Heti Szemle, 1905. (14. évfolyam, 1-52. szám)

1905-04-05 / 15. szám

2 „HETI SZEMLE“ (15ik szám) nyugodtan tekintünk a vég feló, ha úgy vagyunk nevelve, hogy a múló remények közt szilárdan áll lelkűnkben a hit, mint a sirok hervadt virági közt a szent kereszt. Jól nevelve tehát az van, a ki valláso­san van nevelve. Bölcs Salamon megfejthetlen titoknak mondja az anyai szív alatt rejlő gyermeket. Megfejthetlen titok maga az anyai szív, a melynek minden öröme, minden fájdalma, minden dobbanása a gyermeke őrzésihez van hangolva. Ki kelti fel édes álmából? Ki móri meg édes álmait, midőn a bölcső felé hajlik s hangzik kedves dala ? Mikor szűnik meg gyermekéért aggódni, őt szeretni ? Mikor dobogni megszűnik. Mily nagy az anyai szeretet. Az isteni szeretet mértékül mint legnagyobb földi szeretetet veszi, a próféta mélynek mondja azt s beláthatatlan- nak, mint a tengert. S ha ily nagy a szeretet, mily nagy a gyász, midőn a koporsóra borul ? D’arc Jankáról azt mondja óletirója, hogy midőn a máglyán feláldozta életét, szive épen maradt ­Amidőn az élet örömei elhervadnak a midőn a szép,’derék anya roskataggá vá­lik, gyermekei szeretetóben elhervadt, felál­dozza magát, akkor, mint egy legszentebb kötelesség fölii,— s a mennyei jutalom égi záloga, épen maradt a szív, melylyel gyer­mekét szeretni meg nem szűnik. Hogy Jézus e világon egy anya kar­jain jelent meg, az nem véletlenségbő! tör­tént. A Bold, szent Szűz örök eszménye az édes anyáknak, kiknek legszentebb hi­vatások Istenhez vezérelni a gyermekeket, ha őket nem akarják még éltükben halottként siratni. A jó anyák által lehet jó világ-,mondja Napoleon, de csak vallásosság által lehet­nek jó anyák. Egy szé Alajos édes anyja maga is szent életű volt, Ágoston fia megtéréséért szent Monika sir és imádkozik, IX. sz, Lajost egy buzgó anya oklatja. Gyermekéért vele, mellette imádkozzék az édes anya, ha lehet, ne bizza idegen tejre gyermekét, ne égesse el lelke érzelmeit bo torul, élete, világa, mindene legyen a csa­ládi szentély, szerény családija pislogó mécse­se egyszerű eledele családi körében drágább becsesebb legyen a hiú fény csillogásánál s a nagy úri társaság válogatott ételeinél, nem lesz annyi bánat virág, szerencsétlen gyermak, boldogtalan anya, feléled minden jónak alvó csirája, s újból ég a szeretet hamvadt szövótueke. ,r— Oh áldott anyai szivek, kik dobogtok s kik dobogni megszüntetek, nincs elég áldása a társadalomnak, hogy megfizesse jóságto- kat. A .tifajkaitokról, édes anyák, a vallás ál­tal megszentelt szeretet szava többet tesz, mint a tudósok okoskodása, neveljetek val­lásosan, merítsetek a Szeplőtelen Szűz anya szeretőiéből, lapozzatok az ő élete történel­mében s nem a kétes regényekben, hogy legyetek boldog anyák, Szatmári Lajos. H ÍREK. ;n Mlá Gyászmise á főpásztorért. Elhalt fő­pásztorunk leliónek; üdvéért e hó 12 én, va­gyis a jövő szerdán, öyula napján, amely nap a boldogult vécíő szentjének ünnepe, ünne­pélyes gyászmisÁk fognak tartatni az egész egyházmegye területén. A székesegyházban 9 órakor lesz a káptalani gyászmise, mely után dr. Wolkenberg Alajos theol. tanár fog beszédet intézni a'közönséghez. Személyi hir.‘ Hámon József praelátus- kanonok Bajorország híres fürdőhelyére, Vőrishofenbe utazöít! tegnapelőtt a reggeli vonattal. Hat hetet ‘Szándékozik ott tölteni. Úijában elkísérte Hámon Róbert pápai ka­marás, püspöki titkár, ki azonban néhány nap múlva visszajön. Kitüntetett főerdőtanácsos. Ő felsége a király ungvári Róhá'i Antal főerdőtanácsos- nak és az ungvári főerdőhivatal vezetőjének a miniszteri tanácsosi czimet adományozta. Rónay egyik legképzettebb tagja a magyar erdészeti karnak, kinek véleményét a kül­földre is gyakran kikérték. Kedves társadal­mi ember, kit Ungvár város közönsége nagy tiszteletben és közbecsülésben tart. Kitünte­tése általános örömet keltett. Királyi elismerés. A király megen­gedte, hogy Pap Sándor kir. ítélőtáblái cim mel és jelleggel felruházott nagybányai jí- rásbirónak, saját kérelmére történt nyugal- maztatása alkalmából, sok évi hű és buzgó szolgálataiért a legfelsőbb elismerés kifejezése tudtul adassák. Kitüntetett főszolgabíró. A király Balajthy Mór beregvármegyei főszolgabíró­nak buzgó szolgálatai elismeréséül a Ferencz- József rend lovagkeresztjét adományozta. Elnöki beiktatás. A katholikus tan­ügyi tanács a műit Csütörtökön Budapesten tartott ülésében iktatta be a herczegprimás által kinevezett uj elnökét, dr. Jordán Ká­roly szaniszlói apát-plébánost. A gyűlésen Ember Károly világi elnök elnökölt, ki ke- gyeletes szavakkal emlékezett meg a v ll elnöknek, dr. Steinberger Ferenc/, apát-kano noknak korai elhuny tárói, s indítványára a je les tanférfiu emlékét jegyzőkönyvben örökítet­ték meg. Ezután felolvasták a heczegp Ti­ntásnak az uj elnök kinevezésére vonatkozó leiratát. A küldötlségileg meghívott elnököt Ember Károly mejeg szavakkal üdvözölte, ki programmszerü,' szónoki lendületei előa­dott tartalmas válaszában kifejezést adott azon \elhatározásának, hogy a katb. taní­tóság érdekeit szivép viselni, s azoknak előbb- revitelére minden erejéből törekedni lesz első­rangú kötelessége. Áz elnök kijelentéseit nagy figyelemmel hallgatták meg, s lelkes óvá- cziókban részesítették őt. Első megjelenése a lehető legkellemesebb benyomást tette és Csávolszky püspök egész elragadtatással több­ször is megköszönte az uj elnök ajkairól elhangzott „ra«e&“,bes3®det. A gyűlésen vá­rosunk tanfórfiai kjjzül dr. Kovács Gyula nő- képezdei igazgatónőit jelen. Gyászhir. Dávid István köz-ós váltó ügyvéd, a vármegyei bizotsági tag Fehér­szombaton este, ,pletónek 61-ik évében gyarmaton elhalt. Közbecsülésben álló férfiú volt, kit méltán sajnál Fehérgyarmat és az ismerős vidék társadalma. Földi ré­szeit hétfőn délután helyezték általános-rész­vét mellettö rök nyugalomra. — Hetei Bakó Xsigmond földbirtokos életének 51-ik évé­ben hosszas szenvedés után Beregszászban elhalt. Tanári helyettesítés, a veszprémi kegyesrendi főgimnáziumhoz a mathematika, fizikai tanszékre a szaktanár elhalálozá-a következtében LuMcsiy György nyug. főgimn. tanár lett helyettesítve. Áthelyezett főhadnagy. Dobó Rémusz honvédfőhadnagy városunkból M.