s a beregszászi ügyészség fogházába kísérte. Tanfolyam. Vasárnap lett befejezve a szabó iparos tanfolyam, amely érdeme sze­rint nem költötte fel az érdeklődést, mind­össze csak 10-en veitek benne részt. A vizs­gálaton a keresk. miniszter megbízásából Vilcár Béla, az iparkamara részéről dr. Rács

Next

/
Oldalképek
Tartalom