Heti Szemle, 1904. (13. évfolyam, 1-52. szám)

1904-03-30 / 14. szám

5 ,H E T T SZEM L E“ (14-ik szám.) első szerelme, 8) Hadik ezredes nótája, 9) Friss, zenekarra átírta Nyáry József, előadja a honvéd zenekar. 6. Rákóczi Ferencz, irta Várady Antal, melodrámai zenéjét szerzetté id. Ábrányi Kornél, szavalja Simkó Gézáné úrasszony, zongorán kiséri Fogarasai Juliska k. a., cimbalmon Baron Margit k. a., gor­donkán Benkő Miksa.7.Felolvasás II. része: a Rákóczi Ferencz korszaka. 8. Mikes, Lé- vay Józseftől, szavalja Nagy Vincze. 9. Ku­nok, ábránd. Hubertől (két hegedű szólóval) előadja a honvéd zenekar. 10. Rákóczi-induló, előadja a honvéd zenekar. A felolvasásba beleszőtt kuruc dalok sorrendje és előadói : 1) Kuruc tábori dal (1672.) Révész János. 2) Magyar gályarabok éneke (1674.) Szilágyi Erzsiké k. a., 3) Bujdosó dal (XVII. sz. utolsó negyede) Szatmári József. 4) Most jöttem Erdélyből, (1685—1895.) Demidor Ig- nácz. 5) Csínom Palkó, 1704) Mondik Endre. 6) Erdélyi hajdutánc (1704) Demidor Ignácz. 7) Bercsényi hadiszemléje Nagy-Surányban. (1708) Szatmári József. 8) Az eredeti Rákóczi nóta (a XVIII. sz. eleje) tárogatón előadja Muzsik Jakab. 9) Rákóczi dal. Jaj régi szép magyar nép (1708) Mondik Endre. 10) Kuruc tanya (1709) Révész János. 11) Balogh Ádám nótája. (1705) Szatmári József. 12) Tót kuruc dal (a XVIII. sz eleje) Demidor Ignácz. 13) Bujdosók éneke, Őszi harmat után . . . (1710) Révész János, tárogatón kiséri Muzsik Jakab. 14) Rákóczi kesergője (1711) Révész János. 15) Rákóczi Ferencz imádsága, Szilágyi Er­zsiké k. a. 16) Virágdal, Hej búra termett idő, Szilágyi Erzsiké k. a. 17) Virágdal, Bé- borula, már elmula. Mondik Endre. 18) Rá­kóczi, Bercsényi emlékezete, Szilágyi Er­zsiké k. a. 19) Gunydal a német divatra, Révész János, tárogatón kíséri Muzsik Jakab. Az énekeket zongorán Méder Mihály kiséri. — Az előadás kezdete fél 8. — Helyárak : alsó- és középpáholy 8 K, felsőpáholy 6 K, támlásszék 2 K, körszék 1 K 40 f. zártszók 1 K 20 f, földszinti állóhely 60 f, karzati ülőhely 60 f, állóhely 40 f. Az előadást tár­sas összejövetel fejezi be a Pannóniában. A tiszta jövedelmet, a kör a Kölcsey-szobor kö­rülkerítésének költségeire forditja s ezért, a nemes czólra való tekintettel felülfizetéseket is szívesen elfogad. — Jegyek válthatók Lővy Miksa könyvkereskedésében. Tűé az állomáson. Vasárnap a déli órákban nagy tűzvész dühöngött az állomá­son. A pályaház közelében levő fából épült gépház gyuladt ki és teljesen le is égett egy épen mellette levő kisebb házzal együtt; mely a vasúti alkalmazottak lakásául szol­gált. A szerencsétlenséget csak akkor vették észre, midőn a gépház minden oldalán ha­talmas lángnyelvek törlek kifele. Természe­tesen mentésről szó sem lehetett. Amint mondják, abból származhatott a tűz, hogy a gépházba egy gépet áliitottak be, melyben még izzó parázs volt. Görögkeleti apostolok. Megírtuk, hogy a máramarosmegyei Iza községben terv szerint folyt a nép között az izgatás, hogy elhagyván őseik hitét a görög keleti vallásra térjenek át. A csendőrség le is tar­tóztatott több izai lakost és átadta őket a szigeti kir. ügyészségnek. A gör. kath. egy­ház intézményeinek