-Szigetre helyeztetett át. Athelyeztetése a múlt héten Zaehariás századossal vivott párbajügygyel van kapcsolatban. Igazságügyi kinevezés. Az igazság­ügyminiszter Kapeller Zoltán felsővissói kir. járásbirósági aljegyzőt ugyanoda jegyzőnek - Sods Sámuel halmi járásbirósági telekkönyvi átalakító dijnokot a nagysomkuti járásbíró­sághoz Írnoknak nevezte ki. Hymen. Csipkés Károly,.a nagykárolyi Önsegélyző Népbank könyvelője, jegyet, vál­tott Irsik Ferencz nagykárolyi kereskedő leányával, Margit kisasszonyny il. — Visky Sándor ilki ref. tanító a napokban esküdött örök hűséget. Nagykárolyban özv. Nagy Mihályné úrnő leányának, Irén kisasszony­nak. — Jakabffy Gábor nagykárolyi építész jegyet váltott özv. Nonn Sándornó, szül. Osváth Gizella úrnővel. — Bátory Oszkár dr ügyvédjelölt jegyet váltott Mikes János kir. erdőmester leányával, Adna kisasszonynyal Nagybányán. — Áthelyezett Írnok. Az igazságúgymi- niszter Szenek Árpád rahói járásbirósági írnokot a szatmárnémeti kir. törvényszékhez helyezte át. ''/* . Megyebizottsági tag. Jenkén a na­pokban tartatott meg a megyebizöttsági tagok pótválasztása, mely alkalommal Boross Ber­talan róm. kath. segédlelkész inegválasztatott b zottsági tagnak. Változás egy szerkesztőségben. Ferencz Ágoston tanács-jegyző, a Szatmár­N.ómeti lap volt felelős szerkesztője ápril. elsejével a Szamos főmunkatársa lett. Megszüntetett vád. Papp Lajos volt helybeli gör. kath. lelkész és társai ellen több rendbeli panaszt emeltek a kir. ügyész­ség előtt. Az ügyészség a megtartott vizsgá­lat alapján elejtette a vádakat, minthogy a panaszosok sem vették fel azok képviseletét záros határidő alatt, végleg be is lettek szüntetve. A nagybányai peticzió. Említettük már, bogy Bay Lajos nagybányai szabadelvű képviselő mandátuma ellen a*' kisebbségben maradt függetlenségi választók peticziöt nyúj­tottak be a kir. kúriához. A kúria kérvényt végleg elutasította. Véres kardpárbaj. Csak a napokt ban adtunk hirt két katonatiszt-véres párba­járól, kik közül az egyik súlyosan megsebe­sült, ismét két tiszt mérte össze a kardját a honvéd laktanyában. Zaehariás Aladár közös hadseregbeli százados és Dobó Rémusz hon­FJsT Sániidthaiier­féle keserüviz, reggelenként fél pohárral használva, meglepően gyors és nagyszerű sikerrel pótelja otthon bármely év szakban a Karlsbadi és Marienbadi vó kúrát, gyomor és bélbaj jókban, úgyszintén elkövéredés, szivelhájásodás és azzal járó fulla­-—- —— ...— ------------7-----_——-----------------j—— snál, sárgaság, máj és lépdaganatnál, cukorbetegség csuz és Ko szvenynel, stb. Az „Igmándit“ hatás osságában egyéb ke sorú-vagy hashajtó ásványvizek Baeg* 'sem közelítik,'és saját érdekében cselekszik, ki helyette mást nem fogad el, — Utasítás mellékelve. — Kapható Szatmáron: Wallon Henrik fia, Kaufman J.^Beer M., Szűcs J., Kálmán M., Kinál G., Horvát M- Koss K., üllman Testv. urak üzletében -. Főszétküldés a forrástulájdonos: SCHMIDTHAUER LAJOS gyógyszerésznél Komáromban. — Egész üveg öOfill. fél üveg 30 fill. — Az egyedüli természetes keserüviz, amely kis üvegben is kapható. ?3—26—14' Igmándi

Next

/
Oldalképek
Tartalom