Heti Szemle, 1901. (10. évfolyam, 1-52. szám)

1901-02-06 / 6. szám

5 „HETI SZEM L E" (6 -ik szám.) rassy András földbiriokos Császló, Bay La­jos földbirtokos Nagy-Bánya, Szabó Gusz­táv keresk. Szatmár, Mándy Géza bérlő Vállaj, Fólegyházi Pál gazdálkodó Szatmár, Kávási Sándor földbirtokos Szinórváralja, Németh Ignácz földbirt. Csenger, Bányai Ernő kereskedő Szatmár, Rökk Gyula föld­birtokos Kaplony, Szintai István földbirto­kos Ér-Endród, Thoma Viktor földbirt. Ve­resmart, Siaudinger József földbirt. Vámos- Oroszi, ifj. Böszörményi Sándor földbirtokos Pettyén, Hunyadi Kálmán földbirt. Vitka, Ember Ignácz keresk. Szinór-Váralja, Jékey Zsigmond földbirt. Géberjén, Szilágyi György földbirtokos Szaniszló, Székely János föld­birt. S.-Magyar Berkesz, Glózer János czi- pész Szatmár, Zoltán László földbirt. Sályi, Galeczky István malom-tulajdonos Szatmár, gr. Teleky László Gyula földbirtokos Hosszu- falu, Poszvék Nándor gazd. e. titkár Szat­már, Diószegi Károly ács Szatmár, Szigeti Lajos vendéglős Szatmár. Jaczkó Lajos mé­száros Szatmár. Helyettes esküdtek: Váczi Imre városi Írnok, Scheiber Ferencz keres­kedő, Fehér Endre kir. s. mérnök, Székely Sándor kovács, Hirsch Miklós vállalkozó, R. Nagy Endre biztositó társ. hivatalnok, Bo- donyi Aurél kir. mérnök, Nagy János városi számvizsg, Rostás Sándor bádogos és Győri József füszerkereskedő szatmári lakosok. Bendőrség figyelmébe. Mindenki által is­meretes azon főkapitányi rendelet, mely a baromfi kereskedőket eltiltja szerdán és va­sárnapon reggel 9 óra előtt a baromfi vásár­lástól. A rendelet csak papíron maradi, de végrehajtva mai napig sincs. Az adófizető polgárasszony nem tud vásárolni, a legtöbb részben adót nem fizető kupecz tolakodásáért,. A rendőr „éber“ figyelemmel nézi el, mint szedi össze a kupecz az orra előtt a barom­fiakat. Azonban nem tanácsos a rend őrét figyelmezteni kötelességére, mert kurtán- furcsán fizeti ki az illetőt: „Mi köze hozzá az urnák? Titkos rendőr az ur?“ Hát bizony van hozzá köze minden polgárnak, mert a ki adót fizet, az szeret élni jogaival. Jó lenne talán a rendőrt is ellenőrizni, mert bizony ezekből az tűnik ki, hogy némely rendőr Kató, akit könnyű tánczra vinni a kupeczek- nek. Beküldetett. A felsőbányái kath legényegylet február 17-én a Korona-vendéglő termeiben zártkörű tánczvigalmat rendez, melyre a n. é. közönsé­get tisztelettel meghívja a rendezőség. Belépő­díj : Személyenként 1 kor. 20 fill., Család-jegy 3 személyre 2 kor. 40 fill. Kezdete este 8 óra­kor. A tiszta jövedelem a könyvtár javára for- dittatik. Megszűnt a járvány. A múlt hetekben városunkban járványszerüen grassált a vörheny a gyermekek között, miért a polgármester az elemi iskolákat is kénytelen volt bezáratni. Most már tisztult a levegő, az apróság túl van a veszedelmen, a bezárt iskolákban a szorgalmi idő hétfőn megkezdődött. Meghívó. Turterebesen az ujonan ala­kult „fúvó zenekar“ Ozébely Lajos karmes­ter vezetése mellett saját költségeinek fede­zésére folyó évi február hó 17-én a gróf Hessenstein Károly-féle nagyteremben zárt­körű tánczvigalmat rendez. Belépti dij: Személyenkint 1 korona. Kezdete este 6 órakor. Felülfízetések köszönettel fogadtat­nak. A fúvó zenekar mellett vonós zenekar is fog működni. Elvi döntés felekezeti iskolaügyben. A szajki kanonika vizita szerint az ottani r. kath. iskolát a politikai község tartja fönn s annak folyamányakép minden egyes birtokos tartozott birtokarány szerint az iskolaföntartási költségek­hez hozzájárulni. Történt, hogy Müller Izrael németbolyi izr. vallásit lakos telki birtokot szer­zett Szajkón s igy ő reá is kivetettek iskola­adót magában foglaló községi pótadót. Müller Izrael azonban abban a véleményben volt, hogy ő, mint izrael vallásu, nem tartozik a r. kath. iskola föntartásához költséggel hozzájárulni, a kivetés ellen tehát föllebbezett, — föllebbezett egészen a legmagasabb fórumig: a vallás- és közoktatásügyi minisztériumig. Azonban itt is a hátrányára döntöttek, mert kimondották, hogy ott, a hol a kanonika vizita szerint a község tartja fönn a felekezeti iskolát, ehhez az összes birtokosok valláskülönbség nélkül tartoznak hozzájárulni. Állomásfőnökök, mint jegyellenőrök, a magyar államvasutak igazgatósága elrendelte, hogy ezentúl a vasúti állomásokon maguknak az állomásfőnököknek kell minden leszálló utas jegyét megvizsgálni. — Az állomásfőnököknek egyelőre kimutatást kell késziteniók arról, hogy mennyi idő alatt képesek a jegyek ellenőrzését elvégezni. E rendeletre az adott okot, hogy sok utas hamis vagy elhasznált jegygyei utazik. DjonCZOZás Az idei ujonczozást a vár­megye területén a következő sorrendben tartják meg: A csengeri járásban márcz. 8—9. polgári elnök Gőnyei István vm. tb. főjegyző, polgári orvos dr. Serly Gusztáv vm. főorvos; a nagybányai járásban márcz. 11., 12., 13. polgári elnök Gőnyei István vm. tb. főjegyző, polgári orvos dr. Fekete Sámuel vm. főorvos; a nagysomkuti járásban márcz. 21., 22., 23. polgári elnök gróf Teleki János vm. biz. tag, polgári orvos dr. Fekete Sámuel vm. főorvos ; az erdődi járásban márcz. 26., 27., 28. Nagy-Károly városban márcz. 29. 30- a nagykárolyi járásban ápril. 1., 2., 3., 4. polgári elnök Nagy László alispán, polgári orvos dr. Serly Gusztáv vm. főorvos; a máté­szalkai járásban ápril. 9., 10., 12., 13. polgári elnök Gőnyei István vm. tb. főjegyző, polg. orvos dr. Serly Gusztáv vm. főorvos; a fehér- gyarmati járásban ápril. 15., 16., 17. polgári elnök id. Szegedy Antal vm. biz. tag, polgári orvos dr. Fekete Sámuel vm. főorvos ; Nagy- Bánya városában ápril. 19., 2. Felső-Bánya városában ápril. 22. polgári elnök Gőnyei István',vm. tb. főjegyző, polgári orvos dr. Fe­kete Sámuel vm. főorvos; a szinórváraljai járásban ápril. 24., 25., 26,, 27. polg. elnök Ilosvay Aladár vm. főjegyző, polgári orvos dr. Fekete Sámuel vm. főorvos; a szatmári járásban ápril. 1., 2., 3., 4. polgári elnök Böszörményi Sándor vm. biz. tag, polgári orvos dr. Fekete Sámuel vm. főorvos. Egységes tanterv. Az Országos Közok­tatásügyi Tanács állandó bizottsága Beöthy Zsolt dr. elnöklésével már megkezdte az osz­tatlan elemi népiskolai tanterv kérdésének tárgyalását. Az állandó bizottság már 1899- ben elkészítette a hat tanitóju osztott népis­kola tantervét, melyet jóváhagyás végett fel is terjesztett a közoktatásügyi miniszterhez, hogy ennek döntéséhez képest kezdhesse meg az osztatlan népiskolai tanterv kérdésének megoldását. Mivel az illetékes közvéleményt e közben mind szélesebb körökben foglal­koztatta ez a kérdés, hogy az osztatlan nép­iskolának van-e külön tantervre szüksége, V8gy sem : Wlassics Gyula, közoktatásügyi miniszter ez ügyben véleményük nyilvánítá­sára hívta fel a királyi tanfelügyelőket és tanitó-egyesületeket. E felhívásra 53 jelentés érkezett be, közülök 28-an az egységes, 23-án a külön tanterv mellett nyilatkoztak. E vé­lemények leküldetvén a tanácshoz, ennek népiskolai szakbizottsága készített róluk összefoglaló jelentést; de konkrét javaslatot maga sem terjeszthetett az állandó bizottság elé, mivel tagjai közt egyenlő számmal vol­tak az egységes és külön tanterv hivei. Az állandó bizottság mindegyik tagjának hoz­zászólása után, a szakbizottság előadójának kivételével, egyhangúlag az egységes tanterv mellett nyilatkozott s ilyenül tekinti azt a tantervet, amelyet a teljesen kifejlesztett, hat- tanitóju osztott népiskola számára elkészített. A kath. kaszinó miként a múlt alkalom mai már említettük, a jövő vasárnap este 6~ órakor a Czeczil-egylet hangversenytermében felolvasó estélyt rendez. Műsora a következő ; 1. Stehle I. G. Ed. Ábránd az „0 Sanc- tissima“ felett, a) Az élet tengerén, b) Szóbeli békesség, c) Ima a váltságórt. d) Győzelem s boldogság. Orgonán játszsza Haller Jenő ur. 2. Felolvasás. Tartja Melles Emil ur. 3. a) Spinnlied. as dur, op. 81. H. Littolf. b) Polacca brillant, Op. 72. Weber C. M. Zongorán játszsza Ékkel Elemérné, 01&yay Berta úrnő. 4. Kettős. Cherubini-tól. Éneklik Mondik Endre és Ékkel Lajos urak, zongorán kiséri Méder Mihály ur. Egy tolvajból — tizennyolcz. Kölnben egy nagy áruház tulajdonosa észrevette, hogy üzletéből naponként tűnnek el az áruk — természetesen nem csalás utján, kevés gon­dolkozás után rájött, hogy a tolvaj nem le­het más, mint valamely alkalmazottja, jól­lehet csupa hölgy kiszolgálókat tart üzleté­ben. Egy este a tulajdonos igy szólt a ha­zatérő hölgyekhez : — Meg vagyok teljesen győződve, hogy a tolvaj önök között van, sőt azt is tudom, hogy ki az. A rendőrségnél már fel is jelentettem. Szégyenbehozni nem akarom most nevét mindnyájok előtt, nem mondom meg, hanem bátorságosan figyel­meztetem, hogy holnap reggel az üzletbe be ne tegye lábát, mert a rendőr, akit ideren­deltem, azonnal felkisóri. Másnap tizennyolcz elárusitónő — nem jött be az üzletbe. A becsületrend hölgyei. A franczia becsület­rendnek, mint most megállapították, ötven nő­tagja van. A mikor a franczia kormány a fran­czia kormány a franczia kongregácziók vagyo­nát akarja konfiskálni, jól esik megtudnunk, hogy az ötven közöl csak 19 a világi nő, 31 Isten szolgálatának szenteli életét. Az asszonyok közül a becsületrend legidősebb tagja Juliette Dodu, a ki 1878-ban kapta. Juliette Dodii a franczia vitézségi érdemnek is a tulajdonosa. Ezt a nagy német-franczia háborúban érdemelte ki, a mikor lélekjelenlétével és bátorságával, mint pithiviersi távirónő, a porosz vezérkarnak egyik táviratát felfogta. Alig húsz éves leány ezzel egy egész franczia hadtestet mentett meg. Kiket élt túl az angol királynő. Viktoria angol királynő hosszú uralkodása alatt a következőket élte túl: Az angol titkos tanács­nak valamennyi tagját, a kik 1837-ben élet­ben voltak. Az összes, 1837-iki peereket. Az alsó háznak mindazon tagjait, a kik a királynő trónralépésekor voltak képviselők, 12 lord­kancellárt, 10 miniszterelnököt, 5 canterbury-i érseket, 6 yorki érseket és 6 fővezért. Túlélt minden herceget és hercegnőt, valamint már­kit és márkinőt, a kik címüket már 1837-ben viselték. Túlélte az Egyesült-Államoknak 17 elnökét, 10 kanadai alkirályt, 15 indiai al- királyt, 1 császárt, 7 köztársasági elnököt. Veszély fenyegeti a Wertheim szekrényt. Egy bajai előkelő háziúr meghagyta uj cse­lédjének, hogy dolgozó szobájában rakjon a kemenczébe tüzet. A cselédleány sietett a parancsnak eleget tenni, ellátta magát ap­rófával és papirossal és bement a dolgozó szobába. Később utána jött a ház ura és

Next

/
Oldalképek
Tartalom