gyalázása, az isteni tisz­teletek megzavarása és államellenes izgatás terheli őket. Azt hirdették, hogyha felveszi a nép a gör. keleti hitet, az orosz czár jön segitsógökre, aki elkergeti a magyarokat és zsidókat. Olyan imakönyvet is terjesztettek, melyben az orosz czárért és családjáért szóló ima van. A kir. ügyészség már elkészítette vádiratát s a jövő hó folyamán a végtár­gyalás meg is lesz tartva. Kiküldetés. A magyarországi állami tanítók országos egyesülete tegnap Buda­pesten választmányi ülést tartott, mely gyű­lésre városunk állami tanitói közül Mihály Ferencz, Tar Károly, Kótai Lajos, Palády Lajos és Székely József küldetett ki. Az ülésen Mihály Ferencz az egyik előadó volt. Hamis eskü miatt. Kesztenbaum Hen­rik Chájóm helybeli mészkereskedő megbí­zást adott dr. Hadady Lajos ügyvédnek, hogy őt egy rágalmazási perben képviselje. Az ügyvéd eleget tett kötelességének, de midőn Kesztenbaumtól a perköltséget kérte, nagy megbotránkozására azt a választ kapta ügy­felétől, hogy nem fizet, mert ő a megbízást visszavonta. Erre aztán az ügyvéd és kliense közt került perre a dolog, melynek során a fizetni nem akaró félnek esküt ajánlott fel. Kesztenbaum gondolt egy nagyot és eskü­dött mint a karikacsapás. Hadady azonban sokat illetőleg merültek fel panaszok, melyek úgy nálunk, mint a többi helyi lapokban bőségesen le lettek tárgyalva. Reméljük, hogy az igazgató a jövőre nézve levonta belőlük a tanulságokat és a közönség igé­nyeihez mérten pótolni fogja a hiányokat. Érdekes jogi döntés. A jánosréti (Bars- várm.) plébánia betöltésénél a legutóbbi üresedés alkalmával Körmöczbánya városa mint kegyur, akkópen járt el, hogy a választást a képviselőtestületnek összes tag­jai valláskülönbsóg nélkül foganatosították. Az ügy fellebbezés utján a kultuszminiszter elé került, aki f. é. február 27.-én kelt és Barsmegye közigazg. bizottságához intézett rendeletében a jánosréti lelkószválasztást jóváhagyta ugyan, de a jövőre vonatkozólag úgy intézkedik, hogy a Körmöczbányához tartozó községek lelkészeinek választásánál csakis a képviselőtestületnek kath. tagjai szavazhatnak. A kath. sajtó köréből. A „Magyar Állam“ tulajdonjoga érkenézi Szlávy József­től egy, a szerkesztőség bevonásával, egy­házi és világi előkelő katholikusokból ala­kuló kath. sajtóvállalat birtokába megy át s a lap husvóttól kezdve átalakítva, nagyobb- terjedelemben, de régi szelleméhez minden­ben híven fog a jelenlegi szerkesztőség ve­zetése mellett folytattatni. A lap mutatvány­száma virágvasárnapon adatott ki. Őszintén kívánjuk, hogy veterán kath. laptársunk, melynek a jelzett technikai változás csak előnyére válik, a megérdemlett pártolásban részesüljön a kath. közönség részéről. A Szatmári Kölosey-kör 1904 áp rilis 9-ikón a színházban irodalom- és zenetörténeti előadást tart. Műsor: 1. „Rákóczi“ nyitány Kóler Belátó', előadja a honvéd zenekar. 2. Őseink emléke, Huber Károly tói, a honvéd zenekar kíséretével elő­adja a szatmárnémeti dalegyesület. 3. Pro­log, irta Szabados Ede, előadja Ostváth Ele­mér. 4. A kuruc világ költészete és zenéje, felolvasás, tartja Orosz Alajos. I. rész: a Rákóczi előtt korszak. 