Heti Szemle, 1903. (12. évfolyam, 1-51. szám)

1903-10-28 / 44. szám

7 „HÉT I SZEMLE“ (44-ik szám.) Országos szavazás. Tegnap egy pla­kátot kaptunk, melyben a szabadelvüpárt „központi bizottsága“ szavazásra hívja fel az országot, hogy a szabadelvüpárttal tart-e vagy az ellenzékkel. Ha hivatalos szavazást kíván­nak, mint a felhívásból kitetszik, csinálhat­nak magok mellett egy kis hangulatot, a nép azonban erre a stiklire nem lesz kap- iható. Választmányi gyűlés. A jótékony nőegyesület pénteken, :30-án délután 4 óra­kor tartja választmányi gyűlését a városháza kis tanácstermében. A láp égésének tanulmányozása. Nevezetes vendége volt Nagykároly városának a múlt héten Hermann Antal dr. egyetemi ta­nár személyében. A kegyesrendiek vendég- szerető házában szállt meg. Az európai hirü tudós etnográfus a láp égésének tanulmányo­zására jött ide, utitársul elkísérték őt Klacskó István, Kontraszty Dezső és Kosa István fő- gymn. tanárok. Este a kath. legényegyesületet tisztelte meg látogatásával, örömét fejezte ki a tapasztalt kedélyesség és lelkesedés fölött, buzdította a legényeket az egyesület pártolá­sára és gyakori látogatására. Hétfőn délelőtt jHaunstädter Józsf főgymn. tanár kalauzolása mellett megtekintette Nagykároly neveze­tességeit, az iskolákat, templomokat, megye­házat, a hol Nagy László alispán előzékeny és szives vezetése mellett a levéltárt, könyvtárt stb. tekintette meg. Megígérte, hogy fölova- sást tart a Kölcsey-Egyesületben a vármegyei levéltár- és könyvtárról. Hétfőn délután ugyan­csak Haunstädter József tanárral Kaplony- ban volt,a sírboltot, templomot és a zárda nevezetességeit és régiségeit tanulmányozta. Előadást tart a tél folyamán a kath. legény­egyesületben is. Anyakönyvi kinevezés. A belügymi­niszter a krasznabólteki anyakönyvi kerületbe Soltész József községi jegyzőt anyakönyvve­zetőnek, a mátészalkai anyakönyvi kerületbe Eisztner Rezső szolgabirói írnokot, a szakaszi anyakönyvi kerületbe Bolkis Gyula jegyzői Írnokot, a krasznabélteki anyakönyvi kerü­letbe Fügéi István magánzót anyakönyvve­zető helyetteseknek nevezte ki. Heti Szemle Batizon. A „Szatmári Hírlap“ azt újságolja olvasóinak a múlt pén­teken megjelent számában, hogy Batizon „Heti Szemle“ cziraen lapot akarnak negin- ditani. Mint most Batizról értesítenek ben­nünket, ez a hir csakugyan megfelel a va­lóságnak és a mozgalom azért indult meg, mert a „Szatmári Hírlap“ rólok is annyit összehazudott már, hogy kénytelenek piaczi légycsipései ellen védekezni. Egyszersmind útját akarván vágni minden betolakodási kisórletezósnek, már most jó előre kijelentik, hogy a „Szatmári Hírlapnak“ semmiféle pere­puttyát nem fogadják be községükbe, ha Szatmárról ki találják tenni a szűröket. Ismét járvány. A járvány a múlt he­tekben egy ideig szünőfólben volt városunk­ban, sőt úgy állott a dolog, hogy remény­kedni kezdtünk végleges távozásáról. A na­pokban azonban az időnek gyors rosszrafor- dulása újabb tápanyagot nyújtott a külön­böző kóroknak, melyek közül a kanyaró és tífusz szórványosan, a vörheny pedig mind sűrűbben kezd jelentkezni, sőt áldozatokat is szedett az apróbb gyermekek közül. Mindenszentek ünnepén a kereske­delmi miniszter, miután az idén Minden­szentek napja vasárnapra esik, megengedte, hogy a november