Heti Szemle, 1903. (12. évfolyam, 1-51. szám)

1903-04-22 / 17. szám

5 reskedósében. Alsó páholy 12 korona, felső páholy 8 korona. Tűzvész Váralján. Szinyérváralján hus-zét második napján nagy tűzvész pusz­tított. Tóth Károly kereskedőnek a Bányai- utczában levő üzlete gyuladt ki, s az erős szélben gyorsan terjedt tova a pusztító elem. A lakosság mindent elkövetett meggátlására, de a legnagyobb erőfeszítés is sikertelennek bizonyult, mert a szél hatalmasan élesztette a lángokat. Több ház és melléképület égett le. A kár igen nagy. Kedvezőbb ajánlat. A város kölcsö- neinek konvertálása alkalmával a Magyar Jelzálogbank azon kijelentést tette váro­sunknak, hogy ennél kedvezőbb feltétel nem létezhetik és ezt Hieronymi Károly, a város országgyűlési képviselője is megerősitette. Most arról ad hirt a Pénzügyi Szemle, hogy Pozsony városának ugyanaz a bank, ugyan­abban az időben sokkal kedvezőbb ajánlatot lett. E végett több polgár megkereste a polgármestert, sőt a tanácshoz is beadványt intézett, hogy a város által elfogadott, de fellebezés alatt álló határozat jóváhagyását akadályozza meg a miniszternél. A polgár- mester már megkereste Pozsony városát, s ha a hir valónak bizonyul, mindent megtesz a város érdekeinek megvédésére. Dalestély. A dalegyesület május 2-án tagilletményes dalestólyt tart. A műsor né­hány karénekből, továbbá dr. Vajay Irme és Mondik Endre által előadandó douetből fog állani. Szent József-ünnepély. A kath. le­gényegyesület az idén is megtartja május hó 10 ón szokásos templomi ünnepélyét szent József védőszentje tiszteletére. Ugyanekkor lesz Morgenthal Antal világi elnöknek 10 éves jubileuma, melyet az egyesület társas vacsorával kiván megülni. Rendkívüli közgyűlés. Városunk tör­vényhatósága tegnap délután Pap Géza pol­gármester elnökle mellet rendkívüli közgyűlést tartott, melyen a régóta szőnyegen levő huszár és tüzér kaszárnya építtetése fölött határoztak. Mint említettük is már, a kaszár­nyák felépíttetését a budapesti Orünvald és Schiffer cég kész felépittetni, ha a hadügyi kormány által fizetendő tórdijat 30 éven keresztül megkapja. Fentartásra a czóg 20000 koronát ajánlott meg. A közgyűlés az épít­kezésre vonatkozó ajánlatot elfogadta, a fen­tartásra felajánlott 20000 koronát pedig a végleges szerződés megkötéséig is, a czég részéről kötelezőnek jelentette ki. Előbb egy vegyes bizottság fogja megállapítani a fen- tartási költséget, a melyet a végleges szer­ződésbe fognak bevenni. A vállalat biztosí­tásául az építtető czég tartozik az építési összeg 10%-át a közpénztárba befizetni. Hivatalos vizsgálat. A székesegyház déli tornyán már régibb idő óta repedések látszanak, melyek miatt sokan attól tartanak, hogy véletlen szerencsétlenség következhetik be. Jónak látta azért a város a tornyot szak­értők által megvizsgáltatni. Ezt a vizsgálatot Erdélyi István városi főmérnök, Tankóczy Gjula főkapitány, Mittler Ferencz építész és Hajdú Károly rendőrfogalmazó szombaton eszközölték Hehelein Károly plébános, pré­post-kanonok jelenlétében. A bizottság arra a meggyőződésre jutott, hogy a repedések miatt semmi ok nem lehet az aggogalomra, mindazonáltal elhatározta azokat bevakol- tatni, s ha ezután is újabban jelentkeznének, csak akkor lesz szükség újabb intézkedésre. Megnyíltak az iskolák. A kanyaró járvány miatt több mint két hónap óta zárva tartott elemi iskolákat holnap végre meg­nyitják, az óvodák azonban továbbra is zárva maradnak. Ezen intézkedésnek az a magyarázata, hogy a járvány, mely ugyan most sem szűnt meg teljesen, csak múlófél­ben van, a lefolyt idő alatt is inkább az apró gyermekek közt pusztított, csak a leg­ritkább esetben fordult elő, hogy iskolás gyermek megkapta volna. Gőzmotor közlekedés. A szatmár— erdődi vasút üzletkezelősóge beadványt inté­zett a vározhoz, hogy a villamos üzem helyett gőzmotor közlekedést akar bevezetni a vá­rosba és a hegyi utón is ezt fogja használni, minek következtében a viteldij jelentékenyen olcsóbb lesz. Kéri a tanácsot a