5. Kuruc dalok és a magyar zene kincseiből való szemelvények : 1) Kuruc tábori dal, 2) Hej Rákóczi, Ber­csényi ! 3) Primatialis magyar, 4) Friss, 5) Bujdosók éneke, 6) Ugrós nóta, 7) Lavotta pésre volt az angol követségtől, mindjárt a folyón átivelő hid mellett. Az utcza mocsara és lyukai közül a járda egy bizonyos karri- katujára menekülhetett az ember, a mely néhány egymásra hányt kőből állott. Ha valaki a nyitott ajtón betekintett a szabó- műhelybe, egy alacsony szobácskát látott, melynek falait teliragasztották ócska divat­képekkel. Ben több kinai üldögélt és szor­gosan varrogalott férfi és női ruhadarabokon. Az egyik szegletben mindig nagy rakás an­gol szövet hevert, a melyből az „elsőrendű“, legelőkelőbb ruhákat varrták, a melyeket a Pekingben élő európai aranyifjuság tavaszi, meg őszi lóversenyeken szentelt fel. Mennyire csodálkoznék Tientai, ha hal­laná, hogy itt ez a sok tükrös terem, a me­lyen végig a szőke hurik fel és alá sétál­gatnak, egy amerikai Tientainak az üzlete. A mint bemondtam a nevemet és laká­somat, az igazgatónő, az elárusitónők és a felpróbáló leányok a barátságos csodálko­zástól halkan sikongani kezdtek. — Hogyan, hát ön az a hölgy, a ki tegnap Pekingből ideérkezett?- Hiszen mi mind olvastuk a reggeli lapokat. — Ön ugy-e a Waldorfban lakik és egy kínait is hozott magával ? Most már mindnyájan engem akartak kiszolgálni és mindegyiknek volt egy kér­dése Kina felől, kiváltképen az öreg csá­szárné érdekelte őket. A többi vevő nem is létezett. De az igazgatónő, madame Blanche, egy külön kis mellékszalonba vezetett, és a mig felpróbáltam a kiválasztott ruhadarabo­kat, kérdések röpködnek össze-vissza hoz­zám és utasítások mentek a szoknya- és aljvarrónőkhöz. — És igazán olyan gonosz asszony az öreg császárné ? ' (Miss Caroline, kérem a derekat kissé szükebbre.) — Mi úgy rokonszenvezünk a szegény kis császárral ? (Miss harriet, kérem jó szorosan a csipő körül és azután a térdtől szélesen, ránczokba.) — Igaz az, hogy egy kis szigeten fogva tartja ? (A mellnél szélesre vegye, Miss Caro­line, igen szépen díszítse fel, du fiou toujours du flou.) — De ugyan mit is várhatnának egy pogány aszszonytól ? (Miss Harriet szabja a kabátot jó hosz- szura, az bizonyos lengeségetad a termetnek.) — És a császárnak tényleg háromszáz felesége van? (Szükebbre az ujjakat, miss Caroline.) — Természetesen ön látta a császárnét! Istenem milyen érdekes is lehet az I Azon­ban toalettről vajmi kevés a sejtelmük a pekingi udvari hölgyeknek ? (Több bájt a ránczok vetésében miss Harriet, soignez la ligne.) — A császárné igazán arany sárkányon ül? (Miss Caroline, il faut avantager madame.)-— De nincs is gyönyörteljesebb, mint utazni és idegen népeket látni ! Termósze- .lesen őket nem szabad úgy vennünk, mint saját magunkat; hiszen csak pogányok 1 (Miss Harriet, még egyszer vegyen szo­rosan mértéket.) — Biztosítom róla, hogy mi önnek csak a legjobbat fogjuk szállj tani. Fölötte érdek­lődünk ön iránt. Még soh’ se volt olyan ve­vőnk, a ki a kinai császárnénál vendégül lett volna. ... És igy majd a kinai császárnénak köszönhettem, ha new-yorki ruháim külö­nösen szépen fognak sikerülni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom