Heti Szemle, 1905. (14. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-11 / 2. szám

■ H K T I S Z E M L E. (1 -só szám.) 5 .ellenzék volt ellenfelét, Uray Géza helybeli tekintélyes ügyvédet jelölte, kiDÓl erősebb ellenfelet városunkban nagyon sok oknál fogva alig leheíelI volna állítani. A küzdelem mindenesetre kemény lesz, kimenetelét előre látni nem lehet. — Nagykárolyban gróf Ká­rolyi István lép fel függetlenségi program­mal. Vele szemben a kormánypárt nem is állíthat jelöltet. Az ő megválasztatása biz tO'itva van, nagyon valószínű, hogy nem is lesz ellenfele. — A mátészalkai kerületben Jékey Zsigmond, a kerület volt képviselője lép fel ismét függetlenségi programmal. Itt a kormánypárt szintén nem állíthat jelöltet. Ha állít, biztos a bukasa. Két kerület, a szálkái és a fehérgyarmati oly erős ellenzéki szellemű vármegyénkben, ahol hiábavaló minden próbálkozás, mellelük all még Csen- ger, ahol szintén nagyon nehéz kormány- párti jelöltnek győzelmet aratni. Hogy a szálkái kerületben nem próbálkozhatik senki, ennek oka a lakosság függetlenségi érzel mén kívül, az a rendkívüli népszerűség is, meiylyel Jékey Z-igmond bir, vele szemben Szálkán maga a miniszterelnök is hiába venné fel a harczot. — A fehérgyarmati ke­rületben Lvly Géza volt képviselő lép fel ismét függetlenségi programmal. A ő meg­választatása szintén bizonyos. Ellenfele Domahidy István kormánypárti programmal. Itt mindent meg akarnak tenni Luby meg buktatására. — Csengerben a kerület volt képviselője Luby Béla fellép függetlenségi programmal. Két kormánypárti jelöltet em­legetnek : Domahidy Viktort és Komoróezy Ivánt. Mondjak, hogy kettőjök közt. fúzió lesz és Komoróezy visszalép a Domahidy ja­vara. Forgalomba hozták még báró Prónay Dezső nevét is, mint az ellenzék jelöltjét, ez azonban valószínűséggel nem bir. Mint. értesülünk, Komoróezy már vissza is lépett — Krassón a volt kormánypárti kép­viselő Böszörményi Sándor nem lép fel. Az uj kormánypárti jelölt, gróf Károlyi György, kivel szemben az ellenzék dr. Vityi József erdődi ügyvédet lépteti fel. — Az aranyosmegyesi kerületbeu a volt képviselő Szentivángi Gyula ismét fellép. Az egyesült ellenzék vele szemben bárő Vécsey Miklóst .akarta jel öl ni, sőt nemzet iségi jel öltét is akarnak állítani Dobossy Endre szatmári ügyvéd sze­mélyében. Szentivángi ellen ott nagyon nehéz tenni, mert igen sok jót cselekszik az avasi néppel, mely jóformán le van neki kötelezve. Vécsey a jelöltséget nem fogadta el. — Nagybányán Bay Lajos volt kor •mánypárti képeiselővel szemben az egye­sült. ellenzék Pokol Elek bányatulajdonost Dpteti fel függetlenségi programmai — A nagysomkuti kerületben a volt kormánypárti képviselővel, Pop Józseffel szemben gróf Teleky Pál lép fel dtssidens programmal. Várme­gyénkben tehát eddig az ellenzék számára három kerület biztos : a károlyi, a szálkái és a gyarmati, ezekben nincs talaj a kor- mánj’párt számára. Valószínű Csenger is, .meljr szintén ellenzéki szellemű kerület. De ■miként a fent elsorolt jelölésekből látjuk, az ellenzék minden kerületben kemény jelöl­teket állít, igy nem lehetetlen, hogy több kerületet is fog a kormánypárttól el hódi tani. Tévedés lehet. Lapunk előfizetői kö­zül többen reklamáltak, hogy az 1904. évi utolsó számot nem kapták meg. Ez bizonyára tévedés lehet. A karácsonyi számban a hír­rovat elején jeleztük, hogy a karácsony ritán való szerdán nem jelenik meg a lap, hanem újévre. Mindig szoktuk ezt