Heti Szemle, 1903. (12. évfolyam, 1-51. szám)

1903-12-02 / 49. szám

HÉT I S Z E M L E“ (49-ik szám.) 5 4. Óhajtom, hogy az 1904,-ik év folya­mán az egyházmegyének minél több plébá­niáján szent missiók tartassanak. A lelkész urak idejekorán tegyék meg erre vonatkozó­lag a bejelentést, hogy a missionárius atyák meghívása iránt intézkedhessen). 5. Az 1904.-ik évben valamelyik alkal­mas Mária ünnepen egyházmegyei zarándok­lat fog indulni Mária-Pócsra. A zarándoklat ideje később lesz megállapítva és kihirdetve. Engedje Isten, hogy e zarándoklatot magam vezethessem. Debreczen főispánja. Tisza István grófnak, amint a kormány gyeplőjébe ka­paszkodott, legelső dolga volt a debreczeni főispánt ereszteni szélnek. — Tudvalevőleg Debreczen volt az első, mely felhívta az ország összes szabadelvű pártjait, hogy csat­lakozzanak a nemzeti küzdelem táborába. Debreczen volt az első, mely megtiltotta az önkéntes adók beszedését, a határozatát meg­semmisítő belügyminiszteri rendeletet pedig nem vette tudomásul. Ennyi gonoszság után természetesen menni kellett a gyáva főis­pánnak. Most széke üresedésben van, latol­gatják az embereket, hogy melyik tudna legjobban ennek a makacs városnak a nya­kára ülni. A kombináltak közt emlegetik Domahidy Elemért, a nagykárolyi kerület országgyűlési képviselőjét is. Egy másik lemondás. Hagara Viktor dr., Beregvármegye főispánja állását Tisza grófnak rendelkezésére bocsátotta, illetve arról lemondott. Hagara lemondását már régóta rebesgetik, most csakugyan valóra vált. Kilépettek. Vármegyénk országgyűlési képviselői közül a szabadelvű pártból Szent- iványi Gyula és Böszörményi Sándor léptek ki. Hymen. Both Dezső honvédfőhadnagy a napokban vezette oltárhoz Nagykárolyban jZanathy Leona kisasszonyt. Az egyház áldá­sát Tímár Péter kegyesrendi házfőnök adta az uj párra. — Csinosak József mátészalkai kereskedő jegyet váltott Kosa Menyhért föld- birtokos leányával, Etelka kisasszonynyal Olcsva-Apáthiban. —- Szabó Elemér mező- kaszonyi szolgabiró a napokban esküdött örök hűséget Beregszászban Szabó Albert kir. tanácsos, hitelintézeti vezérigazgató leányá­nak, Irén kisasszonynak. — Virág László dr. m. kir, honvédezredorvos a napokban vezette oltárhoz Miskolczon ö v. Péchy Istvánná, szül. J£. Nagy Ilona urhölgyet. — Tuczákovics Já­nos vasúti hivatalnok jegyet váltott Sárköz- újlakon Gábel Antal földbirtokos leányával, Aranka kisasszonynyal. — Lajos Imre apai tanító a múlt szombaton tartotta esküvőjét Senkálszky Mária, özv. Ferenczy Károlynóva). Áthelyezett tisztek. Issekutz Antal honvéd századost saját kérelmére Nagyká­rolyból Pancsovára, Dezső Lajos honvédfőhad- nagyot Deésről Nagykárolyba helyezték át. A mandátum átadása. Hieronymi Ká­roly kereskedelmi miniszterhez egy küldött­ség vitte fel Budapestre a képviselői megbízó levelet. Tagjai voltak: Hugonnai Béla gróf főispán, Pap Géza polgármester, Korányi Já­nos választási elnök, dr. Fechtel János és Mátray Lajos főgimn. tanárok, dr. Kereszt- szeghy Lajos és dr. Biró Elemér ügyvédek. A miniszter kegyesen fogadta a küldöttséget és megigérte, hogy kerületének érdekeit igye­kezni fog előmozdítani. Gyászhir. Dondon Simon városunk egy érdemes polgára múlt hó 27-ón, életének 67-ik évében mirigyrákban elhalt. Bégebben jó .hírnévnek örvendő kereskedése volt váro­sunkban, az utóbbi időben visszavonulva gaz­dálkodásának ólt. Hült tetemeit vasárnap dél­után helyezték örök nyugalomra. — Makói Makay Lajos polgártársunk múlt hó 27-én esteli 7 órakor életének 74-ik, boldog házassá gának 42- ik évében elhalt. Temetése vasár­nap délután volt, nagy részvét mellett. — Özv. Kolozsváry Mihályné, szül. Ömbölyi Má­ria múlt hó 25-én, életének 94-ik évében városunkban elhalt. A boldogultat pénteken délután temették el. Áthelyezett állatorvosok. A földmi- velósi miniszter Czilli György fehérgyarmati kir. állatorvost a lugosi törvényhatósági m. kir. törvényhatósági állatorvosi állásra, Csernez Armin kir. állatorvost a határszéli megfi­gyelő szolgálatból a fehérgyarmati járásba helyezte át. Hangverseny. Említettük már, hogy a nagykárolyi oltáregyesület fényes hang­versenyt fog rendezni e hó folyamán. Az erről kibocsátott meghívó most jelent meg s következőleg szól : Meghívó a nagykárolyi oltáregyesületnek Meszlényi Gyula szatmári püspök, val. belső titkos tanácsos őnagy- méllósága diszvédősóge és Hugonnai Béláné grófné Öméltósága vódősége alatt 1903. évi deczember 5 én, szombaton, a polgári kaszinó nagytermében rendezendő, felolvasással és élő­képekkel egybekötött hangversenyére. Hely­árak : Páholy 20 korona, oldalszók és kör­szók (1—III sor) 4 korona, I. rendű zártszék (IV—VI sor) 3 korona, II. rendű zártszók (VII—XII sor) 2 korona, földszinti állóhely 1 korona 20 fillér, karzati állóhely 1 korona, műsor a pénztárnál 20 fillér. Kezdete este 7 órakor. Azt est jövendőimé az Oltáregye­sület szent czéljaira szolgál. E nemes czél érdekében szives felülfizetóseket köszönettel fogadunk s azokról hirlapi utón elszámolunk. Jegyek előreválthatok a választmány tag­jainál és Pucser Károly ur üzletében. Az elnökség. Műsor: 1. Élőkép: Liezenmayer „Szent Erzsébetije után prológgal. — A prológot irta: Szemlér Ferencz, szavalja : Ke­rekes Irén. — Az élőkép személyei : Jeney Margit, Merk Mariska, Papp Béláné. 2. Betho- ven : Sonata. Op. 31. Menuetto. Praesto. — Zongorán előadja: Wagner Mariska. 3. Felolvasás. — Tartja : Varjas Endre. 4. Tar- nay A.: Dalok. — Énekli: Sántha Irén. Zon­gorán kiséri: Láng Margit. 5. Részlet az ,Afrikai nö‘ czimü operából. Zongorán elő­adják : Boer Endre és Haller Jenő. 6. Élőkép : a) Jephte leánya és társnői Jephte elé men­nek. b) Jephte leányai és társnői a pusztában. DoróG.képei után. Az élőkép személyei: Császi Erzsiké, Elbi Ilonka, Ilosvay Margit, Kemény Gizi, Kerekes Sarolta, N. Szabó Magda, Stró- bentz Gizi, Tóth Erzsiké. 7. Gordonka-solo. — Előadja: Schönpflug Richard dr. 8. Regina- coeli Melodráma. — Szavalja: Tóth Erzsiké. Zongorán kíséri: Láng Margit; harmóniumon : Diczig Adám. — A kar személyei: Boross Antal, Csernyus József, Demidor Ignácz, Let- linger Béla. 9. a) Volkmann : Chant du Trou­badour. Hegedűn előadja: Schönherr Sán­dor. b) Alard: Valse Brindisi. Zongorán ki­séri : Kemény Gizi. 10. Mendelssohn : Duett. Éneklik : Filep Margit és Sántha Irén. Zon­gorán kíséri: Láng Margit. 11. Élőkép. Mó­zes megtalálása a Nílusban. Dóré G. képe után. — Az élőkép személyei: Brandsch Berta, Hetey Blanka. Irsik Margit, Nábróczky Ma­riska, Schöberl Erzsiké, Tollee Gizi. Az élőké­peket rendezik : Cs. Tattay Irén, Jenser Mi­hály, Varjas Endre; zenével kiséri; Láng Margit. X. Pius pápa ünneplése. Nagy ér­deklődés mellett tartotta meg Ungváron a kí.th. kör vasárnap délután ezidei első téli felolvasó estélyét, a mely az uj pápa ünnep­lésének volt szentelve. A Teleki-utczai róm. knth. fiúiskola r agyterme X Pius pápának nemzeti szinü drapériákkal körülvett arcz- képével volt di zitve, s jóval 5 óra előtt tel­jesen megtelt közönséggel. Benkö József apát­plébános rövid megnyitó beszéde után a kóp- zőintózet énekkara a hymnuszt énekelte el. Pap Katinka „Tartsd meg Isten a pápát“ czimü ódát Mindszenthytől szavalta ctengő hangon, szépen kiemelve a gyönyörű költe­mény megkapó részleteit. Majd Melles Gyula kópzőintézeti tanár lépett a felolvasó asztal­hoz, s emelkedett szellemben fejtegette a papság eszméjét, az év legnagyobb eseményé­nek, a pápaválasztásnak lefolyását és X. Pius pápa kimagasló egyéniségét. A szép érteke­zés utón az énekkar Dudinszky István kar­nagy vezetése mellett Felei pápa-hymnuszát énekelte el lelkesen, melyet a közönség állva hallgatott meg. A második felolvasó dr. Fi- biger Sándor főgimnáziumi hittanár volt, ki az egyház halhatatlan fejének, a földreszállt Istenembernek emberi külsejét ismertette az Írott okmányokban és a legrégibb festmények­ben megőrzött hagyomány alapján, a mai történelmi kritika megvilágításában. Végül az énekkar Várady-Goll hangulatteljes ma­gyar ünnnepi dalát adta elő a közönség nagy tetszésétől és tapsaitól kisérve. Halálozás. Özv. |Szimon Edénó, szül. Güntner Antónia, az alig pár óv előtt elhalt Szimon Ede, gróf Károlyi uradalmi föerdész özvegye, hosszas szenvedés után élte 45 ik évében Nagykárolyban elhunyt. Megrendítő csapás ez nagy családjára, mert tiz gyermek siratja a szeretett anyát, kik közül kilencz még kiskorú, mig legidősb leánya Szimon Ilonka férje Kollerits Béla urad. kasznár ol­dalán állt a gyászos ravatal mellett. — Te­metése Szaniszlón nagy részvét mellett ment végbe, hol férje teteme mellé helyezték el. Veszett eb garázdálkodása. Csen- gerben a minap megveszett Sulyok körjegy­zőnek egyik kutyája, mely a jegyző anyját és fiatal, alig 15 éves leányát, Ilonát össze­marta. A súlyosan sebesülteket felszállitot- ták Budapestre a Pászteur-intézetbe. Választás. A kolozsvári magyar ut- czai róm. kath. egyház Halász József szinór- váraljai r. kath. kántortanitót egyhangúlag igazgató-tanítóvá választotta meg. Szerkesztó'változás. Harsányt Sándor, a Szatmári Hírlap volt szerkesztője megvált n nevezett lap szerkesztésétől és mint mon­datik, egy fővárosi lap kötelékébe lépett. Viselt dolgai után távozása miatt nem fog szomorkodni senki. Az uj felelős szerkesztő Sávor Kálmán Bemutatkozó beszédében a békét hirdeti. Helyes. Mindenki a legmele­gebben óhajtja ezt. Személyeskedés nem fogja vezetni tollát. Ez is helyes, csak az­tán ura legyen adott szavának. Itt ok nélkül senkinek sincs kedve kötekedni. Politikai pártállásra függetlenségi lesz. Színházi műsor. Ma szerdán „Drótos tót,“ Csütörtökön „Titok," pénteken „Kata­lin,“ szombaton „Drótos tót,“ vasárnap d. u. gyermekelőadással „Tündér eskü,“ este „To- loncz,“ hétfőn „Bottyán generális,“ keddeu „Bobherczeg.“ Csapatszemle. Kiss Zsigmond ezre­des, a helybeli honvédgyalogdandár parancs­noka múlt hó 28. és 29-én a munkácsi hon­védcsapatok felett tartott szemlét. A vizsgálat folyik. A képviselővá­lasztás után városunkban történt féktelen rombolásokból és botrányos zavargásokból

Next

/
Oldalképek
Tartalom