elsejére eső vasárnapon virágok, koszorúk, gyertyák, mécsek és sirok diszitésóhez szükséges egyéb tárgyak az egész napon át akadálytalanul árusittassanak. A sirok díszítésére nem használt árutárgyak árusítása természetesen ugyanazon korlátozás alá esik, mint más vasárnapokon. Tilos a vizmerités. Városunk közön­sége a Fink-féle uszodától szokta hordani ivásra és konyhai használatra a Szamos vi­zét, ahol pádig a beépített gát miatt a víz­nek szabad folyása nincs, igy állandóan posványos és fertőzésre alkalmas baczilusok- kal telitett. A városi főkapitány, nehogy ez a szokás a közegészségre végzetessé váljon, a vizmeritóst ezennel e helyen büntetés terhe alatt eltiltotta. A zeneiskolában a magánének tanítás- folyama legközelebb megkezdődvén, e körül­ményt az intézet vezetősége avval a felhí­vással adja tudtul ez utón is, hogy a kik az éneklés magasabb művészetére, mint a mely mindenkor a zenék zenéje volt és marad, hajlandóságot éreznek magukban, a tanítás- folyamra jelentkezni sziveskedjenek. Az igazgatóság. Megbukott lap. Ütött a Szatmári Hírlap végérája. Az érdekelt részvény- társaság a múlt vasárnap tartott gyűlésén kimondta, hogy a nevezett lapot november 1-én beszünteti. Mindenki megnyugvással fogadja e hirt városunkban, mert ez alap nem közzénk való volt. Nem azt a fontos és szép missiót szolgálta, mely az elvek, a közczél harczában tiszteletet ébreszt a küzdők iránt, hanem a személyes hajszák­ban hívta fel maga ellen a közvélemény haragját, mely ime most elsepri a föld szinéről. Nem akarunk most bővebben nyilatkoznia halottról, az élőt letárgyaltuk számtalanszor érdeme szerint. A szélnek eresztett szerkesztőség vonja le szomorú esetéből azt az elmaradhatatlan konzek- vencziát, hogy a hírlapírónak nem az a hivatása, hogy a közéletet megmételyezze, hanem, hogy tisztítsa, nemesítse, lelkesítse a sziveket. Egyebekben jó utat kívánunk. Kisorsolt esküdtek. A novemberi esküdtszéki tárgyalások 16-án fognak kez­dődni. A törvényszék az esküdtek kisorsolása által, mely szombaton délelőtt történt, meg­tette a szükséges előkészületeket. A kisorsolt esküdtek a következők : I. Rendes esküdtek : Pap János lakatos, Szatmár. Tar József czizmadia, Szatmár. Spitz Dezső földbirtokos Nagy Ecsed. Mátrai Lajos tanár, Szatmár. Horváth Béla gazdatiszt, Királydarócz. Kremiczky Albert bánya ésföldbirtokos, F- Bánya. Máté Sándor czizmadia, Satrnár. Komáromi András házt., Szatmár. Pap Jó­zsef gazdálkodó, Szatmár. Kesztenbaum Ja­kab szabó, Szatmár. Madarassi Sándor föld- birtokos, Tatárfalu. Csókás László iparos, Nagykároly. Miskolczy Sándor dr. ügyvéd, Nagybánya. Juhász Imre iparos, Nagykároly. Bónis István földbirtokos, Nagybánya. Gorzó Imre uradalmi kasznár Szaniszló. Groszman József földbirt. Csenget’. Nagy Eduárd ház- tulajdonos, Szatmár. Puskás István szabó, Szatmár. Szuhányi Ferencz íbirt. Csenger. Izsák Elemet’ fbirtokos, Rozsály. Domahidy István fbirt., Domahida. Fehér József ház- tulajd. Szatmár. Korponai Kornél fbirt., Feke­tefalu. Csausz Gyula nyug. főmérnök Nagy­bánya. Bárány Béla fbirtokos Szinérváralja./ Garda Ferencz ács, Szatmár. Janiczky Al­bert Nagykároly. Koncz Lajos gazdatiszt, Homok. Nagy Pál asztalos, Szatmár. II. Pót­esküdtek. Török István földmives, Yokla Sán­dor lakatos, Szikorák Gyula szabó, Tőzsér László szabó, Szabó Károly szabó, Tóth Jó­zsef tímár, Rubinszky Ferencz asztalos, Rinszki Ferdinánd szabó, Reiter Jakab keres- kebelmi ügynök és Beznák Antal bankpénz- tárnok valamennyien szatmári lakosok. Szélcsend újabb győzelme. Károlyi István gróf Szélcsendje, a mely mint a so- mosi ménes lova van nevezve, a múltkor nyerte el a budapesti gyepen a Szent István nagy dijat. Most ismét győzelmet aratott a bécsi versenyen. Az 5000 koronás őszi kanca dijat vitte el. Bírói Ítélet: Küzdelem után egy hosszal első, nyolcz hosszal harmadik. Szóval a somosi ménes kanczája már meg­állapított hírnévvel bír a versenygyepen. Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a Ferencz József keserüviz valamennyi hasonló vizet tartós hashajtó hatása és em­lítésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferencz József keserüvizet. Fölmentett gyilkosok. A máramaros- szigeti esküdtbiróság e héten tárgyalta a folyó óv tavaszán meggyilkolt visó-oroszi földbirtokos, Pollák Artur gyilkosainak bűn­ügyét. Pap Dániel, Bodnár István és Bodnár Mihály visó-oroszi földmivesek voltak a gyil­kosok, kik a gytlkosság elkövetése után azonnal jelenkeztek a máramarsszigeti tör­vényszék vizsgálóbirája előtt és töredelmes vallomást tettek. — Meg kellett ölnünk az uzsorást, nehogy elpusztítsa a falut, mint ahogy minket elpusztított, — mondta Pap Dániel, a fővádlott, egy 52 éves szelíd kinézésű paraszt. Hónapok óta a vizsgálati fogságban a vádlottak egyebet sem tettek, csak imádkoztak. A tárgyaláson semmi megbánást nem tanúsítottak, sőt a tágyalást vezető törvényszéki biró kérdésére, hogy a fővádlott bánja-e tettét, azt felelte: — „Nem bánom, újra elkövetném, annak megkellett történni a közjóért,,! — A tanuk sokasága megdöbbentő példákkal bizonyította, hogy a meggyilkolt Pollák Artur 13 gyermekből álló családja daczára, mint gyarapodott va- gyonilag uzsorából, földönfutóvá tevén sok parasztgazdát. A tárgyaláson a tanúvallomások anynyira kedveztek Pap Dániel fővádlottnak és két társának és anyira kedvezőtlenek vol­tak a meggyilkolt Pollák Artúrra, hogy Sze- gedy védőügyvéd beszéde után az esküdtek a három gyilkossággal vádoltra kimondták a „nem bűnöst“ s a törvényszék a verdikt alapján szabadlábra helyezte a vádlottakat. Magyar és székely testvériség. Nem csők a búban, hanem az örömben is osztozik egymással a magyar és székely, mert a mi­óta megjelent Péterfy Tamás „Góbéságok“ ka­cagtató székely históriák kötete, azóta együtt mulatnak a derűs székely históriákon széles e hazában. Megbukott Bánífy, Héderváry, de a derűs jókedv örök életű. Hatezer példány­ban forog közkézen ez a kedves könyv. Eh­hez hasonló sikerben csak a hires „Göre biró könyvei“ részesültek Magyarországon. A „Gó- lóságok* kapható minden nagyobb könyv­kereskedésben és megrendelhető Péterfy Ta­más Írónál. Budapest IX. Köztelek. Ára portómentes küldéssel 1 kor. 40 fillér. Szerkesztői üzenet. K. V. Beküldött tudósítása késön érkezett, már lehetetlenség volt felhasználni, különben égy kis in- formácziót kaptunk róla. B. S. Küldeményét köszönettel vettük, a jöv5 számunkban fog megjelenni alkalomszerüleg. Hr. A. Még nem volt időnk vele foglalkozni, a jövö számunkba óhajtjuk felvenni. a

Next

/
Oldalképek
Tartalom