régebben kö­H tött szerződés felbontására. Minthogy a vá­rosnak nem áll érdekében ezt a szerződést fentartani, a villamos kocsik reméllhetőleg már a közel jövőben ki lesznek cserélve ezzel az olcsóbb közlekedési eszközzel. Egyleti közgyűlés. A Társaskör közgyű­lését vasárnap délelőtt tartotta Veréczy Antal elnöklete alatt. A megnyitó beszéd után Os- váth Elemér jegyző olvasta fel jelentését a kör múlt évi működéséről, felölelve minden elő fordult fontosabb mozzanatot. A kör mull. évi bevétele 8020 K. 83 f., kiadás 6862 K. 57 f. volt, igy a maradvány 1158 K. 26 fill. Az összes vagyon 87740 K. 44 fill., melylyel szemben 48102. K. 04 fill, tartozás áll fenn. Szamosból fogták ki. Mintegy hónap­pal ezelőtt nagy feltűnést keltett a szép Csata Szeréna eltűnése, kit úgy szülei mint a rendőrség mindenütt összekerestetett. Teg­napelőtt a vasúti hidnál a Szamosból fogták ki hulláját. A szerencsétlen leány anyjával összeszólalkozott, s keserűségében a halálba rohant. A szülőket értesítették a szomorú leletről, mely egy hónapig feküdt a viz alatt, fenakadva a rőzsék ágai között. Tűzvész. Nagypénteken este eddig is­meretlen okokból Formos beregmegyei köz­ségben tűz keletkezett, mely az óriási szél által táplálva a község legnagyobb részét elhamvasztotta. Teljesen elégett 62 belsőség, a református templom és torony, a templom belső berendezése, a lakosságnak összes ter- ménykószlete, úgy, hogy a kárvallottak a szó legteljesebb értelmében véginséggel küz­denek. A megindított, segélyakció eredménye­ként a vármegye alispánja 30 mótermázsa tengerit, Kohner Jenő az uradalmi főbérlőség kezelője pedig 30 métermázsa rozsot, 30 mó­termázsa burgonyát, 20 szekér szénát és 200 koronát bocsátott a járás főszolgabírójának rendelkezésére kiosztás céljából. Az adomá­nyok a járás főszolgabírójához, Horváth Lászlóhoz Munkácsra küldendők. Postások bálja. A helybeli posta- és távirda személyzet altisztjei május 16-án a Kossuth-kerti kioszkban az özvegyeket és árvákat segítő és temetkezési egyesületük javára tánczmulatságot rendeznek. A bál diszelnökei Strasser Lajos és Demjén Sándor, a városunkban levő két postahivatal főnöke. Belépődíj szemólyenkint 2 korona, családjegy 4 korona. Jegyeket már most is lehet váltani Lőwy Miksa és Szűcs József üzletében. Az a rapport. Csütörtökön délután felköltötte a járókelők figyelmét, hogy egy díszbe öltözött jóképű bakát oldalfegyverótől megfosztva erős csendőrfedezet alatt kísértek végig az utczákon. Két csendőr kivont szu- ronynyal lépdelt utánna, mintha legalább rablógyilkos volna az istenadta. Lehorgasz- tott fővel, szégyenkezve haladt a csendőrök előtt. Ki tudja, mit gondolnak felőlem ezek az emberek, akik látják, hogy úgy visznek mintegy banditát. A szigorú büntetéstől való félelem bizonyára még jobban kótsógbeejtette mint az a szégyen, amit ilyen assistentia mellett át kellett szenvednie. Pedig summa summárum annyi bűne volt szegény fiúnak, hogy meghosszabbította húsvéti vakáczióját. No ha csak ennyi, hát ezzel a kálvária-uttal eléggé megszenvedett érte. Akiknek sikerült megtudni, mekkora nagy bűn terheli lelkét, megesett a szivök a szegény párián, akinek számára aligha lesz kegyelem a kurtavas előtt. A kórlelhetlen „szabályzatnak“ se szive, se lelke, könyörület nélkül olvassa rá pa­ragrafusát a legkisebb tévedésre. A villanyvilágitási bizottság hétfőn délután tartott ülésében tárgyalták a múlt évi zárszámadást, melyet úgy egészében, mint részleteiben tudomásul vettek. Az üzemveze­tői állás betöltésére nézve a bizottság az igazgató ajánlatára huszonöt pályázó közül Fájbert Józsefet és Popella Ferenczet hozta javaslatba kinevezésre a tanácsnak. Hó és fagy. Néhány nap óta nálunk valóságos deczemberi időjárás uralkodik. Erős, hideg szól süvölt végig az utczákon, mely pirosra metszi a járókelők arczát, s őket csaknem magával ragadja. A múlt csütörtö­kön ismét hó esett, szombaton éjjel pedig olyan hóvihar volt, hogy bátran oda illett volna karácsony tájékára. Másnap reggel meglehetős vastag hóréteg fedte a háztető­ket. Éjjelenkint többször gyengye fagy volt. E T I S Z E M L E (16-ik szám.) Méltán lehet ok az aggodalomra, hogy ez az időjárás mindent tönkretesz. Ma már szép tavaszi idő van. A magyar iskola hajóra Bars vár­megye átirata folytan a városi tanács 50 koronát szavazott meg, melyet már el is küldöttek a Budapesti Hírlaphoz, hogy ren­deltetése helyére juttassa. Kiállítás és lóverseny. A gazdasági egyesület az idén is meg fogja tartani szep­temberben a szent Mihály-napi vásár alkal­mából szokásos lóversenyét, sőt most állal- kiállitással lesz egybekötve. E felett tanács­koztak a múlt nap az egylet tagjai berenczei Kováts Jenő nagybirtokos elnöklete alatt. A programra a következőleg lett magállipva: szeptember 26-án délután ügető verseny, 27-én délelőtt a gyümölcs és konyhakerti kiállítás megnyitása, délután lóverseny, 28 án délután lóvásár a Deák-téren, 29-én lesz az országos vásár, mely tenyósz és kanczadijazással lesz egybekötve. Szép élet, vig élet. Ma kezdődik a póttartalékosoknak. A Szamos hidján túl már teljes készenlétben vannak a barakok, vár­ják épensóggel nem a legvigabb hangulat­ban berukkolt lakóikat. Ttzenháromnapi fegy­vergyakorlat I . . Nem olyan sok, mégis úgy tartják, hogy dosztig elegendő belőle. Az idén a behívott póttartalékosok száma sokkal na­gyobb, mint rendesen szokott lenni. A kis slágert újra kivágta Fejérváry. Ha nem ad­tok ujonczot, majd gondoskodom én magam­ról. De a parádénak mégis csak muszály meglenni. Térzene. Vasárnap délután a gör. kath. húsvéti ünnepek alkalmából az István-téren térzene volt, melyet nagy közönség hallga­tott végig. A szép előadás után az ezredpa­rancsnok megelégedésének kifejezéséül a zene­kar tagjait sörrel és szivarral vendégelte meg. A férj bosszúja. Törökfalu szatmár- megyei faluban Opre Grigor lelőtte felesége csábitóját, Orlován János oltani községi bíró fiát. Orlován nyomban meghalt, Oprét a csendőrök letartóztatták. Mühle Vilmos temesvári magkeres­kedő, cs. és ktr. udvari szállító jánevű és nagykiterjedésü üzletét, szívesen ajánljuk a közönség pártfogásába. Az általa szállított magvak kitűnő csiraképességüeknek bizo­nyultak, melyekhez szakszerű tollal megirt kertészeti utasításokat csatol. Ezek segélyé­vel bárki virágzó kertészetet űzhet szakem­ber segítsége nélkül is. Bárminő, szakmájába vágó megrendelést lelkiismeretesen és gyor­san teljesít. Rövid czime : Mühle Vilmos magkereskedő, Temesvár. Szentgyörgynapi vásár. Országos vásárunk szent György napjára következő kedden és szerdán, vagyis e hó 28 és 29 ón fog megtartatni. Vuja János czipő raktára Szatmár- Deák-tér Keresztes András ur házában, Mertz József ur melett. Ajánlom a nagyérdemű közönségnek szives figyelmébe az újonnan érkezett tavaszi és nyári czipő újdonságaimat a legszolidabb árban. 2—10 A tisztelt olvasóközönség figyelmét felhívjuk lapunk mai számában megjelent Gaedicke A. osztálysorsjegygyüjtőde hirde­tésére. Lóosztályozás. A vármegye területén a lóosztályozást a következő napokon ejtik meg. Az első bizottság, a melynél a katona­ság részéről Füzesséry Elemér cs. és kir. hu­szárkapitány működik közre, a lóosztályozást április 22-ón N. Majtóny, 23-án K.-Majtóny, 24- ón Genes, 25 ón M.-Terem, 27-ón Ér.-End- réd, 28 án Ér.-Körtvélyes, 29 ón Penészlek, 30-án M.-Petri, május 1-én Szaniszló község­ben, 2 án N.-Károly városban, május 4-ón Kaplony, 5 én Kálmánd, 6 án Iriny, 8-án Csanálos, 9-én Vállaj, 11-ón Fábiánháza, 12-ón Hodász, 13-áu Mátészalka, 14-ón N.-Hodos községekben eszközli, a második bizottság, a melynél Halászy Dezső cs. és kir. huszár- kapitány működik közre, a következő útiterv szerint működik: Április 22-ón Porcsalma, 23 án Csengerben, 24-én Csegöld községben, 25- én Szatmárnémetiben, 27-ón Jánk, 28-án Matolcs,29 ónF.-Gyarmat, 30-án Cseke, május 1-én Kölese, 2-án N.-Palád, 4-ón Homok, 5-én Sárköz, 6-án Batiz, 8-án Pettyén, 9-ón Töke- terebes, 11-ón Kr.-Bóltek, 12-én Erdőd, 13-áu

Next

/
Oldalképek
Tartalom