tenni, valahányszor ünnepek közbejötté miatt ilyen változás történik. Valószínűleg ez kerülhette ki tisztelt előfizetőink figyelmét. Móbóztas- sanak tehát utána nézni és nekünk ponto­san jelezni, hogy hányadik számot nem kapták meg, — azonnal el fogjuk küldeni' Választások előtt. Tisztelettel kérjük lapunk vidéki olvasóit és jóbarátait, hogy a ketűleteikben történő képviselőválasztási mozgalmakról lapunkat értesíteni szívesked­jenek. Haladunk. Ismét egy ősnemesi birtok került egy Galieziaból bevándorolt ujma- gyar kezébe, kit kiváló érdemeinél fogva pár óv múlva bizonyosan Jbárói rangra fognak emelni. Andrássy Géza grófnak Zemplén- megyében fekvő 2600 holdas mezőlaborczi birtokát megvette egy fél millió koronáért Silber Zachariás rzesowt (galíciai) zsidó. Bol­dog Magyarország, mely ily rohamléptekben haltd az izmosodás felé. Szomorú karácsony. Lapunk múlt­kori számában a fenti czim alatt leírtuk, mily szomorúan töltötte egy közeli faluban egy becsületes szegén/ katholikus család a karácsonyi ünnepeket, hol egy 70 esztendős öreg ember, több apró gyermek is van és nem volt betevő falatjok sem Fehivtuk akkor a nemes emberbarátokat, hogy bár­mily csekély adománynyal járuljanak e nyo­morgók feisegitóséhez. — Felhívásunk vissz­hangra talált, s eddig a következő adomá­nyok érkeztek hozzánk, melyeket postautal­ványával tegnapelőtt el is küldöttünk az illető csaladatya eztnrére: Kádár Ambrus dr., H belein Károly Pemp Antal, Szabó Norbert, dr. Lessenyey Ferencz, és egy valaki adakoztak 2—2 koronát, Szabó István, Hámon Róbert, dr. Lang Antal, Binder András, Ho'czman Béla, Kozma Béla Nagy- bocskóról, Brunner József és Báthory Endre 1—1 koronát, Bsgossy Bertalan és dr. Irinyi Tamás 20—20 fillért. Ez összegek együtt 20 korona 40 fillért tesznek ki. Isten áldása kisérje a jószivü adakozókat. A tanítók ajándéka. A vallás- és köz­oktatás miniszter rendeletet bocsátott ki, hogy a tanítóknak a tanuló ifjúságtól vagy hozzátartozóiktól ajándékot nem szabad el­fogadni. Hát ez talán nem is volt szükséges. Ugyan kinek jutott valaha eszébe, hogy a szegény tanítóhoz ajándékokkal tolakodjék. Nem igen lehetne erre példát mutatni. Csődbe jutott kereskedők. Két nagy ruhakereskedő jutott csődbe egymásután városunkban. Az egyik Benedek Samu, ’a másik Schwartz Mór, elieoök a kir. törvény­szék már meg is indította az eljárást. Egy harmadik ruhakereskedő'. Halász Mórt szin­tén komoly veszedelem fenyegeti, ő is a bukás szélére jutott. Halászról a Magyar Kereskedők Lapja a következőket Írja : Halász Mór ruhakereskedő fizetésképtelen. 240.000 koronával tartozik, inig aktivai alig 70.000 korona értéket képviselnek Halász békés kiegyezést, kórt hitelezőitől sógora Vajda Mihály keresk. jótállása mellett, de ajánlatát nem fogadták el, mert alapos a gyanú, hogy mintegy 50 ezer korona kész­pénzt elrejtett hitelezői elől. Kaszinói estély. A kath. kaszinó a jövő vasárnap felolvasó estélyi tart a C/.eczil egylet helyiségében Kovács Gyula dr. nőkó- pezdei tanar tart feio vasást norvégjai útjá­ról. Lesz még egy komikus jelenet, a melyet Dr Fodor Gyula, Mondik Endre ér Haller Fe­rencz játszanak le szóban és dalban. Az esti előadásp ontosan 6 órakőr kezdődik, V2 8 ig tart. Különmegbtvők nem bocsátatnak ki. Be­lépődíj 40 fillér. Matiné. A >Kölcsey-kör vasárnap déle­lőtt. nem nagy, de disztingvált közönség előtt tartotta meg matinéját a városházánál. Nyá­rády Margit kisasszony gyönyörű iskolázott hangján több müdarabot énekelt, melyek mind nagy tetszésben részesül ek. A második programmszám Dr. Fechtel János felolvass sa volt. ki azonban nem lehetett jelen, mert képviselőjelöltnek leven felléptéivé, kerüle­tében járt. Munkáját Dr. Fodor Gyula olvasta fel. Végül Tanódt Endre játszott zongorán egészen elragadva a kezönseget. Megyebizottsági tagok választása. A mérkt választó kerületben az ellenzék je­löltje Hrabovszky István mérki rém kath. plébános,szentszéki ülnök, Szepacher Ferencz csanálosi és Sóvári János vállalji lóm. kath. tanítók voltak. A kormánypárt részéről Rothveíler József mórki biró, Czimmerman Mihály csanálosi közgyám és Heinrtk György fényi bitó. Mindannyian hivatalos jelöltek a kormánypártiak. A választás az ellenzék ré­széről az igazi lelkesedéssel ment végbe, míg a kormánypártiak mindenféle fenyegetések, napi dijak osztogatása és választás előtti ita­tások daczára is csúfosan buktak. Az ellen­zék részéről Hrabovszki István 208, Szepa­cher Ferencz 167 szóval leltek megyebizott­sági tagoknak megválasztva. Megjegyzendő, hogy a Tiszapárti Róthveíler a sok költsé- geskedés drezára is csak 8 szóval győzött a hamadik ellenzéki jelölt ellen. A f. gyar­mati kerületben négy hely volt üres és mind a négyre függetleusógit választottak meg. A jegyzőt és bi ró t kibuktatták. A lelkesedés nagy volt a választók között. MegJ lettek választva: Márton fii István, Kalydi István Mártonffi Miklós és Szarka Imre. A közép- homoródi kerületben Papp Endre gr. lel­kész és réztaleki birtokos lett bizottsági tag 78 szótöbbséggel. A nagykárolyi választóke­rületben Stohmájer Ferencz, tferly Ferencz, König Antal (uj) és dr Róth Ferencz (uj); a nagybányaiban Tordai Imre és dr Miskol- czy Sándor ; a felsőbányáiban Baumerth Ká­roly ; Dió-Éhalmon Vas Gyula és Weisz Jenő, Feketefalun Kováts Sándor, Misztótfalun Szi- mon Béla és Fúlöp Gábor, Batizban Fényes Péter és Osváth Elek (uj), Udvariban Ma- darassy Zoltán és Hajnal László, Gacsály- ban Vásárhelyi Dezső (uj), Rápolti Gyula (uj) és dr Majtónyi Lajos (uj), Erdődön Lang Ferencz (uj). Géresben Jantcska Mihály (uj) és Jakab Gyógy (uj), Krasznabélteken Sol­tész Józef(uj), Aranyosmegyesen Nagy Imre (uj) és Jakó Pál (uj). Madarászon Harris Géza (uj)ás Leitner Bertalan (uj), Csekén Tyukodi Ferei ez és Ács Lajos (uj), Erdőszá- dán Komoróezy Lajos (uj), Tiszabecsen Fü- löp Gabor (uj) Bornemissza Lajos és Simon Péter (uj) Rézteleken gr. Károlyi György (uj) és Nyikora Döme, a sz.-váraljaiban Fényes Béla és Uray Bertalan, a zsarolyániban Sze- gedy Antal és Jeney Sándor (uj), a krassó- iban Peleskey Pal (uj), a vetésiben Gyene Lajos és Szilágyi Béla (uj), az ombodiban dr. Helmeczy Pál (uj), és Veres Sáudor(uj) a nagypaládtban Nagy Lajos (uj) és Deák Sándor (uj), a sárköziben Magos Ferencz (uj) és Sponer János (uj), a nagyecsediben Blum Mór és Berey József, a mátészalkaiban Ilos- vay Endre és Jeszenszky Sándor, a poresal- maiban Bajnay György (uj), a fülesdiben Bónis Károly (uj) Tarpay János (uj) és Bort- nyik György, a csengőiében Barkász József (uj) Ec-sedt Ignícz (uj), a geocsibea Elekes Sándor (uj), Néma Lajos, Srádi Márton, (uj) és Bodoky Kálmán, a kismajtén.viban dr. Góz- ner Elek (uj), Egeli Mihály, a szaniszlóiban Szakáll János (uj), id Kovács Gedeon, az érendrédben gr. Károlyi György (két helyen megválasztva), Nagy István (uj), börvelyiben Bodoky Gyula, Bodoki Béla lettek megvá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom